Ερώτηση 4

Ποιες καταστάσεις- περιπτώσεις θεωρείτε ότι πρέπει να καλύπτονται από την έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων προκειμένου να ενσωματωθούν στο εθνικό μας δίκαιο επαρκώς και καταλλήλως οι σχετικές διατάξεις των Οδηγιών; [με χρήση ελεύθερου κειμένου]

Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Οδηγιών , η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων καλύπτει κατ’ ελάχιστον οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής τα οποία εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Στο εθνικό μας δίκαιο , η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων είναι ευρύτερη από την αντίστοιχη της Οδηγίας, καλύπτει περισσότερες περιπτώσεις και κατά συνέπεια είναι πιο αυστηρή σε σχέση με τη ρύθμιση της Οδηγίας. Κατά την απάντηση στην ερώτηση αυτή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προβλεφθέντες βαθμοί συγγένειας στη σχετική διάταξη του ν. 4281/2014