Επιλογή 1

Κρίνετε σκόπιμο, κατά την ενσωμάτωση των ως άνω Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο:
α) να περιληφθεί γενική πρόβλεψη για την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου της σύγκρουσης συμφερόντων με το βάρος της εξειδίκευσης αυτών στις αναθέτουσες αρχές για κάθε συγκεκριμένη διαδικασία ή

β) να περιληφθούν συγκεκριμένα »κατάλληλα μέτρα». Παρακαλείσθε να προτείνετε τέτοια μέτρα, προκειμένου να ενσωματωθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα οριζόμενα στις Οδηγίες σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων; [με χρήση ελεύθερου κειμένου]

Παρακαλείσθε στην απάντησή σας να λάβετε υπόψη σας τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις του Ν. 4281/2014, καθώς και το άρθρο 7 του ν. 2690/1999 και να προσδιορίσετε, αν, κατά την άποψή σας, τα προβλεπόμενα στον ως άνω νόμο μέτρα είναι επαρκή και κατάλληλα και αν πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη διαφορετικών ή/και επιπλέον μέτρων στην πρόληψη, ή/και στη διαπίστωση σύγκρουσης συμφερόντων, ή/και στον εντοπισμό ειδικών σχέσεων.

Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Οδηγιών , τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και τη θεραπεία συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.

Στο εθνικό δίκαιο πρόσφατα περιελήφθησαν διατάξεις που αφορούν τόσο στην πρόληψη , όσο και σε καταστάσεις κατά τις οποίες είτε διαπιστώνεται σύγκρουση συμφερόντων , είτε εντοπίζονται ειδικές σχέσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού καθώς και της προετοιμασίας της διαδικασίας και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης) και καθιερώνεται υποχρέωση της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής να τεκμηριώνει σε χωριστή έκθεση που περιλαμβάνεται στο φάκελο της σύμβασης των μέτρων που έλαβε.