Ερώτηση 11

(α) Ποια θεωρείτε, κατά την εκτίμηση σας ότι πρέπει να είναι η μέγιστη χρονική διάρκεια αποκλεισμού του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση που δεν έλαβε μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον συντρέχει κατάσταση που επιβάλλει τον αποκλεισμό του των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 57 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ & 80 παρ 1&3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ;
(β) Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι αυτή πρέπει να είναι μικρότερη των τριών ετών ή να διαφοροποιείται ανάλογα με τον λόγο αποκλεισμού, παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε ανά έκαστο λόγο την, κατά την εκτίμησή σας, μέγιστη διάρκεια αποκλεισμού, παρέχοντας και σχετική τεκμηρίωση.

Διευκρινίσεις: Επισημαίνεται ότι η εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με τελεσίδικη απόφαση, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος που συνδέεται με τις αναφερόμενες στην Επιλογή 1 (α έως ι) καταστάσεις .