Ερώτηση 7

Α) Για τις περιπτώσεις υποχρεωτικού αποκλεισμού που προβλέπονται στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (βλ. υποσημείωση) :
i) κρίνετε σκόπιμη πρόβλεψη για παρέκκλιση από αυτόν σε περιπτώσεις που συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος (μόνο για τον αποκλεισμό για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 57 παρ. 2);
i) κρίνετε σκόπιμη πρόβλεψη για παρέκκλιση από αυτόν σε περιπτώσεις που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν δεν έχουν καταβληθεί μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα πριν την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή, σε ανοικτές διαδικασίες, της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ;
B) Αναφέρατε εάν οι απαντήσεις σας στα (i)-(ii) ισχύουν και για διαδικασίες συμβάσεων των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ άρθρα 7-14 της Οδηγίας 25/2014 (φυσικό αέριο, θερμότητα, ηλεκτρισμός, ύδωρ, υπηρεσίες μεταφορών, λιμένες και αερολιμένες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων) από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και εάν όχι αναφέρατε αναλυτικά ποια σημεία θεωρείται κρίσιμα να διαφοροποιηθούν για τις δραστηριότητες αυτές. Παρακαλώ αιτιολογήστε την απάντηση σας .

Διευκρινίσεις: Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στα Α (i-ii) ή/και Β παρακαλείστε να προτείνετε, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα, το όργανο (υφιστάμενο ή νέο), τον χρόνο (π.χ κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ή κατά την αξιολόγηση των προσφορών) και τη διαδικασία ενεργοποίησης της σχετικής παρέκκλισης. Σημειώνεται ότι η αθέτηση υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αποτέλεσε διαχρονικά, σε επίπεδο οδηγιών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, προβλεπόμενο λόγω αποκλεισμού αν και δυνητικό. Με τις νέες οδηγίες, η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων οδηγεί σε υποχρεωτικό αποκλεισμό εφόσον η αθέτηση έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ αλλά, κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.