Ερώτηση 10

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος – ο οποίος κηρύσσει χρεοκοπία ή υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, έχει υπαχθεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό, έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητές του ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις- δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία και μέτρα σχετικά με την συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
i) κρίνετε σκόπιμο τον μη αποκλεισμό του υποψηφίου;
ii)κρίνετε ότι ο μη αποκλεισμός του υποψηφίου για την ανωτέρω περίπτωση πρέπει να κρίνετε ad hoc για την κάθε σύμβαση κατά την διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής;