9.13. Ναυτιλία & Νησιωτική Πολιτική

9.13.1. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Εργα

Στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό προωθούνται παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του τομέα της ναυτιλίας και της νησιωτικής πολιτικής που απαιτούν αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Παράλληλα, υλοποιείται ο επανασχεδιασμός των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη ώστε να ενισχυθεί η ευχρηστία τους και να παρέχεται προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των χρηστών.

Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) καλείται να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με την ολοένα αυξανόμενη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την έρευνα και διάσωση, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και την εποπτεία και επιβολή του νόμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις καλείται να συμμορφωθεί με υποχρεώσεις που υπαγορεύονται από τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, οι οποίοι θέτουν αυστηρές προδιαγραφές και χρονοδιαγράμματα προς την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία των σχετικών συστημάτων.

Τέλος, είναι πλέον αδήριτη η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των ελληνικών λιμένων μέσω χρήσης ΤΠΕ, που θα προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες εξυπηρετώντας την εμπορική και επιβατική δραστηριότητα, αλλά και θα παρέχουν σημαντικά εργαλεία προς τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εμπορική και τουριστική αναβάθμισή τους καθώς και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων. Στρατηγική κατεύθυνση του ΥΝΑΝΠ είναι: α) η ενίσχυση και εδραίωση της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ισχύος της χώρας στον τομέα της ναυτιλίας και β) η αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του νησιωτικού χώρου. Υπό το πρίσμα της Γαλάζιας Οικονομίας προσδιορίζονται οι ειδικότεροι στόχοι του ΥΝΑΝΠ ως εξής:

 

Υιοθέτηση Στρατηγικής για το Νησιωτικό Χώρο και την Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας

Σημαντική προτεραιότητα της ψηφιακής στρατηγικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελούν: α) η βελτίωση της πρόσβασης στα νησιά μέσω ενισχυμένων δικτύων μεταφορών με σκοπό την άρση της γεωγραφικής απομόνωσης και τη βελτίωση της διασυνδεσιμότητας, β) η διασφάλιση της έξυπνης και αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων, γ) η αναβάθμιση των υποδομών και η διασφάλιση βιώσιμης πρόσβασης στην ενέργεια, δ) η ενίσχυση της νησιωτικής ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας, ε) η εξάλειψη της νησιωτικής απομόνωσης και η ανάδειξη της νησιωτικότητας, ως σημαντικού τομέα ανάπτυξης και προάσπισης πολιτικής και εδαφικής συνοχής.

 

Διατήρηση και ενίσχυση της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ισχύος της ελληνικής Ναυτιλίας

Ένας από τους σημαντικούς στόχους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η προσέλκυση περισσότερων πλοίων υπό ελληνική σημαία. Αυτό επιτυγχάνεται: α) με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εθνικού νηολογίου, β) με την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης πλοίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας γ) με την αύξηση της ελκυστικότητας των θαλάσσιων επαγγελμάτων, δ) με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης (βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ναυτικών), ε) με την προσαρμογή της απασχόλησης στα νέα διεθνή δεδομένα και δεξιότητες (υβριδικά μοντέλα διεπαφής γραφείου-πλοίου, big data, διά βίου εκπαίδευση κ.α.), στ) με την εξωστρέφεια της αλυσίδας αξίας τόσο στο ναυτιλιακό κλάδο όσο και στους συμπληρωματικούς τομείς, ζ) με την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, της ναυτικής τέχνης και τεχνογνωσίας και την προώθηση της καινοτομίας. Στο πλαίσιο του στόχου θα υλοποιηθούν έργα που αφορούν την απλοποίηση των διαδικασιών διαμορφώνοντας διαδικασίες λειτουργικότερες, αποδοτικότερες και φιλικότερες, παρέχοντας διαφάνεια στις συναλλαγές των ναυτικών, των πολιτών και των επιχειρήσεων.

 

Ενίσχυση της Ασφάλειας και Προστασίας στο θαλάσσιο χώρο και διαφύλαξη θαλασσίων συνόρων της χώρας

Η οργάνωση και βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας/παράκτιας επιτήρησης του θαλάσσιου πεδίου και η διευκόλυνση υποβολής των σχετικών πληροφοριών από τους πολίτες μέσω της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πρωταρχική αναγκαιότητα. Στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης θα υλοποιηθούν έργα που συνδέονται με τη μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών του δράσεων στη θάλασσα με στόχο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

 

Ενίσχυση της ακτοπλοΐας και αναβάθμιση του εθνικού συστήματος ακτοπλοϊκών συνδέσεων

Στόχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι ο συνολικός σχεδιασμός των θαλάσσιων μεταφορών με σκοπό την εξασφάλιση της εδαφικής-νησιωτικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των άγονων γραμμών και με σεβασμό στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται δράσεις αξιοποίησης δυναμικού θαλάσσιων εθνικών μεταφορών και μεταφορών μικρών αποστάσεων και προώθησης της καινοτομίας και της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό την προσαρμογή στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα και τις διεθνείς υποχρεώσεις.

 

Ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού

Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας και λειτουργεί αλληλεπιδραστικά ως τροφοδότης σε άλλους τομείς, ενώ και από εθνική πλευρά, βοηθά στη διατήρηση της συνοχής της νησιωτικής Ελλάδας και προβάλει την ελληνική σημαία και στην τελευταία νησίδα. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου θα υλοποιηθούν έργα που επιλύουν ή αμβλύνουν προβλήματα, όπως οι ελλιπείς υποδομές σε λιμάνια και μαρίνες, η διακοπή ή μείωση πολλών δρομολογίων πλοίων από τα μεγάλα λιμάνια της χώρας προς τα ελληνικά νησιά, η σημαντική καθυστέρηση της υλοποίησης των δρομολογίων για τις άγονες γραμμές, το cabotage, ο μικρός αριθμός των μαρινών, η έλλειψη υποδομών, η υψηλή φορολογία στα σκάφη και τα ιστιοφόρα, ο αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα στους επαγγελματίες πλοιοκτήτες.

 

Υιοθέτηση μιας σύγχρονης και Αποτελεσματικής Εθνικής Λιμενικής Στρατηγικής

Σκοπός είναι η ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου των λιμένων σε συνδυασμό με άλλους κλάδους της εθνικής οικονομίας καθώς και της συμβολής τους στην αστική, περιφερειακή αλλά και εθνική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου θα υλοποιηθούν έργα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων αρτηριών, των «πράσινων» υποδομών και της διασύνδεσης των παράκτιων λιμένων με το σύστημα μεταφορών της Ελλάδας και κατ’ επέκταση της Ε.Ε. Δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα σε μικρά περιφερειακά λιμάνια των ελληνικών νησιών να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις πύλες εισόδου φορτίου της Ε.Ε.

 

9.13.2. Έργα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τον τομέα της Ναυτιλίας και της Νησιωτικής Πολιτικής

Αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, αναφορικά με διοικητικές διαδικασίες, όπως η απογραφή και ναυτολόγηση των ναυτικών, η πιστοποίηση της ναυτικής ικανότητας, η ολοκληρωμένη, επικαιροποιημένη και προσβάσιμη πληροφόρηση σχετικά με τα υπό ελληνική σημαία πλοία/σκάφη, καθώς και η πιστοποίηση των πλοίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ουσιαστικός στόχος του έργου είναι η επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των εν λόγω διαδικασιών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα, όπου είναι εφικτό, την υποχρέωση φυσικής παρουσίας των πολιτών στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ. Ειδικότερα, η δράση προβλέπει τα ακόλουθα υποσυστήματα:

 • Υποσύστημα Ναυτικών, μέσω του οποίου θα καταργηθεί η ανάγκη έκδοσης εντύπου ναυτικού φυλλαδίου, επικύρωσης ναυτολογήσεων – απολύσεων σε ναυτικό φυλλάδιο, διόρθωσης μηχανογραφικών δελτίων ναυτικών, καθώς και η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
 • Υποσύστημα πιστοποίησης ναυτικής ικανότητας με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την αντικατάσταση έγχαρτων διπλωμάτων σε συνεργασία με το πληροφοριακό σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας (MARIS).
 • Υποσύστημα Μητρώου Πλοίων, Σκαφών και Εταιρειών, με αντικείμενο την ψηφιακή οργάνωση των εγγράφων που βρίσκονται σε Νηολόγια, Λεμβολόγια και Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) των Λιμενικών Αρχών. Στόχος είναι το Μητρώο αυτό να αποτελέσει την έγκαιρη και έγκυρη πρωτογενή πηγή πληροφορίας για αυτή την κατηγορία δεδομένων. Πέραν της καλύτερης εσωτερικής οργάνωσης των δεδομένων, οφέλη θα προκύψουν και από τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών αστυνομικών και φορολογικών ελέγχων.
 • Υποσύστημα Επιθεώρησης Πλοίων στο οποίο θα καταχωρούνται οι εκθέσεις επιθεώρησης, τα στοιχεία των επιθεωρητών, οι παραβάσεις, οι δυσλειτουργίες, αβαρίες και καταγγελίες για το σύνολο των πλοίων που φέρουν ελληνική σημαία. Επιπρόσθετα, θα εξυπηρετείται η έκδοση όλων των σχετικών κυβερνητικών πιστοποιητικών, αδειών, εγγράφων συμμόρφωσης και βεβαιώσεων αναφορικά με την ασφάλεια πλοίων και λιμένων, θα τηρείται ιστορικό έκδοσής τους και θα παρακολουθούνται οι συναφείς υποχρεώσεις συμμόρφωσης και οι τυχόν παρατηρήσεις συνεπεία των επιθεωρήσεων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης νομοθεσίας επί τεχνικών θεμάτων.

 

Ψηφιοποίηση των αρχείων για την Ηλεκτρονικοποίηση Λειτουργιών του ΥΝΑΝΠ και του Λ.Σ – ΕΛ. ΑΚΤ.

Η Ψηφιοποίηση των αρχείων για την Ηλεκτρονικοποίηση Λειτουργιών του ΥΝΑΝΠ και του Λ.Σ – ΕΛ. ΑΚΤ. βασίζεται στον ανασχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων και διαρθρώνεται σε πέντε βασικά μητρώα – οντότητες («οντότητα πλοίο», «οντότητα ναυτικός», «οντότητα εταιρεία», «οντότητα Λιμενικός», «οντότητα πολιτικός υπάλληλος») ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και να δοθεί η δυνατότητα διαλειτουργικότητας με τρίτους φορείς του δημοσίου. Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου θα οδηγήσει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στην ποιοτική εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων μερών (πολιτών – εταιρειών) και μέσα από την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών θα αυξήσει τη συνολική ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου, ώστε να επιτευχθεί νέα αναπτυξιακή δυναμική. Ένα έργο ψηφιοποίησης για τον Φορέα, προϋποθέτει παροχή υπηρεσιών εισαγωγής δεδομένων από προσωπικό εκτός Φορέα,σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή (είτε σε υφιστάμενα μητρώα ή σε μορφή εύκολης μετάπτωσης σε μελλοντικά μητρώα). Το έργο αυτό έχει άμεση συνέργεια με εν εξελίξει έργα πληροφορικής του Φορέα (ΥπτΠ-onLine), και με σχεδιαζόμενα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ Ναυτιλίας, ΕΠΣΑ, FISH, MARIS), καθώς θα αποτελέσει προσθετικό παράγοντα στην αποδοτικότερη λειτουργία αυτών των συστημάτων και θα αποτελέσει βασικό στοιχείο ομαλής μετάβασης σε νέες ψηφιακές διαδικασίες. Προτεραιότητα θα δοθεί σε: α) Βιβλία Νηολογίων/ Υποθηκολογίων & Κατασχέσεων, β) Αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν στην Ελλάδα υποκαταστήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.27/75  – Ναυτικές εταιρείες ν.959/79., και γ) ψηφιοποίηση των ναυτολογίων των πλοίων κλπ. Σημειώνεται ότι ιδίως για την ψηφιοποίηση του αρχείου του Μητρώου εταιρειών του ν.959/1979 και του ν.27/1975 που τηρούνται στη Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας, συμπληρωματικά στο ΟΠΣ ΥΝΑΝΠ για τη Ναυτιλία και στο ΥΠτΠ-Online, θα επιτρέψει την πρόσβαση πιστοποιημένων χρηστών, ιδιωτών και φορέων δημοσίου (εχόντων ειδικό έννομο συμφέρον, κατά περίπτωση) στο ψηφιοποιημένο αρχείο των εταιρειών, καθιστώντας φιλικότερες και αποδοτικότερες τις διοικητικές διαδικασίες και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Η πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό θα συμπληρωθεί με εφαρμογή ψηφιακής παρακολούθησης της πορείας των αιτήσεων πιστοποιημένων χρηστών ναυτιλιακών εταιρειών και φορέων του δημοσίου, η οποία θα λειτουργεί αυτοτελώς σε συνάρτηση με υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικό υποσύστημα.

 

Σύστημα υποστήριξης της ναυτικής σταδιοδρομίας Marine Career Information System (MARIS)

To έργο αφορά στην πλήρη ψηφιοποίηση της ελληνικού συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης, καθώς και την παροχή σχετικών ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τη ναυτιλιακή κοινότητα και τους πολίτες, με στόχο την αξιόπιστη και ταχύτατη εξυπηρέτηση περισσότερων από 400.000 ναυτικών εγγεγραμμένων στα μητρώα, 4.500 σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και 2.500 ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

 

Αναβάθμιση Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Αλιείας

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην επέκταση των υπηρεσιών του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Αλιείας (ΕΠΣΑ) καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων από τα οποία πλαισιώνεται. Στο πλαίσιο του έργου η υφιστάμενη ιστοσελίδα (hcg.gr/alieia) θα ανασχεδιαστεί ώστε να αποτελέσει την κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Αλιείας, προσβάσιμη τόσο από τους απλούς πολίτες για ενημέρωση όσο και από τους κατά τόπους χειριστές και διαχειριστές του συστήματος. Παράλληλα, θα αποτελέσει το σύστημα ολοκλήρωσης και διασύνδεσης των ακόλουθων μητρώων-υποσυστημάτων: Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο, Μηνιαίο Δελτίο Αλιευτικής Δραστηριότητας Λιμενικών Αρχών, Υποσύστημα Καταχώρησης Αλιευτικών Επιθεωρήσεων και Παραβάσεων, Υποσύστημα Αλιευτικής Νομοθεσίας, Υποσύστημα Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ). Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελέσει τον κορμό των δεδομένων αλιείας για το Υπουργείο, οπότε θα διαλειτουργεί με όλα τα συστήματα και τις εφαρμογές που αυτό διαθέτει ή σχεδιάζει να υλοποιήσει στον τομέα της αλιείας. Ταυτόχρονα θα αποτελέσει τη βάση ολοκλήρωσης των τεχνολογικών λύσεων που υποδεικνύονται από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο είναι συμπληρωματικό του έργου «Αναβάθμιση Συστήματος Ελέγχου Αλιείας» του τομέα πολιτικής της Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Πληροφοριακό Σύστημα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Η σκοπιμότητα του έργου αφορά στην παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς τη ναυτιλιακή κοινότητα αναφορικά με την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της χώρας. Η ωφέλεια της παρέμβασης αφορά την απλούστευση των διαδικασιών της διοίκησης και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Θαλασσίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα, θα αντλούνται και θα παρέχονται πληροφορίες παρακολούθησης του ακτοπλοϊκού δικτύου και των πλοίων της χώρας σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες για τις (απο) ναυτολογήσεις ναυτικών, και τους κατάπλους πλοίων στους Ελληνικούς λιμένες.

 

Αναβάθμιση συστήματος παροχής υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού και σκαφών αναψυχής

Στόχος είναι η ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση των αιτήσεων που πρέπει να υποβάλουν τα σκάφη αναψυχής, με ελληνική ή ξένη σημαία, για τον ελλιμενισμό τους. Θα ενημερώνει για τις χρεώσεις βάσει της περιόδου που ο ιδιοκτήτης θέλει να κινήσει το σκάφος του, θα επιτρέπει στον χρήστη να καθορίσει τις περιόδους ελλιμενισμού σε κάθε μαρίνα ή λιμάνι, θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει προσφορές για ελλιμενισμό, θα ενημερώνει επίσης για την κατάσταση του λιμανιού. Η σχετική εφαρμογή φιλοδοξεί να μειώσει τα διαφυγόντα έσοδα του Δημοσίου από οφειλές κίνησης ή ελλιμενισμού και να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο από τις λιμενικές αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων, την έκδοση αποδείξεων, την είσπραξη χρημάτων, κ.λπ. Παράλληλα, η εφαρμογή θα παρέχει πληροφορίες για τη διευκόλυνση του θαλάσσιου τουρισμού όπως: α) διαθεσιμότητα και κράτηση θέσεων ελλιμενισμού, β) ναυτιλιακός εξοπλισμός/ναυπηγικές εργασίες, γ) προβολή επαγγελματιών yachting/ ημερόπλοιων, δ) επιχειρήσεις «παραναυτιλιακού κλάδου» σε περίπτωση που το πλοίο έχει ανάγκη για αγορά ναυτιλιακού είδους ή επισκευής, ε) στατιστικά στοιχεία κίνησης.

Συμπληρωματικά με τα προηγούμενα, θα επικαιροποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων θαλάσσιου τουρισμού (yachting). Αυτό θα υποστηριχθεί με εφαρμογή για το Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ.), μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η δικτυακή υποβολή και διαχείριση των αιτημάτων αδειοδότησης των εταιρειών αυτού του τομέα.

 

Ανάπτυξη συστήματος για την εκμετάλλευση Λιμένων

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δικτύων θαλάσσιων αρτηριών και στη διασύνδεση των παράκτιων λιμένων της Ελλάδας με το σύστημα μεταφορών της Ελλάδας και της Ε.Ε.

 

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για τους Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ) με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Το σύστημα θα υποστηρίζει την επικοινωνία και τις συναλλαγές των ΦΔΕΛ αναφορικά με τη δραστηριότητα των εμπορικών, επιβατηγών, οχηματαγωγών, τουριστικών, αλιευτικών και άλλων υπόχρεων πλοίων σε καταβολή πάσης φύσεως τελών στο χώρο ευθύνης τους.

 • Πληροφοριακό Σύστημα B2G στοιχείων φορτίων των ΦΔΛ. Αφορά σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων σχετικά με την διαχείριση του φόρτου των Φορέων Διαχείρισης Λιμένων (ΦΔΛ) με σκοπό την ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Port Community System (PCS). Αφορά το σύστημα διαχείρισης της ζήτησης και της παροχής υπηρεσιών λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας προς τους κύριους συναλλασσόμενους με το λιμένα, καταργώντας τις έγχαρτες διαδικασίες. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε πλοιοκτήτες, πράκτορες, ναυτιλιακά γραφεία, επαγγελματίες λιμένα, μεταφορείς, εισαγωγείς/εξαγωγείς, αρμόδιες αρχές, επιβάτες κ.λπ. και ο εκσυγχρονισμός τους αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση των λιμένων.
 • Ψηφιακό «Κτηματολόγιο» Λιμένων. Σκοπός του έργου είναι η απλούστευση των διαδικασιών των Φορέων Διαχείρισης Λιμένων (ΦΔΛ) και η ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του Υπουργείου με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ΦΔΛ, με βάση τα διεθνή πρότυπα.

 

Μεταφορικό Ισοδύναμο (ΜΙ)

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο σκοπό έχει να εναρμονίσει το κόστος μετακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, από και προς τα νησιά, με το κόστος των χερσαίων μετακινήσεων. Το επιπλέον κόστος μετακίνησης ανθρώπων και προϊόντων επιδοτείται από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης με κανόνες συμβατούς για τις κρατικές ενισχύσεις στην Ε.Ε. σε βαθμό που εναρμονίζει τη μετακίνηση τους στη θάλασσα με το κόστος στη στεριά. Σκοπός του έργου είναι η συνέχιση της διαδικασίας επιδοτήσεων στους δικαιούχους κατοίκους νησιών και τις νησιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την έννοια του Μεταφορικού Ισοδύναμου (MI) και η εξέταση πιθανών επεκτάσεων του μέτρου και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων.

 

Καταγραφή, συγκέντρωση και ψηφιακή αξιοποίηση αρχειακού υλικού των λιμένων και λιμεναρχείων της χώρας. Δημιουργία εκθεσιακού χώρου / Μουσείο για την ιστορία της ναυτιλίας

Δεδομένης της ανάγκης διάσωσης, ασφάλειας και συντήρησης του ιστορικού αρχειακού υλικού που είναι συγκεντρωμένο στα λιμάνια και τις λιμενικές αρχές της χώρας, μέσω της πρότασης θα επιχειρηθεί η αποτύπωση, αξιολόγηση και ένταξη σε ενιαίο σύστημα καταγραφής του συνόλου του ιστορικού αρχείου, η ψηφιοποίηση του υλικού καθώς και η δημιουργία νέου οπτικού υλικού μέσω ψηφιακής φωτογράφισης. Απώτερος στόχος της πρότασης είναι το παραγόμενο ψηφιακό υλικό, να αναδειχθεί και να γίνει προσβάσιμο στο ευρύ κοινό μέσω της διαμόρφωσης εικονικών εκθέσεων και τακτικής προβολής και παρουσίασής τους σε νέο εκθεσιακό χώρο / μουσείο αφιερωμένο στην ιστορία της ναυτιλίας. Η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση θα γίνει στο σύνολο των λιμένων και των λιμενικών αρχών της χώρας, σε όλη την επικράτεια. Τα στοιχεία που θα ψηφιοποιηθούν θα επιλεγούν από στελέχη του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

Υλοποίηση Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων (Disaster Recovery Data Center) για Αδιάλειπτη Λειτουργία Εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΝΑΝΠ

Επί του παρόντος, τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΑΝΠ είναι εγκατεστημένα στην κεντρική μηχανογραφική υποδομή του κέντρου δεδομένων του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, η οποία αναμένεται να εκσυγχρονιστεί και να αναβαθμιστεί με την υλοποίηση του έργου “Δίκτυο Ασφαλούς Πρόσβασης Επιχειρησιακών Μέσων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στο Δίκτυο ΥΝΑΝΠ και Αναβάθμιση Δικτυακής Υποδομής Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ”. Συμπληρωματικά με την ανωτέρω υποδομή, θα χρησιμοποιηθεί και η αντίστοιχη υποδομή του κυβερνητικού νέφους (G-Cloud), ανάλογα με την επιχειρησιακή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη φύση των δεδομένων που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΑΝΠ σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας κάποιας από τις ανωτέρω κύριες υποδομές, κρίνεται σκόπιμη η προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων διαμόρφωσης χώρου, ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης κ.λπ.) για την κατασκευή εφεδρικού κέντρου δεδομένων (disaster recovery data center). Στόχος είναι η μετάπτωση της λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών του Φορέα να πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα και σε χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τα κοινώς αποδεκτά όρια. Επισημαίνεται ότι, για λόγους ασφαλείας, το εφεδρικό κέντρο δεδομένων θα εγκατασταθεί σε κτίριο που θα παρασχεθεί από τον Φορέα, το οποίο θα πρέπει να είναι απομακρυσμένο σε σχέση με τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, όπου λειτουργούν το κύριο κέντρο δεδομένων του Φορέα και το κέντρο δεδομένων του G-Cloud, αντίστοιχα. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης πόρων και ενέργειας για την αποδοτικότερη και οικονομικότερη δυνατή λειτουργία του.

 

Πίνακας 29: Έργα Τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Πηγή: ιδία επεξεργασία

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 19:12 | Μάρκος Σάντρι

  13.2 Έργα Τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής – Υλοποίηση Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων (Disaster Recovery Data Center) για Αδιάλειπτη Λειτουργία Εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΝΑΝΠ

  Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, θα ήταν σημαντικό να τεθούν προδιαγραφές για μέγιστο latency και ελάχιστο εύρος ζώνης μεταξύ των χρηστών και των κεντρικών υποδομών, καθώς επίσης και του latency μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών (ειδικά όταν δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο/DC) ώστε στην περίπτωση συνεργασίας/συλλειτουργίας τους για υπηρεσίες προς τον πολίτη, να βελτιστοποιείται η εμπειρία του χρήστη. Ειδικότερα μάλιστα για τις ευαίσθητες σε latency εφαρμογές όπως πολλές από τις πιο σύγχρονες είναι, προτείνεται να υπάρχει απαίτηση για μονοψήφιο latency (σε ms).

 • 9.13.2.
  6. Αναβάθμιση συστήματος υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού και
  σκαφών αναψυχής

  Ο θαλάσσιος τουρισμός προσελκύει 150.000 τουρίστες στη χώρα κάθε χρόνο, με τον αριθμό των μαρίνων που έχουν χωροθετηθεί στην Ελλάδα να ανέρχεται στις 153.
  Υπολογίζεται ότι για κάθε 1 ευρώ που αποδίδουν τα σκάφη στις μαρίνες, επιπλέον 5 ευρώ δαπανών κατευθύνονται σε υποστηρικτικές δραστηριότητες, ενώ η συνεισφορά του yachting στην Ελληνική οικονομία είναι κατά 33% υψηλότερη από αυτήν της κρουαζιέρας.
  Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η η πλήρης αξιοποίηση της τεχνολογίας και η δημιουργία ολιστικού port management, προκειμένου οι Ελληνικές μαρίνες να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του εξωτερικού. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης συνδυαστικά με IoT. Συγκεκριμένα, προτείνεται σύστημα αυτοματοποιημένης ανίχνευσης εισόδου – εξόδου, ταυτοποίησης, παρακολούθησης και καταγραφής των σκαφών αναψυχής εντός της μαρίνας, και διασύνδεση με το σύστημα κράτησης θέσεων και παροχής υπηρεσιών.
  Τα παραπάνω θα προσδώσουν τα ακόλουθα οφέλη
  – Αύξηση επισκεψιμότητας και εκμετάλλευση του πλήρους δυναμικού
  της μαρίνας.
  – Βέλτιστη λειτουργικότητα και κατανομή των σκαφών.
  – Πρόσβαση σε λοιπές υπηρεσίες προς αύξηση των τουριστικών
  εσόδων.
  – Πελατοκεντρικότητα – customer experience excellence.
  – Απελευθέρωση πολύτιμων ανθρώπινων πόρων.

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 22:55 | Εμμανουήλ Απέργης

  Κάποια σημεία λιμενικής πολιτικής που θα την ενίσχυαν πιστεύω αφορούν ένα μητρώο διαχειριστών λυμάτων πλοίου όσον αφορά τους λιμένες και όσον αφορά το θαλάσσιο τουρισμό ένα χάρτη/μητρώο γαλάζιων σημαιών ώστε όσες παραλίες δεν έχουν μπει στη διαδικασία να αποκτήσουν με τη μεριά τους την αντίστοιχη αξιολόγηση.