ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι στόχοι, οι κατευθυντήριες αρχές, οι στρατηγικοί άξονες παρέμβασης, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης, ο μηχανισμός σχεδιασμού και υλοποίησης, καθώς και το σύνολο των οριζόντιων και κάθετων παρεμβάσεων που θα υλοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, αποτυπώνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ).

Η ΒΨΜ αποτελεί την απάντηση στον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων για την ψηφιακή διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα, στις συχνά επικαλυπτόμενες και αποσπασματικές δράσεις διαφορετικών φορέων και οργανισμών, στην απουσία συντονισμού και ιεράρχησης προτεραιοτήτων και στην έλλειψη συνολικής και οργανωμένης στόχευσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέσα από μια διαδικασία συνδιαμόρφωσης με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς, αλλά και την κοινωνία των πολιτών, η ΒΨΜ αποτυπώνει τη στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και το πλάνο υλοποίησης αυτής.

Η ΒΨΜ παρουσιάζει τη στόχευση, τις κατευθυντήριες αρχές και τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που εναρμονίζουν την εθνική δράση με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές, και θα υλοποιήσουν με επιτυχία τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Η ΒΨΜ δεν είναι άλλο ένα «εξαγγελτικό» κείμενο στρατηγικής. Δίνεται έμφαση στην υλοποίηση – δηλαδή, όχι μόνο στο «τι» αλλά και στο «πώς». Μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, που συνδιαμορφώθηκε με τους αρμόδιους φορείς, ορίζονται και ιεραρχούνται απαραίτητα οριζόντια έργα, ενώ επιπλέον περιγράφονται τομεακές (κάθετες) παρεμβάσεις, σε κάθε άξονα πολιτικής, που θα υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Επιπλέον, περιγράφεται εκτενώς η αρχιτεκτονική των μητρώων και συστημάτων, οι απαραίτητοι επιταχυντές, καθώς και το μοντέλο σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων αυτών.

Σημειώνεται ότι η αρχική καταγραφή των σημαντικών έργων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι εξαντλητική ή περιοριστική.. Η ΒΨΜ έχει ανοικτό και δυναμικό χαρακτήρα, καθώς θα συνεχίσει να συνδιαμορφώνεται και θα επικαιροποιείται ετησίως σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Σε αυτή την κατεύθυνση, η διαδικασία επικαιροποίησης εξασφαλίζει ότι νέες ανάγκες ή προτεραιότητες μπορούν να οδηγούν σε επιπλέον έργα, οριζόντια και τομεακά, που εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική, διέπονται από τη γενικότερη φιλοσοφία και εξυπηρετούν τους βασικούς στόχους της ΒΨΜ. Τα έργα αυτά θα αξιολογούνται ως προς τη σύμπλευση με τις αρχές και τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΒΨΜ, τη σημαντικότητα και τον αντίκτυπό τους στους πολίτες ή στη λειτουργία του κράτους και θα παρουσιάζονται στην επόμενη έκδοση της ΒΨΜ.

Η αποτελεσματική υλοποίηση της ΒΨΜ εξασφαλίζεται με την εφαρμογή ενός ενιαίου και δεσμευτικού μοντέλου διοίκησης και υλοποίησης, το οποίο καλύπτει οριζόντια το σύνολο των φορέων της γενικής κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το ενιαίο μοντέλο διακυβέρνησης καθορίζει το ρόλο και τις αρμοδιότητες των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στην υλοποίηση και υποστήριξη των σχετικών παρεμβάσεων υπό το συντονισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα όπου αυτό απαιτείται, εφαρμόζοντας μεταξύ άλλων τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Το μοντέλο υλοποίησης ορίζει, επίσης, τη σύνθεση των ομάδων έργου, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

 • 2. Στο Κεφάλαιο 2 «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού»:
  α) Η 4η παρακάτω παράγραφος να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Σημειώνεται ότι η αρχική καταγραφή των σημαντικών έργων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι εξαντλητική ή περιοριστική. Η ΒΨΜ έχει ανοικτό και δυναμικό χαρακτήρα, καθώς θα συνεχίσει να συνδιαμορφώνεται και θα επικαιροποιείται ετησίως σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και κατόπιν διαβούλευσης με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. [….]»

 • ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ

  Να περιληφθεί ως κατεύθυνση στο κεφάλαιο των μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων διακριτή κατηγορία η οποία αφορά την ψηφιακή μεταρρύθμιση στον τομέα των κατασκευών.

  Προκειμένου να προωθηθούν τα επόμενα έτη τομεακές πρωτοβουλίες για την προσαρμογή της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, παρακολούθησης και λειτουργίας των έργων στην Ελλάδα, στην ψηφιακή εποχή, με την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών κατά τρόπο εναρμονισμένο με ανάλογες δόκιμες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, και ιδιαίτερα με παρεμβάσεις στους θεματικούς άξονες του τομέα digital construction της ΕΕ, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να περιληφθεί ως κατεύθυνση στο κεφάλαιο των μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων διακριτή κατηγορία η οποία αφορά στην ψηφιακή μεταρρύθμιση στον τομέα των κατασκευών
  • Τη Βελτίωση ποιότητας σχεδιασμού έργων υποδομών
  • Καλύτερες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη
  • Νέα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας των έργων και τη μείωση του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσής τους
  • Την Εισαγωγή «Προτάσεων καινοτομίας» (unsolicited proposals) με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα
  • Την απλούστευση και τη διαφάνεια των διαδικασιών σε όλο κύκλωμα παραγωγής των δημοσίων έργων.
  • Τη δημιουργία «Εθνικού Μητρώου Υποδομών», για τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρησή των υποδομών
  • Την Επίβλεψη Δημοσίων Έργων και από τον ιδιωτικό τομέα
  • Τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μικρών επιχειρήσεων στην αγορά των δημοσίων έργων.
  • Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και των επιχειρήσεων του.
  • Την εξοικονόμηση πόρων αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος.
  • Την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την επαγγελματοποίηση του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων των μελετών και έργων.

  Είναι απαραίτητες και οι μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις στους θεματικούς άξονες του τομέα digital construction της ΕΕ όπως:
  a/ CostEst&Specs: Ψηφιακή τεχνολογία για το Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων
  b/ VDC/BIM/CIM: Digital design and construction – Ψηφιακή τεχνολογία στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση των έργων
  c/ eProcurement: Ηλεκτρονική Ανάθεση και Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων αρμοδιότητας Υπ.ΥπΜετ (ΕΣΗΔΗΣ-ΔΕ)
  d/ digi-AM&FM: Digital Asset & Facility Management – Ψηφιακή τεχνολογία στη διαχείριση υφισταμένων υποδομών και εγκαταστάσεων
  e/ digi-PPPM: Digital Tools for Portfolio, Program and Project Management – Ψηφιακή τεχνολογία στη διαχείριση έργων και προγραμμάτων
  f/ digi-SustCon: Ψηφιακή τεχνολογία για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα των Τεχνικών έργων (κυκλική οικονομία, εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση φυσικών πόρων)
  f/ eProfTraining: Professionalism: Web Professional Training and Certification Επαγγελματισμός για όλα τα παραπάνω

  Με αυτές τις ενέργειες τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι τα εξής :
  • Καλύτερος σχεδιασμός και κοστολόγηση των κατασκευαστικών έργων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
  • Διαφάνεια και εξοικονόμηση πόρων στην προμήθεια υλικών για την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων.
  • Τήρηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού υλοποίησης των κατασκευαστικών έργων.
  • Καλύτερη διαχείριση ανθρώπινων και υλικών πόρων σε κατασκευαστικά έργα.
  • Υιοθέτηση των πιο σύγχρονων ψηφιακών & τεχνολογικών λύσεων από τον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο.
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στρατηγικές συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού στον κατασκευαστικό κλάδο.
  • Προσέλκυση διεθνών επενδυτών με άξονα την τεχνολογική αναβάθμιση του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα.
  • Αύξηση των θέσεων εργασίας στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο.
  • Αναβάθμιση της τεχνογνωσίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου.
  • Καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στο εξωτερικό.
  • Βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.
  • Στήριξη της Πράσινης Ανάπτυξης και της δημιουργίας Έξυπνων Κτιρίων και Υποδομών

 • 16 Δεκεμβρίου 2020, 12:04 | Δημήτρης Καπόπουλος

  Η Βίβλος ή Αγία Γραφή είναι συρραφή ιερών κειμένων που κατά τον Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό γράφτηκαν με θεϊκή έμπνευση. Η Χριστιανική Βίβλος αποτελείται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τα κείμενα μιλούν για τη σχέση και την επικοινωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων και εκφράζουν επίσημα τις θέσεις της Εκκλησίας.
  Η ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν σχετίζεται με κάποιο θρήσκευμα και οι δραστηριότητες της υπόκεινται σε συνεχή επικαιροποίηση. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε περιγράφει δράσεις της δεν θα έπρεπε να περιέχει ούτε καν έμμεση αναφορά σε θρησκευτικά βιβλία ή την υπόνοια του αλάθητου.
  Σε τυχόν παρατήρηση ότι ακούμε για “Λευκή Βίβλο” και “Πράσινη Βίβλο” από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνω ότι η επίσημη ονομασία είναι White Paper (στην ουσία είναι πολλά και αναφέρονται σε πολλές θεματικές) και Green Paper. Επομένως, πρόκειται για λανθασμένη απόδοση των όρων.
  Προτείνω την αλλαγή του ονόματος σε “Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική” ή “Εθνική Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού”, που σίγουρα είναι αντιπροσωπευτικότερα για το περιεχόμενο του όντως πολύ σημαντικού νομοσχεδίου.

 • 13 Δεκεμβρίου 2020, 23:29 | Εμμανουήλ Απέργης

  Αν και πολύ σωστά ενημερώσατε ανωτέρω ότι θα επικαιροποιείται η βίβλος ψηφιακού μετασχηματισμού (ΒΨΜ), έχει μείνει η εθνική άμυνα – στρατός εκτός. Το αντιλαμβάνομαι για λόγους εθνικής ασφαλείας και συμφωνώ μαζί σας πως αυτό γίνεται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Απλά υπάρχουν κάποια πράγματα που σε εθνικό επίπεδο μπορούν να γίνουν και να γλιτώσουν γραφειοκρατία όπως:
  ~ERP του στρατού
  ~ψηφιακό σύστημα αναφορά ασφαλείας στην περίπολο

  Με το τελευταία, αντί να γεμίζουμε χαρτιά και τετράδια που πρέπει να ελεγχθούν από ανωτέρους, αν παρουσιαστεί πρόβλημα/καθυστέρηση αναφοράς «καλώς», τότε ψηφιακά και σε χρόνο live εντοπίζεται το πρόβλημα και επεμβαίνει κάποιος υπεύθυνος φρουράς, έτσι έχουμε την αναβάθμιση από αγγαρεία σε ουσιαστικό έλεγχο του εξοπλιστικού αποθέματος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΑΣ

  Θα ήθελα να προτείνω δύο εμπλουτίσεις στην βίβλο. Να καταργηθούν τα δικαιολογητικά. Δηλαδή όταν ένας πολίτης υποβάλλει μια αίτηση να μην υπάρχουν καθόλου δικαιολογητικά. Θα σας δύο παραδείγματα

  1.Εγγραφή στο σχολείο: Όταν κάποιος κάνει την εγγραφή στο σχολείο απλώς θα υποβάλει μια αίτηση και η ταυτοποίηση του κηδεμόνα και του μαθητή να γίνεται αυτεπάγγελτα μέσω της εφαρμογής του προσωπικού αριθμού τον οποίο θα τον έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες. Να μην αποστέλλονται πια τα απολυτήρια στα σχολεία αλλά τα στοιχεία απόλυσης του κάθε μαθητή να αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω του myschool
  2.Έκδοση διαβατηρίου: Όταν κάποιος κάνει αίτηση για έκδοση διαβατηρίου να μην προσκομίζονται καν δικαιολογητικά, τα δικαιολογητικά να αναζητούνται από την αρμόδια διεύθυνση διαβατηρίων και όταν θα πληρώσει το παράβολο ο πολίτης να ενημερώνεται αυτόματα η διεύθυνση ότι το παράβολο το πλήρωσε.

  Με την πρώτη εμπλούτιση δηλαδή προτείνω να καταργηθούν τα δικαιολογητικά. Σημασία να έχει η πληροφορία πλέον και όχι η προσκόμιση εγγράφων εφόσον τα πληροφοριακά συστήματα και τα μητρώα θα δώσουν 100% ακρίβεια και εγκυρότητα στα στοχεία και ο πολίτης να απαλλαγεί από την παροχή πληροφοριών στην δημόσια διοίκηση καθώς η πληροφορία θα δίνεται αυτεπάγγελτα από τα μητρώα στους υπαλλήλους προκειμένου να κάνουν την δουλειά τους

  Και μια άλλη εμπλούτιση που θέλω να προτείνω είναι τα ΚΕΠ και το gov.gr να είναι τα μοναδικά σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών με την δημόσια διοίκηση. Δηλαδή ως τώρα κάποιοι πολίτες υποχρεώνονται να πηγαίνουν σε δημόσιες υπηρεσίες σε κάποια θέματα Π.χ απόδοση ΑΦΜ στην εφορία. Πλέον οι πολίτες να παίρνουν τον ΑΦΜ τους στα ΚΕΠ και στο gov.gr. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει σε κάθε κοινότητα της χώρας σύμφωνα με την Υ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει να υπάρχει από ένα ΚΕΠ εφόσον υπάρχουν οι υποδομές να στεγαστούν τα ΚΕΠ. Στόχος είναι σε καμία κοινότητα να μην υπάρχουν ΚΕΠ και κανένας πολίτης να μην πηγαίνει στις πρωτεύουσες των νομών ή σε άλλες περιοχές για να κάνουν την δουλειά τους και ώστε να μην μετακινούνται στις έδρες των δήμων ή των περιφερειών ή και των νομών στις υπηρεσίες που εδρεύουν εκεί για να κάνουν την δουλειά τους. Επίσης για όσους δεν θέλουν καθόλου να φεύγουν από τα σπίτια τους ή θέλουν να εξυπηρετούνται από άλλα μέσα όπως κινητό και τάμπλετ οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα να υπάρχουν και στο gov.gr. Συμπερασματικά προτείνω όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα να μεταφερθούν στα ΚΕΠ που θα υπάρχουν σε κάθε κοινότητα που ακόμα και οι πολύ μικρές κοινότητες και τα απομακρυσμένα νησιά θα έχουν τα ΚΕΠ τους και στο gov.gr για να εξυπηρετούνται και ηλεκτρονικά. Δηλαδή ακόμα πχ και η Απόδοση ΑΦΜ και η απόκτηση άδειας κυκλοφορίας να γίνεται από τα ΚΕΠ και από το gov.gr ώστε να μην μετακινούνται πλέον οι πολίτες στις πρωτεύουσες των νομών, εδώ θα είναι τα ΚΕΠ και το gov.gr για να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Να πληρώνουν και τους φόρους στα ΚΕΠ μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για όσους συμπολίτες μας δεν έχουν υπολογιστή και για όσους δεν θέλουν να πηγαίνουν στις ΔΟΥ.