9.10. Ανάπτυξη & Καινοτομία

9.10.1. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι

Τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού (αύξηση παραγωγικότητας, μείωση κόστους, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πρόσβαση σε νέες αγορές, ταχύτερη υιοθέτηση της καινοτομίας κ.λπ.) είναι ευρέως γνωστά και έχουν αναδειχθεί από πληθώρα ερευνών ως κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, η επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιακή οικονομία αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά[1]. Ειδικότερα για την Ελλάδα οι στρατηγικές κατευθύνσεις και οι στόχοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας αναλύονται στη συνέχεια.

 

Ανάπτυξη Εμπορίου και προστασία καταναλωτή

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του εμπορίου και την προστασία του καταναλωτή είναι: α) η προσέλκυση των επενδύσεων, β) η βελτίωση υποδομών για την ανάπτυξη, γ) η ψηφιοποίηση και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού και των δεδομένων, δ) η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ε) η βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών και της εποπτείας αγοράς, στ) η προώθηση και ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

Η εποπτεία της αγοράς έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτή του covid-19, όπου πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας σε κρίσιμα προϊόντα, όπως π.χ. αντισηπτικά, ότι τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες στη λειτουργία των καταστημάτων, π.χ. μέγιστος αριθμός πελατών και ωράριο λειτουργίας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των τιμών αλλά και καταγγελιών από τους καταναλωτές, που μπορούν να ελεγχθούν άμεσα.

Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη του εμπορίου, βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), δηλαδή του μητρώου στο οποίο καταχωρίζονται οι πράξεις εμπορικής δημοσιότητας (π.χ. πράξεις που αφορούν την οικονομική κατάσταση μίας εταιρείας, τα μέλη διοίκησης, τις καταστατικές προβλέψεις κ.λπ.) όλων των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας. Το ΓΕΜΗ είναι διασυνδεδεμένο με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα που διασυνδέει τα μητρώα επιχειρήσεων των κρατών-μελών[2]. Σήμερα το ΓΕΜΗ προσφέρει σειρά ψηφιακών υπηρεσιών με εμβληματική την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (eΥΜΣ), μέσω της οποίας είναι δυνατή η απομακρυσμένη σύσταση εταιρείας χωρίς την παρεμβολή ανθρώπινου παράγοντα μέσω ενός PC, Tablet ή Smartphone[3].

Για τη προστασία του καταναλωτή υπάρχει και λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 1520. Επίσης, οι καταγγελίες των καταναλωτών γίνονται μέσω ειδικής φόρμας[4], ενώ παρέχεται δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού μηνιαίων καταβολών στις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας[5]. Συμπληρωματικά, η κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων αποτελεί σημαντική παράμετρο για την προστασία του καταναλωτή τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο[6]. Σήμερα παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες για κατάθεση, έγκριση, κατοχύρωση και δημοσίευση εμπορικών σημάτων (Trade marks)[7].Επιπλέον, έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα ψηφιοποίησης των εγγράφων με μεταδεδομένα που τηρούνται μέσω του έργου Capture and Store Historical Files (CSHF). Το έργο αυτό συνίσταται στην ψηφιοποίηση των στοιχείων σημάτων που σήμερα τηρούνται σε βιβλία. Επιπρόσθετα, όσον αφορά τη πιστοποίηση της προέλευσης των προϊόντων, υπάρχει το Μητρώο Ελληνικού Σήματος που δέχεται αιτήσεις και παρέχει υπηρεσίες απονομής ελληνικού σήματος για τα ελληνικά προϊόντα

 

Βιομηχανία

Σήμερα υπάρχει ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και παρέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες σε μορφή ψηφιακής βιβλιοθήκης για θέματα όπως η τεχνική βιομηχανική νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εθνική). Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες για: α) βιομηχανικές περιοχές (GIS) και επιχειρηματικά πάρκα, β) τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας», γ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά εισαγόμενων Ρευματοδοτών και Ρευς υπηρεσίες που να διευκολύνουν τις προβλέψεις τους νέου αναπτυξιακού νόμου.ματοληπτών[8], δ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά δομικών υλικών[9]. Η εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα θα αναβαθμίζεται συνεχώς με νέες υπηρεσίες και περιεχόμενο.

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις για τη βιομηχανία αποτελούν η βελτίωση της ψηφιακής υποδομής της ΓΓΒ προς την κατεύθυνση της on line ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και η αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων για τη διαμόρφωση συνεκτικής βιομηχανικής πολιτικής (evidence based policy). Άλλος ένας στόχος είναι η δημιουργία του εθνικού ψηφιακού κόμβου «industry4.0.gov.gr» ως εξειδίκευση του υπό ανάπτυξη «digitaleconomy.gov.gr». Επίσης, σημαντικός άξονας είναι η ενίσχυση της βιομηχανικής καινοτομίας σε συνεργασία με την έρευνα όπως παρουσιάζεται στις επόμενες παραγράφους.

Ένας σημαντικός στόχος για τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και εν γένει την ψηφιακή οικονομία είναι η δημιουργία Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs – DIHs) σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτοί οι κόμβοι αποτελούν «υπηρεσίες μιας στάσης» για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό των παραγωγικών διαδικασιών τους και την προαγωγή της επιχειρηματικής και βιομηχανικής καινοτομίας τους με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών[10]. Πιο συγκεκριμένα, αποτελούν οργανισμούς ή συμπράξεις οργανισμών που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή/και τις παραγωγικές τους διαδικασίες, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος μικρομεσαίων, μεγάλων και νεοφυών επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων και δημόσιων οργανισμών, με την ενίσχυση της ανάπτυξης κοινών δράσεων.

 

Επενδύσεις

Σήμερα για την παρακολούθηση της υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων υπάρχει και λειτουργεί το σύστημα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Παρακολουθούνται, μεταξύ άλλων, εντάξεις έργων στο σύστημα και πληρωμές, ενώ είναι διασυνδεδεμένο πανελλαδικά με όλους τους φορείς που χρηματοδοτούν έργα μέσω ΠΔΕ. Τα σύστημα αφορά εσωτερική χρήση και η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι έμμεση (www.e-pde.gr). Συνεπώς, η απορρέουσα στρατηγική κατεύθυνση είναι να παρασχεθούν νέες εξωστρέφεια.

 

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Επιχειρηματική και Βιομηχανική Καινοτομία

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις και επί μέρους στόχοι για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Επιχειρηματική και Βιομηχανική Καινοτομία είναι οι εξής:

 1. Δημιουργία σημείων «επαφής» του ερευνητικού ιστού με τον τομέα των επιχειρήσεων, και ειδικά με το δυναμικό οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων (startups). Στόχος είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 2. Προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα για βιομηχανοποίηση, εφαρμογή των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων.
 3. Προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας στις επιχειρήσεις με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων και διαδικασιών για τις διεθνείς αγορές.
 4. Προώθηση της προσέγγισης των «ανοικτών δεδομένων στην Έρευνα» (Open Data) μέσω της εξασφάλισης της ελεύθερης πρόσβασης στα ερευνητικά δεδομένα που παράγονται από φορείς και επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το κράτος (κατ’ ελάχιστον).
 5. Παροχή γρήγορης και ποιοτικής πληροφόρησης για τις δράσεις στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) με έμφαση στον τελικό χρήστη. Στόχος είναι να γίνεται διαθέσιμη η πληροφορία αφενός με εύκολο και εύληπτο τρόπο, και αφετέρου με ταυτόχρονη αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων (social media).
 6. Αξιοποίηση του αρχειακού υλικού που σχετίζεται με θέματα ΕΤΑΚ και αναφέρεται σε κείμενα μελετών, εκθέσεις ερευνητικών έργων, δείκτες Έρευνας και Τεχνολογίας, εκδόσεις, περιοδικά και κάθε είδους υλικό που υπάρχει στα ηλεκτρονικά αποθετήρια του ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) και άλλων υπηρεσιών. Στόχος είναι η ενοποίηση περιεχομένου, η συμβατότητα δεδομένων, η εξασφάλιση ενιαίας πρόσβασης, η συνεχής επικαιροποίηση των σχετικών δράσεων και η δυνατότητα εμπλουτισμού τους.

9.10.2. Έργα

Ανάπτυξη, Εμπόριο και καταναλωτής

 

Αναβάθμιση Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) – Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

Σήμερα η ηλεκτρονική υπηρεσία μίας στάσης[11] εξυπηρετεί τη σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών καθώς και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Το έργο αφορά την επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μίας στάσης σε όλες τις διαδικασίες του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων, σε άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων, καθώς και στην ηλεκτρονική έναρξη και διακοπή εργασιών για ελεύθερους επαγγελματίες. Στους στόχους της αναβάθμισης περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του ΓΕΜΗ με συστήματα άλλων φορέων[12]. Εδώ επιδίωξη είναι η συλλογή στοιχείων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου σκοπού του ΓΕΜΗ και η υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, στους στόχους του έργου περιλαμβάνεται η υλοποίηση διεθνών πρωτοκόλλων[13] για την ψηφιακή κατάθεση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των υπόχρεων εταιρειών στο ΓΕΜΗ. Επίσης το έργο προβλέπει την παροχή 270.000 ψηφιακών υπογραφών για τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών/μελών του ΓΕΜΗ και την υποβολή και διακίνηση μόνο ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων στις διαδικασίες ΓΕΜΗ.

 

Αναβάθμιση Πλατφόρμας Διαχείρισης Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)

Αποστολή της ΕΕΕΠ είναι η ρύθμιση, η εποπτεία και ο έλεγχος των παιγνίων, ώστε να διασφαλίζονται η νόμιμη και αδιάβλητη διεξαγωγή τους, η προστασία των παικτών, των ανηλίκων και του κοινωνικού συνόλου καθώς και τα προβλεπόμενα δημόσια έσοδα. Το προτεινόμενο έργο αφορά τη δημιουργία της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων παιγνίων και παρόχων υπηρεσιών παιγνίων, αλλά και την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς παιγνίων στην ελληνική επικράτεια από την ΕΕΕΠ. Ειδικότερα, μέσω του έργου προτείνεται η επέκταση και ολοκλήρωση της υφιστάμενης υποδομής, ώστε σε πρώτο επίπεδο να καλυφθούν οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της για αναγνώριση και ενσωμάτωση νέων τομέων τυχερών παιγνίων στη χώρα και σε δεύτερο επίπεδο η δυνατότητα πλήρως ψηφιοποιημένης παροχής υπηρεσιών της ΕΕΕΠ προς τις επιχειρήσεις, το δημόσιο και τους πολίτες.

 

Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ)

Στο πλαίσιο του έργου θα επεκταθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα το υποσύστημα που αφορά το Υπαίθριο Εμπόριο. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί για την αδειοδότηση και την καταγραφή των ελέγχων και των κυρώσεων του Υπαίθριου Εμπορίου στο πλαίσιο εναρμόνισης με τη σχετική νομοθεσία. Το αναβαθμισμένο σύστημα θα υποστηρίζει: α) την έκδοση αδειών παραγωγού, β) την έκδοση αδειών επαγγελματία πώλησης προϊόντων στις λαϊκές αγορές, γ) την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία και δ) την παρακολούθηση επιβολής κυρώσεων.

Για τις ανάγκες αυτοματισμού και απλοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης αιτήσεων και ελέγχου αυτών θα αξιοποιηθούν, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, διασυνδέσεις με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας, το σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων «ΕΡΓΑΝΗ», το Μητρώο Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ. Επιπλέον θα αξιοποιηθεί η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών της ΓΓΠΣΔΔ, για την απομακρυσμένη πρόσβαση των αιτούντων.

Μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των διαδικασιών προκύπτουν οργανωμένα ανοικτά σύνολα δεδομένων που έχουν αξία για την ενημέρωση των πολιτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν ανά την Επικράτεια, τους αδειοδοτημένους παραγωγούς και επαγγελματίες, τα προϊόντα που διαθέτουν, τις θέσεις που καταλαμβάνουν και κυρίως την ύπαρξη κενών θέσεων.

 

Μετεξέλιξη του Κέντρου Υποδοχής & Διαχείρισης Καταγγελιών της Γραμμής Καταναλωτή – 1520

Η μετεξέλιξη του 1520 αφορά το κέντρο υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών, το οποίο θα αναβαθμιστεί παρέχοντας λειτουργίες όπως: α) η χρήση μηχανισμών αυθεντικοποίησης για την υποβολή επώνυμων καταγγελιών, β) η σύνδεση των καναλιών υποδοχής καταγγελιών με το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων, γ) η διαλειτουργικότητα με συστήματα υποδοχής καταγγελιών άλλων δημόσιων οργανισμών, με σκοπό τη διαβίβασή τους στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία.

 

Παρατηρητήριο τιμών αγαθών & καυσίμων (e-Καταναλωτής)

Το έργο αφορά στο παρατηρητήριο τιμών, αγαθών και καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο θα είναι προσβάσιμο από τον καταναλωτή με την ευκολία που παρέχει μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Η πλατφόρμα θα ενημερώνεται καθημερινά σχετικά με τις τιμές λιανικής των αγαθών και ο καταναλωτής θα ενημερώνεται για την εξέλιξης της τιμής των καταλογογραφημένων προϊόντων που τον ενδιαφέρουν και βρίσκονται στο καλάθι του.

 

Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)

Το ΣΥΚΕΑΑΠ ως συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου έχει ως αρμοδιότητα να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού του το ΣΥΚΕΕΑΠ συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες και στοιχεία που προέρχονται από ελέγχους που διενεργούν τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου και οι επί μέρους αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα με αντικείμενο:

 • την εισαγωγή των αποτελεσμάτων των ελέγχων από τα μεικτά κλιμάκια που συγκροτούνται ανά επιχειρησιακό σχέδιο, ή μεμονωμένα με ανάλυση -παραμέτρων όπως: η περίοδος, η περιοχή και οι χώροι, το προϊόν, η παράβαση με αντιστοίχιση προστίμων
 • την εισαγωγή των αποτελεσμάτων των ελέγχων άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών που αφορούν το παραεμπόριο με ανάλυση τεσσάρων παραμέτρων όπως: η περίοδος, η περιοχή και οι χώροι, το προϊόν, η παράβαση ανά τακτές περιόδους (π.χ. τρίμηνο),
 • την εισαγωγή καταγγελιών με ανάλυση τεσσάρων παραμέτρων: περίοδος, περιοχή και χώροι, προϊόν, παράβαση με αντιστοίχιση προστίμων
 • την εισαγωγή καταγγελιών από απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων όπως το σύστημα «1520»
 • την ανάπτυξη εργαλείων όπου θα παρέχεται η δυνατότητα γενικά (οποιαδήποτε στιγμή), ή ειδικά (π.χ. ανά υπόθεση, στόχο, σχέδιο) για:
 • την εξαγωγή στατιστικών, γραφημάτων και συμπερασμάτων
 • τη σύνταξη ενημερωτικών εκθέσεων και δελτίων, καθώς και απολογισμών
 • την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με συστήματα άλλων φορέων (π.χ. Ελληνική Αστυνομία) για θέματα επιβολής προστίμων, παραβάσεων κ.λπ.

 

Βιομηχανία

 

Αναβάθμιση Πλατφόρμας «StartUpGreece»

Η πλατφόρμα «StartupGreece» φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλύτη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Μέσω μιας διαδικτυακής συνεργατικής πλατφόρμας επιχειρεί να φέρει κοντά το νέο επιχειρηματία, τον επενδυτή, και φορείς που στηρίζουν το επιχειρείν και την καινοτομία. Θα παρέχει σε αυτούς υπηρεσίες ενημέρωσης, δικτύωσης, και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον η πλατφόρμα θα αντλεί πληροφορίες για προσκλήσεις μέσω ΕΣΠΑ, από Επιχειρησιακά Προγράμματα σχετικά με δράσεις που αφορούν τις εν δυνάμει νέες ή και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

 

Εθνική Πλατφόρμα για την Ψηφιακή Βιομηχανία

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη νέας πλατφόρμας για την Ψηφιακή Βιομηχανία (www. industry4.0.gov.gr) στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τα οφέλη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και την προώθηση της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας αποτελεί εθνική υποχρέωση της χώρας, προκειμένου να προχωρήσει στον ίδιο βηματισμό με τις υπόλοιπες, για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα σε κάθε πεδίο δραστηριότητας τόσο του ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα.

 

Ψηφιοποίηση Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης

Για την παρακολούθηση των στόχων της βιομηχανικής πολιτικής στη βάση πραγματικών στοιχείων (evidence based industrial policy) έχει προβλεφθεί σε ετήσια βάση η υποβολή του Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης. Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας υποβολής στοιχείων από τις επιχειρήσεις τόσο σε θεσμικό όσο και σε επίπεδο υλοποίησης. Εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση και στον αυτοματισμό της συλλογής στοιχείων, επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων εισόδου, η βελτίωση της ανάλυσης των στατιστικών μελετών και ταυτόχρονα η μείωση του φόρτου που η διαδικασία επιφέρει στο Δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

Θεμελιώδες συστατικό για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων αποτελεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) το οποίο θα υποστηρίζει διαδικτυακά τις διαδικασίες διατυπώσεων (γνωστοποίηση, έγκριση κ.λπ.) για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα διευκολύνει τόσο τους πολίτες όσο και τα στελέχη του Δημοσίου Τομέα να διαχειριστούν ολόκληρη την αλυσίδα αδειοδότησης (γνωστοποίηση ή έγκριση, διαχείριση εγκρίσεων και ελέγχων). Στους στόχους της πλατφόρμας περιλαμβάνονται: α) η ενημέρωση για τις κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων, β) η διεύρυνση των κατηγοριών οικονομικής δραστηριότητας που θα καλύπτονται, γ) η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας με έμφαση σε θέματα διαλειτουργικότητας και αυτοματισμών και δ) η διενέργεια στοχευμένων και αποτελεσματικών ελέγχων, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα εκτίμησης ρίσκου για κάθε επιχείρηση.

 

Επενδύσεις

 

Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση σχεδίων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (CESANET)

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που θα καλύψει όλες τις πτυχές του νέου αναπτυξιακού νόμου αλλά και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελεί την κύρια πηγή ενημέρωσης για την πρόοδο των χρηματοδοτήσεων των επενδυτικών σχεδίων. Θα επιταχύνει διαδικασίες που ακολουθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς και θα βοηθήσει τις διοικήσεις των υπηρεσιών να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία. Το σύστημα θα ανταλλάσσει στοιχεία με άλλα συστήματα, όπως π.χ. TAXIS, ΓΕΜΗ, Διαύγεια, e-Παράβολο, «Εργάνη», και Τραπεζικά Ιδρύματα.

 

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διαδικασιών της ΕΓΣΔΙΤ

Αντικείμενο του έργου είναι η προτυποποίηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας για τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων ΣΔΙΤ και η υποστήριξη του έργου τους με την ανάπτυξη και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την παρακολούθηση των έργων ΣΔΙΤ και την προμήθεια του απαραίτητου σχετικού εξοπλισμού. Η εγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία υποέργα:.

 1. Το Υποέργο 1, με τίτλο «Ανάπτυξη Γενικής Μεθοδολογίας και Προτυποποίηση Διαδικασιών για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ», αφορά την ανάπτυξη χρηματοοικονομικού μοντέλου, τη σύνταξη οδηγών προετοιμασίας προτάσεων και αξιολόγησης, τη σύνταξη πρότυπων τευχών δημοπράτησης κ.ά.
 2. Το Υποέργο 2, με τίτλο «Σχεδιασμός και εγκατάσταση ΟΠΣ για τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ», αφορά την ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ και ενδεικτικά περιλαμβάνει μελέτη ανάλυσης απαιτήσεων, εργαλεία λογισμικού και υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών, εκπαίδευση χρηστών και υποστήριξη λειτουργίας.
 3. Το Υποέργο 3, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού», αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υποέργου 2.

 

Έρευνα-Τεχνολογία-Καινοτομία

 

Ανάπτυξη εθνικού κόμβου για θέματα Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν τουλάχιστον 9 Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, που βασίζονται σε αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη εξειδικευμένων κόμβων καινοτομίας που υποστηρίζονται από επιχειρήσεις ή/και συνδέσμους αυτών. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για συνεργασίες και καινοτομία, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι κατακερματισμένες, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσχέρεια εντοπισμού και αξιοποίησής τους. Επίσης, η χρηματοδότηση όλων αυτών βασίζεται κυρίως σε πρωτοβουλίες είτε προγραμμάτων της Ε.Ε. είτε της ΓΓΕΤ και καθίσταται δύσκολη η εξασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητάς τους. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται ο ριζικός επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας (www.gsrt.gr), έτσι ώστε να μετασχηματιστεί σε εθνικό κόμβο για τα θέματα έρευνας και καινοτομίας με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του χρήστη, σε ένα εύκολα προσβάσιμο, σύγχρονο και λιτό περιβάλλον, που θα ενσωματώνει τη χρήση έξυπνων εργαλείων και των κοινωνικών δικτύων (social media).

 

Βελτίωση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο των φορολογικών κινήτρων του αρ.22Α του Ν.4172/2013

Το άρθρο 22Α του Ν. 4172/2013 περιλαμβάνει την παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις για την ενίσχυση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Για την πιστοποίηση των δαπανών αυτών υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) δικαιολογητικά σε έγχαρτη μορφή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός την προσθήκη διοικητικών βαρών στις επιχειρήσεις και αφετέρου τη δυσκολία και καθυστέρηση στον έλεγχο των δαπανών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕΤ. Την παραπάνω γραφειοκρατική, για τις επιχειρήσεις, διαδικασία καλύπτει η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων και η άντληση στοιχείων –για παράδειγμα στοιχεία τιμολογίων– για την παροχή των φορολογικών κινήτρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξάρτηση της διαδικασίας από δικαιολογητικά σε έγχαρτη μορφή.

 

Βάση δεδομένων καταγραφής και ψηφιακό αποθετήριο ερευνητικών έργων – Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της ελεύθερης πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ) της ΓΓΕΤ – Ανοιχτή πλατφόρμα διασύνδεσης ζήτησης και προσφοράς υπηρεσιών ΕΤΑΚ

Σε συνάρτηση με το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ελληνική Οικονομία – Ενδιάμεση Έκθεση, η προτεινόμενη δράση συνάδει με :

 • Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων για Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια. Ενίσχυση της καινοτομίας με κίνητρα για έρευνα στις επιχειρήσεις σε μεταποίηση, αγροδιατροφή και ανάπτυξη μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης.
 • Ανάπτυξη υποδομών μέσω δημοσίων επενδύσεων και κινητοποίησης ιδιωτικών κατά προτεραιότητα σε: α) ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα β) πράσινη ανάπτυξη & περιβαλλοντική αναβάθμιση γ) διαχείριση αποβλήτων δ) μεταφορές για την ενίσχυση των ελληνικών λιμανιών και ε) αναβάθμιση υποδομών για τον εισερχόμενο τουρισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτυχθεί μια cloud-based ψηφιακή πλατφόρμα, βασισμένη στα πρότυπα των ανοιχτών δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο τα δεδομένα που αφορούν στην Έρευνα & Καινοτομία. Πολλά από αυτά τα δεδομένα που προέρχονται από ερευνητικά έργα και αποτελέσματα που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2007-2013) καθώς και αυτά που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια της ΠΠ 2014-202, των Προγραμμάτων FP7, HORIZON 2020 αλλά και του Ερευνητικού Έργου που έχει δημοσιευθεί από Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ της χώρας την τελευταία 15ετία.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται επίσης η αξιοποίηση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος που ανέπτυξε η ΓΓΕΤ για την προσθήκη λειτουργιών που θα διευκολύνουν την αναζήτηση και παρουσίαση των πληροφοριών καθώς και την διασύνδεση με άλλες βάσεις ευρωπαϊκές βάσεις αντίστοιχων δεδομένων.

Παράλληλα θα υλοποιηθεί μητρώο αξιολογητών το οποίο θα περιλαμβάνει τους αξιολογητές που θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση ερευνητικών έργων, ανάλογα με τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται.

Επίσης, θα αναπτυχθεί Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι Ερευνητικές Υποδομές που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη καθώς και οι υπηρεσίες τις οποίες αυτές θα παρέχουν, ενώ παράλληλα, θα παρακολουθείται η χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Στόχος της Βάσης Δεδομένων είναι η συγκέντρωση σε ένα κεντρικό σημείο των πληροφοριών που σχετίζονται με τα ερευνητικά έργα και αφορούν όλο τον κύκλο ζωής αυτών, σε αντιστοιχία με την βάση δεδομένων CORDIS που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html). Στην παρούσα φάση μόνο ορισμένες από τις προαναφερθείσες πληροφορίες υπάρχουν, και αυτές βρίσκονται σε διακριτά συστήματα που δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Η χρήση τους είναι κυρίως για διαχειριστικούς ρόλους, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Η προστιθέμενη αξία της προτεινόμενης δράσης είναι μεγάλη δεδομένου ότι:

 • Θα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης από τους χρήστες ερευνητικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με πολλαπλά κριτήρια (ερευνητικό πεδίο, τεχνολογία, γεωγραφική θέση, κλπ), ώστε να αξιοποιηθούν αυτά από τους ενδιαφερόμενους και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των αναζητούντων και των προσφερόντων.
 • Θα παρέχεται η δυνατότητα συγκεντρωτικών αναφορών και γενικότερα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων, Η λειτουργία αυτή καθίσταται σημαντική και επιτακτική με βάση τις επιταγές της νέας προγραμματικής περιόδου για συστήματα παρακολούθησης της εξέλιξης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
 • Θα ενισχυθεί η αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών, οι οποίες θα χαρτογραφηθούν με συστηματικό τρόπο και θα παρακολουθείται ο βαθμός αξιοποίησης αυτών
 • Θα ενισχυθεί η διαφάνεια
 • Θα αξιοποιηθούν καλύτερα τα διαθέσιμα κονδύλια μέσω της μη χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη συνάφεια με προτάσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν.

Για την συγκεκριμένη πλατφόρμα θα διασφαλισθεί η απαιτούμενη δια-λειτουργικότητα τόσο με το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΕΤ, όσο και με συστήματα άλλων φορέων (ΠΣΚΕ, κεντρικό ΟΠΣ, κλπ).

Βασικοί ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις, Βιομηχανία, Ερευνητική κοινότητα, Περιφέρειες, Δημόσιες Αρχές.

 

Πλατφόρμα για νεοφυείς επιχειρήσεις – τεχνοβλαστούς

Στη ελληνική οικονομία τα σημαντικότερα προβλήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Η ανεπαρκής ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και καινοτομίας.
 • Η έλλειψη θεσμικής στήριξης και τα περιορισμένα κρατικά κίνητρα που εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, και τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης μεταξύ εταιρειών, πανεπιστημίων και startups.
 • Η περιορισμένη πρόσβαση σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Παρά τον υψηλό αριθμό αποφοίτων Πανεπιστημίου, 42% των Ελλήνων εργοδοτών αδυνατούν να βρουν κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό[14].
 • Η περιορισμένη προσφορά ανώτατου στελεχιακού δυναμικού, στην αγορά εργασίας οφείλεται στη μαζική έξοδο από τη χώρα τουλάχιστον 420.000 νεαρών αποφοίτων από το 2008, που έγινε ευρύτερα γνωστή με τον όρο «brain drain» (διαρροή εγκεφάλων).

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με στόχο την καταγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση των νεοφυών επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει: α) την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων-προτάσεων και αξιολόγηση αυτών, β) την αξιολόγηση νεοφυών επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης (KPIs) σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, δ) την παραγωγή στατιστικών δεδομένων. Το έργο αρχικά θα εστιάσει στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση από ερευνητικά προγράμματα ή είναι τεχνοβλαστοί που συνδέονται με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα. Το παρόν έργο είναι συμπληρωματικό του έργου για την αναβάθμιση του StartupGreece.

 

Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές

Το έργο αφορά τη δημιουργία πλατφόρμας για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των εγγυητικών επιστολών που οφείλουν να υποβάλλουν οι ναυτιλιακές εταιρείες (ναυλομεσιτικές και εταιρείες διαχείρισης πλοίων) για την υπαγωγή τους σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο[15]. Η απόφαση υπαγωγής εκδίδεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ η εγγυητική επιστολή κατατίθεται έγχαρτα στο τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας, α) για τη δικτυακή υποβολή της εγγυητικής επιστολής από τις ναυτιλιακές εταιρείες και την επιβεβαίωσή της σε συνεργασία με την εκδούσα Τράπεζα, β) για τη διαλειτουργικότητα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με την παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης της απόφασης υπαγωγής, γ) για την ψηφιοποίηση των ροών εργασίας σχετικά την επιστροφή, κατάπτωση (μερική ή ολική) της εγγυητικής επιστολής μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Πίνακας 26: Έργα Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Πηγή: Ιδία επεξεργασία


[1] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market

[2] Διαθέσιμο στο https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do

[3] Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://eyms.businessportal.gr/auth

[4] http://www.mindev.gov.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B7/προστασία-του-καταναλωτή/

[5] http://www.mindev.gov.gr/προστασία-του-καταναλωτη/#1559299078375-ae262289-7ad6

[6] European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

[7] http://efiling.gge.gr/sp-ui-tmefiling/, http://efiling.gge.gr/sp-ui-eservices/

[8] Η πύλη για τη δήλωση και έκδοση αριθμού καταχώρησης προϊόντων ρευματοδοτών/ρευματοληπτών από τις επιχειρήσεις είναι διαθέσιμη στο http://esocketsregistry.ggb.gr.

[9] http://grcontactpointcpr.ggb.gr/

[10] Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs

[11] https://eyms.businessportal.gr/auth

[12] Άρθρο 91 του ν. 4635/2019 περί διαλειτουργικότητας ΓΕΜΗ με μητρώα άλλων φορέων.

[13] Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα διεθνή πρωτόκολλα βλ. XBL digital business reporting

[14] https://www.adecco.gr/wp-content/uploads/2019/12/Adecco_Employability-2019.pdf

[15] Άρθρο 25 του ν. 27/75, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 2234/2005.

 • Πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου για την Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής
  Η εφοδιαστική συνίσταται από την φυσική μεταφορά των εμπορευμάτων τόσο ως εισερχόμενα σε μια βιομηχανία, εμπορική επιχείρηση ή αποθήκη, την διαχείριση τους εντός των εγκαταστάσεων όσο και την διανομή τους προς τους πελάτες, συνήθως εντός αστικού ιστού. Κάθε στάδιο της εφοδιαστικής απαιτεί και ψηφιακή αποτύπωση της φυσικής τους διαχείρισης. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων εφοδιαστικής, η δυνατότητα να συλλέγουν, ανταλλάσσουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα με συνεργάτες, πελάτες και δημόσιες υπηρεσίες που ρυθμίζουν τον κλάδο, τόσο μικρότερο είναι το κόστος και ο χρόνος διαχείρισης του φορτίου. Η αποτελεσματικότητα επομένως των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής εξαρτάται όχι μόνο από την επίπεδο της δικής τους ψηφιακής ωριμότητας αλλά και αυτής των συνεργατών τους και του δημοσίου. Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβάθμιση του κλάδου οι παρακάτω δράσεις θεωρούνται απαραίτητες:
  Καθιέρωση ψηφιακών εγγράφων (eCMR, φορτωτικές, τιμολόγια, δελτία αποστολής, κλπ) που θα εισάγονται μόνο μια φορά και θα είναι διαθέσιμα πρωτογενώς σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και τους ρυθμιστικούς φορείς όπως και στατιστικά διαθέσιμα ελεύθερα σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου
  Διασύνδεση και δυνατότητα ψηφιακού εκτελωνισμού, πριν ακόμη το φυσικό εμπόρευμα φτάσει στο τελωνείο
  Υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των εγκαταστάσεων με την ενίσχυση επενδύσεων σε αυτοματισμούς και ρομποτικά συστήματα
  Δημιουργία συνεργατικών ψηφιακών οικοσυστημάτων, όπως (1) πλατφορμων bloackchain που θα παρέχει διαπιστεύσεις και έξυπνα ψηφιακά συμβόλαια ανάμεσα σε διαφορετικές εταιρίες του κλάδου και (2) port community systems πέραν της συγκεκριμένης υποδομής (π.χ. λιμάνι) αλλά σε εθνικό επίπεδο συμπεριλαμβάνοντας όλα τα φυσικά σύνορα της χώρας
  Συλλογή όλων των δεδομένων εφοδιαστικής από δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις (από τελωνεία, ΑΑΔΕ, ηλεκτρονικές φορτωτικές, κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας, GPS δεδομένα από ΦΙΧ/ΦΔΧ/Ταξί, χωροθεσίας αποθηκών και άλλων εγκαταστάσεων) και εξασφάλιση της ανοικτής διάθεσης και μέγιστης αξιοποίησης των δημόσιων δεδομένων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επιχειρηματικών μοντέλων και αγορών.
  Επι των συλλεχθέντων δεδομένων ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης, ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας για την (1) βελτιστοποίηση συστημάτων δρομολόγησης οχημάτων διανομής εντός αστικού ιστού (2) εντοπισμός συστημικών προβλημάτων του δικτύου εφοδιαστικής ( bottlenecks) (3) πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής από μη δηλωμένες μεταφορές φορτίων με ψηφιακό έλεγχο οχημάτων από την αστυνομία (4) Benchmarking αποτελεσματικότητας μια επιχείρησης εφοδιαστικής με ομοειδείς εταιρείες του κλάδου (5) business intelligence για βέλτιστη χωροθεσία κέντρων αποθηκών διανομής σε σχέση με τους δυνητικούς πελάτες (6) Αξιοποίηση των δεδομένων οχημάτων εφοδιαστικής από την τοπική αυτοδιοίκηση για την καλύτερη διαχείριση κυκλοφορίες, θέσεις στάθμευσης και αστυνόμευσης.
  Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (ιδίως στους αναδυόμενους κλάδους διαχείρισης ρομποτικών συστημάτων και αυτοματισμών αποθηκών όπως και στην επιστήμη δεδομένων)
  Ενίσχυση συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών σε σχέση με τον εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων της εφοδιατικής με την ψηφιακή τους υποστήριξη τις αγορές του εξωτερικού από πρεσβείες και υπουργείο εξωτερικών.

 • Βελτίωση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο των φορολογικών κινήτρων του αρ.22Α του Ν.4172/2013.

  Σχόλιο: Η διαδικασία αίτησης προβληματίζει τους δυνητικούς δικαιούχους όχι μόνο από την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών σε έγχαρτη μορφή αλλά από τον όγκο της προετοιμασίας για την τεκμηρίωση των εν λογω δαπανών ΕΑ. Η διαδικασία ουσιαστικά μοιάζει με την υποβολή ένος έργου ΕΑ σαν το Ερευνώ Καινοτομώ Δημιουργώ και χρίζει απλοποίησης σφού ουσιαστικά καταλήγει στην περίπτωση ιδίως των μικρών εταιρείων, το κόστος της ανθρωποπροσπάθειας να αντισταθμίζει τα οφέλη.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 11:24 | Profile Software Σπύρος Μπαρμπάτος

  Η καινοτομία στον δημόσιο τομέα, για να μπορέσει να εφαρμοστεί και πραγματικά αποδώσει, να φέρει αποτελέσματα, θα πρέπει να μελετηθεί σωστά και να ακολουθεί διεθνείς πρακτικές, ντιρεκτίβες, μεθόδους και εργαλεία.
  Ενδεικτικά κάποιες οδηγίες για την καλλιέργεια της καινοτομίας σε δημόσιους οργανισμούς (Πηγή: Australian Government – Management Advisory Committee, 2010) είναι οι παρακάτω:
  1. Ενσωμάτωση της καινοτομίας στην στρατηγική και τον σχεδιασμό του οργανισμού
  2. Προσέλκυση καινοτόμων ανθρώπων και προώθησή τους
  3. Αξιοποίηση ιδεών και εμπειριών των ενδιαφερόμενων μερών
  4. Ανάπτυξη της ικανότητας του οργανισμού να διευκολύνει και να διαχειρίζεται την καινοτομία
  5. Παροχή ασφαλών χώρων
  6. Δικτύωση
  7. Χτίσιμο υποστηρικτικής κουλτούρας
  8. Αξιοποίηση της επιρροής που ασκεί η δημόσια διοίκηση προς ενεργοποίηση της καινοτομίας
  9. Μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και διαμοιρασμός της γνώσης
  10. Εξασφάλιση προσβασιμότητας στα ανοιχτά δεδομένα του δημόσιου τομέα αλλά και γενικότερα η άντληση ιδεών και λύσεων από ευρύτερο σύνολο πηγών (crowdsourcing)

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 22:24 | Εμμανουήλ Απέργης

  Στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, επιχειρηματική και βιομηχανική καινοτομία δεν γίνεται λόγος για τον οργανισμό βιομηχανικής ιδιοκτησίας.