6.5. Κέντρο Διαλειτουργικότητας

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας εξασφαλίζει την τεχνική υλοποίησητων κατευθυντήριων γραμμών του πλαισίου διαλειτουργικότητας, τη λειτουργική διασύνδεση, ταυτοποίηση και συγχρονισμό της πληροφορίας μεταξύ των βασικών μητρώων, καθώς και τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας ανά άξονα πολιτικής. Η υφιστάμενη πλατφόρμα στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) φιλοξενεί διαδικτυακές υπηρεσίες, τηρεί τα μηνύματα που ανταλλάσσονται (logs) μεταξύ των φορέων και διασφαλίζει την εγγυημένη παράδοσή τους. Η λύση εξασφαλίζει επίσης, τη διαχείριση των διαδικτυακών υπηρεσιών και την επαναχρησιμοποίησή τους από συστήματα φορέων για την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Βασική αρχή κατά το σχεδιασμό νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι η διαλειτουργικότητα από το σχεδιασμό (interoperability-by-design), η οποία αφορά τόσο το τεχνικό όσο το σημασιολογικό και το οργανωσιακό επίπεδο. Παράλληλα, η αξιοποίηση επαναχρησιμοποιούμενων δομικών στοιχείων (reusable components) δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και διευκολύνει τη βιωσιμότητα των υλοποιήσεων. Επιπρόσθετα, θα αξιοποιηθούν προσεγγίσεις βασισμένες σε αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών (microservices), οι οποίες θα λειτουργούν ασύγχρονα και θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω προγραμματιστικών διεπαφών (APIs). Επίσης, για την ευέλικτη, ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων του Δημοσίου, στο ρόλο διαμεσολαβητή περιεχομένου, θα υλοποιηθεί η υποδομή National Data Corridor, που αφορά σε μια κεντρική (σε εθνικό επίπεδο) εγκατάσταση πλατφόρμας εξυπηρέτησης ροών και ρευμάτων δεδομένων (Data Streams) που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7.4.2.

Εικόνα 5: Αρχιτεκτονική των μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης στηριζόμενη στην αρχή “Άπαξ μόνον”

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Η αρχιτεκτονική θα πλαισιώνεται από το Μητρώο Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας (Service Registry) που θα τηρείται από το ΚΕΔ, ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεση και η αξιόπιστη επαναχρησιμοποίηση των υπηρεσιών από τρίτους. Παράλληλα, μέσω έργων διαλειτουργικότητας σε θεματικούς τομείς πολιτικής, όπως η οικονομία, η παιδεία, οι μεταφορές, η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση και η δικαιοσύνη, το πλέγμα των υπηρεσιών που θα διαλειτουργούν θα διευρύνεται και ολοένα και περισσότερα μητρώα θα διασυνδέονται. Οι σχετικές κατηγορίες έργων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ή υιοθέτηση λεξικών ορολογίας, κωδικοποιήσεων και ταξινομιών που χρησιμοποιούνται από κάθε τομέα, την υιοθέτηση προτύπων προγραμματιστικών διεπαφών και μορφότυπων αρχείων, τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, την εξασφάλιση της μεταξύ τους διαλειτουργικότητας, την υλοποίηση ροών εργασιών μεταξύ συστημάτων, την επίλυση θεμάτων θεσμικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων και την εποπτεία και διαχείριση περιστατικών ασφαλείας που αφορούν διασυνδεδεμένες υπηρεσίες και φορείς.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 18:24 | Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (Ε.Π.Ε.)

  Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) θα πρέπει όχι τόσο να είναι ένα συνηθισμένο θέμα στην τάξη όσο ζήτημα που αφορά στην προώθηση της δημιουργικότητας, στην ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης και στην ενίσχυση των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων για τους μαθητές. Αυτές είναι δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι κανείς επιτυχής αργότερα, ιδίως καθώς ο κόσμος αλλάζει γρήγορα ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων. Μια προσέγγιση θα ήταν να χρησιμοποιηθούν τα εργαστήρια EDU για να οργανώσουν hackathons με στόχο την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων κάθε φορά.

  Ομοίως τα ΙΕΚ στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ο ιδανικός χώρος να αναπτυχθούν αντίστοιχες ψηφιακές δεξιότητες με εξειδίκευση σε ειδικότητες Πληροφορικής με την συμμετοχή σε projects εξειδίκευσης σε καινοτόμες εφαρμογές όπου θα συμμετέχουν οι σπουδαστές

  Το World Economic Focum παρουσιάζει μια καλή λίστα δεξιοτήτων που απαιτούνται για το μέλλον εδώ: Ποιες είναι οι κορυφαίες 10 δεξιότητες εργασίας για το μέλλον; (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ – weforum.org )

  Όσον αφορά το θέμα των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι τομείς: AI, ρομποτική, AR / VR, κβαντική πληροφορική, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και προστασία της ιδιωτικής ζωής, τεχνολογίες εγγενών cloud – που είναι υποχρεωτικές. Ένα πράγμα που πρέπει επίσης να ενισχυθεί στην Βίβλο είναι η σύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματικών Ινστιτούτων και επιχειρήσεων προκειμένου να υποστηριχθεί η συν-ανάπτυξη καινοτόμων έργων που θα συνδέουν την ακαδημαϊκή έρευνα σε τριτοβαθμια και μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο με την εφαρμογή και την καινοτομία.

  Στο θέμα της αναβάθμισης και του επαναπροσδιορισμού, η πρότασή μας είναι να συνεργαστούμε ώστε να σχεδιαστούν συγκεκριμένα προγράμματα για να επικεντρωθούμε στους λιγότερο προνομιούχους. Παραδείγματα: Εξειδίκευση ηλικιωμένων πολιτών, επανεκπαίδευση ή απόκτηση δεξιοτήτων από άτομα που είχαν απώλεια εργασίας (άνεργοι, μεσήλικες μητέρες που επιστρέφουν στην εργασία κ.λπ.). Ας προσφερθεί επίσης η ευκαιρία στους πολίτες να δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο σχέδιο δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μαθησιακών απαιτήσεων που έχει ο καθένας.

  Όλες οι προσπάθειες και τα προγράμματα δεξιοτήτων θεωρούμε ότι πρέπει να προσφέρονται σε προσβάσιμη μορφή.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 11:13 | Profile Software Σπύρος Μπαρμπάτος

  Προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη βάση στην δόμηση μιας κοινής και ανοιχτής τεχνολογικής βάσης (εργαλείων, αρχιτεκτονικών, συστημάτων, μεθοδολογιών κτλ.) για την ανάπτυξη των εκάστοτε συστημάτων για τον ΨΜ της δημόσιας διοίκησης, ώστε να επιτευχθεί ευκολότερα η διαλειτουργικότητά τους.

 • 14 Δεκεμβρίου 2020, 11:48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

  Πολλά γειτονικά κράτη π.χ. Αλβανία, έχουν κεντρικό μητρώο πολιτών (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι αλλοδαποί μετανάστες) στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται το κράτος (όνομα, επώνυμο, ημ. γεννήσεως, τόπος γεννήσεως, ονόματα γονέων, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ). Και όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον Π.Α. Βέβαια κάτι τέτοιο θα πυροδοτούσε αντιδράσεις περί «παρακολούθησης» και «φακελώματος», και γι’αυτό θα πρέπει να περιοριστεί όσο τον δυνατόν η πρόσβαση σε αυτόν μόνο σε συγκεκριμένους φορείς και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και προστασία των δεδομένων.

  Επίσης με το που γεννιέται παιδί στην χώρα, θα του δημιουργηθεί Π.Α. κατά την εγγραφή του στο Ληξιαρχείο. Ο Π.Α. θα αναγράφεται στο ΑΔΤ και θα αντικαταστήσει το ΑΜΚΑ.

  Στο νοσοκομείο; Π.Α. Στο σχολείο; Π.Α. Στη Δ.Ο.Υ.; Π.Α. Στο Δήμο; Π.Α.

 • 13 Δεκεμβρίου 2020, 14:08 | Δημήτριος Κυριακός

  Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων του δημόσιου τομέα που ανήκουν σε διάφορους ενδιαφερόμενους είναι ένας θεμελιώδης πυλώνας της προσφοράς πολύτιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη. Μια βασική πτυχή ωστόσο είναι ότι για να είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελεσματικές και φιλικές προς τους πολίτες, πρέπει να πραγματοποιηθεί πρώτα μια συγκεκριμένη επιχειρηματική διαδικασία (re-engineering )ανακατασκευής. Πολλές από τις τρέχουσες διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί βασισμένες σε οργανωτικό μοντέλο και προσέγγιση σε χαρτί. Ο ψηφιακός κόσμος προσφέρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες για αυτοματοποίηση και οι διαδικασίες πρέπει να επανασχεδιαστούν για να αξιοποιήσουν την ψηφιακή ευκαιρία για να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Παράδειγμα: Γιατί ένας πολίτης πρέπει να υποβάλει στο Διαδίκτυο μια δήλωση (συμπληρωματική δήλωση) ότι δεν έχει τρέχουσα ευθύνη για τους φόρους; Αυτή θα πρέπει να είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που υποστηρίζεται από διαλειτουργικότητα δημόσιων συστημάτων.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 12:23 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

  Στο σχέδιο που παρουσιάζεται βλέπουμε ήδη ένα πλεονασμός, τα ΑΔΤ και ΑΔ. Δεν χρειάζονται. Το δελτίο-κάρτα ΠΑ είναι ο μοναδικός αριθμός. Η εγγραφή στο αρχείο Αστυνομία του Π.Α. συνοδεύεται απο βιομετρικά στοιχεία φωτογραφίες κλπ. που όμως παραμένουν στο αρχείο Αστυνομία με Α/Α τον ΠΑ + Α/Α τα ίδια ισχύουν και για το διαβατήριο αφού εκδίδεται απο την Αστυνομία. Οσον αφορά τον ΑΦΜ και εκεί ο Π.Α. + Α/Α φορολογουμένου και ο οποίος θα πρέπει να δημιουργείται με την εγγραφή (γέννηση) στο Γενικό Ληξιαρχείο ως μελλοντικός φορολογούμενος (αρχή ίδια των Στρατολογικών Γραφείων). Οσον αφορά τον μετανάστη μάλλον πρέπει να υπάρξει ξεχωριστό Αρχείο Π.Α.Μετανάστη, επειδή υπάρχει μεταβατικότητα στην υπαρξή του εντός της χώρας. Αν έχει γεννηθεί εδώ είναι υπήκοος άρα έχει ΠΑ αν πολιτογραφηθεί τότε με διοικητική πράξη μεταφορά απο Π.Α.Μ. σε Π.Α. Ενδεχομένως ο Π.Α. σε συνδυασμό με τον ΑΜΚΑ να δίνουν τον τελικό Π.Α. με βάση τον οποίο δημιουργούνται τα υπόλοιπα μητρώα χωρίς ο πολίτης να εμπλέκεται στην οργάνωση αυτών (διαφορα πιστοποιητικά) εκτός απο την παροχή των βιομετρικών στοιχείων του στην Αστυνομία κάποια δεδομένη χρονική στιγμή.

 • 5 Δεκεμβρίου 2020, 12:08 | Γιώργος Γεωργοβασίλης

  Επιπρόσθετα, θα αξιοποιηθούν προσεγγίσεις βασισμένες σε αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών (microservices): να μην καταγραφεί ως απαίτηση. Ο διαχωρισμός υπηρεσιών σε microservices είναι μια απαιτητική διαδικασία στην οποία αποτυγχάνουν μέχρι και τεχνολογικά προηγμένοι οργανισμοί. Τα λίγα πλεονεκτήματα των microservices πληρώνονται με σημαντικά αυξημένο οργανωτικό κόστος, κάτι στο οποίο δεν διαπρέπει το Δημόσιο.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 21:13 | Κωνσταντίνος Μ.

  Κομβικής σημασίας μητρώο θα ήταν και ένα μητρώο αναπηρίας. Τα βασικά στοιχεία του: φυσικό πρόσωπο, κατηγορία αναπηρίας, ποσοστό αναπηρίας, αρχή που πιστοποίησε, διάρκεια ισχύος. Προτεραιοποιήστε το.