9.6. Αθλητισμός

9.6.1. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι

Στόχος της παρέμβασης είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) να αξιοποιήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών για άμεση και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα θα αντιμετωπιστούν η ύπαρξη απαρχαιωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλιστούν η ουσιαστική εποπτεία (π.χ., των φορέων, όπως ομοσπονδιών και σταδίων), η οικονομική παρακολούθηση, η διαλειτουργικότητα με ανάλογες διοικητικές υπηρεσίες και ψηφιακά συστήματα (της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης), καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων για την λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΓΓΑ στον τομέα της ψηφιοποίησης εστιάζει στη μακροπρόθεσμη υλοποίηση των κάτωθι στόχων:

 1. Σχεδίαση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών της ΓΓΑ καθώς και των διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής των διαδικασιών και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 2. Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της και παράλληλα διαλειτουργικότητα με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες και θα προσφέρονται στον πολίτη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτησή του, χωρίς να υποχρεώνεται να προσέλθει στη ΓΓΑ ή σε άλλους εποπτευόμενους φορείς.
 3. Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων με στόχο τη συμμετοχή των πολιτών στο αθλητικό γίγνεσθαι.
 4. Ανάπτυξη της ψηφιακής κουλτούρας των στελεχών που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τους εποπτευόμενους φορείς και την ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού.
 5. Ψηφιακή προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων από τη χρήση των ΤΠΕ.
 6. Λήψη μέτρων που αποσκοπούν σε ενισχυμένη και υψηλού επιπέδου πολιτική ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών.

Στο πλαίσιο αυτό, ως πρώτη προτεραιότητα προτείνονται τα κάτωθι κομβικά έργα και δράσεις για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών, τη δημιουργία και διασύνδεση ψηφιακών μητρώων και την υλοποίηση πλατφορμών για την ψηφιοποίηση τομέων και δράσεων αθλητισμού.

 

9.6.2. Έργα

Ψηφιακός μετασχηματισμός και διαχείριση μητρώων της ΓΓΑ

Αφορά στη ψηφιοποίηση των μηχανισμών διαχείρισης των μητρώων που σχετίζονται με τους αθλητικούς φορείς και τις υπηρεσίες άθλησης. Συγκεκριμένα, αφορά στη διαχείριση του κύκλου ζωής των παρακάτω μητρώων:

 • Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Ομοσπονδίες, Ενώσεις και Αθλητικά Σωματεία)
 • Μητρώο Προπονητών και Εκπαιδευτών
 • Μητρώο Αθλητικών Υποδομών της χώρας
 • Μητρώο Εποπτευόμενων Φορέων, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το Μητρώο Οργανικών Θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού
 • Μητρώο Οικονομικών Δεσμεύσεων των Εποπτευομένων Φορέων (Ομοσπονδίες, Εθνικά Αθλητικά Κέντρα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)
 • Μητρώο Κανονισμών Αθλημάτων- Αγωνισμάτων των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών
 • Μητρώο Διαμεσολαβητών Αθλητικών Συμβάσεων
 • Μητρώο Λεσχών Φιλάθλων
 • Μητρώο Διακριθέντων Αθλητών

Με σημείο εκκίνησης την επιτάχυνση της διαδικασίας εγγραφής στα πανεπιστήμια των Διακριθέντων Αθλητών, προγραμματίζονται άμεσες παρεμβάσεις για την ψηφιοποίηση του Μητρώου Αθλητικών Φορέων και του Μητρώου Διακριθέντων Αθλητών.

Τα διασυνδεδεμένα μητρώα θα προσφέρουν, μέσω κεντρικής πλατφόρμας, ψηφιοποιημένες υπηρεσίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως η ίδρυση και παρακολούθηση σχολών προπονητών και μελλοντικά εκπαιδευτών, η διαδικασία ελέγχου/διαχείρισης Προγραμμάτων “Άθληση για Όλους”, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΣ, Δήμοι, ΓΛΚ, κ.λπ.).

 

Πλατφόρμα Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»

Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθεί πλατφόρμα που θα διασφαλίζει τον έλεγχο υλοποίησής τους και της διαφάνειας και ισονομίας μεταξύ των φορέων υλοποίησης, τη μείωση του όγκου της γραφειοκρατίας, τη μείωση του χρόνου έγκρισης ενός προγράμματος από την ΓΓΑ, τη μείωση του κόστους υλοποίησής τους, καθώς και την άμεση έκδοση των διαφόρων βεβαιώσεων (περαιτέρω μείωση γραφειοκρατίας) που σχετίζεται με την υλοποίησή τους (πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής [ΠΦΑ] , ΟΤΑ, κ.λπ.), και η οποία θα εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα.

Για τη βέλτιστη λειτουργία της πλατφόρμας και την επίτευξη αυτοματισμών θα αναπτυχθούν διαλειτουργικότητες με αρμόδιους φορείς (π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Δήμοι, ΓΛΚ κ.ά.).

 

Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Σύμβαση Macolin)

Η ψηφιακή λύση υλοποιεί τη σύσταση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Σύμβαση Macolin), με στόχο την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Η πλατφόρμα αυτή θα χρησιμοποιείται για δημιουργία αναφορών και ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα αθλητικής ακεραιότητας.

 

Πίνακας 22: Έργα Τομέα Αθλητισμού

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

 • 11 Δεκεμβρίου 2020, 17:25 | Εμμανουήλ Απέργης

  Χρειαζόμαστε μητρώο αγωνιστικών χώρων (π.χ. σταδίων, γυμναστηρίων) προκειμένου να ξέρει ο κάθε δήμος ποιες εγκαταστάσεις είναι ενεργές, ποιες όχι και σε τι ποσοστό συντήρησης βρίσκονται.