5.1. Διοικητικές δομές & αρμοδιότητες

Οι διοικητικές δομές και οι αρμοδιότητες αυτών σε σχέση με το σχεδιασμό, τη διαρκή επικαιροποίηση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού παρουσιάζονται στη συνέχεια:

 

5.1.1. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για τη στρατηγική κατεύθυνση και την υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης που εφαρμόζει το Υπουργείο εξασφαλίζει το συντονισμό της κυβερνητικής δράσης για τη συγγραφή και την εφαρμογή της Βίβλου καθώς και τη συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων για τη βελτίωση και την επικαιροποίησή της. Επίσης, εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των έργων που προδιαγράφονται στη Βίβλο καθώς και την ένταξη νέων έργων, που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συνόλου των τομέων κυβερνητικής πολιτικής. Με βάση το νέο μοντέλο διοίκησης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης χαράσσει την οριζόντια πολιτική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη συνέχεια την εξειδικεύει στους επιμέρους τομείς πολιτικής σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους σχεδιάζεται, υλοποιείται και διοικείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο:

 1. Αναλαμβάνει το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διοίκηση παρεμβάσεων που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 2. Αναλαμβάνει την εποπτεία, καταγραφή, ανασχεδιασμό και ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα.
 3. Εποπτεύει και υποστηρίζει τα κεντρικά κυβερνητικά πληροφοριακά συστήματα, και τις αντίστοιχες υποδομές, καλύπτοντας το σύνολο της κυβερνητικής δραστηριότητας σε όλους τους τομείς πολιτικής.
 4. Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τις κεντρικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τις ψηφιακές επικοινωνίες.
 5. Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου των έργων της Βίβλου, καθώς και για την παραγωγή μελετών και πορισμάτων με βάση την αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων από τη χρήση και διάδοση των ψηφιακών υπηρεσιών.

 

5.1.2. Εμπλεκόμενοι Φορείς

Για να υλοποιηθεί ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συστηματική και αποδοτική συνεργασία μεταξύ των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και η εξασφάλιση του κεντρικού συντονισμού των σχετικών ενεργειών τους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι βασικές κατευθύνσεις ενεργειών στις οποίες απαιτείται η συμμετοχή αυτών των φορέων περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Εξασφάλιση ότι κάθε δράση ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα ακολουθεί τις κατευθυντήριες αρχές της ΒΨΜ, εξυπηρετεί τους στόχους που ορίζονται σε αυτή και εφαρμόζει το συμφωνημένο σχέδιο δράσης που την υλοποιεί.
 2. Εντοπισμό των διοικητικών διαδικασιών – λειτουργιών που θα πρέπει να απλουστευθούν και να προσαρμοστούν για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ΤΠΕ. Οι εν λόγω διαδικασίες και λειτουργικές απαιτήσεις προσδιορίζονται αρχικά από τους αρμόδιους φορείς και τις σχετικές επιχειρησιακές μονάδες ανά λειτουργική περιοχή.
 3. Σχεδιασμό δράσεων και έργων καθώς και προγραμματισμό πλάνου εργασιών που θα περιλαμβάνει ενέργειες για τη διαχείριση της αλλαγής αλλά και τη διαχείριση της γνώσης που θα προκύψει. Θα υιοθετούνται ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες προμηθειών, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στην ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας. Οι εν λόγω ενέργειες γίνονται είτε από τις επιτελικές υπηρεσίες των αρμόδιων φορέων ή/ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 4. Παροχή τακτικών αναφορών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως προς την διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση των εν λόγω έργων.
 5. Συνεργασία με τα αρμόδια όργανα για την τακτική επικαιροποίηση της ΒΨΜ και του σχεδίου δράσης που την υλοποιεί, με βάση τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται.
 6. Εξασφάλιση βέλτιστης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων από τις αρμόδιες επιχειρησιακές μονάδες των φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, οι μονάδες πληροφορικής των φορέων αναλαμβάνουν τόσο την υποστήριξη της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων όσο και την υποστήριξη των χρηστών εσωτερικά στο φορέα.

Σημαντικό ρόλο στη στήριξη των δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχουν η υπηρεσιακή και πολιτική ιεραρχία των δημόσιων φορέων. Επίσης, η συνεργασία θα διευκολύνεται μέσω των αρμόδιων μονάδων σε κάθε φορέα, που έχουν αρμοδιότητες τόσο για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών όσο και για την απλούστευση των διαδικασιών.

 

5.1.3. Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει ως αποστολή το συντονισμό της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών παρεμβάσεών της στο σύνολο του δημόσιου τομέα, διατυπώνοντας παράλληλα προτάσεις προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίησή της. Η Συντονιστική Επιτροπή διακρίνεται σε Ολομέλεια και Τμήματα. Στην Ολομέλεια, η οποία αποτελείται από όλους τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Κυβέρνησης, προεδρεύει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με απόφαση του οποίου ορίζεται ο αναπληρωτής του. Τα Τμήματα καθορίζονται ανά τομείς πολιτικής με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελούνται κατά περίπτωση από Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς, Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων, επικεφαλής φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και εμπειρογνώμονες – ιδιώτες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 18:29 | Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (Ε.Π.Ε.)

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 26
  5.1. Διοικητικές δομές & αρμοδιότητες 26
  5.1.1. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 26
  5.1.2. Εμπλεκόμενοι Φορείς 27

  Για συγκεκριμένους τομείς όπως HPC, Quantum, AI / ML προτείνουμε να αξιοποιηθεί ο πλούτος των έργων που έχουν αναπτύξει λύσεις και έχουν λάβει διακρίσεις σε επίπεδο ΕΕ.
  Ας δημιουργηθούν προσκλήσεις / κλήσεις για συστάδες με δημιουργία ομάδων τέτοιων ιστοριών επιτυχίας από τις οποίες μπορούν να αντληθούν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές παράλληλα με τα πολύτιμα δίκτυα που έχουν αναπτύξει. Αυτό θα ευθυγραμμιστεί επίσης με την πρωτοβουλία «Brain Regain».
  Επίσης, η ευθυγράμμιση της στρατηγικής με στρατηγικές όπως το «Brain Regain» με σκοπό να γίνει η Ελλάδα «ο τόπος διαμονής και εργασίας», ιδίως υπό τις τρέχουσες συνθήκες τηλεργασίας, θα ήταν χρήσιμη, αν όχι απαραίτητη, για την ενίσχυση της υιοθέτησης και του αντίκτυπου της στρατηγικής

  5.2.1. Επικαιροποίηση της ΒΨΜ και Ένταξη Νέων Έργων 28

  Κάτω από: “ Η δομημένη διαδικασία ένταξης έργων στη ΒΨΜ βασίζεται στην ακόλουθη γενική ροή: Αρχικά το Υπουργείο αναδεικνύει τους σημαντικότερους τομείς που μπορούν να επωφεληθούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προσδιορίζει για κάθε έναν τα ζητούμενα αποτελέσματα βάσει των οποίων ζητά από τους αντίστοιχους φορείς να εξειδικεύσουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις με συγκεκριμένα έργα […] και υιοθετούν τις κατευθυντήριες αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμου. (βλ. Κεφάλαιο 4).” – Σελ 29

  Οι απόψεις των εφευρετών (inventors), προγραμματιστών και χρηστών AI / ML και ψηφιακών τεχνολογιών καλό είναι να υιοθετούνται και να ενσωματώνονται στο σχεδιασμό και στη συνέχεια στη διαδικασία επιλογής των έργων. Με αυτόν τον τρόπο, τα έργα θα επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό αποδοχής και θα ικανοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες