9.12. Μεταφορές και Υποδομές

9.12.1 Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Μεταφορών αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη συνολική ανάπτυξη της Ελλάδας και την ανάδειξη των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. Ωστόσο προϋποθέτει την ύπαρξη των φυσικών υποδομών, οι οποίες με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών θα καταστήσουν τις μεταφορές ασφαλέστερες και αποδοτικότερες, θα ενισχύσουν την κινητικότητα, θα βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και θα δημιουργήσουν καλύτερες συνδέσεις της χώρας με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας (π.χ. το εκτενές νησιωτικό δίκτυο με υψηλή εποχικότητα στη ζήτηση μεταφορικού έργου κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, τα διεθνή θαλάσσια εμπορικά δίκτυα στα οποία συμμετέχει και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της ηπειρωτικής Ελλάδας).

Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή τεχνολογιών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Intelligent Transport Systems – εφεξής ΕΣΜ) στις υφιστάμενες υποδομές θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα του μεταφορικού συστήματος, παρέχοντας τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης της υφιστάμενης χωρητικότητας των δικτύων, ενώ ταυτόχρονα θα εξοικονομήσει πόρους για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και θα μειώσει την επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Με την «Εθνική Στρατηγική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 2015-2025» επιδιώκεται αφενός η επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τα ΕΣΜ και αφετέρου η εκπλήρωση των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/40/ΕΕ αναφορικά με την ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής που θα επιτρέπει την υλοποίηση ενός σύγχρονου δικτύου συνδυασμένων μεταφορών.

Σε στρατηγικό επίπεδο, κρίνεται επιβεβλημένη η αντιμετώπιση του συστήματος των μεταφορών, χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων, ως ενιαίου δικτύου-συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να συμβάλλουν στο σχεδιασμό, στην αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία του πανελλαδικού αυτού δικτύου εξυπηρέτησης. Παράλληλα, το δίκτυο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κόμβος του ενιαίου χώρου των Ευρωπαϊκών μεταφορών ΤΕΝ-Τ και να ολοκληρώνεται με αυτόν.

Επί μέρους στόχοι και προτεραιότητες αφορούν:

 1. Την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω του εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών και των διαδικασιών διαχείρισης του μητρώου οχημάτων και αδειών οδήγησης (διπλωμάτων).
 2. Την επαύξηση της διαδικτυακής διαθεσιμότητας και χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών για τον προγραμματισμό ταξιδιού με πολυτροπική μετακίνηση, αξιοποιώντας αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.
 3. Την οδική ασφάλεια και τη μείωση των ατυχημάτων και των απωλειών στις μεταφορές.
 4. Τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η αξιοποίηση αποδοτικότερων τρόπων χρήσης των μεταφορικών μέσων, καθώς και η προώθηση τεχνολογιών που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη κινητικότητα.
 5. Την αποδοτική εκτέλεση πολυτροπικού μεταφορικού έργου μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).
 6. Την ανάπτυξη της ευφυΐας των πόλεων (Smart Cities), με προτεραιότητες αφενός την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης με στόχο τη μείωση εκπομπών ρύπων και την πράσινη, βιώσιμη κινητικότητα και αφετέρου τη διάθεση δημόσιων δεδομένων από τους αισθητήρες της πόλης για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών από τρίτους.

Στην ίδια κατεύθυνση, και σύμφωνα με τις υποδείξεις του C-ITS platform, μπορούν να ενθαρρύνονται καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν τη λήψη και εκμετάλλευση των εντός των οχημάτων δεδομένων (in-vehicle data) καθώς και των δεδομένων διασυνδεδεμένων οχημάτων. Στόχος είναι η πιο ασφαλής οδήγηση, η μείωση του κόστους χρήσης των οχημάτων, η φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς τα συνεργεία συντήρησης, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους λειτουργούς του οδικού δικτύου. Αντίστοιχα, μπορούν να αξιοποιούνται υπηρεσίες δεδομένων από αισθητήρες και κάμερες επί οχημάτων ανίχνευσης (probe cars), είτε δεδομένα από προσωπικές φορητές συσκευές εθελοντών πολιτών οδηγών.

Συνοψίζοντας αναφορικά με τον τομέα των Μεταφορών, η αποσυμφόρηση και ασφάλεια των μεταφορικών δικτύων, η βελτίωση της κινητικότητας, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των συστημάτων μεταφορών υπαγορεύουν την ανάγκη υλοποίησης νέων έργων, όπως αυτά παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα.

Στον τομέα των Υποδομών, παράλληλα με τα έργα που παρουσιάζονται ακολούθως, αναμένεται πως η υιοθέτηση της πρωτοβουλίας Building Information Modeling (ΒΙΜ) initiative θα βελτιώσει τη λειτουργία των υποδομών. Το ΒΙΜ βασίζεται στη χρήση «έξυπνων» ψηφιακών μοντέλων για να γίνεται ο σχεδιασμός και η μελέτη κτιρίων και υποδομών γρηγορότερα, φθηνότερα, με καλύτερη ποιότητα και με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στοχεύοντας στην ενίσχυση της καινοτομίας, θα εξεταστεί η δημιουργία κόμβου καινοτομίας για την υιοθέτηση του BIM ως εργαλείου για την έξυπνη πόλη (ΒΙΜ Hub for Smart cities).

 

9.12.2. Έργα

Απλοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών

Ο σκοπός του έργου είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της απλούστευσης των διαδικασιών. Το έργο θα εφαρμόσει καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στα παρακάτω:

 • Αντικατάσταση έντυπης άδειας οδήγησης,
 • Επανέκδοση εντύπων άδειας οδήγησης λόγω απώλειας / κλοπής / φθοράς,
 • Ανανέωση της άδειας οδήγησης,
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την έκδοσης αρχικής άδειας,
 • Εφαρμογή αίτησης ελέγχου στα Θεωρητικά και Πρακτικά Μαθήματα και στη Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση από Σχολές Οδηγών,
 • Μεταβιβάσεις οχημάτων,
 • Έκδοση αντιγράφου Άδειας κυκλοφορίας οχήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς,
 • Έκδοση άδειας κυκλοφορίας & πινακίδων οχημάτων για νέο επιβατικό αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα,
 • Σύστημα Θεωρητικής εξέτασης,
 • Σύστημα BI για τα εξεταστικά κέντρα

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών θα είναι σε θέση να παρέχει νέες καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.
 • Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων.
 • Δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν την πρόοδο των αιτημάτων τους.
 • Διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πολιτών στις διαδικασίες του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών.
 • Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας των φορέων / Υπουργείων με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών που εμπλέκονται στο διαδικασίες χειρισμού.
 • Έκδοση αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων για την ενημέρωση και τη χρήση τους από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομώνσχετικά με τη λήψη αποφάσεων και τη στρατηγική ανάπτυξη.

 

Απλοποίηση & Ψηφιοποίηση της έκδοσης αδειών οδήγησης

Στόχος του έργου είναι η απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης αδειών οδήγησης και η ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών ή η υποβολή τους μέσω ΚΕΠ. Σε ό,τι αφορά την αρχική έκδοση της άδειας οδήγησης ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά και θα κλείνει ραντεβού για τις σχετικές εξετάσεις. Μετά τις επιτυχείς εξετάσεις θα λαμβάνει ηλεκτρονικά την προσωρινή άδεια οδήγησης. Η ανανέωση της άδειας οδήγησης θα γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά εκτός των σχετικών ιατρικών εξετάσεων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι η ταχύτερη έκδοση αδειών οδήγησης, η συνολική μείωση διοικητικού κόστους, η αποσυμφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών και η καθιέρωση διαδικασιών διαφάνειας.

 

Απλοποίηση & Ψηφιοποίηση της μεταβίβασης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων

Το έργο αφορά την απλούστευση των διαδικασιών και την υλοποίηση εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν τη μεταβίβαση οχήματος καθώς και την άρση παρακράτησης κυριότητας οχημάτων.

 

Αναβάθμιση Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών ΣΕΣΟ (Point System)

Το έργο θα αναπτύξει ψηφιακή λύση για τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των παραβάσεων συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Οδική Κυκλοφορίας και την παρακολούθηση της οδικής συμπεριφοράς των καθ’ έξιν παραβατών οδηγών. Θα παρέχει δυνατότητα on line ενημέρωσης των πολιτών για τους βαθμούς τους στο Point system, ενώ παράλληλα θα εξοικονομήσει ανθρώπινους πόρους μέσω διαλειτουργικότητας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο.

 

Απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου

To έργο αυτό αφορά την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών του επαγγελματία οδηγού για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου. Ο ψηφιακός ταχογράφος αποτελεί το «ψηφιακό ανάλογο» του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανικού ταχογράφου, επεκτείνοντας αρκετά τη λειτουργικότητά του. Ως συσκευή καταγράφει και αποθηκεύει δεδομένα που αφορούν τον οδηγό, το όχημα και τη χρήση του. Για παράδειγμα, καταγράφονται στοιχεία όπως η ταχύτητα, η θέση, η συνολική απόσταση που διανύθηκε, οι ώρες στάσης, παράμετροι λειτουργίας του οχήματος κ.λπ. Η εισαγωγή του ψηφιακού ταχογράφου θα συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

 

Ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση κυρώσεων μεταφορικών επιχειρήσεων ή διαχειριστών

Το μηχανογραφικό σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και διαχείρισης κυρώσεων θα συμβάλει στη συμμόρφωση των μεταφορικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών τους ως προς το θεσμικό πλαίσιο με ταυτόχρονη αξιοποίηση του συναφούς κοινοτικού μηχανισμού. Επίσης, το έργο θα συμβάλει έμμεσα στη αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

 

Μηχανογραφική εφαρμογή για τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης διεθνών γραμμών λεωφορείων

Το έργο θα υλοποιήσει εφαρμογές με στόχο τον επανασχεδιασμό και την πραγματοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα όλων των σχετικών διαδικασιών για διεκπεραίωση και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης διεθνών γραμμών λεωφορείων.

 

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μητρώου οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Το έργο θα αναπτύξει εφαρμογές για την ενιαία διαχείριση των απαιτήσεων για έκδοση πινακίδων, άδειας κυκλοφορίας και τεχνικού ελέγχου οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, μειώνοντας το συνολικό διοικητικό κόστος.

 

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (ΗΣΠΑΥ)

Το έργο αφορά την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή αίτησης και τεχνικού φακέλου σχετικά με την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση άδειας υδατοδρομίου.

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε.)

Το αντικείμενο του έργου αφορά τον πλήρη ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνοντας σύστημα τηλεματικής και πληροφόρησης επιβατών, σύστημα αυτοματοποιημένης συλλογής κομίστρου, σύστημα προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων και υπηρεσιών, σύστημα ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, καυσίμων, αμαξοστασίου κ.λπ.

 

Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις αστικές συγκοινωνίες

Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις αστικές συγκοινωνίες. Μέσω των έργων της τηλεματικής ήδη παράγεται ικανός όγκος υψηλής ποιότητας δεδομένων που αξιοποιείται παραγωγικά σε μοντέλα για τη βελτίωση παραμέτρων λειτουργίας του μεταφορικού έργου. Η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα οι εφαρμογές μηχανικής μάθησης, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση επιπρόσθετων δεδομένων σχετικά με τη μετακίνηση στην πόλη, θα βελτιώσουν την πρόβλεψη των αναγκών της πόλης, καλυτερεύοντας το σχεδιασμό των δρομολογίων και την αποτελεσματική λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.

 

Έξυπνοι Αυτοκινητόδρομοι

Στο πλαίσιο υλοποίησης των διασυνοριακών δρόμων 5G (5G cross-border corridor) θα αναπτυχθεί δίκτυο νέας γενιάς, για την υποστήριξη της ασφαλούς και αυτοματοποιημένης οδήγησης. Υπηρεσίες που πιλοτικά μπορούν να υποστηρίζονται σε αυτούς τους οδικούς άξονες θα είναι η προσαρμογή των διοδίων ανάλογα με τους ρύπους εκπομπής, η άμεση ενημέρωση του οδηγού για θέματα ασφάλειας στο οδικό δίκτυο, η δημιουργία της υποδομής που θα εξυπηρετήσει την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για διασυνοριακά ταξίδια, κ.λπ. Τα δεδομένα που θα παράγονται από τους αισθητήρες θα είναι διαθέσιμα ανοιχτά σε πραγματικό χρόνο από εθνική υποδομή αποθετηρίου, σύμφωνα με τα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού, με σκοπό την αξιοποίησή τους από τρίτους σε εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας.

 

Δίκτυα αισθητήρων

Το έργο θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφορά την πιλοτική ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων (υπόγειων, είτε υπέργειων είτε καμερών) σε περιοχές με θέσεις ελεύθερης ή ελεγχόμενης στάθμευσης, σημεία ενδιαφέροντος, αστικό οδικό δίκτυο κ.λπ. Τα δεδομένα που θα παράγονται από τους αισθητήρες θα είναι διαθέσιμα ανοιχτά σε πραγματικό χρόνο από εθνική υποδομή αποθετηρίου σύμφωνα με τα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού, με σκοπό την αξιοποίησή τους από τρίτους σε εφαρμογές διαχείρισης της στάθμευσης, έξυπνης κινητικότητας και έξυπνης πόλης.

 

Έξυπνοι Σηματοδότες

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, η αξιοποίηση προσαρμοζόμενων – συνεργαζόμενων συστημάτων για το συντονισμό των φωτεινών σηματοδοτών βελτιώνει σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο και την οδική ασφάλεια. Οι σημερινές δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων από αισθητήρες δίνουν την ευκαιρία για βελτιωμένη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Για το σκοπό αυτό τα υφιστάμενα συστήματα ρύθμισης της κυκλοφορίας πρόκειται να αναβαθμιστούν και να υποστηρίζονται από υποδομές αισθητήρων και καμερών ώστε προηγμένα μοντέλα και αλγόριθμοι να μπορέσουν να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν στην πράξη βελτιώνοντας το κυκλοφοριακό και τη ποιότητα ζωής στις πόλεις μας.

 

Κόμβος συλλογής δεδομένων από διασυνδεδεμένα οχήματα, και παραχωρησιούχους για δράσεις έξυπνης κινητικότητας

Το έργο σκοπεύει στη συλλογή δεδομένων από οχήματα, παρόχους συγκοινωνιακού έργου και παραχωρησιούχους εθνικών οδών με σκοπό τη διάθεσή τους για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών και της έξυπνης πόλης. Τα δεδομένα θα τηρούνται σε εθνική υποδομή αποθετηρίου και θα παρέχονται ανοιχτά, σύμφωνα με τα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των πολιτών.

Παράλληλα τα δεδομένα αυτά θα τροφοδοτούν συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, διαχείρισης συγκοινωνιακού έργου καθώς και ειδοποιήσεων προς τους πολίτες. Καινοτόμες εφαρμογές και λύσεις βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αξιοποιούν εικόνα και βίντεο οδικού δικτύου, γεωχωρική πληροφορία, δεδομένα αισθητήρων από οχήματα και πληροφορία από παρόχους υπηρεσιών μεταφορών και εφαρμογών έξυπνης πόλης.

Για το σκοπό αυτό, οχήματα εφοδιασμένα με κατάλληλο τηλεματικό εξοπλισμό (probe cars) θα συλλέγουν και θα αποστέλλουν εικόνα του οδικού δικτύου και πληροφορία από αισθητήρες εντός ή/και εκτός του οχήματος καθώς και δεδομένα από τη λειτουργία του ίδιου του οχήματος. Οι πάροχοι υπηρεσιών ελεγχόμενης στάθμευσης, οι διαχειριστές χώρων στάθμευσης καθώς και οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα τροφοδοτούν επισης με σχετικά δεδομένα τον κόμβο.

Επίσης, θα ληφθεί μέριμνα ώστε οι πλατφόρμες υπηρεσιών μικρομετακινήσεων (micro-mobility) που παρέχουν ποδήλατα και πατίνια, οι πλατφόρμες υπηρεσιών διαμοιρασμού οχημάτων (car-sharing) καθώς και πλατφόρμες υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων (π.χ. Uber) να παρέχουν επίσης δεδομένα στον κόμβο.

Το έργο είναι καινοτόμο και για το λόγο αυτό η υλοποίησή του πρόκειται να πραγματοποιηθεί σταδιακά, εντάσσοντας αρχικά δύο μεσαίου μεγέθους πόλεις, τρεις γραμμές υπεραστικών λεωφορείων, έναν παραχωρησιούχο εθνικής οδού και έναν φορέα αστικών συγκοινωνιών, σε συνεργασία πάντα με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Σύστημα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση όσων προβλέπει το άρθρο 118 του ν. 4472/2017 και του άρθρου 217 του ν. 4512/2018, δηλαδή η αναδιάρθρωση των διαδικασιών του συστήματος (Μητρώου) συντελεστών παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, υπηρεσιών και υποδομών. Το έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς τους συντελεστές του συστήματος παραγωγής τεχνικών έργων (μηχανικοί, τεχνικός κόσμος, τεχνικές εταιρείες, επιχειρήσεις, προμηθευτές, κ.λπ.) και τους πολίτες. Μέσω των υπηρεσιών αυτών θα διενεργούνται όλες οι διαδικασίες σχεδιασμού, κοστολόγησης, υλοποίησης, αδειοδότησης, λειτουργίας και συντήρησης των δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, υπηρεσιών και υποδομών της χώρας. Η διαρθρωτική αυτή μεταρρύθμιση του συστήματος παραγωγής τεχνικών έργων έχει στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων αδυναμιών, παθογενειών και στρεβλώσεων του υφιστάμενου συστήματος, που ιστορικά χαρακτηρίζεται από αποσπασματικό σχεδιασμό και χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, έλλειψη διαφάνειας, άσκοπη γραφειοκρατία, έλλειψη αξιολόγησης όλων των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων και συντελεστών παραγωγής των τεχνικών έργων.

 

Μητρώο Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων

Σήμερα υπάρχουν περίπου 5.500 ιδιώτες μηχανικοί και εκατοντάδες εργοληπτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με δημόσια έργα. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αρχικά εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στη συνέχεια κατατάσσονται σε τάξη, δηλαδή σε κατηγορίες έργων και εξειδικευμένων εργασιών, με βάση μεταξύ άλλων: α) την εγγραφή τους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), β) το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που απασχολούν και γ) την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών (ΜΜ). Οι εν λόγω διαδικασίες γίνονται σήμερα με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) κάτι που επιβαρύνει και καθυστερεί τόσο τις επιχειρήσεις και το προσωπικό τους όσο και τα στελέχη και τις επιτροπές της ΓΓΔΕ, διότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά.

Το έργο έχει ως στόχους: 1) την ανάπτυξη εφαρμογών για τη σταδιακή ψηφιοποίηση των διαδικασιών των Μητρώων Κατασκευαστών (ΜΕΚ), Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και Μελετητών (ΜΜ) ανά κατηγορία κατασκευαστικών έργων και 2) την ηλεκτρονική διάθεση των εν λόγω πιστοποιητικών στις διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών δημοσίων έργων.

 

Εθνικό Μητρώο Υποδομών με στόχο τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση του Εθνικού Μητρώου Υποδομών (άρθρο 10 του Ν.4635/2019), δηλαδή όλες τις υποδομές και τα κτήρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του Δημόσιου Τομέα. Για κάθε υποδομή και κτίριο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο θα αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται. Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση των φυσικών υποδομών μεγάλων έργων όπως γέφυρες οδών και σιδηροδρόμων. Η εγκατάσταση εξοπλισμού διαδικτύου των πραγμάτων θα αποσκοπεί σε λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση της υποδομής ώστε εγκαίρως να προγραμματίζονται οι ανάλογες συντηρήσεις ή να προλαμβάνονται μεγάλης κλίμακας ατυχήματα.

 

Εξυπνες Γέφυρες

Το έργο αφορά στην “έξυπνη” παροχή υπηρεσιών συντήρησης των γεφυρών στην Ελλάδα. Το έργο απαιτεί την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών αισθητήρων / οπτικών ινών μέτρησης φορτίου που θα καταγράφουν τη μετατόπιση των γεφυρών σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους. Αυτές οι πληροφορίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω ειδικών αλγορίθμων που θα  υπολογίζουν την αντοχή των γεφυρών. Το έργο θα συνοδεύεται από σχετικές μελέτες από εξειδικευμένους μηχανικούς που θα τεκμηριώνουν και θα παρακολουθούν επιστημονικά τα αποτελέσματα. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

Μητρώο Μηχανημάτων Έργου

H αναβάθμιση του «Μητρώου Μηχανημάτων Έργου» θεωρείται εξαιρετικής σημασίας, ειδικά σε περιπτώσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (π.χ. φυσικές καταστροφές, έκτακτα καιρικά φαινόμενα), καθώς και για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το έργο αφορά σε πάνω από 100.000 μηχανήματα έργου και 36.000 ιδιοκτήτες-κατόχους και θα συμβάλει στην απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης έγκρισης τύπου και ταξινόμησης, ακινητοποίησης και διαγραφής μηχανημάτων έργου. Σήμερα, οι διαδικασίες αυτές απαιτούν την έντυπη κατάθεση των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους με φυσική παρουσία. Ακολούθως, απαιτείται προετοιμασία απογραφικού δελτίου από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων όλης της χώρας, τα οποία συγκεντρώνονται στο Υπουργείο προκειμένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο.

H ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής «Μητρώο Μηχανημάτων Έργου» θα επιτρέψει την ηλεκτρονική καταχώριση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών έγκρισης τύπου καθώς και ταξινόμησης, αναταξινόμησης, ακινητοποίησης,διαγραφής μηχανημάτων έργου απευθείας από τους ενδιαφερόμενους, αυξάνοντας την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πολιτών και μειώνοντας τους πόρους διαχείρισης του Μητρώου από την πλευρά του Δημόσιου Τομέα.

 

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή, το συντονισμό και την παρακολούθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των ΣΒΑΚ και ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των στοιχείων (από το στάδιο της υποβολής τους έως την παρακολούθηση της υλοποίησής τους), προκειμένου να εκδοθούν ταχύτερα οι προβλεπόμενες από το ρυθμιστικό πλαίσιο γνωμοδοτήσεις. Σημειώνεται ότι τα ΣΒΑΚ αποτελούν κομβικό σημείο για τη συγχρηματοδότηση έργων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Το έργο θα παρέχει ανοιχτές προγραμματιστικές διεπαφές για να αξιοποιηθούν από τις έξυπνες υπηρεσίες μεταφορών μιας πόλης και να διευκολύνουν τον πολίτη στην επιλογή συνδυασμού υπηρεσιών, όπως αστικές συγκοινωνίες, ταξί, κ.λπ.

 

Επέκταση εγκατάστασης Δικτύου Οπτικών Ινών στην Εγνατία Οδό

Στην Εγνατία Οδό και τους Κάθετους Άξονές της υπάρχει εγκατεστημένο Δίκτυο Οπτικών Ινών. Επί του παρόντος βρίσκεται υπό εκτέλεση έργο εγκατάστασης Ενιαίου Ενεργού Δικτύου Επικοινωνίας, με χρήση της υφιστάμενης υποδομής Δικτύου Οπτικών Ινών, το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη την Εγνατία Οδό και τους Κάθετους Άξονές της, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες επικοινωνίας: α) Διοδίων, β) Λειτουργίας Οδού (επιτήρηση οδού, Τηλεματική/ITS) και γ) Εταιρικές ανάγκες επικοινωνίας. Το έργο προβλέπει επέκταση της εγκατάστασης Δικτύου Οπτικών Ινών στη δεύτερη πλευρά της οδού, σε τμήματα όπου προς το παρόν αυτό έχει εγκατασταθεί μονόπλευρα, έτσι ώστε η λειτουργία του νέου Ενιαίου Ενεργού Δικτύου Επικοινωνίας να γίνεται με ασφάλεια έναντι προβλημάτων αστοχίας του μοναδικού υφιστάμενου καλωδίου Οπτικών Ινών στη μία πλευρά της οδού και παράλληλα να υπάρχει δυνατότητα συνδέσεων παρόδιου εξοπλισμού εξίσου αμφίπλευρα.

 

Ηλεκτρονικά Διόδια

Το σύστημα θα επιτρέψει την ηλεκτρονική χρέωση διοδίων οχημάτων που κινούνται σε αυτοκινητοδρόμους όλης της ελληνικής επικράτειας με αναλογικότητα ως προς τη διαδρομή που διανύουν εντός αυτών διασφαλίζοντας την εφαρμογή ενός δικαιότερου μοντέλου χρέωσης με βάση την πραγματική χρήση του οδικού δικτύου από κάθε όχημα. Επιπλέον, λόγω του ότι η χρέωση των διοδίων θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα με αξιοποίηση τεχνολογιών αναγνώρισης των οχημάτων και πληρωμή τους με ψηφιακά μέσα πληρωμών (κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί, κλπ), διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων εντός των αυτοκινητοδρόμων με ελεύθερη ροή χωρίς στάσεις/καθυστερήσεις, βελτιώνεται η εξυπηρέτηση των οδηγών, η ασφάλεια των οικονομικών συναλλαγών και η εφαρμογή των συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων σε ότι αφορά την εκκαθάριση συναλλαγών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (δημοσίου και παραχωρησιούχων).

 

Πίνακας 28: Έργα Τομέα Υποδομών και Μεταφορών

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 19:16 | Γιώργος Μπόμπολος

  9.12 Μεταφορές και Υποδομές
  Δεν περιγράφεται η διαδικαστική και τεχνολογική αναβάθμιση του συστήματος διενέργειας του πρακτικού μέρους των εξετάσεων απόκτησης άδειας οδήγησης.
  Προτείνεται η αυτοματοποίηση της διαδικασίας με χρήση εργαλείων (hardware και software) τα οποία θα διευκολύνουν το έργο των επιτροπών εξέτασης υποψηφίων οδηγών, θα καταστήσουν τις διαδικασίες, κατά το δυνατόν, αδιάβλητες, αναβαθμίζοντας, έτσι, το επίπεδο των οδηγών.

 • 1. Έξυπνοι Αυτοκινητόδρομοι.

  Σχόλιο: Εγκατάσταση κόμβων αισθητήρων με σκοπό την συνεχή παρακολούθηση και προβλεπτική συντήρηση του εξοπλισμού των αυτοκινητοδρόμων όπως αντλίες πυρασφάλειας, ανεμιστήρες εξαερισμού κ.α. Οι έξυπνοι κόμβοι με την χρήση θερμικών και οπτικού φάσματος αισθητήρες (κάμερες) θα επιτρέπουν τη ανάλυση τις κίνησης των αυτοκινητοδρόμων καθώς και την νυχτερινή ασφαλή παρατήρηση κρίσιμων και ευαίσθητων τομέων των υποδομών. Βασισμένοι στην τεχνολογία επικοινωνίας 5G κάθε κόμβος μπορεί να είναι αυτόνομος με τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων και ζωντανής εικόνας σε πραγματικό χρόνο.

  2. Δίκτυα αισθητήρων.

  Σχόλιο A: Δίκτυα αισθητήρων για την μέτρηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών σε περιοχές ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων δεδομένων καιρού, ποιότητας ατμόσφαιρας σε όλη την επικράτεια εκμεταλλευόμενη υπάρχουσες εγκαταστάσεις δήμων, αυτοκινητοδρόμων, λιμανιών, βιομηχανικών περιοχών κ.α.
  Σχόλιο B: Ε-Θερμοκήπιο .Δημιουργία πλατφόρμας δεδομένων θερμοκηπίων ανά την επικράτεια βασισμένη στη συλλογή δεδομένων αισθητήρων για την τεκμηρίωση ορθής πρακτικής καλλιέργειας και πιστοποίησης.

  3. Εθνικό Μητρώο Υποδομών με στόχο τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών.

  Σχόλιο: Εγκατάσταση κόμβων αισθητήρων με σκοπό την συνεχή παρακολούθηση και προβλεπτική συντήρηση του κρίσιμου εξοπλισμού των κτιρίων όπως γεννήτριες, αντλίες πυρασφάλειας, ανεμιστήρες εξαερισμού κ.α. Οι έξυπνοι κόμβοι μπορεί να είναι εξοπλισμένοι με οπτικούς αισθητήρες και με χρήση τεχνολογίας επικοινωνίας 5G θα έχουν δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων και ζωντανής εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Η συνολική κατάσταση των κτιρίων μπορεί να παρακολουθείται με αυτόνομους αισθητήρες μέτρησης και ανάλυσης δονήσεων και σεισμογραφικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο καθώς και καταγραφή μετατοπίσεων.

  4. Εξυπνες Γέφυρες.

  Σχόλιο: Ανάπτυξη και εγκατάσταση αυτόνομων αισθητήρων μέτρησης και ανάλυσης δονήσεων και σεισμογραφικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο καθώς και καταγραφή μετατοπίσεων με τη χρήση διαφορικού συστήματος γαιοεντοπισμού σε γέφυρες, φράγματα, αυτοκινητόδρομους και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 18:09 | ΣΙΩΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

  ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ

  Η ΟΛΥΜΠΙΑ οδος λανσάρισε σήμερα μια μέθοδο αναλογικής χρέωσης βασισμένη σε ενα rebate scheme. Δηλαδή ανάλογα με την έξοδο που θα χρησιμοποιήσεις σου επιστρέφουν χρήματα στο λογαριασμό σου.
  Πρόκειται για λύση που δεν συμβαδίζει με τη γενική παγκόσμια και ευρωπαική τάση να αποφεύγεται πληθώρα εξοπλισμού στους δρόμους, και ολα να λειτουργούν με βάση τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου και οχι το RSE (Road Side Equipment).
  Η κεντρική ευρωπαική στρατηγική για τα διόδια κινείται γύρω απο τον γεωεντοπισμό η τα Hybrid GNSS-DSRC σε συνδυασμό με αναγνώριση πινακίδος.
  Google for » GNSS MARKET REPORT 2019 » πηγαίνετε σε σελίδα 34, Road Transportation and Automotive.
  Οι πατέντες ελληνικής προέλευσης τους μόνους που οφελούνε διαχρονικά ειναι τούς ξένους προμηθευτές ( Canadian IBI and Austrian KAPSCH ) που πουλάνε ενα σωρό εξοπλισμό και ακριβές λύσεις παλαιού τύπου.
  Η ΒΨΜ πρέπει να εχει όραμα συμβατό με την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και να κοιτά προς το μέλλον.
  Αν θέλουμε δε να γεφυρώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση του DSCRC με το GNSS, υπάρχουν τα αληθινά HYBRID GNSS,DSRC systems ( οχι το REBATE poy που ελαχιστοποιούν τον εξοπλισμό στους δρόμους και παντρεύουν το παρελθόν με το μέλλον.
  Αν θέλουμε δε παντού FREE FLOW (Εισοδο και έξοδο στο δρόμο) χρειάζεται αυστηρή αστυνόμευση με κάμερες αναγνώρισης πινακίδας.
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ (Να εγγραφούν και να προμηθευθουν transponders ανω του 80% των χρηστών).

 • 9.12.2 Έργα
  -Σύστημα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων
  – Μητρώο Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων
  – Εθνικό Μητρώο Υποδομών με στόχο τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών
  Αποτελεί ένα θετικό μέτρο στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του συστήματος παραγωγής δημοσίων συμβάσεων όμως εκφράζονται αρκετές επιφυλάξεις για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλο το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού φορέα μεσοπρόθεσμα ,σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και της ωρίμανσης των έργων πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθεί κοινή βάση ανοιχτών δεδομένων ώστε μέσα και από τη διαλειτουργικότητα να προχωρά η παράλληλη υλοποίηση μελετών και η αδειδότησή τους. Όλα αυτά απαιτούν και την ένταξη στη βάση δεδομένων των τεχνικών προδιαγραφών, των ΕΤΕΠ,των αναλυτικών τιμολογίων,κ.α..
  Εκτός από την εκπαίδευση απαιτείται και η ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού, το οποίο θα υποστηρίζει μία σειρά εφαρμογών όπως το μητρώο έργου , το πρόγραμμα ποιότητας ,το ημερολόγιο του έργου ,κ.α., το οποίο θα παρέχεται με κοινή βάση δεδομένων και μέσα από την ασφάλεια δημόσιου φορέα .Δυστυχώς μέχρι στιγμής όλα τα παραπάνω λογισμικά παρέχονται μόνο από ιδιωτικούς φορείς και είναι δυσανάλογη η απόκτησή τους για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι αυτό προτείνεται η εφαρμογή της ψηφιοποίησης να έχει προς το παρόν εφαρμογή στις δημόσιες συμβάσεις άνω των κοινοτικών οδηγιών .
  Επίσης θα πρέπει να υιοθετηθεί άμεσα στον τομέα παραγωγής δημοσίων έργων άνω των κοινοτικών οδηγιών η εφαρμογή του ΒΙΜ (BUYILDING INFORMATION MODELLING) όπως γίνεται σε όλες τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 15:59 | VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Στο παρόν κεφάλαιο 9.12.2 και συγκεκριμένα στην παράγραφο Ηλεκτρονικά διόδια (Σελ. 301)«αναγνώρισης των οχημάτων και πληρωμή τους με ψηφιακά μέσα πληρωμών (κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί, κλπ..» γίνεται αναφορά σε «τραπεζικοί λογαριασμοί».

  Η εν λόγω αναφορά είναι ανακριβής και ατελής καθώς γίνεται αναφορά αποκλειστικά στα πιστωτικά ιδρύματα και παραλείπει εντελώς τη δυνατότητα δήλωσης IBANs που αντιστοιχούν σε λογαριασμούς πληρωμών άλλων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. Ιδρύματα Πληρωμών και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος). Επίσης, είναι αντίθετη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις υπηρεσίες πληρωμών (ενδεικτικά, PSD2 όπως ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με το Ν. 4537/2018 -σε αντικατάσταση της προηγούμενης ευρωπαϊκής οδηγίας PSD1 και του Ν 3862/2010 αντίστοιχα-) και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου πληρωμών, η οποία εισήγαγε:

  – την έννοια του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (και όχι πια «τράπεζας/πιστωτικού ιδρύματος»). Η έννοια αυτή περιλαμβάνει όχι μόνο πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

  – την έννοια του λογαριασμού πληρωμών (και όχι πια «τραπεζικού λογαριασμού») που δύναται να τηρείται από οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

  Εφόσον τα πιστωτικά ιδρύματα είναι μόνο μία υποκατηγορία των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, η αποκλειστική αναφορά σε πιστωτικά ιδρύματα εν προκειμένω εισάγει δυσμενή, αδικαιολόγητη και αντίθετη προς το ευρωπαϊκό δίκαιο διάκριση εις βάρος των λοιπών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος κ.ά.), οι οποίοι διαθέτουν αντίστοιχα στους πελάτες τους τη δυνατότητα τήρησης λογαριασμών πληρωμών.

  Διευκρινίζεται πως σε ότι αφορά τις Υπηρεσίες Πληρωμών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4537/2018, όπου σήμερα στην κείμενη νομοθεσία υφίσταται η διατύπωση περί «τραπεζικού λογαριασμού» ή «λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα», νοείται «λογαριασμός πληρωμών» που τηρείται από οποιοδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (κατά τα οριζόμενα στο Ν 4537/2018 ) και όπου «Τράπεζα /Πιστωτικό Ίδρυμα», νοείται «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών» κατά τα οριζόμενα στον ίδιο νόμο.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 15:07 | Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος

  Παρακαλώ να εξετάσετε τη συμπερίληψη της ακόλουθης δράσης στα προς υλοποίηση έργα Μεταφορών και Υποδομών.

  ===========
  Συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με τη συντήρηση του Εθνικού, του Επαρχιακού και του Δημοτικού Οδικού δικτύου. Οι υπηρεσίες αυτές αντιμετωπίζουν, όπως γενικότερα το σύνολο του Δημοσίου, στενότητα υλικών και οικονομικών πόρων, καθώς και περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

  Όμως μεγάλο εύρος του ανωτέρω οδικού δικτύου χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση από πλήθος οχημάτων πολλών δημοσίων υπηρεσιών για ποικίλους υπηρεσιακούς λόγους διαφορετικούς από τη συντήρησή του. Αυτά τα οχήματα σαρώνουν το οδικό δίκτυο σε συχνότητα πολύ μεγαλύτερη από τη συχνότητα δρομολογίων στοχευμένων αποκλειστικά στη συντήρησή του.

  Προτείνεται η επιλογή δημοσίων οχημάτων τα οποία με τα δρομολόγιά τους καλύπτουν σε συχνή βάση μεγάλο εύρος του υπό συντήρηση δικτύου, ώστε να αξιοποιηθούν ως οχήματα ανίχνευσης και εντοπισμού ζητημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης. Τα οχήματα αυτά θα εξοπλιστούν με όργανα αποτύπωσης δεδομένων (ενδεικτικά οπτικών, ηχητικών, επιτάχυνσης, γεωχωρικής διάστασης), που με την κατάλληλη επεξεργασία θα αξιοποιούνται για τον εντοπισμό: φθορών στο οδόστρωμα (στεγνό ή βρεγμένο), φθορών στη σήμανση και στο φωτισμό, εμποδίων από βλάστηση μέσα στο οδόστρωμα ή βλάστησης που κρύβει την κατακόρυφη σήμανση και πολλών άλλων.

  Με τον προτεινόμενο τρόπο μειώνεται ο χρόνος και το κόστος εντοπισμού προβλημάτων του οδικού δικτύου. Οι υπηρεσίες συντήρησης πραγματοποιούν στοχευμένες αυτοψίες στα σημεία που πράγματι παρουσιάζουν πρόβλημα και εντείνουν τους περιοδικούς ελέγχους στο μικρό τμήμα του οδικού δικτύου που δε σαρώνεται συχνά από τα ειδικά εξοπλισμένα οχήματα. Τα προβλήματα του οδικού δικτύου εντοπίζονται αμεσότερα και αποκαθίστανται ταχύτερα, ενώ παράλληλα δημιουργούνται προϋποθέσεις μείωσης ατυχημάτων και ελάττωσης της φθοράς των οχημάτων.

  Η προτεινόμενη δράση εκτιμώ ότι γειτνιάζει με τη δράση «Κόμβος συλλογής δεδομένων από διασυνδεδεμένα οχήματα, και παραχωρησιούχους για δράσεις έξυπνης κινητικότητας», όμως (α) επεκτείνοντας το σύνολο των probe vehicles, με δημόσια οχήματα που ήδη πραγματοποιούν δρομολόγια, (β) επεκτείνοντας το είδος του υπό εξέταση οδικού δικτύου και (γ) εστιάζοντας πέρα από την κινητικότητα και στη βελτίωση αποδοτικότητας των διαδικασιών συντήρησης του οδικού δικτύου, τομέα ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά συχνά παραμελημένο.
  ===========

  Με εκτίμηση,
  Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 11:41 | Κώστας Κρανάς

  Το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιέχει αρκετά και ενδιαφέροντα έργα τα οποία συνάδουν με τις διεθνής πρακτικές και είναι απαραίτητα για την εισαγωγή της χώρα στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, τουλάχιστον στον τομέα των μεταφορών και υποδομών.

  Θα ήθελα αρχικά να σταθώ στην ανάθεση των δημοσίων έργων. Είναι γνωστό πως σπάνια γίνεται με διαφάνεια, βασίζεται σε απαρχαιωμένα πρότυπα συμβολαίων και σχεδόν πάντα επιλέγεται ως Ανάδοχος του έργου η εταιρία που δίνει τη χαμηλότερη προσφορά. Αυτό όμως συνήθως συνεπάγεται μεγαλύτερο τελικό κόστος («αφανή» ρίσκα, δικαστικές διαμάχες κτλ.) και μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η διαδικασία της ανάθεσης πρέπει να εκσυγχρονιστεί και αυτό γίνεται πολύ απλά υιοθετώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές οι οποίες έχουν δοκιμαστεί εδώ και χρόνια. Επιπλέον, η στροφή στη χρήση πιο σύγχρονων συμβολαίων γραμμένα σε απλή γλώσσα τα οποία σκοπό έχουν να προάγουν τη συνεργασία και όχι την τιμωρία (πχ NEC3, NEC4) κρίνεται απαραίτητη. Ένα βήμα πιο πέρα θα ήταν η συγγραφή της δικής μας σουίτας συμβολαίων και η προώθησή τους στη διεθνή αγορά.

  Τέλος, σχετικά με τη συντήρηση των υποδομών, θα ήθελα να εστιάσω στη συντήρηση των οδικών δικτύων. Η κατάσταση του οδικού δικτύου μιας χώρας όχι μόνο αντανακλά την οικονομική ευρωστία της αλλά και την επηρεάζει. Με εξαίρεση μερικούς αυτοκινητόδρομους, το οδικό δίκτυο της χώρας μας συχνά αφήνεται στη μοίρα του ενώ παρεμβάσεις συντήρησης γίνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος ζωής των οδοστρωμάτων ούτε άλλοι κρίσιμοι παράγοντες. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Οδοστρωμάτων, θα οδηγούσε σε σημαντική πτώση του κόστους συντήρησης, στη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων, στην ασφάλεια του οδικού δικτύου καθώς και στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση αυτού. Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων, η χρήση drone, ειδικών οχημάτων αλλά και άλλων μέσων, μειώνει σημαντικά το απαιτούμενο κόστος και χρόνο. Δυστυχώς ο χώρος αυτός δεν επαρκεί για την πλήρη ανάπτυξη του θέματος ωστόσο είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

  Κώστας Κρανάς
  Πολιτικός Μηχανικός, CEng MICE

 • 16 Δεκεμβρίου 2020, 11:52 | ΣΙΩΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΑ OBUΣ
  Σε σχέση με την εφαρμοσιμότητα του εργου Ηλεκτρονικά Διόδια εχω να παρατηρήσω τα εξής.
  Το έργο προτείνει πολυ σωστά την εγκατάσταση συστημάτων που να επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση και να λειτουργούν με αναλογική χρέωση.
  Κύρια και απαραίτητη προυπόθεση για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου είναι η εξασφάλιση και εγγύηση του εσόδου που απαιτούν οι δανειστές των παραχωρήσεων (Τράπεζες).
  Το μόνο μέσο ελέγχου που θα έχουν οι εταιρίες παραχώρησης για την ανάκτηση εσόδου απο παραβάτες και τον εντοπισμό τους, θα είναι η αναγνώριση πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος (Απο τις κάμερες ελέγχου των διοδίων η των περιπολικών διαχείρισης κυκλοφορίας).
  Δυστυχώς η εμπειρία μας απο παραβάσεις ταχύτητας και εισπραξιμότητας προστίμων είναι απογοητευτική διότι πρώτον η βάση δεδομένων που αφορά πινακίδες, οχήματα, ιδιοκτήτες, διευθύνσεις ειναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της αναξιόπιστη και δεύτερον δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει την είσπραξη.
  Η επικαιροποίηση και η αξιοπιστία του σχετικού μητρώου θα έπρεπε να είναι απο τις πρώτες προτεραιότητες, όπως και οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές.
  Επίσης ενα άλλο έργο τελείως απαραίτητο ειναι η προμήθεια και εγκατάσταση υβριδικών πομποδεκτών ( GNSS, DSRC ) σε ολο τον στόλο φορτηγών HGV ( ανω των 3,5 τόνων) για χιλιάδες ευνόητους λόγους.
  Μια πραγματική δημόσια διαβούλευση με ενεργή συμμετοχή των ειδικών του ιδιωτικού τομέα, θα είχε τεράστια προστιθέμενη αξία.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ

 • 16 Δεκεμβρίου 2020, 01:42 | Κ. Θρ. ΔΟΥΚΑΣ

  νομοθέτηση δικτύων carpooling για αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην εποχή Covid-19 με κατάλληλες εφαρμογές κινητών

 • 15 Δεκεμβρίου 2020, 19:39 | ΣΙΩΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΑ OBU

  Ως σχεδιαστής και υλοποιητής συστημάτων ITS, εχω να παρατηρήσω τα εξής σε σχέση με την εφαρμοσιμότητα πολλών προτεινόμενων δράσεων με κυρίαρχο το έργο Ηλεκτρονικά Διόδια.
  Το έργο προτείνει πολυ σωστά την εγκατάσταση συστημάτων που να επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση και να λειτουργούν με αναλογική χρέωση.
  Κύρια και απαραίτητη προυπόθεση για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου είναι η εξασφάλιση και εγγύηση του εσόδου που απαιτούν οι δανειστές των παραχωρήσεων (Τράπεζες).
  Το μόνο μέσο ελέγχου που θα έχουν οι εταιρίες παραχώρησης για την ανάκτηση εσόδου απο παραβάτες και τον εντοπισμό τους, θα είναι η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος (Απο τις κάμερες ελέγχου των διοδίων η των περιπολικών διαχείρισης κυκλοφορίας).
  Δυστυχώς η εμπειρία απο παραβάσεις ταχύτητας και εισπραξιμότητας προστίμων είναι απογοητευτική διότι πρώτον η βάση δεδομένων που αφορά πινακίδες, οχήματα, ιδιοκτήτες, διευθύνσεις ειναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της αναξιόπιστη και δεύτερον δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει την είσπραξη.
  Η επικαιροποίηση και η αξιοπιστία του σχετικού μητρώου θα έπρεπε να είναι απο τις πρώτες προτεραιότητες, όπως και οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές.

  Επίσης ενα άλλο έργο τελείως απαραίτητο ειναι η προμήθεια και εγκατάσταση υβριδικών πομποδεκτών ( GNSS, DSRC ) σε ολο τον στόλο φορτηγών HGV ( ανω των 3,5 τόνων) για χιλιάδες ευνόητους λόγους.

  Μια πραγματική Δημόσια Διαβούλευση με ουσιαστική συμμετοχή των ειδικών του ιδιωτικού τομέα, μόνο να προσφέρει στο κοινό στόχο θα μπορούσε.
  Η παρούσα είναι απλά μια ακόμη πολιτική κίνηση, για το φαίνεσθαι και οχι για την ουσία.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ

 • 12 Δεκεμβρίου 2020, 13:52 | Κωνσταντίνος

  Δεν είναι δυνατόν να διπλο-πληρώνονται οι εκπομπές καυσαερίων στα τέλη κυκλοφορίας αλλά και στα διόδια. Θα πρέπει να μειωθούν τα τέλη κυκλοφορίας κάτω του μισού για να συμβεί κάτι τέτοιο και να είναι αναλογικά δίκαιο. Ήδη το κόστος των τελών είναι υπερβολικό, ακόμα περισσότερο στα οχήματα μεγάλου κυβισμού.

  Επίσης θα πρέπει να δοθεί όμοια δυνατότητα με τα αυτοκίνητα και στους μοτοσικλετιστές να μπορούν να περνούν με ηλεκτρονική συσκευή τα διόδια καθώς ή αναγκαστική στάση τους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους ίδιους αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις. Ακόμα καλύτερα θα ήταν η κατάργηση των διοδίων σε όλα τα δίτροχα.

 • 11 Δεκεμβρίου 2020, 18:55 | Κωνσταντίνος

  Θα πρέπει να τεθούν πρότυπα στην παλαιότητα ενός οχήματος, τα οποία να αντιπροσωπεύουν την Ελληνική πραγματικότητα.

  Δεν μπορεί να θεωρηθεί άχρηστο ένα όχημα 10ετίας ή και περισσότερο, που μπορεί να είναι και Euro 4, το οποίο έχει κάνει 60 χιλ. χιλιόμετρα, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, με πλήρη έλεγχο ΚΤΕΟ και αυτό να θεωρηθεί παλαιό με τις οποιαδήποτε επιπτώσεις ανάλογα την εκάστοτε πολιτική κάθε κόμματος / κυβέρνησης.

 • 11 Δεκεμβρίου 2020, 18:34 | Κωνσταντίνος

  Δεν ειναι δυνατόν να συνδεθούν τα καυσαέρια σε συνδιασμό όχημα / διόδια καθώς αυτό ειναι άλλο ένα επαχθές, εκδικητικό και εισοδηματικό μέτρο. Ας μην ξεχνάμε το κόστος CO2 εξοφλείται στα τέλη κυκλοφορίας. Είναι ανεπίτρεπτο να συνεχίζει το κράτος να λειτουργεί και να συμπεριφέρεται στους πολιτες του με τέτοιο τρόπο. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι ήδη υπερβολικά ειδικά στα μεγάλου κυβισμού οχήματα. Ίσως θα ήταν πιο δίκαιο να συνδιαστούν με τα ηλεκτρονικά διόδια μόνο εάν το κόστος των τελών κυκλοφορίας πέσουν σε επίπεδα κάτω του μισού.

  Ας εξασφαλίσει την μείωση ή και κατάργηση των διοδίων στα δίκυκλα, αφού οι τιμές τους είναι αδικαιολόγητα μεγάλες και σε συγκριση με ένα αυτοκίνητο. Επίσης να έχουν την ίδια αντιμετώπιση στο πέρασμα διοδίων με αντίστοιχη συσκευή όπως τα άλλα οχήματα και να μην εξαναγκάζονται να περνάνε απο εισπράκτορα, πράγμα που δημιουργεί κινδύνους και καθυστέρηση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 10:13 | Αλεξανδρος Π.

  Τα διόδια χωρίς στάση, με χρήση και έξυπνων καμερών είναι πολύ βολικά για τους μόνιμους κατοίκους μιας χώρας ενώ μπορούν να αποτελέσουν πηγή άγχους για τους τουρίστες που είτε χρησιμοποιούν τα δικά τους αυτοκίνητα είτε νοικιάζουν. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν δεν είναι εφικτή η ταυτοποίηση αυτοκινήτου/οδηγού για να γίνονται οι χρεώσεις. Σε περίπτωση νοικιασμένου αυτοκινήτου, η εμπειρία μου είναι ότι οι εταιρίες κερδοφορούν επί των τιμών διοδίων. Η πρότασή μου είναι να υπάρξουν οι διαδικασίες έτσι, ώστε ο κάθε τουρίστας να έχει δυνατότητα δήλωσης χρήσης συγκεκριμμένου αυτοκινήτου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (όπως γίνεται στη Φλόριδα των ΗΠΑ και για νοικασμένα αυτοκίνητα). Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ταυτόχρονη χρήση «αγοραστού μηχανήματος διοδίων (σαν αυτα που ήδη χρησιμοποοούμε)» ή «αγοραστής κάρτας διοδίων RFID» ή άλλου ισοδύναμου τρόπου.

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 10:47 | Μιχάλης Λίλος

  Αρθρο 9.12.2. (Εργα), Παράγραφος «Αυτοκινητόδρομοι»
  Η σύνδεση ρύπων και κόστους μετακίνησης, θα είχε νόημα σε μια χώρα ευημερούσα και με πολίτες οικονομικά δυνατούς. Μετά απο 10 χρόνια τεράστιας μείωσης εισοδημάτων, 2 χρόνια πανδημίας και μιάς ανεργίας μόνιμα πάνω απο 15%, το μέτρο ειναι εκδικητικό για την πλειοψηφία των οδηγών όπου ακόμα και ενα αυτοκίνητο 15ετίας θεωρείται ολοκαινουριο. Ουσιαστικά τους λέμε, αγοράστε αυτοκίνητο νέας γενιάς δηλ. ενα τεράστιο ποσό για τα οικονομικά δεδομένα.

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 07:18 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Διόδια με ρύπους; Δηλαδή να τιμωρήσουμε αυτόν που δεν μπορεί-αδυνατεί να αντικαταστήσει το αμάξι του με έξτρα έξοδα;
  Επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος στο σταμάτα ξεκίνα κάθε 30-50 χιλιόμετρα στις εθνικές οδούς. Η διέλευση πρέπει να είναι συνεχόμενη με αναλογικά διόδια και ο έλεγχος στην είσοδο και στην έξοδο της διαδρομής (παράπλευρα διόδια).
  Και φυσικά εκτός ορίου μεγάλων πόλεων πχ Αθήνας, Θεσσαλονίκης αλλιώς το μποτιλιάρισμα θα γίνει μόνιμο στους ήδη φρακαρισμένους δρόμους (μακάρι να μπορούσαν να διαπλατυνθούν ή να σχεδιαστούν νέοι δρόμοι εντός πόλεων.

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 13:47 | Δημήτρης

  Ενότητα «9.12.2. Έργα», ενότητα «Έξυπνοι Αυτοκινητόδρομοι», διαφωνώ 100% με την «προσαρμογή των διοδίων ανάλογα με τους ρύπους εκπομπής». Είμαι και εγώ ένας από ιδιοκτήτες πανάρχαιων αυτοκινήτων (Honda 20ετίας), το οποίο το χρησιμοποιώ για Super Market και (που-και-που) για να πάω κάπου με τα παιδιά μου. Φυσικά και θα ήθελα ένα νέο αυτοκίνητο, με τις νέες δυνατότητες, τους αυτοματισμούς, την άνεση, την αισθητική… δεν έχω όμως την οικονομική δυνατότητα να το πράξω. Έχω λοιπόν το παλαιό αυτοκινητάκι, το συντηρώ όπως πρέπει (όχι όπως οφείλω, μα όπως πρέπει για να είναι ασφαλές για τα παιδιά μου), μα δεν είναι δυνατόν το αυτοκίνητο αυτό να εκπέμπει αντίστοιχους ρύπους με τα καινούργια αυτοκίνητα. Νιώθω αδικημένος που, ενώ δεν έχω την οικονομική δυνατότητα αγοράς καινούργιου αυτοκινήτου, επιπρόσθετα να τιμωρούμαι για τον ίδιο λόγο.

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 11:05 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Σχετικα με τον πληρη ελεγχο ( καταχωρηση,παρακολουθηση καθ ολη την ζωη τους,επισκευη,μετρηση ταχυτητας σε αστικο /εθνικο δικτυο ,ιχνηλατηση κλεμενων -ανασφαλιστων-κλπ οχηματων και πολλων αλλων παραμετρων οι οποιες θα ειναι ωφελιμες οχι μονο στισ κρατικες υπηρεσιες αλλα και σε ολοα τα ενδιαφερομενα μερη ( κρατος -ασφαλιστικες – αστυνομια-εφορια -διοδια κλπ) υπαρχει η λυση της ηλεκτρονικησ πινακιδας .Συγκεκριμενα καθε οχημα θα ειναι εφοδιασμενο με ενα active rfid το οποιο θα εκπεμπει ενα μοναδιμο αριθμο οποτε ολα τα παραπανω γινονται ευκολα.Ιδιαιτερα χρησιμο ειναι για την επιτηρηση ταχυτητας χωρις παρεμβαση ανθρωπου ,διοδια κλπ με χρηση απλα ενος ipad .
  Η τεχνολογια υπαρχει εχουν γινει εφαρμογες της τεχνολογιας και ειναι διαθεσιμα ολα τα στοιχεια .Το κοστοσ για την εγκατασταση του e plate ειναι 30 40 ευρω.
  Με εκτιμηση .

 • Θα πρότεινα ένα ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής οχημάτων ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται στην Ολλανδία. Κάθε φορά που το όχημα σου επισκέπτεται ένα συνεργείο η περνάει ΚΤΕΟ να καταγράφεται η ένδειξη του χιλιομετρητή. Επίσης το ίδιο να γίνεται από την ασφαλιστική και σε περίπτωση ατυχήματος/χρήσης της, μαζί με την περιγραφή των βλαβών.
  Με αυτό τον τρόπο μπορεί να διαπιστωθεί εάν η ένδειξη των χιλιομέτρων είναι «φυσιολογική» καθώς και υπάρχει η δυνατότητα για ένα full report του οχήματος.
  Με το συγκεκριμένο μητρώο θα μπορούσε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή των επαγγελματιών του χώρου μακροπρόθεσμα, καθώς ένα όχημα με μεγάλα κενά στις μετρησεις η χωρίς τα προβλεπόμενα service χάνει ευκολότερα την αξία του και γίνεται δυσκολότερο να πουληθεί από τον ιδιοκτήτη του. Επίσης μια καταγραφή από κάποιο συνεργείο θα πρέπει να συνοδεύεται και με το σχετικό παραστατικό.
  Προσωπικά και επειδή έχω προχωρήσει σε αγορά οχηματος στο εξωτερικό, με βοήθησε πολύ να γνωρίζω το αναλυτικό ιστορικό του οχήματος

 • 7 Δεκεμβρίου 2020, 06:24 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ

  Καλημέρα σας,

  Σχετικά με την προοπτική του ΒΙΜ (Building Information Modelling) στην Ελλάδα, προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος παραγωγής δημοσίων έργων υποδομών, ώστε να μειωθούν σημαντικά οι συνήθεις σημαντικές χρονικές και οικονομικές αποκλίσεις, πρέπει να υιοθετηθεί άμεσα στο τομέα των δημοσίων έργων για την τρέχουσα πενταετία 2020-2025 η πιλοτική εφαρμογή του ΒΙΜ.
  Στην επόμενη πενταετία πρέπει να γίνει υποχρεωτική η εφαρμογή του, όπως γίνεται στην συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών και των ανεπτυγμένων χωρών.
  Είναι σημαντικό να ξεπεραστούν τυχόν αντιδράσεις και με την άμεση έναρξη εφαρμογής του ΒΙΜ στον δημόσιο τομέα (όπως ήδη γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα παραγωγής κατασκευαστικών έργων) να υπάρξει μια τέτοια σύγχρονη διαδικασία, δηλ ένα εργαλείο ελέγχου, διαφάνειας και συνεργατικότητας, ώστε να μπορέσει να αλλάξει η μέχρι σήμερα αναχρονιστική, αναποτελεσματική πρακτική και κατασπατάληση πόρων στον τομέα των δημοσίων έργων.
  Να υπάρξει άμεσα στρατηγική υιοθέτησης, ένας οδικός χάρτης εναργειών και αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

  Ευχαριστώ

  Νικόλαος Μπούσουλας
  Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 22:38 | Νίκος Σίμος

  Στο πεδίο 9.12.2 οπου αμαφέρονται τα έργα με τίτλο «Απλοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών» και πιο συγκεκριμένα στην υποκεφαλίδα «Εφαρμογή αίτησης ελέγχου στα Θεωρητικά και Πρακτικά Μαθήματα και στη Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση από Σχολές Οδηγών» και γενικότερα οσον αφορά τη παροχη υπηρεσιών εξέτασης προς τους πολίτες-υποψήφιους οδηγούς, επιβάλλεται να δημιουργηθει ψηφιακό μητρώο πιστοποιημένων εξεταστών, οι οποιοι θα κατέχουν δίπλωμα ειδικοτητας Εκπαιδευτών υποψηφιων οδηγων (πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ), που υπηρετουν ως δημόσιοι υπάλληλοι στον δημοσιο και ευρυτερο δημοσιο τομέα. Το μητρώο αυτό, από το οποίο θα επιλέγονται οι εξεταστές οι οποιοι θα αξιολογούν τον υποψήφιο οδηγό θα είναι προσβάσιμο στους πολίτες. Εκεί, ολοι οι πολίτες θα βλέπουν τα προσόντα, την επαγγελματική καταρτιση και εμπειρια και γενικα το προφιλ των εξεταστων τους ωστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της εξετασης, το αδιάβλητο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 21:32 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΛΙΚΗΣ

  ΤΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ των αστικων συγκοινωνιών μπορει να ακυρώνεται στην σταση του λεωφορειου, ουτως ώστε και να μετριεται η ροη των επιβατων και να αποκλειεται η λαθροεπιβιβαση.θα μπορουσε επισης δηλωνεται και ο αριθμος των στασεων που θα χρησιμοποιησει ο επιβατης ωστε να μπορουν να υπολογιστουν με ακριβεια ο αριθμος χωρητικοτητας των οχηματων και να παψει η συμφορηση ή η ανουσια κυκλοφορια αδειων οχηματων πχ 5-6 το πρωι