8.1. Οριζόντια ψηφιακά έργα μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης

Στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης αναγνωρίζονται κοινές ανάγκες για εφαρμογές, οι οποίες υλοποιούν πλήθος ομοειδών έργων και συστημάτων, περιλαμβάνοντας τη μισθοδοσία, τη διαχείριση προσωπικού, την οικονομική διαχείριση και την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων κ.λπ.. Με παράδειγμα την υλοποίηση του έργου του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων, είναι σκόπιμο να προωθηθούν μια σειρά οριζόντιων έργων, τα οποία θα καλύπτουν τις κοινές ανάγκες όλων των φορέων. Μέσα από την υλοποίηση αυτών των εφαρμογών εξασφαλίζονται η διαλειτουργικότητα από το σχεδιασμό, η απλοποίηση και ομογενοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζονται στους δημόσιους φορείς καθώς και η απρόσκοπτη εποπτεία τους. Παράλληλα, μέσω της αξιοποίησης κοινών προγραμματιστικών συνθετικών και διεπαφών θα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας κατά την υλοποίηση των έργων, όπως και η εξοικονόμηση πόρων συντήρησης και αδειοδότησης των λογισμικών.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί τον φορέα παραγωγικής λειτουργίας των Οριζόντιων έργων της Δημόσιας Διοίκησης και τα φιλοξενεί στις υποδομές της.

Ακολουθεί συνοπτική καταγραφή σημαντικών οριζόντιων εφαρμογών που θα υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των φορέων του δημοσίου τομέα:

 

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη παροχής υπηρεσιών (gov.gr)

H Ενιαία Ψηφιακή Πύλη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών gov.gr, στην πλήρη εξέλιξή της θα αποτελεί το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι λύσεις κι όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Δημόσιο. Πρόκειται για το μοναδικό σημείο επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση. Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα συστήματα που τις παρέχουν θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν υπό την εποπτεία και ευθύνη του εκάστοτε φορέα-παρόχου, με το gov.gr να λειτουργεί ως το κοινό «front desk» των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Στην λειτουργία της πύλης επίσης θα περιλαμβάνεται η εφαρμογή συστήματος Business Intelligence system (BI) για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο gov.gr και την ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Το σύστημα θα ανατροφοδοτεί το gov.gr και θα ενημερώνει τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης για τις πλέον χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες και θα παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδόδραση για τον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών.

 

Υλοποίηση έργου νέων ταυτοτήτων

Οι νέες ταυτότητες θα διαθέτουν την κατάλληλη ψηφιακή υποδομή ώστε να επιτρέπουν στους πολίτες την ψηφιακή ταυτοποίησή τους. Η χρήση τους θα αφορά τόσο στην πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας, αλλά κυρίως στην πρόσβαση του πολίτη σε βασικές υπηρεσίες από τον υπολογιστή του σε ένα εξαιρετικά ασφαλές επίπεδο παροχής υπηρεσιών.

 

Υποδομές Κέντρων Δεδομένων ΕΔΥΤΕ

Αφορά την ανανέωση και κυρίως την επέκταση των υποδομών κέντρων δεδομένων και των αντίστοιχων υπολογιστικών, αποθηκευτικών και δικτυακών υποδομών του ΕΔΥΤΕ, μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες cloud computing. Ο κομβικός ρόλος του ΕΔΥΤΕ στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιβάλλει την ανάπτυξη νέας γενιάς υποδομών κέντρων δεδομένων και δια-δικτύωσης τους.

Στόχος είναι η υποστήριξη σημαντικά αυξημένης πυκνότητας, χωρητικότητας και αποδοτικότητας. Επίσης η εξασφάλιση ακόμα πιο αξιόπιστης λειτουργίας και μεγαλύτερης ανθεκτικότητας σε αστοχίες σε κάθε επίπεδο, αξιοποιώντας διακριτές ζώνες μέσα στα κέντρα δεδομένων αλλά και τη χωροθέτηση των κέντρων δεδομένων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές για την υποστήριξη ζωνών διαθεσιμότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Τέλος η αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων και νέων τεχνολογιών, για παράδειγμα νέες και ανερχόμενες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών.

Η δράση περιλαμβάνει την ανακατασκευή υπαρχόντων κέντρων δεδομένων και τη δημιουργία νέων, μεγαλύτερης κλίμακας, καθώς και τον εξοπλισμό τους με τον κατάλληλο υπολογιστικό, αποθηκευτικό και δικτυακό εξοπλισμό. Βασίζεται στη δράση για τη συνολική Αναβάθμιση των Δικτυακών Υποδομών του ΕΔΥΤΕ, για την ανάπτυξη περισσότερων και μεγαλύτερων δακτυλίων οπτικών ινών και την υποστήριξη ταχυτήτων διασύνδεσης πολλαπλάσιων των 100 Gbps. Τέλος αποτελεί προαπαιτούμενο και δομικό στοιχείο για τη δράση που αφορά στην Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους επόμενης γενιάς, που θα έχει χαρακτηριστικά cloud native computing και θα μπορεί να αξιοποιεί τις ζώνες διαθεσιμότητας πολλαπλών επιπέδων.

 

Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης – Φάση ΙΙ

Με το παρόν έργο επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας, με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας. Στόχος του είναι η βελτίωση και διεύρυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με τη Δόμηση στους τομείς Τουρισμού, Παραγωγικών-Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων και Κατοικίας. Ταυτόχρονα, θα συμβάλλει στην αποδοτικότητα του εκάστοτε δημόσιου φορέα, παρέχοντας όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται για την ορθότερη λήψη αποφάσεων, την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και την εφαρμογή διορθωτικών και αναπτυξιακών ενεργειών, ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις.

Το έργο θα αξιοποιήσει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως: α) όρους και περιορισμούς δόμησης, β) χρήσεις γης, γ) σχέδια πόλεων, δ) γεωτεμάχια κτηματολογίου, ε) δασικές εκτάσεις, στ) περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων, ζ) ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα, η) προστατευόμενους χώρους. Οι πληροφορίες αυτές θα συμβάλλουν στην ταχύτερη αδειοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Εθνικά Σύνολα Αναφοράς (Ν.3882/2010)

Σήμερα τα γεωχωρικά δεδομένα παράγονται χρησιμοποιώντας ποικίλα εικονιστικά (ορθοεικόνες) ή διανυσματικά υπόβαθρα, διαφορετικών προδιαγραφών (διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας/λεπτομέρειας, διαφορετικές εποχές και κλίμακες αεροφωτογράφισης, διαφορετικές συνθήκες ψηφιοποίησης κλπ), οι οποίες συχνά δεν είναι γνωστές στο χρήστη. Τα γεωχωρικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στη βάση διαφορετικών υποβάθρων αναφοράς, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά,. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα γεωχωρικά δεδομένα κτηματογράφησης αγροτεμαχίων και τα αντίστοιχα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιδοτήσεων. Δημιουργείται η ανάγκη για τον καθορισμό ενός κοινού ψηφιακού υποβάθρου που θα χρησιμοποιείται από όλη τη Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου τα γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται να είναι συνδυαστικά αξιοποιήσιμα.

Η δημιουργία ή η επιλογή μεταξύ υπαρχόντων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων που θα αποτελέσουν τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς θα πρέπει να είναι μία από τις πρώτες δράσεις για την υλοποίηση της ΕΥΓΕΠ.

 

Ψηφιακή Τράπεζα Χρήσης Γης

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την δημιουργία πλατφόρμας για την εκτέλεση συναλλαγών που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων καθώς και τον υπολογισμό του αντίστοιχου αντιτίμου στον πωλητή ακινήτου. Ένα ποσοστό της αξίας της συναλλαγής θα δεσμεύεται για έργα του “Πράσινου Ταμείου”. Σταδιακά, θα αναπτυχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ της νέας πλατφόρμας και του Taxisnet – Κτηματολογίου – Υποθηκοφυλακείων – Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη κ.λπ., έτσι ώστε να επιλυθούν διάφορα θέματα σχετικά με τον αστικό και χωροταξικό σχεδιασμό.

 

Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ – Ανάπτυξη και Παροχή Υπηρεσιών

Σκοπός του έργου είναι η ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, καταλογοποίηση και δημιουργία μεταδεδομένων για το σύνολο του διαχρονικού αρχείου αεροφωτογραφιών (Α/Φ) της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), αφενός για τη διάσωσή του και αφετέρου για τη βελτιστοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει η ΓΥΣ στο κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, οι Α/Φ, αφού συντηρηθούν, θα σαρωθούν, θα οργανωθούν σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), όπου ο τελικός χρήστης θα έχει τη δυνατότητα επιλογής τους, ενώ ο εσωτερικός χρήστης της ΓΥΣ θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα θέασης των Α/Φ. Στην επίτευξη του στόχου αυτού, η υποδομή του προς υλοποίηση συστήματος θα εναρμονίζεται με την Κοινοτική Οδηγία 2007/2/ΕΚ INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) και την εθνική νομοθεσία που αφορά τη δημιουργία της εθνικής υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών και την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την ανωτέρω οδηγία.

 

Ψηφιοποίηση  της Δημόσιας Περιουσίας

Κύριος σκοπός της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει ή περιέχονται στο χαρτοφυλάκιό της. Η αξιοποίηση αυτή σχετίζεται τόσο με τη μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας όσο και με τη διαφύλαξη των φυσικών και πολιτισμικών περιουσιακών στοιχείων της χώρας που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της.

Η ΕΤΑΔ έχει διαμορφωθεί από τη συγχώνευση τεσσάρων μεγάλων εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων και συγκεκριμένα των εξής:

 • Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.
 • Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.
 • Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε.
 • Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.

Μέσω του έργου αυτού επιδιώκεται η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης όλου του σημερινού αρχείου της ΕΤΑΔ –που αποτελείται από 77.000 περίπου ακίνητα – και η τελική ενσωμάτωση της Δημόσιας Περιουσίας πάνω στον «Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη» και στα υπόβαθρα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Η αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα ενισχύσει την ταχύτερη αδειοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ανάδειξη και προβολή επιχειρηματικών ευκαιριών ειδικά σε επενδυτές του εξωτερικού, καθώς και την αποτροπή των καταπατήσεων δημοσίων εκτάσεων και ακινήτων. Παράλληλα θα υποστηρίξει της κυβερνητική δράση για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την αύξηση της διαφάνειας στην διαχείριση της Δημόσιας Περιουσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Υλοποίηση και υποστήριξη G-Cloud Next Generation

Το G-Cloud Next Generation (NxG) είναι το σύνολο των υπολογιστικών υποδομών που θα διαχειρίζεται η ΓΓΠΣΔΔ για την εξυπηρέτηση συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Οι υποδομές αυτές αποτελούν υπολογιστικούς πόρους που βρίσκονται φυσικά εγκατεστημένοι σε κέντρα δεδομένων του Δημοσίου που πρόκειται να μετασχηματιστούν και να αναβαθμιστούν, είτε αποτελούν Ψηφιακές Υποδομές Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους.

Για την υλοποίηση του (NxG) θα πραγματοποιηθεί επέκταση της υφιστάμενης υπολογιστικής ισχύος, καθώς και προσθήκη ενός δεύτερου κέντρου δεδομένων, ιδίων δυνατοτήτων σε διαφορετική τοποθεσία (DR site). Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια υπολογιστικών υποδομών από παρόχους δημόσιου υπολογιστικού νέφους συγκροτώντας ένα υβριδικό σύστημα υπολογιστικού νέφους.

Με τη δράση αυτή θα δημιουργηθούν εξειδικευμένες νησίδες με διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών (SLAs) για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων φιλοξενίας συστημάτων και θα διαμορφωθούν οι πολιτικές και οι πρακτικές για την αξιοποίηση υπηρεσιών φιλοξενίας και από ιδιωτικούς φορείς, καλύπτοντας τις υφιστάμενες ανάγκες αυξημένης ασφάλειας, ανεκτικότητας, καθώς και δυνατότητα ανάκαμψης από καταστροφές. Έτσι επιτυγχάνεται κάλυψη της επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity) των πλέον κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, υιοθετώντας αρχιτεκτονικές λύσεις, όπως αυτή της διευρυμένης συστάδας (stretch cluster) με νέες πιο προηγμένες υπηρεσίες σε επίπεδο Infrastructure as a Service (IaaS), καθώς και υπηρεσίες Platform as a Service (PaaS) και Software as a Service (SaaS) και Cloud Data Platforms.

Προβλέπεται υλοποίηση νέων υποδομών όσο και μετασχηματισμός και ολοκλήρωση (integration) στις υφιστάμενες, καθώς και αδειοδότηση, σε επίπεδο βάσης δεδομένων, εφαρμογών και παρουσίαση για όλα τα υφιστάμενα και νέα πληροφοριακά συστήματα, που θα φιλοξενηθούν στο NxG. Επιπλέον η ΓΓΠΣΔΔ στοχεύει στην υλοποίηση όλων των νέων συστημάτων αλλά στη σταδιακή επικαιροποίηση των υπαρχόντων, ώστε να ακολουθούν Cloud Native αρχιτεκτονικές. Συνέπεια των ανωτέρω θα είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η εκμετάλλευση καινοτομιών στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων και των αυτοματισμών κατά τη διαδικασία υλοποίησης, επέκτασης (deployment) αλλά και λειτουργίας.

Παράλληλα, οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται για λογαριασμό ενός Δημόσιου Φορέα θα πρέπει να υπακούει στη βασική αρχή του “Cloud – First Policy”, κατά την οποία θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο σε Cloud Native αρχιτεκτονικές. Αυτό θα επιτρέψει την φιλοξενία και παραγωγική λειτουργία τόσο σε On-premise όσο και σε Public-Cloud υποδομές ακολουθώντας ένα μοντέλο Hybrid Cloud, το οποίο δίνει τεράστια ευελιξία όσον αφορά την αποτελεσματικότερη και απρόσκοπτη παραγωγική λειτουργία αλλά και την γρήγορη επέκταση και αναβάθμιση λειτουργίας του (flexibility,scalability, business continuity).

 

Ενίσχυση των κεντρικών υποδομών Κυβερνητικού Νέφους (G- Cloud) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τη φιλοξενία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και παροχή υπηρεσιών IaaS-PaaS-SaaS

Το εν λόγω έργο αποτελεί το βασικό κορμό υλοποίησης της πρόβλεψης του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9.8.2019) για τη φιλοξενία των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (με ελάχιστες εξαιρέσεις). Περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις που αφορούν στα εξής:

 • Συμπλήρωση των υποδομών και αδειοδότηση των δύο επιπέδων πέραν της βάσης δεδομένων, των εφαρμογών και της παρουσίασης για όλα τα υφιστάμενα και νέα έργα που θα φιλοξενηθούν στο data center και στο disaster site του Υπ.Οικ. και της ΑΑΔΕ. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις των ήδη εγκατεστημένων και νευραλγικών πληροφοριακών συστημάτων του Υπ.Οικ. και της ΑΑΔΕ.
 • Συμπλήρωση των υποδομών των δύο υφιστάμενων κόμβων κυβερνητικού νέφους που είναι σε φάση ενοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής.
 • Συμπλήρωση αδειοδότησης υφιστάμενης υποδομής ή/και χρήση υποδομής public clouds για υλοποίηση λύσεων disaster site για επιλεγμένα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενούνται στο g-cloud.

 

Σύστημα Διακυβέρνησης Δεδομένων για τον Δημόσιο Τομέα

Ο Νόμος 4727/2020 εισάγει την πολιτική για τη διαχείριση υπολογιστικού νέφους των τα πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης στη ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο Κυβερνητικό Νέφος του Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως την 1/1/2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, εκτός των Υπουργείων  Υγείας και Παιδείας & Θρησκευμάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. και αφορούν σε συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και τη δημόσια διοίκηση. Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η εφαρμογή μιας Πρακτικής Διαχείρισης Δεδομένων στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Σύμφωνα με το  Βιβλίο Γνώσης Διαχείρισης Δεδομένων (Data Management Book of Knowledge – DMBOK), η διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών αποτελεί μια επιχειρησιακή διαδικασία που αποτελείται από τον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολιτικών και παρεμβάσεων που σκοπό έχουν τον έλεγχο, την προστασία και βελτίωση της αξίας των πληροφοριών. Τα αναμενόμενα οφέλη περιγράφονται παρακάτω:

 • Κατανόηση των αναγκών ενημέρωσης της κυβέρνησης και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Συλλογή, αποθήκευση, προστασία και διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων.
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της ακεραιότητας, της ολοκλήρωσης, της συνάφειας και της χρησιμότητας των δεδομένων.
 • Εξασφάλιση του απορρήτου και αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης δεδομένων και πληροφοριών.
 • Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής χρήσης και της αξία των πληροφοριών.
 • Έλεγχος του κόστους διαχείρισης δεδομένων.
 • Ευθυγράμμιση της διαχείρισης δεδομένων με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

 

Σύστημα Διακυβέρνησης Δεδομένων για τον Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας

Ο Νόμος 4727/2020 εισάγει την πολιτική για τη διαχείριση υπολογιστικού νέφους για τα πληροφοριακά συστήματα του Τομέα Έρευνας και τεχνολογίας στο ΕΔΥΤΕ Α.Ε Στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως την 1η.1.2023 όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και οι εφαρμογές και υπηρεσίες που προσφέρονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα.

 

Σύστημα Διακυβέρνησης Δεδομένων για τον Τομέα της Υγείας

Ο Νόμος 4727/2020 εισάγει την πολιτική για τη διαχείριση υπολογιστικού νέφους για τα πληροφοριακά συστήματα του Τομέα Υγείας στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως την 1η.1.2023 όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υγείας, των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, που αφορούν σε επεξεργασία ιατρικών δεδομένων καθώς και σε συναλλαγές ιατρικής φύσεως πολιτών.

 

Εναρμόνιση και πιστοποίηση δημοσίων φορέων-παρόχων υποδομών κυβερνητικού νέφους κατά ISO 27001

Μέσω της δράσης «Εφαρμογή ISO 27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων της ΓΓΠΣΔΔ και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας» επιτυγχάνεται:

 • H αναβάθμιση των διαδικασιών και του επιπέδου Ασφάλειας της ΓΓΠΣΔΔ.
 • Η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην αξιολόγηση και την πιστοποίηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων που θα γίνουν στην ασφάλεια στα πλαίσια του παρόντος έργου.
 • Η συμμόρφωση της ΓΓΠΣΔΔ με το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων ασφάλειας που τίθενται στο πλαίσιο Διεθνών Συνεργασιών ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών (π.χ FATCA, ΟΟΣΑ).
 • Η συμμόρφωση της ΓΓΠΣΔΔ με τις τρέχουσες Βέλτιστες Πρακτικές στην ασφάλεια πληροφοριών.
 • Η συμβολή στην αποτροπή κακόβουλων ενεργειών που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών, όπως η υποκλοπή, η καταστροφή και η αλλοίωσή ευαίσθητων δεδομένων για προσωπικό όφελος, η διατάραξη της εξυπηρέτησης του πολίτη και της λειτουργίας του κράτους.
 • Επιπλέον, η ανάπτυξη εμπιστοσύνης προς την ΓΓΠΣΔΔ από άλλους φορείς του δημοσίου που χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα ως αποτέλεσμα της πιστοποίησης του φορέα κατά 27001:2013.

Η δράση ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό των υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ καθώς και την πλήρη λειτουργική και τεχνική ενσωμάτωση αλλαγών που προκύπτουν από την ανάγκη για ενδυνάμωση της ασφάλειας παραγωγής, αποθήκευσης, χρήσης και διακίνησης των δεδομένων που διατηρεί η ΓΓΠΣΔΔ στα Πληροφοριακά της Συστήματα.

 

Μητρώο Διαλειτουργικότητας

Η δράση έχει ως στόχο τη συλλογή, οργάνωση και επικαιροποίηση όλων των πληροφοριών που βοηθούν στο σχεδιασμό διαλειτουργικών υπηρεσιών αλλά και την ένταξή τους στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αναπτύχθηκε με στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και την ενημέρωση μητρώων και κυρίως των μεταβολών τους. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) εξασφαλίζει ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω του οποίου ανταλλάσσονται επιχειρησιακά δεδομένα μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των φορέων του Δημοσίου. Μέσα από αυτό το έργο θα προσδιοριστούν οι ανάγκες ενίσχυσης των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με δυνατότητες διαλειτουργικότητας και θα δρομολογηθούν οι σχετικές ενέργειες τόσο στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών όσο και της ενίσχυσης της διατομεακής διαλειτουργικότητας.

 

Αναβάθμιση διαθεσιμότητας, εφεδρείας, ασφάλειας δεδομένων, που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η προμήθεια ενιαίας υπηρεσίας ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους, η οποία θα καλύπτει το επίπεδο της βάσης δεδομένων και των αντιγράφων ασφάλειάς της, υφιστάμενων και νέων πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ (όπως ICISnet, TAXISnet, Taxis, Γενικού Χημείου του Κράτους, ELENXIS κ.ά.). Η ενιαία υπηρεσία υπολογιστικού νέφους θα είναι ομοιογενής, ενημερωμένη με τις τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού βάσης και θα εγγυάται: α) υψηλή διαθεσιμότητα και απόκριση σε επίπεδο βάσης δεδομένων, β) επεκτασιμότητα-ελαστικότητα, ώστε εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά να μπορούν να διατεθούν υπολογιστικοί πόροι σε συστήματα που τους χρειάζονται σε περιόδους κορύφωσης του φόρτου, γ) διαχειρισιμότητα, η οποία κρίνεται ουσιώδης, δεδομένης της πληθώρας των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και της υψηλής πολυπλοκότητας, δ) ασφάλεια, η οποία είναι θεμελιώδης, λαμβάνοντας υπόψη τις πηγές προέλευσης των δεδομένων (διακρατικές συμφωνίες, ασφαλιστικοί φορείς, πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εισαγγελικές αρχές), τον χαρακτηρισμό πολλών εξ αυτών ως προσωπικά ή απόρρητα εξαιτίας της φορολογικής νομοθεσίας.

Με την υλοποίηση του έργου θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η επιχειρησιακή συνέχεια των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στο κέντρο δεδομένων της ΓΓΠΣΔΔ.

 

Εθνική Υποδομή Αυθεντικοποίησης Πολιτών

Το έργο αφορά στη σχεδίαση και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Αυθεντικοποίησης Πολιτών και τον κόμβο διαλειτουργικότητας υπηρεσιών αυθεντικοποίησης που θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο περιλαμβάνει και την υλοποίηση της «Νέας Αστυνομικής Ταυτότητας», που βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2021.

 

Εθνική Υποδομή Ειδοποιήσεων (National Notification Service)

Η κεντρική, οριζόντια λύση του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜεΠ) που έχει υλοποιηθεί από τη ΓΓΠΣΔΔ, ,επιτρέπει στον πολίτη να δηλώνει στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση διαμονής, αλληλογραφίας, διεύθυνση επικοινωνίας με τις δημόσιες υπηρεσίες, e-mail και κινητό τηλέφωνο πιστοποιημένο με χρήση OTP) και τα στοιχεία αυτά να ταυτοποιούνται και ναι είναι διαθέσιμα για κάθε χρήση (ατομικές ή μαζικές ειδοποιήσεις με e-mail, SMS, voice mail, επιστολή).

 

Κεντρική Κυβερνητική Συμφωνία απόκτησης Αδειών Λογισμικού

Το έργο στοχεύει στην προμήθεια αδειών εμπορικών λογισμικών, όπου απαιτείται, για το σύνολο του ελληνικού Δημοσίου με στόχο τόσο τον εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής υποδομής του όσο και την πλήρη χρησιμοποίηση ασφαλούς λογισμικού, που υποστηρίζεται από τους κατασκευαστές του, για το σύνολο των δημόσιων φορέων. Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται τόσο η προμήθεια αδειών λογισμικού και λειτουργικού καθώς και η παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το έργο θα συμβάλει στην αντικατάσταση του απαρχαιωμένου λογισμικού, που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες λειτουργίες του κράτους αλλά και στην απαιτούμενη ασφάλεια. Παράλληλα, οι δημόσιοι φορείς θα επιτύχουν μείωση του κόστους κτήσης λόγω της μαζικής προμήθειας, θα εξασφαλίσουν συνεχή πρόσβαση στις νέες εκδόσεις προϊόντων λογισμικού και απλοποιημένη παρακολούθηση και διαχείριση των αδειών χρήσης του, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Παράλληλα με την προμήθεια εμπορικών λογισμικών θα διερευνηθεί η προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για για ισοδύναμα λογισμικά ανοικτού κώδικα.

 

Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο στο να τηρεί το «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.). Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. η οποία αποτελεί τον αρμόδιο φορέα που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.

 

Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί το «έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ), όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Θ’ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Οι βασικοί στόχοι του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι οι εξής: α) η κάλυψη των αναγκών τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης των δημόσιων φορέων (περίπου 34.000 κτίρια), β) η αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας των φορέων με αξιοποίηση οπτικής πρόσβασης και τεχνολογιών ADSL και VDSL, γ) η αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών υπηρεσιών του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με έμφαση στην ασφάλεια, την τηλεδιάσκεψη, την τηλεσυνεργασία και την αξιοποίηση κινητών (mobile) τεχνολογιών από τους χρήστες. Το έργο θα αξιοποιήσει 68 Μητροπολιτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN) και μέσα από τη συνάθροιση της ζήτησης για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα θα πετύχει καλύτερη αξιοποίηση και τη δραστική μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών.

 

Κεντρικό και Ενιαίο Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Government ERP)

Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του μέσω:

 • εκπόνησης σχεδίων δράσεων και μελετών ανασχεδιασμού διαδικασιών, αρχικής καταγραφής απαιτήσεων και μοντελοποίησης νέων επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι μελέτες αυτές εκπονούνται για να καλύψουν ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης σε θέματα χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης.
 • υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των λειτουργιών χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης της Κεντρικής Διοίκησης και παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών στοιχείων των φορέων της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης και
 • ενεργειών υποστηρικτικών, διαχείρισης αλλαγών και ανάπτυξης υποδομών στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης και πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης των δράσεων στην καθημερινή λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και λοιπής Γενικής Κυβέρνησης.

 

Το πληροφοριακό σύστημα της Κεντρικής Διοίκησης αποτελεί τη μετεξέλιξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), το οποίο θα επεκταθεί ως προς τις λειτουργίες του και θα αναβαθμιστεί τεχνολογικά, ώστε να καλύψει τις ανάγκες χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης της Κεντρικής Διοίκησης υλοποιώντας τελικά το Κεντρικό και Ενιαίο Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Gov ERP). Το έργο θα προσδώσει νέες δυνατότητες στη Δημοσιονομική Διαχείριση και θα περιλαμβάνει κυρίως δράσεις που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση και έχουν ως κύριο σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού, το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), καθώς και τις διαδικασίες Λογιστικής, Προμηθειών και Αναφορών. Θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την πλήρη παρακολούθηση των Παγίων του Ελληνικού Δημοσίου, τη νέα διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Επιδόσεων βασισμένη σε δείκτες απόδοσης προγραμμάτων (Performance Budgeting). Σχετικά με τη λειτουργία του Θησαυροφυλακίου θα ενσωματώσει το μητρώο λογαριασμών Θησαυροφυλακίου και το μηχανισμό διαχείρισης/ πρόβλεψης ταμειακών ροών και της θέσης των ταμειακών διαθεσίμων και βελτιώσεις στην εφαρμογή Δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε Ιδιώτες και Επιχειρήσεις, η ολοκλήρωσή της με το μητρώο χρηματοοικονομικών κινδύνων και η αναγνώριση χρηματοοικονομικών προβλέψεων. Θα περιλαμβάνει ακόμη και την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με χρήση κοινής κωδικοποίησης/ κατηγοριοποίησης αγαθών και υπηρεσιών. Όσον αφορά τη λογιστική, θα υλοποιήσει την εφαρμογή λογιστικής πλήρους δεδουλευμένης βάσης (accrual basis), σύμφωνα με το ΠΔ 54/2018 και βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα (όπως τα IPSAS). Το νέο σύστημα θα αναπτυχθεί πάνω στην αρχή ενός ενιαίου συστήματος ERP, κοινού για όλη την οντότητα αναφοράς Κεντρική Διοίκηση, διανεμημένου σε όλες τις ΓΔΟΥ και τις οικονομικές υπηρεσίες αποκεντρωμένων φορέων και Ανεξάρτητων Αρχών.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δράσεις που αφορούν τους λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης με στόχο να επεκτείνουν το μηχανισμό συλλογής και επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων (προϋπολογιστικών και απολογιστικών),για την παραγωγή ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την υποστήριξή τους για τη μετάβαση στη νέα λογιστική, τη παρακολούθηση των ενδοκυβερνητικών συναλλαγών, την ανάπτυξη μηχανισμού για την παρακολούθηση / πρόβλεψη των ταμειακών ροών και την παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων και ανεξόφλητων υποχρεώσεων των φορέων της ΓΚ.

 

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το έργο αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου. Το σύστημα αυτό θα είναι το βασικό σύστημα διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των φορέων και θα διαχειρίζεται όλα τα συμβάντα των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης από την πράξη διορισμού τους μέχρι και τη συνταξιοδότησή τους, δηλαδή τα προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία, το βαθμό, τον κλάδο, την εξέλιξη, την αξιολόγηση, τις άδειες, τις υπηρεσιακές μεταβολές και τις εκπαιδεύσεις. Θα υπάρχουν γέφυρες, μετασχηματίζοντας κατάλληλα την πληροφορία, με υφιστάμενα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες φορέων.

 

Μισθοδοσία

Σήμερα ο υπολογισμός της μισθοδοσίας πραγματοποιείται από τους εκκαθαριστές της κάθε υπηρεσίας εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις με μη κεντρικό και ενοποιημένο τρόπο. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των τουλάχιστον 680.000 μισθοδοτούμενων, που ανήκουν σε 3.500 φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα σε θέματα μισθοδοσίας. Το έργο αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός ενιαίου συστήματος μισθοδοσίας για τους δημόσιους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, το έργο θα επιτρέψει οι μισθολογικές, ασφαλιστικές, φορολογικές και λοιπές σχετικές με τη μισθοδοσία διατάξεις να εφαρμόζονται κεντρικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ). Με το νέο πληροφοριακό σύστημα αναμένεται να παρέχεται σε πραγματικό χρόνο έγκαιρη πληροφόρηση στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ κ.λπ.) καθώς και στις κεντρικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, το ενιαίο σύστημα μισθοδοσίας θα υπολογίζει και θα εκκαθαρίζει τη μισθοδοσία των αμειβόμενων από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που θα συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας αναφορικά με τον υπολογισμό και την εκκαθάριση μισθοδοσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, θα υπάρχει ανάγκη για εμπλοκή εξειδικευμένου προσωπικού των υπηρεσιών για τη μετάπτωση δεδομένων από τα υφιστάμενα συστήματα αλλά και την προετοιμασία των στοιχείων που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη του συστήματος της ενιαίας μισθοδοσίας.

 

Επέκταση Κεντρικου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Στόχος του έργου είναι να διαμορφωθεί, μέσα από το Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων (Κ – ΣΗΔΕ) και τη χρήση ψηφιακών υπογραφών, μία οριζόντια ψηφιακή λύση, η οποία θα καλύπτει α) την πλήρη οργάνωση της αλληλογραφίας μεταξύ των δημόσιων φορέων, β) την επιτάχυνση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, γ) την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, δ) την εξοικονόμηση πόρων στο Δημόσιο Τομέα, ε) τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη, στ) τον εναρμονισμό των φορέων για την οργάνωση των εγγράφων τους, με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Εκτός του Κ – ΣΗΔΕ θα γίνουν συμπληρωματικά υποέργα για ΣΗΔΕ – Φορέων. Τα ΣΗΔΕ – Φορέων εκτός από την υλοποίηση υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας με το Κ-ΣΗΔΕ, εκτιμάται ότι θα απαιτήσουν προμήθεια λογισμικού για τις δομές των φορέων που δεν έχουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και συστήματα διακίνησης εγγράφων. Επίσης, τα υποέργα ΣΗΔΕ φορέων μπορεί να περιλαμβάνουν τη διασύνδεση υφιστάμενων διαφορετικών συστημάτων διακίνησης εγγράφων που υπάρχουν σε δομές των φορέων και τη δημιουργία ενός ενιαίου λειτουργικού περιβάλλοντος για το χρήστη σε επίπεδο φορέα, την υλοποίηση νέων ροών εγγράφων για τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των φορέων και υπηρεσίες εκπαίδευσης για τα θέματα αυτά.

Επίσης, θα παρέχει τη δυνατότητα στους φορείς του Δημόσιου Τομέα να αποθηκεύουν με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, να οργανώνουν, να αρχειοθετούν τα ηλεκτρονικά έγγραφα που ανταλλάσσονται σε φακέλους παρέχοντας δυνατότητες μακροχρόνιας αποθήκευσης που θα επιτρέπει την αναζήτηση και ανάκτηση των εγγράφων και δεδομένων για το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία ανά κατηγορία υπόθεσης.

Παράλληλα στο πλαίσιο του έργου θα δοθούν Ψηφιακά Πιστοποιητικά σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίοι πλέον θα είναι σε θέση να υπογράφουν και επικυρώνουν  ψηφιακά, από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται, ένα υπηρεσιακό έγγραφο δίχως την ανάγκη χειρόγραφης υπογραφής ή απαραίτητης φυσικής παρουσίας στην Υπηρεσία τους. Η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους (λιγότερες εκτυπώσεις, λιγότερα τυπωμένα έγγραφα) προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων – Φάση ΙΙ

Η δεύτερη φάση του Κ-ΣΗΔΕ, εστιάζει στην αλληλεπίδραση του συστήματος με τον πολίτη. Για το λόγο αυτό, θα υλοποιηθεί η απαιτούμενη υποδομή έτσι ώστε να παρέχεται προσωποποιημένη ηλεκτρονική υπηρεσία παρακολούθησης της πορείας αιτήματος/ υπόθεσης κάθε πολίτη σε οποιαδήποτε υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) των φορέων.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία των αιτημάτων των πολιτών αλλά και να δημιουργηθούν πλήρως αυτοματοποιημένες υπηρεσίες από δημόσιους φορείς, θα δημιουργηθούν ροές μέσω της διασύνδεσης των επιμέρους συστημάτων. Μέσω της ολοκλήρωσης της δεύτερης φάσης του Κεντρικού Συστήματος Εγγράφων όλες οι πληροφορίες που αφορούν διάφορες υποθέσεις θα οργανώνονται μεταξύ των δημόσιων φορέων με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη  εξυπηρέτηση των πολιτών.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η πλήρης κατάργηση διακίνησης εντύπου, η άμεση ενημέρωση του πολίτη για την πορεία των υποθέσεων που τον αφορούν μέσω Διαδικτύου, αναβαθμίζοντας τα ΣΗΔΕ φορέων και συνδέοντας τα με το κεντρικό ΣΗΔΕ του Δημοσίου.

 

Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας

Σήμερα υπάρχουν διάσπαρτες αποσπασματικές διατάξεις, νομοθετήματα και επί μέρους μη επικαιροποιημένες κωδικοποιημένες νομοθεσίες, που δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου. Το έργο «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας» θα αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και θα διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό. Το έργο θα αναπτύξει την πλατφόρμα μέσω της οποίας θα τυποποιηθεί το σύνολο της νομοπαραγωγικής και ρυθμιστικής ροής, θα διευκολύνεται η κωδικοποίηση και θα υποστηρίζεται η λειτουργία των δομών καλής νομοθέτησης. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Process-NLP) και η πλατφόρμα LEOS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να αυτοματοποιηθεί ο εντοπισμός των αναφορών, παραπομπών και τροποποιήσεων σε ένα νομοθέτημα και θα αυτοματοποιηθεί η κωδικοποίησή του. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν θεματικές κωδικοποιήσεις για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του περιεχομένου. Με το έργο θα επιτευχθεί: α) η διάθεση έγκυρης πληροφορίας επί της νομοθεσίας στο ευρύ κοινό, β) η υποστήριξη της στρατηγικής για την αποκατάσταση της εσωτερικής συνοχής του δικαίου μέσα από ένα σύστημα που θα επιτρέπει το χαρακτηρισμό των διατάξεων και τη θεματολογία με βάση σύγχρονες οντολογίες και διαδεδομένα λεξικά, γ) η βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και των διαδικασιών παραγωγής τους, καθώς και δ) η συστηματική ένταξή τους σε σύνολα κανόνων δικαίου από τη φάση της προ-κοινοβουλευτικής διαδικασίας, με εργαλεία σύνταξης που καθοδηγούν και υποστηρίζουν την εφαρμογή κανόνων καλής νομοθέτησης. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αφορά την κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας τόσο του ισχύοντος όσο και του προϊσχύσαντος δικαίου, ενώ παράλληλα στοχεύει στη διασύνδεση των εξουσιοδοτικών διατάξεων των νομοθετημάτων με τα βάσει αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. Επιπρόσθετα, στόχο αποτελεί η αποδελτιωμένη νομική αρθρογραφία σε νομικά περιοδικά, η οποία έχει δημοσιευθεί κατά τα τελευταία τριάντα έτη καθώς και οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ‘Όσον αφορά το Ενωσιακό Δίκαιο, στόχο αποτελεί η κωδικοποίησή του στην ελληνική γλώσσα μέσω της ενσωμάτωσης βάσης δεδομένων CELEX.

 

Πρόγραμμα «Διαύγεια»

Σκοπός του έργου είναι η πλήρης αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» με κύρια επιδίωξη την επέκταση της λειτουργικότητάς της, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της διαφάνειας, ευχρηστίας, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας. Το νέο πρόγραμμα «Διαύγεια» θα επεκταθεί σε περισσότερους τύπους διοικητικών πράξεων και θα μετατραπεί σε κεντρικό αποθετήριο δημόσιων εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα θα πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν λειτουργίες διάθεσης εγγράφων και έμμεσης διακίνησής τους μέσω των φορέων (γνωστοποιώντας μόνο τον ΑΔΑ), κάτι που θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας σε όλο το φάσμα των διοικητικών διαδικασιών. Αντίστοιχα, θα ενσωματωθούν περισσότερες διαλειτουργικότητες, ειδικά με το ΚΗΜΔΗΣ-ΕΣΗΔΗΣ και πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης εγγράφων του δημόσιου τομέα, με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός εγγράφων πλέον αποστέλλονται/ fαναρτώνται αυτοματοποιημένα από τρίτα συστήματα. Επίσης, το έργο θα βελτιώσει τη διαχείριση του μεγάλου όγκου εγγράφων που συγκεντρώνει η «Διαύγεια» και θα συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των δεδομένων της, καθώς και στην αυτόματη δημοσίευση συνόλων δεδομένων στο κεντρικό αποθετήριο δημόσιων δεδομένων data.gov.gr. Παράλληλα, ενισχύεται με λειτουργίες, όπως η οπτικοποίηση των τηρούμενων δεδομένων και των αποτελεσμάτων αναζήτησης, η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών προσωποποιημένων αναζητήσεων καθώς και η δυνατότητα προώθησης/διάθεσης άλλων αποτελεσμάτων που μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη. Ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται να γίνει ως προς την ενίσχυση των συμμετοχικών χαρακτηριστικών του συστήματος μέσω της προσωποποίησης-συμμετοχής, η οποία θα επιτευχθεί με τη δυνατότητα σχολιασμού (moderated) από την πλευρά των πολιτών και την ενημέρωση του φορέα δημοσίευσης των αποφάσεων, συμβάλλοντας στην εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων για τη χάραξη επί μέρους πολιτικών διοίκησης και τη λήψη αποφάσεων. Η ενίσχυση του υποσυστήματος πληροφόρησης, με την ενσωμάτωση διευρυμένων στατιστικών χρήσης και αναφορών για τη χρήση του συστήματος από τρίτα συστήματα, με τη χρήση τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας αλλά και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, θα συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

Το έργο αφορά την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και την τεχνολογική αναβάθμιση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ) που τηρεί η ΕΑΑΔΗΣΥ. Το έργο θα  συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών προς τους συναλλασσόμενους με την Αρχή. Το έργο θα υλοποιηθεί στην κατεύθυνση της εθνικής πύλης μιας στάσης για τις δημόσιες συμβάσεις, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στις κατευθυντήριες οδηγίες, γνώμες και συμβουλές της Αρχής, στα μητρώα, στο νομοθετικό πλαίσιο, στη νομολογία, στις δράσεις επαγγελματοποίησης και στα στατιστικά στοιχεία, με τρόπο διαφανή, εύκολο και λειτουργικό, παρέχοντας συνεχή ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση του περιεχομένου. Βασική πτυχή του έργου θα αποτελέσει η αναβάθμιση και αξιοποίηση του Business Intelligence του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων αρμόδιων φορέων, όπως της ΕΑΑΔΗΣΥ για τους σκοπούς της ΕΒΔΔΗΣΥ αλλά και των Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, όσον αφορά σχετικά στατιστικά στοιχεία και επιτελική πληροφόρηση. Ειδικότερα, θα επιτραπεί η ενσωμάτωση δεδομένων από υφιστάμενα τρίτα συστήματα σε ένα ενιαίο ευφυές μητρώο δημοσίων συμβάσεων με εφαρμογή ανοικτών προτύπων δεδομένων συμβάσεων (OCDS, eProcurement Ontology) και θα αναπτυχθούν τα κατάλληλα ΙΤ εργαλεία που θα επιτρέπουν την άμεση δημιουργία αναφορών και στατιστικών απεικονίσεων, συμπεριλαμβανομένων λύσεων επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για την αποτελεσματική παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων. Με βάση τα ανωτέρω θα διατίθεται η δυνατότητα παροχής ανοικτών δεδομένων (open data) μέσω κατάλληλων εφαρμογών (APIs) και θα διευκολύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας εφαρμόζοντας το πρότυπο της «Αρχής Άπαξ».

 

Επανασχεδιασμός του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες καθώς και οι αλλαγές και βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων καθιστούν επιτακτικό τον επανασχεδιασμό του ΚΗΜΔΗΣ.  Το συγκεκριμένο έργο θα αφορά τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός νέου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο αφενός θα αξιοποιήσει τα ιστορικά στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ, αφετέρου θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 που αφορά στην κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, το έργο στην ολοκλήρωση θα ενσωματώνει ανοικτά πρότυπα δεδομένων δημοσίων συμβάσεων (OCDS, eProcurement Ontology), θα διαθέτει τη δυνατότητα παροχής ανοιχτών δεδομένων (open data) μέσω κατάλληλων εφαρμογών (APIs) και θα διευκολύνει την ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας εφαρμόζοντας το πρότυπο της «Αρχής Άπαξ».

Το ΚΗΜΔΗΣ έχει αποτελέσει ήδη το ενιαίο σημείο αναφοράς για τη δημοσιότητα των προκηρύξεων και των αναθέσεων Δημοσίων Συμβάσεων (e-notification of contract notices and award notices), ειδικότερα αφότου αντικατέστησε το ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων το 2017 και την ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της Δημόσιας Σύμβασης (e-access στα τεύχη της διακήρυξης). Οι σχετικοί στρατηγικοί στόχοι του ΚΗΜΔΗΣ κρίθηκε ότι χρήζουν περαιτέρω διεύρυνσης προκειμένου να συνάδουν και να υποστηρίζουν τους στρατηγικούς άξονες του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, ήτοι:

 • να αποτελέσει ουσιαστικά ένα και μοναδικό σύστημα δημοσιότητας και πληροφόρησης για όλα τα στάδια μιας δημόσιας σύμβασης, ήτοι να γίνεται ανάρτηση των μεταδεδομένων (metadata, και όχι αναγκαστικά και των εγγράφων) για το σύνολο εκείνων των σταδίων μίας δημόσιας σύμβασης που κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη σχετικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (eInvoices). Κατά μία έννοια να αποτελέσει το ΚΗΜΔΗΣ, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ένα σύστημα δημοσιότητας και ανοικτών δεδομένων με εξειδικευμένη και βελτιωμένη σχετική λειτουργικότητα, καθώς και να δημιουργηθεί ένα, πιο εκτεταμένο, ελληνικό αντίστοιχο του Tenders Electronic Daily (TED).
 • να αναδειχθεί σε αξιόπιστο και έγκυρο σύστημα Ανοικτής Διακυβέρνησης που να υπηρετεί τις σχετικές αξίες: Συμμετοχή, Διαφάνεια, Λογοδοσία και Αποτελεσματικότητα
 • να αξιοποιηθεί η σχετική καταχωρισμένη πληροφορία προκειμένου για την χάραξη πολιτικής και στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και των υποχρεώσεων της χώρας στον τομέα αυτό,  και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων, τον καθορισμό και τη δημιουργία αποτελεσματικών Κεντρικών Αρχών Αγορών – ΚΑΑ (central purchasing bodies – CPBs) καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση συμφωνιών πλαίσιο (framework agreements) ή/και δυναμικών συστημάτων (dynamic purchasing systems) στο πλαίσιο συγκεντρωτικών αγορών
 • να εξελιχθεί σε κεντρικό σημείο αναφοράς για τους Οικονομικούς Φορείς με τη διαφανή πρόσβαση σε στοιχεία και λεπτομέρειες συναφθέντων δημοσίων συμβάσεων, την εύκολη και αξιόπιστη αναζήτηση ευκαιριών σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθώς και την δυνατότητα έγκυρου και έγκαιρου προγραμματισμού της αγοράς
 • να συμβάλλει στη μείωση των διοικητικών βαρών των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των οικονομικών φορέων, ως πηγή πρωτογενών στοιχείων και την αυτοματοποιημένη συλλογή στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και για άλλους σκοπούς-

Ως εκ τούτου κρίνεται ότι απαιτείται η πλήρης επιχειρησιακή και τεχνική αναμόρφωση (business process and technical re-engineering) του ΚΗΜΔΗΣ που θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά την άποψη μας:

 • τον ανασχεδιασμό του γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής του χρήστη (Graphical User Interface – GUI redesign),
 • την αποτύπωση στοιχείων (πεδίων) για την εξαγωγή δεικτών (Key Performance Indicators – KPIs) στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων (όσον αφορά π.χ. audit/monitoring/coordination/central purchasing/corruption schemes κ.α.),
 • χρήση νέου μοντέλου δεδομένων (data model) που να συνάδει με διεθνή πρότυπα και πρακτικές, π.χ. eProcurement Ontology και eForms EDM της ΕΕ (για το νέο σχεδιασμό), Open Contracting Data Standard (OCDS) για την αξιοποίηση των παλαιών δεδομένων,
 • εξέλιξη του ΚΗΜΔΗΣ σε διαδικτυακή εφαρμογή δομημένων και διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων (5* Linked Open Data),
 • αυτοματοποιημένη παραγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων για τις ανάγκες της Διακυβέρνησης των Δημοσίων Συμβάσεων και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων προς την ΕΕ,
 • δημιουργία διαλειτουργικοτήτων με την υλοποίηση σχετικού API (Application Programming Interface),
 • Διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με το ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
  • Αντιμετώπιση του ζητήματος των τεσσάρων κοινών αναρτητέων πράξεων είτε μέσω διαλειτουργικότητας είτε με κατάργηση των σχετικών διπλοαναρτήσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  • Η διαχείριση των στοιχείων αναφοράς που αφορούν χρήστες, υπηρεσιακές μονάδες, ΑΑ και ΑΦ και υπογράφοντες δεν γίνεται εγγενώς στο ΚΗΜΔΗΣ και υπάρχει εξάρτηση από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Σταδιακή υλοποίηση σχετικών διαλειτουργικοτήτων καθώς και σταδιακή σύγκλιση (system integration) των ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ σε ένα ενιαίο σύστημα:
  • Δημιουργία ενός συστήματος αντίστοιχο/ανάλογο του SIMAP (TED -eNotices – eSenders).
  • Δημιουργία πρωτογενούς αναρτητέας πληροφορίας ή/και εγγράφου μίας πράξης εντός του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Δημοσίων Συμβάσεων

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (European Single Procurement Document – ESPD) και το eCertis αποτελούν πυλώνες μία στρατηγικής της ΕΕ για ηλεκτρονικοποίηση το συνόλου των διαδικασιών των Δημοσίων Συμβάσεων (end-to-end eProcurement), η οποία στη βάση της αρχής Once-Only Principal και σε συνδυασμό με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της ΕΕ για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (SDGR) θα προσφέρει eServices στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων με απώτερο σκοπό τη διαλειτουργικότητα με τα βασικά μητρώα (base registries) και τη δημιουργία του Virtual Company Dossier (VCD), προκειμένου να είναι καθίσταται η συμμετοχή των Οικονομικών Φορέων (επιχειρήσεων) σε διαγωνιστικές διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων περισσότερο αποτελεσματική, απρόσκοπτη και με λιγότερα διοικητικά βάρη.

Παράλληλα, στην ανωτέρω στρατηγική προστίθεται και η στρατηγική της ΕΕ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στις Δημόσιες Συμβάσεις (Digital Transformation in Public Procurement), ήτοι τη χρήση Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Emerging Technologies), που αφορά τόσο στη σχετική αναδιαμόρφωση των διαδικασιών ή/και των ηλεκτρονικών συστημάτων Δημοσίων Συμβάσεων όσο και στα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα προμηθεύονται οι Αναθέτουσες Αρχές. Ενδεικτικά, οι Αναδυόμενες Tεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ή δοκιμάζονται στον τομέα των Δημόσιων Συμβάσεων παγκόσμιο επίπεδο είναι ενδειτικτικά αυτές της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), της Μηχανικής Μάθησης (ML), των Μεγάλων Δεδομένων & Αναλύσεων (Big data & analytics), της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης (3D printing), του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), των Ρομπότ και των Drones (robots and drones), της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality), των Blockchain.

Ειδικότερα όσον αφορά το ESPD/VCD και λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγική λειτουργία από το 2018 του  υποσυστήματος Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ για την σύνταξη και διαχείριση του eΕΕΕΣ και του eΤΕΥΔ, οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως εξής:

 • Η επιχειρησιακή αναμόρφωση όσον αφορά τη χρήση του eΕΕΕΣ στην «αυτοτελή» μορφή του, ήτοι το σύνολο της πληροφορίας που αφορά τους λόγους αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής θα αποτυπώνεται μόνο στο eΕΕΕΣ, ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Αυτή τη στιγμή η πληροφορία αναπτύσσεται στο σώμα της διακήρυξης και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται εν μέρει και στο ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Συνέπεια, αυτής της στρατηγικής επιλογής θα είναι η απλοποίηση της διαδικασίας και απαιτεί την αναμόρφωση των υποδειγμάτων ή/και πρότυπων τευχών διακηρύξεων που εκδίδονται από την ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και την μερική προσαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Promitheus ESPDint (ήδη υποστηρίζει τεχνολογίες «αυτοτελή» eΕΕΕΣ).
 • Η κατάργηση του ΤΕΥΔ και αντικατάσταση του από το ΕΕΕΣ (έχει υιοθετηθεί ως πρόταση και στη Νομοπαρασκευαστική για τις Δημόσιες Συμβάσεις).
 • Η συλλογή και υποβολή των Αποδεικτικών Στοιχείων (δικαιολογητικά) μειοδότη ή αναδόχου μιας Δημόσιας Σύμβασης, προκειμένου για την διευκόλυνση των Οικονομικών Φορέων (επιχειρήσεις), θα πρέπει να γίνεται με συντεταγμένο ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της δημιουργίας ενός Εικονικού Φακέλου Επιχείρησης (Virtual Company Dossier – VCD) που θα αντλεί τα σχετικά στοιχεία μέσω μιας αρχιτεκτονικής δυναμικής αναζήτησης διασυνοριακών eServices στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (SDGR), κάνοντας χρήση υποδομών ή/και στοιχείων όπως του eΕΕΕΣ, του eCertis, μιας Once-Only-Principle αρχιτεκτονικής που θα οριστεί με Εκτελεστικό Κανονισμό το 2021 για το SDGR και τη διαλειτουργικότητα με βάσεις δεδομένων αποδεικτικών στοιχείων (evidences databases, π.χ. TaxisNet, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, Μητρώα ΟΦ, κ.α.)

 

Μητρώο Αναθετουσών Αρχών

Το Μητρώο Αναθετουσών Αρχών βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και περιλαμβάνει τις Αναθέτουσες Αρχές σύμφωνα με Ν.4412/2016 που ανήκουν στη Κεντρική Διοίκηση, στη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση και τους Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης. Το Μητρώο σχεδιάσθηκε και υλοποιείται από την ΓΓΠΣΔΔ με την επιχειρησιακή συνδρομή της ΕΑΑΔΗΣΥ. Η ΓΓΠΣΔΔ θα έχει την ευθύνη της και της παραγωγικής λειτουργίας και της διαχείρησης του Μητρώου σε συνεργασία με την  ΕΑΑΔΗΣΥ η οποία θα έχει την ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας του στο πλαίσιο της υλοποίησης και της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (eInvoicing) Δημοσίων Συμβάσεων.

 

Επανασχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ), το οποίο υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες προγραμματισμού, δημοσιότητας, ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών και την κατασκευή δημοσίων έργων των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων, ήτοι του συνόλου των υπηρεσιών,  φορέων και νομικών προσώπων του στενότερου αλλά και ευρύτερου Ελληνικού Δημοσίου. Το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ δύναται, μεταξύ άλλων, να υποστηρίξει την ενεργοποίηση σχετικών διατάξεων ή/και την ουσιαστική υλοποίηση και υποστήριξη των νέων στρατηγικών και επιχειρησιακών διαδικασιών στον τομέα των Δημοσίων Συβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, όπως:

 • Πίνακας Προγραμματισμού Δημοσίων Συμβάσεων σε αναλογία με τα καταργηθέντα ΕΠΠ και ΠΠΥΦΥ που είχαν υλοποιηθεί και λειτουργήσει μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 • Ηλεκτρονική Σύνταξη, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεύχους διακήρυξης στη βάση σχετικών πρότυπων ή υποδειγμάτων ηλεκτρονικών τευχών διακήρυξης που θα πρέπει να εκδοθούν από την ΕΑΑΔΗΣΥ
 • Ηλεκτρονική Σύνταξη, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συμφωνητικού σύμβασης στη βάση σχετικών πρότυπων ή υποδειγμάτων συμφωνητικών που θα πρέπει να εκδοθούν από την ΕΑΑΔΗΣΥ
 • Ηλεκτρονική Εκτέλεση και Παρακολούθηση Σύμβασης / Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Δημόσιας Σύμβασης μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 • Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών στο ΕΣΗΔΗΣ
 • Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι (eCatalogues)
 • Σύστημα Ειδοποίησης Οικονομικών Φορέων για επιχειρηματικές ευκαιρίες με τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων.

 

Ηλεκτρονικά Καταστήματα (eShops) και Αγορές (eMarketplaces) στις Δημόσιες Συμβάσεις

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση πιλοτικής πλατφόρμας για τη χρήση Ηλεκτρονικών Καταλόγων (eCatalogues) μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με ειδικότερο στόχο την ευρύτερη εφαρμογή και χρήση σχετικών τεχνικών και εργαλείων συγκεντρωτικών αγορών που προσφέρει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, όπως Συμφωνίες Πλαίσιο (framework agreements) ή Δυναμικά Συστήματα Αγορών (dynamic purchasing systems), που σε  συνδυασμό με τη χρήση του εργαλείου των ηλεκτρονικών καταλόγων επιτρέπει τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (eShops) ή/και Ηλεκτρονικών Αγορών (eMarketplaces) Δημοσίων Συμβάσεων.  Μέσω της μεταφοράς σχετικής τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Αρχή Αγορών της Αυστρίας (BBG GmbH), στο πλαίσιο έργου Τεχνικής Βοήθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, επιδιώκεται η αναμόρφωση των σχετικών διαδικασιών στην Ελλάδα καθώς και η διαμόρφωση κατάλληλης τεχνικής παραγωγικής λύσης προκειμένου για την αποτελεσματική εφαρμογή Ηλεκτρονικών Καταλόγων στις Δημόσιες Συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο.

Η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Καταλόγων (eCatalogues) στις Δημόσιες Συμβάσεις αναμένεται να έχει σημαντικό και ευρύ αντίκτυπο όσον αφορά τη μείωση των διοικητικών βαρών και την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών,  τόσο στο στάδιο πριν την ανάθεση (pre-award / διαγωνιστικές διαδικασίες) όσο και στο στάδιο μετά την ανάθεση μίας Δημόσιας Σύμβασης (post-award phase / εκτέλεση σύμβασης), επηρεάζοντας το σύνολο των εμπλεκομένων στις Δημόσιες Συμβάσεις φορέων, όπως Οικονομικούς Φορείς, Εθνικές Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, Κεντρικές Αρχές Αγορών καθώς και αποκεντρωμένες/επιμέρους Αναθέτουσες Αρχές σε διαφορετικά επίπεδα (κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό).

Επισημαίνεται επίσης, ότι η δημιουργία Ηλεκτρονικών Καταλόγων αποτελεί μία από τις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Public Procurement Action Plan) με σημαντικότατα αναμενόμενα οφέλη, όπως ενδεικτικά:

 • Αύξηση της συμμετοχής και διευκόλυνση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς
 • Δημιουργία οικονομιών κλίμακας και μείωση της γραφειοκρατίας, τόσο για το δημόσιο τομέα όσο και για τις επιχειρήσεις
 • Αλλαγή νοοτροπίας στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων
 • Πρόληψη πραγματοποίησης αγορών εκτός εγκεκριμένων καναλιών προμηθειών
 • Καθιέρωση ενός υψηλού ποιοτικού προτύπου ηλεκτρονικών καταλόγων αγαθών και υπηρεσιών με βάση τη χρήση κοινών ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων
 • Εξορθολογισμός των διαδικασιών προμηθειών
 • Βελτίωση της διαφάνειας μέσω της συμμόρφωσης και της παρακολούθησης των συναλλαγών των αγορών
 • Βελτίωση των δημόσιων δαπανών.

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας πιστοποίησης εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων – πλατφορμών υποβολής προσφορών του τομέα Δημοσίων Συμβάσεων

Από την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016 και μέχρι σήμερα, συνολικά πέντε (5) αναθέτοντες φορείς (ανώνυμες εταιρείες του δημόσιου τομέα), αξιοποιώντας τα προβλεπόμενα στην παρ. 11 του αρ. 258 του ως άνωθι νόμου, έχουν παρεκκλίνει από την υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μη υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας αναδυόμενης αγοράς στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων που ξεπερνά το 1 δις €. Επομένως κρίνεται πλέον απαραίτητη η σχεδίαση και εφαρμογή μιας νέας διαδικασίας πιστοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων / πλατφορμών υποβολής προσφορών που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, ώστε να επιτυγχάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:

 1. η διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία, ιδίως με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, διαδικασία συνεχής, καθώς αυτή η νομοθεσία εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου,
 2. η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις βέλτιστες πρακτικές των οδηγιών της ΕΕ και όλων των εθνικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη σύσταση και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων,
 3. η προστασία των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων και η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών που δεν συμμορφώνονται με όλες τις εθνικές απαιτήσεις και το απαιτούμενο επίπεδο υπηρεσιών,
 4. η προστασία των Οικονομικών Φορέων έναντι ζητημάτων που αφορούν τη διαφάνεια των διαδικασιών,
 5. η διασφάλιση της δυνατότητας ενός τρίτου μέρους να ελέγχει τους μηχανισμούς ασφαλείας, κάτι που οι Αναθέτουσες Αρχές μπορεί να μην είναι σε θέση να κάνουν, εξαιτίας της έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης,
 6. η καθιέρωση μιας ενιαίας προσέγγισης της εθνικής πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία θα διασφαλίζει την παραγωγή ενιαίων και δομημένων μεγάλων δεδομένων (big data), σύμφωνα με τις ανάγκες πληροφόρησης για τη μέτρηση των επιδόσεων του τομέα των δημόσιων συμβάσεων και η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ανάπτυξη των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων με ΚΗΜΔΗΣ, ΕΒΔΔΗΣΥ κ.α.,
 7. η προώθηση των αλλαγών και των εξελίξεων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες με ενιαίο και θεσμοθετημένο τρόπο,
 8. η εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των προτύπων και των πρακτικών διαλειτουργικότητας που υιοθετούνται συνήθως σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο και η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την εφαρμογή τους,
 9. η δημιουργία μιας διαρθρωμένης και διαφανούς διαδικασίας για νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά, η μείωση των εμποδίων και η ενίσχυση του ανταγωνισμού και των ευκαιριών της ιδιωτικής αγοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις προτεινόμενες από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αλλαγές – τροποποιήσεις του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία ιδιωτικών πλατφορμών υποβολής προσφορών από αναθέτοντες φορείς, στο υπό διαμόρφωση σχέδιο νόμου για τις τροποποιήσεις του ν. 4412/2016, θεωρούμε ότι δημιουργείται το κατάλληλο πεδίο για τη διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

 

Ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) και διασύνδεση των ταμειακών μηχανών

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι πρωτίστως, η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, παρέχοντας αφενός μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και αφετέρου τη δυνατότητα υιοθέτησης ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση υπηρεσιών παρόχων. Η διακίνηση ηλεκτρονικών τιμολογίων θα επιταχύνει τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και θα προωθήσει την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Δημοσίου. Παράλληλος στόχος είναι η διασφάλιση των δημόσιων εσόδων με τη σε πραγματικό χρόνο διαβίβασης σε βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ των δεδομένων των συναλλαγών από τους φορολογικούς μηχανισμούς και την παρακολούθηση του συνόλου των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων στα ηλεκτρονικά βιβλία.

 

Υλοποίηση πλατφόρμας υποστήριξης υπηρεσιών Data Analytics

Το έργο αφορά την εφαρμογή και την εκκίνηση μιας πλατφόρμας υποστήριξης υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων. Περιλαμβάνει την προμήθεια υλισμικού και λογισμικού και υπηρεσίες για τη ρύθμιση και την ανάπτυξη αντίστοιχων απαιτήσεων ανάλυσης δεδομένων. Η πλατφόρμα έχει στόχο να παρέχεται είτε ως PaaS είτε ως SaaS στους φορείς Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν αιτήματος. Θα μπορεί επίσης, να λειτουργεί ως υβριδικό μοντέλο σε συνεργασία με άλλους γνωστούς παρόχους δημόσιου cloud.

Η πλατφόρμα για την ανάλυση δεδομένων θα υποστηρίξει ζητήματα επιθεώρησης, καθαρισμού, μετασχηματισμού και μοντελοποίησης δεδομένων με στόχο τον εντοπισμό χρήσιμων πληροφοριών, την εξαγωγή τάσεων και συμπερασμάτων καθώς και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, για την επίτευξη των στόχων των δημόσιων αρχών και συνολικά της κρατικών φορέων.

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες

Το έργο αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, παραμετροποίηση, υλοποίηση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS), μέσω του οποίου θα αναβαθμιστεί η υφιστάμενη ικανότητα της Δημόσιας Διοίκησης να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τη σχέση της με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά σε πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες για την αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται από τους πολίτες με σεβασμό στη προστασία προσωπικών δεδομένων και με σκοπό την εξατομικευμένη προσέγγισή τους και την προώθηση ενός υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών. Η μελέτη των στοιχείων ικανοποίησής του θα αποτελέσει ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό και τη δημιουργία πολιτο-κεντρικών υπηρεσιών.

 

Κεντρικό σύστημα υποδοχής και διαχείρισης προτάσεων από τους πολίτες

Πρόκειται για μια οριζόντια εφαρμογή, που αξιοποιεί τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής εξασφαλίζοντας ταχύτητα, διαφάνεια και αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ πολιτών και Δημόσιας Διοίκησης. Ο διαδικτυακός αυτός τόπος είναι ένα ανοικτό σημειωματάριο, στο οποίο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης αλλά και δημόσιος υπάλληλος μπορεί να περιγράψει καλές, μέτριες και κακές εμπειρίες εξυπηρέτησης σε κάποιον δημόσιο φορέα ή να υποβάλλει προτάσεις που βελτιώνουν τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας που αναφέρεται. Οι προτάσεις θα δρομολογούνται στον αντίστοιχο φορέα εξυπηρέτησης, ο οποίος θα επικοινωνεί με τον υποβάλλοντα για περισσότερα στοιχεία ή υποστήριξή του, ενώ παράλληλα θα αξιοποιούνται για τον ανασχεδιασμό σχετικών διοικητικών διαδικασιών και υπηρεσιών.

 

Σύστημα παρακολούθησης δράσεων ΤΠΕ

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη κεντρικού συστήματος παρακολούθησης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού ΤΠΕ, με συμμετοχή όλων των φορέων. Μέσα από αυτό το σύστημα θα πραγματοποιείται η υποβολή προτάσεων για δράσεις (έργα, μελέτες, δράσεις προβολής και δημοσιότητας και εκπαίδευση) ΤΠΕ, η αξιολόγηση, η ωρίμανση και η έγκριση. Το εν λόγω σύστημα θα αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς προόδου όλων των δράσεων ΤΠΕ. Επίσης, θα αλληλεπιδρά με τρίτα συστήματα  όπως το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και θα εξάγει αναφορές αποτίμησης στο πλαίσιο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού (π.χ. μετάφραση των δεικτών παρακολούθησης σε δείκτες επίπτωσης που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη στο χώρο των ΤΠΕ).

Με τον παραπάνω μηχανισμό, θα καταστεί δυνατή η αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας από τα δημόσια μητρώα, σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική ανοικτών δεδομένων, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία (2019/1024) καθώς και την αντίστοιχη εθνική νομολογία. Έχοντας ως πυρήνα τα διαθέσιμα δεδομένα, το έργο θα διασφαλίσει την πρόσβαση σε όλα τα είδη διαθέσιμων δημόσιων δεδομένων (μετρικά, στατιστικά δεδομένα, δείκτες και ποιοτικά χαρακτηριστικά) που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία καθώς και την παροχή υπηρεσιών δεδομένων προς τους φορείς Δημόσιας Διοίκησης, όπως και την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

 

Διασφάλιση ποιότητας κατά την υλοποίηση ΤΠΕ (QA)

Το έργο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών επιθεωρητή ποιότητας (Quality Auditor), προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του λογισμικού των εφαρμογών που υλοποιούνται με το ISO 25010 καθώς και των εγκεκριμένων κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών. Στο πλαίσιο του έργου θα δοθεί έμφαση στις κάτωθι θεματικές περιοχές που συμβάλλουν στη ποιοτική υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων: α) βιωσιμότητα πληροφοριακών συστημάτων (information system maintainability), β) ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (information system security), γ) αξιοπιστία εφαρμογών (reliability), δ) απόδοση πληροφοριακών συστημάτων (performance), ε) αναγκαιότητα πόρων που απαιτούν τα πληροφοριακά συστήματα (resource requirement).

Το παρόν έργο λειτουργεί παράλληλα με τα άλλα έργα υλοποίησης και έχει ως στόχο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων ποιότητας, σύμφωνα με τις παραπάνω θεματικές και τις προδιαγραφές του ISO 25010 για προϊόντα λογισμικού, που θα πιστοποιούν την πορεία των εργασιών, την καταγραφή συμπερασμάτων και θα εντοπίζουν τις περιοχές παρέμβασης ή βελτίωσης κατά την υλοποίηση αλλά και την παραγωγική λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος. Επίσης, το έργο αυτό θα υποστηρίξει την επιβεβαίωση της εφαρμογής των προτάσεων-υποδείξεων για τη βελτίωση της ποιότητας ανάπτυξης λογισμικού. Οι προτάσεις αυτές θα είναι μέρος των απαιτήσεων ανάπτυξης λογισμικού και αναπόσπαστο κομμάτι των μελετών εφαρμογής των άλλων έργων.

 

Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης – Digital Media Center

Το Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης αναμένεται να καλύψει πλήρως τις σχετικές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και κατ’ επέκταση θα καταστεί ένα πολύ σημαντικό σύγχρονο εργαλείο για την επιτέλεση των στόχων της, ιδίως ως προς την παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης προς όλες τις κυβερνητικές δομές. Το έργο, ενδεικτικά, περιλαμβάνει κεντρικό εξοπλισμό Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης, εφόσον απαιτηθεί και δεν αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές υπολογιστικού νέφους (G Cloud), σύστημα συλλογής και ψηφιακής καταγραφής και αποδελτίωσης ΜΜΕ (π.χ. Τύπος, ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα), πλατφόρμα διαχείρισης χρηστών, περιεχομένου, εφαρμογές δημοσιότητας, σύστημα συλλογής και ταξινόμησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προωθητικών ενεργειών/ανακοινώσεων και υπηρεσίες όπως συλλογής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου κ.ά.

 

Ψηφιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους

Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση όλων των φυσικών αρχείων των Γενικών Αρχείων του Κράτους και τη μετάπτωση αυτών των δεδομένων από τα σχετικά πληροφοριακά συστήματα. Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών πληροφορικής (Κέντρα δεδομένων και υποδομές που βρίσκεται στα κατά τόπους  γραφεία), μαζί με τις κατάλληλες υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης.

Το έργο πρόκειται να βοηθήσει σημαντικά την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους να εξυπηρετήσει την αποστολή της, στοχεύοντας σε:

 • Παρακολούθηση, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή, μικροφίλμ, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του εθνικού αρχειακού υλικού με σκοπό την έρευνα δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων και χειρογράφων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού κράτους.
 • Προσδιορισμό και εύρεση δημόσιων αρχείων ιστορικού ενδιαφέροντος και διατήρηση τους στα αρχεία της υπηρεσίας.
 • Συνεργασία με την Εκκλησία, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, τα Μοναστήρια και άλλα Θρησκευτικά Ιδρύματα για τη συντήρηση του αρχειακού υλικού.
 • Συνεργασία με κατόχους ιδιωτικών συλλογών ή / και αρχείων ιστορικού ενδιαφέροντος.
 • Παρακολούθηση ειδικών αρχείων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 • Έκδοση δημοσιεύσεων (περιοδικές και μη περιοδικές) με στόχο την ενίσχυση των ιστορικών πηγών της χώρας.
 • Εμπλουτισμό του αρχειακού υλικού είτε αγοράζοντας ή από δωρεές από ιδιώτες κατόχους αρχειακού υλικού που βρίσκονται στο εξωτερικό.

 

Πίνακας 12: Οριζόντια έργα

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

 • Προτείνεται εφόσον η διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης γίνει υποχρεωτική να δίνετε η δυνατότητα, όπως και στα ηλεκτρονικά βιβλία, η διαδικασία να ολοκληρώνεται και από τα υπάρχοντα ERP συστήματα των εταιρειών χωρίς την υποχρεωτική διαμεσολάβηση παρόχου, με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας και την μείωση του κόστους που πρέπει να απορροφήσει η κάθε επιχείρηση ώστε να διεκπεραιώσει την συγκεκριμένη υποχρέωση. Παρόμοια παραδείγματα δίνονται και από άλλες χώρες (π.χ. Ιταλία) που ακολουθούν παρόμοιο μοντέλο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

 • Όπως διευκρινιστεί εάν θα αξιολογηθεί έτοιμη λύση λογισμικού Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και εάν θα υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί να φιλοξενηθεί εκτός G-Cloud και να προσφερθεί ως υπηρεσία.
  Η λογική της G-Cloud υποδομής θεωρούμε ότι πρέπει να μπορεί να προσφέρεται σε συνδυασμό με public cloud (σε Data Center του Κατασκευαστή – Software as a Service / Platform as a Service) λύσεις προμηθευτών οι οποίες προσφέρουν το πλεονέκτημα της άμεσης εφαρμογής των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι μεγάλες εταιρείες λογισμικού έχουν στραφεί σε public cloud πλατφόρμες (σε Data Center του Κατασκευαστή – Software as a Service / Platform as a Service) και λύσεις που αφορούν στις Προμήθειες, την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Data Analytics, , Διαχείρηση Σχέσεων με Πολίτες, Portal, πλατφόρμες ανάπτυξης κινητών εφαρμογών, τεχνολογίες διασύνδεσης, ασφάλεια συστήματων και προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα κυβερνητικών φορέων οι οποίοι στρέφονται σε λύσεις public cloud αναλογιζόμενοι τα οφέλη όπως μείωση του διαχειριστικού κόστους, εύκολη δυνατότητα υιοθέτησης νέων εκδόσεων του λογισμικού και αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελίξεων.

 • Όπως διευκρινιστεί εάν η αναφερόμενη πλατφόρμα υποστήριξης υπηρεσίων Data Analytics μπορεί να φιλοξενηθεί εκτός G-Cloud και να προσφερθεί ως υπηρεσία.
  Η λογική της G-Cloud υποδομής θεωρούμε ότι πρέπει να μπορεί να προσφέρεται σε συνδυασμό με public cloud (σε Data Center του Κατασκευαστή – Software as a Service / Platform as a Service) λύσεις προμηθευτών οι οποίες προσφέρουν το πλεονέκτημα της άμεσης εφαρμογής των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι μεγάλες εταιρείες λογισμικού έχουν στραφεί σε public cloud πλατφόρμες (σε Data Center του Κατασκευαστή – Software as a Service / Platform as a Service) και λύσεις που αφορούν στις Προμήθειες, την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Analytics, Portal, πλατφόρμες ανάπτυξης κινητών εφαρμογών, τεχνολογίες διασύνδεσης, ασφάλεια συστήματων και προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα κυβερνητικών φορέων οι οποίοι στρέφονται σε λύσεις public cloud αναλογιζόμενοι τα οφέλη όπως μείωση του διαχειριστικού κόστους, εύκολη δυνατότητα υιοθέτησης νέων εκδόσεων του λογισμικού και αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελίξεων.

 • Η αρχιτεκτονική για φιλοξενία στην υποδομή του G-Cloud αποκλείει cutting edge τεχνολογίες οι οποίες δεν μπορούν να τοποθετηθούν. Προτείνουμε την αναδιάρθωση/αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής του G-Cloud ώστε να μην αποτελεί δεσμευτικό παράγοντα σχετικών προτάσεων και να δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της υπάρχουσας υποδομής ώστε να μπορούν συστήματα νέας γενιάς και τεχνολογίας να φιλοξενηθούν.
  Επιπρόσθετα το G-Cloud να δύναται να διαθέσει ή να επεκτείνει/ βελτιώσει την υφιστάμενη υποδομή σε περίπτωση που απαιτηθεί από την εκάστοτε λύση ώστε η υποδομή του G-Cloud να μην είναι δεσμευτικός παράγοντας τοποθέτησης νέων τεχνολογιών.

  Η λογική της G-Cloud υποδομής θεωρούμε ότι πρέπει να μπορεί να προσφέρεται σε συνδυασμό με public cloud (σε Data Center του Κατασκευαστή – Software as a Service / Platform as a Service) λύσεις προμηθευτών οι οποίες προσφέρουν το πλεονέκτημα της άμεσης εφαρμογής των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι μεγάλες εταιρείες λογισμικού έχουν στραφεί σε public cloud πλατφόρμες (σε Data Center του Κατασκευαστή – Software as a Service / Platform as a Service) και λύσεις που αφορούν στις Προμήθειες, την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Analytics, Portal, πλατφόρμες ανάπτυξης κινητών εφαρμογών, τεχνολογίες διασύνδεσης, ασφάλεια συστήματων και προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα κυβερνητικών φορέων οι οποίοι στρέφονται σε λύσεις public cloud αναλογιζόμενοι τα οφέλη όπως μείωση του διαχειριστικού κόστους, εύκολη δυνατότητα υιοθέτησης νέων εκδόσεων του λογισμικού και αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελίξεων.

 • Αναφορικά με την παράγραφο «υλοποίηση και υποστήριξη G-Cloud Next generation» θεωρούμε ότι cloud λύσεις και τεχνολογίες που φιλοξενούνται σε Data Centers των Κατασκευαστών λογισμικού ( Software as a Service / Platform as a Service) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν στη Βίβλο σαν βασική μεταρρυθμιστική δράση για την τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας. Η τεχνολογία εξελίσσεται και προς αυτή την κατεύθυνση με αποτέλεσμα πολλές από τις επενδύσεις μεγάλων οίκων λογισμικού σε νέες καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες του σήμερα και μεριμνούν για το αύριο, να βρίσκονται αποκλειστικά διαθέσιμες μόνο στο public cloud. Επιπλέον τα οφέλη είναι πολλαπλά:

  a. η τεχνολογία που βασίζεται στο cloud σας επιτρέπει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων και των φακέλων σας στιγμιαία.
  b. είναι εξαιρετικά ασφαλής καθώς η συντήρηση των συστημάτων και των data centers γίνεται από ομάδες που εξειδικεύονται σε αυτές τις διαδικασίες.
  c. διαφορετικά οι οργανισμοί θα πρέπει να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την προμήθεια και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής (hardware) με υψηλό πάγιο κόστος.
  d. η τεχνολογία που βασίζεται στο cloud προσφέρει κινητές εφαρμογές τις οποίες μπορούν να μεταφορτώσουν οι χρήστες και να έχουν πρόσβαση στους διακομιστές cloud τους με άμεση πρόσβαση του χρήστη από οπουδήποτε. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι μια σύνδεση στο Διαδίκτυο.
  e. Data centers που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τηρούν τις σχετικές οδηγίες και τη νομοθεσία που διέπει την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν εγγύηση των τελευταίων.

  Επομένως, η τεχνολογία που βασίζεται στο cloud συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της ευελιξίας των οργανισμών που τη χρησιμοποιούν.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 19:38 | Μάρκος Σάντρι

  Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, θα ήταν σημαντικό να τεθούν προδιαγραφές για μέγιστο latency και ελάχιστο εύρος ζώνης μεταξύ των χρηστών και των κεντρικών υποδομών, καθώς επίσης και του latency μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών (ειδικά όταν δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο/DC) ώστε στην περίπτωση συνεργασίας/συλλειτουργίας τους για υπηρεσίες προς τον πολίτη, να βελτιστοποιείται η εμπειρία του χρήστη. Ειδικότερα μάλιστα για τις ευαίσθητες σε latency εφαρμογές όπως πολλές από τις πιο σύγχρονες είναι, προτείνεται να υπάρχει απαίτηση για μονοψήφιο latency (σε ms).

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 19:52 | Γιώργος Μπόμπολος

  8.1 Οριζόντια ψηφιακά έργα μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης
  ΕΔΥΤΕ Okeanos/ΓΓΠΣΔΔ NxG
  Στο κείμενο δεν γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των νέων περιβαλλόντων υπολογιστικού νέφους (τόσο του ΕΔΥΤΕ, όσο και της ΓΓΠΣΔΔ), σε αντίθεση με άλλα σημεία της Βίβλου όπου υπάρχει σαφής αναφορά τεχνολογιών, προϊόντων και εργαλείων. Έτσι, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι υποδομές και των δύο Φορέων βασίζονται σε τεχνολογίες ηλικίας άνω των 5 ετών, δεν γίνεται περιγραφή της νέας τεχνολογικής πραγματικότητας στον τομέα του υπολογιστικού νέφους που είναι αυτή της ολοκλήρωσης υπολογιστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και δικτυακής υποδομής (computing/storage/networking) σε ένα σύστημα (hyper converged system), η υλοποίηση της οποίας έχει μεγάλα τεχνολογικά και οικονομικά οφέλη.

  Εναρμόνιση και πιστοποίηση δημοσίων φορέων-παρόχων υποδομών κυβερνητικού νέφους κατά ISO-27001
  Παρ’ ότι στον τίτλο του κεφαλαίου γίνεται αναφορά σε «πιστοποίηση», στο κείμενο δεν καθίσταται σαφές κάτι τέτοιο. Η πιστοποίηση της ΓΓΠΣΔΔ κατά το πρότυπο ISO-27001, αλλά και η υιοθέτηση των οδηγιών GDPR, θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ διαδικασιών, όπως άλλωστε και όλων των φορέων που παραλαμβάνουν, διαχειρίζονται και αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 15:44 | Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών

  Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών προτείνει:

  Το 1,5% του προϋπολογισμού των επενδύσεων του Δημοσίου Τομέα στην πληροφορική να δεσμεύεται για την ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων αρθρωμάτων Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα που θα μπορέσουν να ενισχύσουν την ανάπτυξη νέου λογισμικού μέσω επαναχρησιμοποίησης και οικονομιών κλίμακας και εύρους. Η επένδυση αυτή θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, καθώς θα μειώσει σημαντικά το κόστος ανάπτυξης βασικών λύσεων για επιχειρήσεις και το Δημόσιο Τομέα και θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν πάνω σε αυτές.

 • Προτείνεται εφόσον η διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης γίνει υποχρεωτική να δίνετε η δυνατότητα, όπως και στα ηλεκτρονικά βιβλία, η διαδικασία να ολοκληρώνεται από τα ERP συστήματα των εταιρειών χωρίς την υποχρεωτική διαμεσολάβηση παρόχου, με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας και την μείωση του κόστους που πρέπει να απορροφήσει η κάθε επιχείρηση ώστε να διεκπεραιώσει την συγκεκριμένη υποχρέωση. Παραδείγματα δίνονται και από άλλες χώρες (π.χ. Ιταλία) που ακολουθούν παρόμοιο μοντέλο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 12:59 | Homo Digitalis

  Σελ. 131: “Παράλληλα με την προμήθεια εμπορικών λογισμικών θα διερευνηθεί η προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για για ισοδύναμα λογισμικά ανοικτού κώδικα.”
  → Η χρήση του ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, δύναται να έχει πολλαπλά οφέλη τόσο στην εξοικονόμηση πόρων όσο και στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της διαφάνειας, της διασύνδεσης, κλπ. Η εμπειρία από προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, κλπ) όσο και διεθνώς, έχει αποδείξει πως η ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών στην δημόσια διοίκηση έπαιξε κομβικό και όχι προσεταιριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο παρόν κείμενο, η αναφορά σε τέτοιου είδους λογισμικά εξαντλείται σε μια πρόταση διερεύνησης τυχόν προμήθειας υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.
  Είναι χρήσιμο να αναφερθεί στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού αν υπάρχει κάποια περαιτέρω πρόβλεψη σχετικά με το κατά πόσο θα μπορούσε η Βίβλος να διαπερνάται οριζόντια απο την υιοθέτηση τέτοιων βέλτιστων πρακτικών -όπου δύναται- και σε ποιο βαθμό η δημόσια διοίκηση θα μπορούσε να τις ενσωματώσει.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 12:45 | Homo Digitalis

  Για την προμήθεια υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, όπως αυτή αναφέρεται στις σελίδες 127, 130 και 143 της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού απαιτείται να τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια. Κατά τη θέση των κριτηρίων αυτών είναι κρίσιμο να υπογραμμίζονται τα κριτήρια τα οποία δεν πληρούν οι δημόσιες υποδομές σε περίπτωση που η προμήθεια του υπολογιστικού νέφους πρέπει να γίνει από ιδιώτη και να γίνεται σχετική αιτιολόγηση.

 • Όπως διευκρινιστεί εάν θα αξιολογηθεί έτοιμη λύση λογισμικού Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και εάν θα υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί να φιλοξενηθεί εκτός G-Cloud και να προσφερθεί ως υπηρεσία.

  Η λογική της G-Cloud υποδομής θεωρούμε ότι πρέπει να μπορεί να προσφέρεται σε συνδυασμό με public cloud (σε Data Center του Κατασκευαστή – Software as a Service / Platform as a Service) λύσεις προμηθευτών οι οποίες προσφέρουν το πλεονέκτημα της άμεσης εφαρμογής των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι μεγάλες εταιρείες λογισμικού έχουν στραφεί σε public cloud πλατφόρμες (σε Data Center του Κατασκευαστή – Software as a Service / Platform as a Service) και λύσεις που αφορούν στις Προμήθειες, την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Data Analytics, , Διαχείρηση Σχέσεων με Πολίτες, Portal, πλατφόρμες ανάπτυξης κινητών εφαρμογών, τεχνολογίες διασύνδεσης, ασφάλεια συστήματων και προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα κυβερνητικών φορέων οι οποίοι στρέφονται σε λύσεις public cloud αναλογιζόμενοι τα οφέλη όπως μείωση του διαχειριστικού κόστους, εύκολη δυνατότητα υιοθέτησης νέων εκδόσεων του λογισμικού και αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελίξεων.

 • Όπως διευκρινιστεί εάν η αναφερόμενη πλατφόρμα υποστήριξης υπηρεσίων Data Analytics μπορεί να φιλοξενηθεί εκτός G-Cloud και να προσφερθεί ως υπηρεσία.

  Η λογική της G-Cloud υποδομής θεωρούμε ότι πρέπει να μπορεί να προσφέρεται σε συνδυασμό με public cloud (σε Data Center του Κατασκευαστή – Software as a Service / Platform as a Service) λύσεις προμηθευτών οι οποίες προσφέρουν το πλεονέκτημα της άμεσης εφαρμογής των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι μεγάλες εταιρείες λογισμικού έχουν στραφεί σε public cloud πλατφόρμες (σε Data Center του Κατασκευαστή – Software as a Service / Platform as a Service) και λύσεις που αφορούν στις Προμήθειες, την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Data Analytics, Portal, πλατφόρμες ανάπτυξης κινητών εφαρμογών, τεχνολογίες διασύνδεσης, ασφάλεια συστήματων και προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα κυβερνητικών φορέων οι οποίοι στρέφονται σε λύσεις public cloud αναλογιζόμενοι τα οφέλη όπως μείωση του διαχειριστικού κόστους, εύκολη δυνατότητα υιοθέτησης νέων εκδόσεων του λογισμικού και αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελίξεων.

 • Η αρχιτεκτονική για φιλοξενία στην υποδομή του G-Cloud αποκλείει cutting edge τεχνολογίες οι οποίες δεν μπορούν να τοποθετηθούν. Προτείνουμε την αναδιάρθωση/αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής του G-Cloud ώστε να μην αποτελεί δεσμευτικό παράγοντα σχετικών προτάσεων και να δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της υπάρχουσας υποδομής ώστε να μπορούν συστήματα νέας γενιάς και τεχνολογίας να φιλοξενηθούν.

  Επιπρόσθετα το G-Cloud να δύναται να διαθέσει ή να επεκτείνει/ βελτιώσει την υφιστάμενη υποδομή σε περίπτωση που απαιτηθεί από την εκάστοτε λύση ώστε η υποδομή του G-Cloud να μην είναι δεσμευτικός παράγοντας τοποθέτησης νέων τεχνολογιών.

  Η λογική της G-Cloud υποδομής θεωρούμε ότι πρέπει να μπορεί να προσφέρεται σε συνδυασμό με public cloud (σε Data Center του Κατασκευαστή – Software as a Service / Platform as a Service) λύσεις προμηθευτών οι οποίες προσφέρουν το πλεονέκτημα της άμεσης εφαρμογής των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι μεγάλες εταιρείες λογισμικού έχουν στραφεί σε public cloud πλατφόρμες (σε Data Center του Κατασκευαστή – Software as a Service / Platform as a Service) και λύσεις που αφορούν στις Προμήθειες, την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Analytics, Portal, πλατφόρμες ανάπτυξης κινητών εφαρμογών, τεχνολογίες διασύνδεσης, ασφάλεια συστήματων και προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα κυβερνητικών φορέων οι οποίοι στρέφονται σε λύσεις public cloud αναλογιζόμενοι τα οφέλη όπως μείωση του διαχειριστικού κόστους, εύκολη δυνατότητα υιοθέτησης νέων εκδόσεων του λογισμικού και αφομοίωσης των τεχνολογικών εξελίξεων.

 • Θεωρούμε ότι cloud λύσεις και τεχνολογίες που φιλοξενούνται σε Data Centers των Κατασκευαστών λογισμικού ( Software as a Service / Platform as a Service) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν στη Βίβλο σαν βασική μεταρρυθμιστική δράση για την τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας. Η τεχνολογία εξελίσσεται και προς αυτή την κατεύθυνση με αποτέλεσμα πολλές από τις επενδύσεις μεγάλων οίκων λογισμικού σε νέες καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες του σήμερα και μεριμνούν για το αύριο, να βρίσκονται αποκλειστικά διαθέσιμες μόνο στο public cloud. Επιπλέον τα οφέλη είναι πολλαπλά:

  a. η τεχνολογία που βασίζεται στο cloud σας επιτρέπει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων και των φακέλων σας στιγμιαία.
  b. είναι εξαιρετικά ασφαλής καθώς η συντήρηση των συστημάτων και των data centers γίνεται από ομάδες που εξειδικεύονται σε αυτές τις διαδικασίες.
  c. διαφορετικά οι οργανισμοί θα πρέπει να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την προμήθεια και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής (hardware) με υψηλό πάγιο κόστος.
  d. η τεχνολογία που βασίζεται στο cloud προσφέρει κινητές εφαρμογές τις οποίες μπορούν να μεταφορτώσουν οι χρήστες και να έχουν πρόσβαση στους διακομιστές cloud τους με άμεση πρόσβαση του χρήστη από οπουδήποτε. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι μια σύνδεση στο Διαδίκτυο.
  e. Data centers που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τηρούν τις σχετικές οδηγίες και τη νομοθεσία που διέπει την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν εγγύηση των τελευταίων.

  Επομένως, η τεχνολογία που βασίζεται στο cloud συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της ευελιξίας των οργανισμών που τη χρησιμοποιούν.

 • 15 Δεκεμβρίου 2020, 11:29 | ΑΛΦΑ

  Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί παράθεση έργων των οποίων η υλοποίηση έχει ήδη προγραμματιστεί.Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις δεν συμμορφώνονται με τις ίδιες τις διαδικασίες που η ΒΨΜ ορίζει στα προηγούμενά της κεφάλαια. Η περιγραφή είναι τυχαία , χωρίς προτεραιοποίηση και ελλιπής. Για παράδειγμα αναφέρονται 5 έργα που αφορούν γεωχωρικά δεδομένα( Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης – Φάση ΙΙ, Εθνικά Σύνολα Αναφοράς (Ν.3882/2010), Ψηφιακή Τράπεζα Χρήσης Γης, Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ – Ανάπτυξη και Παροχή Υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας), χωρίς να αναφερθεί το απαραίτητο έργο – βάση, που θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για έναν πραγματικό εκσυγχρονισμό στον τομέα των γεωχωρικών . Την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων (ΕΥΓΕΠ). Η δημιουργία της ΕΥΓΕΠ, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ως οριζόντιο ψηφιακό έργο μετασχηματισμού της ΔΔ, και όχι ως τομεακό στον Τομέα Περιβάλλον & Ενέργεια , όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 9.7.1. Στην συνέχεια και υπό την ομπρέλα της ΕΥΓΕΠ, θα ενταχθούν τα υπόλοιπα οριζόντια έργα που αφορούν Γεωχωρικά δεδομένα. Χωρίς την υλοποίηση της ΕΥΓΕΠ, η δημιουργία έργων που αφορούν τα γεωχωρικά, είναι αποσπασματική, αναποτελεσματική και δυστυχώς είναι σίγουρο ότι δεν θα λειτουργήσει σωστά. Η ΕΥΓΕΠ θα εξασφαλίσει ότι τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν με κοινές προδιαγραφές και πρότυπα ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από όλους τους φορείς της ΔΔ αλλά και τους ιδιώτες και με αυτό τον τρόπο να συνεισφέρουν ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Σε αντίθετη περίπτωση τα συγκεκριμένα έργα θα καταστούν τα επόμενα σε μια μακριά σειρά « Φαραωνικών» έργων που έχει να επιδείξει η Ελληνική ΔΔ, και τα οποία δεν εκπληρώνουν στο ελάχιστο τους σκοπούς για τους οποίους χρηματοδοτήθηκαν (βλέπε ηλεκτρονική πολεοδομία).
  Τα έργα που αφορούν σε ψηφιοποίηση δεδομένων που έχουν παραχθεί από τη ΔΔ (π.χ., ιστορικό αρχείο ΓΥΣ) δεν αναφέρουν πουθενά τα δεδομένα που θα προσφέρονται ως ανοικτά δεδομένα .Το σημείο αυτό είναι ξεκάθαρα σε αντίθεση με τον Ν. 4727/2020 και την Οδηγία PSI και αναπαράγει τα εδώ και χρόνια κακώς κείμενα στον χώρο των γεωχωρικών δεδομένων που παράγει η ΔΔ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2020, 22:47 | Κωνσταντινος

  Για την κωδικοποίηση την νομοθεσίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί το git(ή αντίστοιχο). Οι νόμοι θα είναι γραμμένοι σε markdown, κάθε ΦΕΚ θα είναι ένα commit και οι νόμοι θα είναι οργανωμένοι σε φακέλους. Η κωδικοποίηση θα γίνεται αυτόματα από το git. Θα μπορούμε να τρέχουμε και ωραία πράγματα όπως το git blame (από ποιόν υπουργό και ποια περίοδο προέρχεται κάθε γραμμή του νόμου) .Το git στους νόμους θα είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία!!

 • 5 Δεκεμβρίου 2020, 12:34 | Γιώργος Γεωργοβασίλης

  Το κείμενο πρέπει να σπάσει σε θεματικά συνεκτικά κεφάλαια (λχ. διαχείριση δημοσίων πόρων, cloud, νομοθεσία)