9.11. Τομέας Οικονομικών

9.11.1. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι

Οικονομική Πολιτική και Ιδιωτικό χρέος

Στρατηγική κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και η εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, που θα επιτρέψουν, μεταξύ άλλων, την καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών, των φορολογικών υποχρεώσεων, της φορολογικής παραβατικότητας και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Παράλληλα σε περιόδους όπου η κατάσταση στην πραγματική οικονομία επιδεινώνεται ραγδαία, όπως αυτή της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού, οι ψηφιακές λύσεις αποτελούν τον κύριο άξονα παροχής υπηρεσιών και τήρησης των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης για: α) την υποστήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσα από την προσαρμογή των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων, β) την ενίσχυση της ρευστότητας με παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων και οικονομικής ενίσχυσης, γ) τη μείωση της ανάγκης προσκόμισης δικαιολογητικών μέσα από υπηρεσίες διαλειτουργικότητας.

Οι βασικοί στόχοι που με την αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων και συστημάτων θα συμβάλλουν σε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον είναι οι ακόλουθοι:

 • Η ανάλυση μακροοικονομικών δεικτών και η πρόβλεψη των πραγματικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.
 • Η διαφάνεια των εταιρικών δομών με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
 • Ο εξορθολογισμός του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και η τυποποίηση της διαδικασίας εκτιμήσεων ώστε να δίνει καλύτερα, πιο αξιοποιήσιμα και πιο αντικειμενικά αποτελέσματα.
 • Η μείωση του διοικητικού βάρους από την ανάγκη φυσικής παρουσίας των συναλλασσομένων στις φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες.
 • Η συγκεντρωτική και αξιόπιστη καταγραφή των χορηγηθεισών ενισχύσεων στη χώρα και αξιοποίηση των στοιχείων από τις χορηγούσες αρχές, οι οποίες θα έχουν συνολική εικόνα για τις χορηγηθείσες ενισχύσεις ανά επιχείρηση και θα είναι σε θέση να ελέγξουν πιο αποτελεσματικά και σε λιγότερο χρόνο την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτουν οι κανονισμοί κρατικών ενισχύσεων.
 • Η ταχύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών σε αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων, π.χ. επιστροφή φόρου.
 • Η ενίσχυση της οικειοθελούς φορολογικής συμμόρφωσης μέσα από δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους.
 • Η χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων για την εστίαση των ελέγχων σε κατηγορίες φορολογούμενων χαμηλού ποσοστού συμμόρφωσης.
 • Η ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Η απαλλαγή από τις οφειλές και η παροχή 2ης ευκαιρίας.
 • Η διατήρηση του κοινωνικού ιστού με ενημέρωση και υποστήριξη υπερχρεωμένων νοικοκυριών και την προστασία της κύριας κατοικίας.
 • Η ενίσχυση των δυνατοτήτων των Πιστωτικών και Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων που χειρίζονται προβλήματα κόκκινων δανείων.
 • Ο συμψηφισμός επιστροφών και οφειλών, η διαχείριση εισπράξεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

 

Δημοσιονομική πολιτική

Στρατηγική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής είναι η μεταρρύθμιση του συνόλου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για τη διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη δημοσιονομική μεταρρύθμιση που περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες:

 1. Τη σταδιακή εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση (ΠΔ 54/2018). Η εφαρμογή νέου λογιστικού πλαισίου στη Γενική Κυβέρνηση θα επιτρέψει για πρώτη φορά τη συστηματική και εύλογη απεικόνιση και παρακολούθηση της καθαρής θέσης του εθνικού πλούτου της χώρας καθώς και των χρηματοοικονομικών της επιδόσεων.
 2. Τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου συστήματος κρατικού προϋπολογισμού και τη μετάβαση σε σύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού επιδόσεων. Παράλληλα, εξελίσσεται η αλλαγή στο σύστημα κατάρτισης του προϋπολογισμού και της παρακολούθησης εκτέλεσής του, που έχει στόχο την εστίαση στην ουσιαστική αξιολόγηση του αποτελέσματος των δημοσιονομικών πολιτικών.

Επιπλέον, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων για το Δημόσιο Τομέα (ΕPSAS European Public Sector Accounting Standards), σε συνδυασμό με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS – International Financial Reporting Standards), και δημοσιονομικών αναφορών με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών (ESA 2010 – European Systems of Accounts), θα αυξήσουν τη διαφάνεια στην λειτουργία του κράτους.

Ακόμη, η νέα ενιαία, διαφανής και απόλυτα ελεγχόμενη κεντρική διαδικασία υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών θα εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, την ορθή εφαρμογή της μισθολογικής πολιτικής, τη μείωση του διαχειριστικού κόστους και θα κάνει ευκολότερη και ταχύτερη την επικαιροποίηση και συμμόρφωση της εκκαθάρισης μισθοδοσίας με τις εκάστοτε ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις.

H ως άνω περιγραφόμενη ενιαία δημοσιονομική πολιτική σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αποσκοπεί να συμβάλει:

 • Στην επίτευξη υγιών δημοσιονομικών θέσεων, περιορίζοντας συγκεκριμένα την τάση δημιουργίας ελλειμμάτων, δηλαδή την τάση πραγματοποίησης μεγαλύτερων δαπανών σε σχέση με τα πραγματικά έσοδα.
 • Στον περιορισμό της επίδρασης του πολιτικού κοινοβουλευτικού κύκλου στη χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής.
 • Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της διευκόλυνσης του εντοπισμού εναλλακτικών λύσεων για την ανακατανομή πόρων. Η διάσταση αυτή είναι κομβική σε περιόδους εκτάκτων αναγκών όπως αυτή της πανδημίας, όπου πρέπει οι πόροι να κατευθυνθούν για την ενίσχυση του υγειονομικού συστήματος της χώρας, αλλά και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού.

 

9.11.2. Έργα

Για τα κάτωθι έργα που αφορούν στο Υπουργείο Οικονομικών, η ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας, τη συντήρηση και την επικαιροποίησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28, παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134) και το άρθρο 25 παρ. 2 περ. α, β και γ του Π.Δ. 40/2020.

 

Οικονομική Πολιτική και Ιδιωτικό χρέος

Πληροφοριακό σύστημα Υποστήριξης νέου Ενιαίου Πλαισίου Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής 2ηςΕυκαιρίας σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

Σκοπός του πληροφοριακού συστήματος είναι η υποστήριξη ενός σύγχρονου Ενιαίου Πλαισίου Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας, όπου τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διακανονίσουν όλα τα χρέη τους με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η ανάγκη αυτή ενισχύεται σε περιόδους όπου τα δεδομένα της οικονομικής δραστηριότητας αλλάζουν ραγδαία και απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση. Θα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου για την υπαγωγή του στους όρους προστασίας υπερχρεωμένων προσώπων και την ηλεκτρονική διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών προς όλους τους πιστωτές. Το έργο θα υποστηριχθεί και θα έχει συνέργειες με το έργο «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας» και διασύνδεση με το ΓΕΜΗ και άλλα μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης. Για όσους δηλαδή δεν καταστεί δυνατή η εξωδικαστική λύση, η αίτηση θα προωθείται για δικαστική διευθέτηση και το αποτέλεσμα θα καταγράφεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αφερεγγυότητας.

 

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΓΔΙΧ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης της βιωσιμότητας των ΜμΕ

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών της ΕΓΔΙΧ, μέσω της μοντελοποίησης και προτυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Κύριο σκοπό του έργου αποτελεί η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΓΔΙΧ, ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές, περισσότερο «προσβάσιμες» και φιλικές προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4469/2017  «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» αιτούνται την υπαγωγή τους στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Με την ολοκλήρωση της παρούσας Πράξης πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πλήρης χαρτογράφηση, σχεδίαση και μοντελοποίηση των διαδικασιών της ΕΓΔΙΧ, με γνώμονα κριτήρια όπως η κάλυψη των προδιαγραφών προτύπων ποιότητας και η αποφυγή επικαλύψεων και επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας.

 

Δημιουργία Μητρώου/Βάσης Δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών

To έργο θα συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, όπως π.χ. υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, (με έμφαση στα σχετικά στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ), καθώς και ανοιχτά δεδομένα. Ενδεικτικά δεδομένα που στοχεύει να συγκεντρώσει το έργο είναι: α) δεδομένα αξιών ακινήτων (π.χ. αξίες συμβολαίων, μισθωτικές αξίες, εκτιμηθείσες αξίες, αξίες απαλοτροίωσης, β) δεδομένα χαρακτηριστικών ακινήτων (π.χ. χρήσης γης, επιφάνεια ακινήτων, όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό, σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, κ.λπ.). Το έργο θα αποτελεί ένα πολυχρηστικό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής (ΓΓΟΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, που θα φιλοξενείται στην κεντρική γεωχωρική υποδομή της ΓΓΠΣΔΔ, και το οποίο θα συμβάλει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, αφού θα παρέχει δεδομένα ακινήτων και αξιών (data inventory) εντοπισμένων γεωχωρικά.

 

Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA)

Το έργο θα υλοποιήσει ένα πολυχρηστικό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) κεντρικής γεωχωρικής υποδομής για τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής (ΓΓΟΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων (Computer Assisted Mass Appraisal – CAMA), δημόσιων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, δίκαιο, θεσμικά κατοχυρωμένο και αυτοματοποιημένο.

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα: α) να βλέπει πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεωαναφερόμενο υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου, β) να πλοηγείται σε διαδραστικούς χάρτες, γ) να εισάγει δεδομένα και δ) να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει. Η θέαση αποτελεσμάτων αναζήτησης και εντοπισμού θα γίνεται μέσω γεωγραφικών χαρτών και αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Το σύστημα θα υποστηρίζει διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης ενστάσεων και προσφυγών. Επιπλέον θα παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες προς τρίτα συστήματα και θα παράγει και διαθέτει στατιστικά στοιχεία προς αξιοποίηση σε τρίτους φορείς και οργανισμούς. Το σύστημα θα υποβοηθά στη λήψη δίκαιης απόφασης σχετικά με την εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου με βάση τη δυναμική της Κτηματαγοράς, ανεξάρτητα από τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων, αξιοποιώντας τα στοιχεία του Μητρώου στοιχείων ακινήτων και αξιών. Επιπλέον θα τεκμηριώνει τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας κατά τρόπο αξιόπιστο, συνεπή, εύλογο και νομικά έγκυρο.

 

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Απαλλοτριώσεων Δημόσιου Τομέα

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί περιλαμβάνει: α) την καταγραφή, διαχείριση και διάχυση όλης της περιγραφικής και γεωχωρικής πληροφορίας (συμβατής με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Κτηματολόγιο) για όλες τις απαλλοτριώσεις του Δημόσιου, β) την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, για τη διασύνδεση με το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και με άλλα σχετικά πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα διατίθεται προς χρήση για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του Δημόσιου Τομέα, αποτελώντας ένα οριζόντιο σύστημα με στόχο να καταστεί ένα Εθνικό Παρατηρητήριο για τις απαλλοτριώσεις.

 

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας

Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελέσει μια οριζόντια πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την εκτέλεση όλων των δημοπρασιών για χρήση αιγιαλού από τους Δήμους και τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει: α) δημοσίευση όλων των δημοπρασιών σε ενιαίο σύστημα και δημιουργία ψηφιακού φακέλου για κάθε δημοπρασία, β) εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους με υποβολή των απαραίτητων ψηφιακών δικαιολογητικών, γ) έγκριση συμμετοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από εξέταση των δικαιολογητικών, δ) εκτέλεση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη πλειοδότη, ε) ενημέρωση του ψηφιακού φακέλου της δημοπρασίας, στ) παραγωγή σχετικών αναφορών και στατιστικών. Η πλατφόρμα δημοπρασιών επιφέρει έσοδα τόσο για το Δημόσιο όσο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

 

Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκηση

Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος ανάπτυξης και λειτουργίας  του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ, στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, καθώς και στον ανασχεδιασμό του περιβάλλοντος και των διαδικασιών TAXIS – TAXISnet – Elenxis.

 

Υλοποίηση Πλαισίου MASP (Multi Annual Strategic Plan) στις τελωνειακές διαδικασίες

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της υλοποίησης του πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού MASP (Multi Annual Strategic Plan), για το Ηλεκτρονικό Τελωνείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή του νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα με βάση την απόφαση 578/2016. Η παρέμβαση αποτελείται από σειρά δράσεων πληροφορικής με στόχο την υλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών «χωρίς χαρτί» σε καθαρά ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το έργο θα αναβαθμίσει και θα επεκτείνει το υφιστάμενο ΟΠΣ Τελωνείων, ICISnet και μεταξύ άλλων αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, με την υποχρεωτική ηλεκτρονική διεξαγωγή των τελωνειακών συναλλαγών και την τυποποιημένη ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (οικονομικοί φορείς, τελωνεία, Ε.Ε.). Ενδεικτικά υποσυστήματα του έργου αφορούν σε: α) εισαγωγές, β) εξαγωγές, γ) δασμούς και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δ) τελωνειακές αποφάσεις, ε) ελέγχους, κ.λπ. Στο έργο προβλέπονται ηλεκτρονικές υποβολές, πληρωμές, αποθετήριο συνημμένων και διαλειτουργικότητες και κοινά συστήματα με τα άλλα κράτη-μέλη για προστασία δικαιωμάτων, ενιαία θυρίδα εισαγωγών/εξαγωγών, διαχείριση κινδύνων, διεθνείς μεταφορές κ.ά. Για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης έχει δοθεί έμφαση στη χρήση ψηφιοποιημένων δικαιολογητικών, προκειμένου να μειωθεί η απαίτηση φυσικής παρουσίας.

 

Υλοποίηση συστήματος Single Window

Αντικείμενο της παρέμβασης είναι η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος (ενιαίας θυρίδας) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει την υποβολή από τους συναλλασσόμενους των στοιχείων (δεδομένων) που απαιτούνται για την έκδοση αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά, προκειμένου να εκτελωνιστεί το εμπόρευμά τους. Επίσης, θα υποστηρίζει την αποστολή και το διαμοιρασμό της απαραίτητης πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο (διαχειριστές λιμένων, αερολιμένων, ελεύθερων ζωνών, αποθηκών, κτηνιατρικών αρχών, φυτοϋγειονομικών αρχών κ.λπ.).

 

Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων της ΑΑΔΕ (ICISnet)

Το έργο περιλαμβάνει την ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών της Τελωνειακής Υπηρεσίας που δεν καλύπτονται από το έργο MASP ή άλλο συγχρηματοδοτούμενο έργο και την συμπλήρωση λειτουργιών για τελωνειακές διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί και δεν καλύπτονται από τις  λειτουργίες του υφιστάμενου ICISnet.

 

Ανάπτυξη Νέου ΟΠΣ για το Γενικό Χημείο του Κράτους

Αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος υποστήριξης του ΓΧΚ με νέα ανάπτυξη σε σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα, επέκταση της λειτουργικότητας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 

Προηγμένη Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (ΒΙ) και Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics) για την ΑΑΔΕ 

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια συστήματος ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων για τα δεδομένα της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης των δεδομένων που έχει η ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει την υιοθέτηση ισχυρής αρχιτεκτονικής δεδομένων, την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδομένων, την προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού και την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης όπως μοντέλα πρόγνωσης, εξόρυξης δεδομένων, στατιστικής και ποσοτικής ανάλυσης, προσομοιώσεις κτλ. Στόχος είναι η ΑΑΔΕ να είναι αποτελεσματικότερη στο να χρησιμοποιεί τα δεδομένα της ευρύτερα και με στρατηγικό τρόπο για να μπορεί να προβλέπει και να επηρεάζει συμπεριφορές που θα βελτιώνουν τη συμμόρφωση και την απόδοση ως προς την είσπραξη δημοσίων εσόδων και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

 

Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα 

Αφορά την ηλεκτρονική παρακολούθηση της κίνησης των επαγγελματικών οχημάτων και των εμπορευματοκιβωτίων στην Ελληνική επικράτεια, από τη στιγμή της εισόδου τους στη χώρα έως την έξοδό τους. To έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύων IoT (5G) τουλάχιστον σε όλους τους συνοριακούς σταθμούς και τους σημαντικούς κόμβους του δικτύου.

 

Μελέτη ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες προκειμένου να σχεδιαστούν σχετικές μηχανογραφικές εφαρμογές

Μελέτη εφαρμογής και ανάλυση απαιτήσεων για την ανάπτυξη συστήματος, το οποίο θα παρακολουθεί όλα τα στάδια διακίνησης ενός εμπορεύματος από την υπαγωγή του σε τελωνειακή διαδικασία /διατύπωση μέχρι την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ή την έξοδό του από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

 

Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών (Ψηφιακό δελτίο αποστολής)

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός συνεκτικού ελεγκτικού πλαισίου για τις διακινησεις φορτίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον τύπο και την πληροφορία των συνοδευτικών παραστατικών, τις διαδικασίες διαχείρισης των εγγράφων μεταφοράς, το σύστημα παρακολούθηση των διακινήσεων. Το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής στις διακινήσεις των φορτίων, στον περιορισμό των πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων όσον αφορά το εμπορευματικό έργο. Το έργο θα εξετάσει την ένταξη της νέας δηλωτικής υποχρέωσης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, myDATA – ηλεκτρονικά βιβλία, για την υποβολή φορολογικών παραστατικών.

 

Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Επέκταση της λειτουργικότητας του ΚΕΦ ώστε να εντάξει το σύνολο Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (Κεντρικές και Περιφερειακές) στο σύστημα εξυπηρέτησης φορολογούμενων και να δώσει τη δυνατότητα καθορισμού δυναμικών ροών εργασίας (workflows) ενσωματώνοντας νέες διαδικασίες. Το σύστημα θα επεκτείνει τις δυνατότητες του υποσυστήματος εξερχόμενων εκστρατειών και θα υιοθετήσει προηγμένα εργαλεία ομαδοποίησης και εξόρυξη πληροφοριών για την παραγωγή αναφορών, την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Το έργο περιλαμβάνει αυτόματη τροφοδότηση μηχανισμών machine learning για την άμεση απόκρισης αιτημάτων των φορολογουμένων, αναβάθμιση της Γνωσιακής Βάσης για την άμεση ενημέρωση του συνόλου των φορολογουμένων και των υπαλλήλων της Αρχής, καθώς και ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών για τους πολίτες σε περιβάλλον έξυπνων κινητών συσκευών.

 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής, το οποίο θα μπορεί να διαχειρίζεται ψηφιακά τον τεράστιο όγκο οικονομικών δεδομένων που είναι κρίσιμος για την άρτια λειτουργία της Αρχής και θα διαλειτουργεί τόσο με τα υπάρχοντα συστήματα εντός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όσο και με τρίτους φορείς και θα επιτρέψει την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των οικονομικών διαδικασιών.

 

Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Αφορά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΑΑΔΕ να αναγνωρίσει, να αξιολογήσει, να επικοινωνήσει και να διαχειριστεί κινδύνους συμμόρφωσης και οριζόντιους κινδύνους του Οργανισμού. Το ολοκληρωμένο σύστημα θα υποστηρίζει λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου και σύστημα ERM (Enterprise Risk Management). Τα βασικά στάδια περιλαμβάνουν σύστημα εντοπισμού κινδύνων, ανάλυση, βαθμονόμηση, προτεραιοποίηση, μετριασμό και αντιμετώπιση κινδύνων. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει μελέτη για την Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (BIA) και Ανάλυση και Αντιμετώπιση Κινδύνων (RA) οι οποίες θα στηρίζονται σε έναν προκαθορισμένο και επικαιροποιημένο κατάλογο δραστηριοτήτων / λειτουργιών / υπηρεσιών με κατηγοριοποίηση της κρισιμότητάς τους.

 

myAADElive (παροχή υπηρεσιών μέσω βιντεοκλήσης)

Αποτελεί την πρώτη υπηρεσία εξυπηρέτησης μέσω βιντεοκλήσης στην Ελλάδα. Εκτός από τον κλειδάριθμο, που εξυπηρετείται ήδη από τον Απρίλιο 2020, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι δυνατή μέσω βιντεοκλήσης η απόδοση ΑΦΜ, ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου (χρήσιμο ιδίως για κατοίκους και ομογενείς στο εξωτερικό).

 

Ανάπτυξη και λειτουργία ΟΠΣ για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών

Το έργο αφορά την παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τους δημόσιους φορείς με έμφαση στη φορολογία. Σκοπός του είναι η ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση να αναπτύξει αυτοματοποιημένο μηχανισμό για τη διαχείριση των οφειλών, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη βέλτιστη συλλογή αυτών των επιδόσεων. Οι σημαντικότερες λειτουργίες του έργου είναι:

 1. Άμεση παροχή κεντρικής πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (προφίλ οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της Ε.Ε. και πληροφορίες από τρίτους (όπως Κτηματολόγιο ΑΕ, ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.).
 2. Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού και συστήματος ρυθμίσεων.
 3. Άμεση αυτοματοποίηση διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών. Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης.
 4. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
 5. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών.
 6. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
 7. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.
 8. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογούμενων για θέματα οφειλών.

 

Δημοσιονομική Πολιτική

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση του ελεγκτικού έργου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ) μέσω αμερόληπτων, κατανεμημένων, ιεραρχημένων και αυτοαξιολογούμενων συστημικών διαδικασιών.

Το ελεγκτικό έργο αφορά στην ορθή διαχείριση κονδυλίων, αφενός του Τακτικού Προϋπολογισμού από φορείς τόσο της Κεντρικής Κυβέρνησης (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) όσο και της Γενικής Κυβέρνησης (1.700 Δήμοι, ΔΕΚΟ, Νοσοκομεία, περισσότερα από 15.000 κληροδοτήματα , ΜΚΟ κλπ), για την οποία επιλαμβάνεται η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) της ΓΔΔΕ και αφετέρου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περίοδος 2021-2027) για την οποία επιλαμβάνεται η Επιτροπή Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΕΔΕΛ) της ΓΔΕΣΠ

Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα καλύψει τη δημιουργία ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του συνόλου των διενεργούμενων ελέγχων, συμβάλλοντας: α) στη βέλτιστη οργάνωση του ελεγκτικού αντικειμένου (ταχύτητα – αποτελεσματικότητα – διασφάλιση απορρήτου) και, β) στην ενίσχυση των κέντρων διαχείρισης με «εργαλεία» στατιστικής «εικόνας» και αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ανθρώπινου δυναμικού.

Οι ελεγκτικές φάσεις που θα υποστηριχθούν είναι ο προγραμματισμός, η διενέργεια, η σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων έργου, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης στις συστάσεις μέχρι το «κλείσιμο» της υπόθεσης. Εκτός των άλλων θα παράγονται και συγκεντρωτικές εκθέσεις / αναφορές με πίνακες και δείκτες πορείας / αξιολόγησης.

Τέλος, στο πλαίσιο των «εργαλείων» αυτών σχεδιάζεται ένα ακόμη συνεργαζόμενο και επικουρικό πληροφοριακό σύστημα (περίοδος 2021) για την έγκαιρη πρόβλεψη και στοχοποίηση στοιχείων κακοδιαχείρισης, που θα αφορά στην Ανάλυση Κινδύνων.

Με δεδομένη αυτή τη συνεκτική δυναμική θα αντιμετωπιστεί ριζικά, από πλευράς μεν Υπηρεσιών: η σπατάλη ανθρωπίνων πόρων, ενώ από πλευράς φορέων: η διασπάθιση δημόσιου χρήματος, θεμελιώνοντας τοιουτοτρόπως ένα στέρεο λογιστικό πλαίσιο για το Δημόσιο Τομέα.

 

Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης για το υπουργείο Οικονομικών (MIS Υπ. Οικονομικών)

Με το πληροφοριακό σύστημα αυτό θα αξιοποιηθεί η πρωτογενής πληροφορία τόσο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής όσο και από τα δημόσια έσοδα για την έκδοση στατιστικών και την επεξεργασία σεναρίων υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.

 

Επεκτάσεις – νέες λειτουργικότητες για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) θα υλοποιηθούν προσθήκες και τροποποιήσεις με βάση τις επείγουσες επιχειρησιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΓΔΠ/ΓΛΚ) όπως: α) η πλήρης διαχείριση του Μητρώου Δεσμεύσεων Φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β) η αυτόματη παραγωγή της σύνοψης του Μητρώου Δεσμεύσεων, γ) η προσθήκη υποστηρικτικών λειτουργιών και αναφορών για την υποστήριξη λειτουργιών των ΓΔΟΥ, δ) η προσθήκη νέων λειτουργιών στο υποσύστημα Εγγυήσεων και Καταπτώσεων, με βάση επιχειρησιακές απαιτήσεις της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, ε) η διαχείριση και παρακολούθηση λογαριασμών/ διαθεσίμων και ο ταμειακός προγραμματισμός φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με βάση επιχειρησιακές απαιτήσεις της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού.

Επίσης στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δημιουργία νέας ταξινόμησης (Functional Classification), που αφορά σε απολογιστικά στοιχεία με βάση το στατιστικό πρότυπο των Ηνωμένων Εθνών COFOG[1] (σε δεύτερο βαθμό) και θα υλοποιηθεί μέσω πίνακα αντιστοίχισης οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης.

Τέλος θα δημιουργηθεί νέα ταξινόμηση για τις ανάγκες εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η νέα ταξινόμηση θα αφορά την παρακολούθηση των Ληξιπρόθεσμων, των μεταναστευτικών ροών, το Αποθεματικό, κ.λπ.

 

Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: α) τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών του Πληροφοριακού Συστήματος του ΝΣΚ και την αναβάθμιση των λειτουργικών του χαρακτηριστικών, ώστε να προσαρμοστεί στα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας και στις σύγχρονες τεχνολογίες και απαιτήσεις των χρηστών του, β) τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του ΝΣΚ, γ) την παροχή αναβαθμισμένων και νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (πολίτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς) – εμπλεκόμενους με το ΝΣΚ.

 

Πληροφοριακό Σύστημα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών Δημοσίων Φορέων

Αφορά στην υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος που θα επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση υλικών των Δημοσίων Φορέων με σκοπό την συνολική μείωση κόστους απόκτησης νέων. Μέσω του συστήματος θα καταγράφονται πάγια που δεν χρησιμοποιούνται πλέον από έναν Δημόσιο Φορέα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους από κάποιον άλλο Δημόσιο Φορέα που ενδέχεται να τα χρειάζεται για τις ανάγκες του.

Σκοπός του συστήματος είναι η επίτευξη σημαντικής οικονομίας πόρων στο Δημόσιο καθώς δίνεται η δυνατότητα έγκαιρης πληροφόρησης για την ύπαρξη εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από δημόσιο φορέα δίχως την ανάγκη νέας προμήθειάς του. Το έργο θα υλοποιηθεί και υποστηριχθεί παραγωγικά από τη ΓΓΠΣΔΔ του ΥΨΔ σε συνεργασία με το ΓΛΚ.

 

Πίνακας 27: Έργα Τομέα Οικονομικών

Πηγή: Ιδία επεξεργασία


[1] https://unstats.un.org/unsd/iiss/classification-of-the-functions-of-government-cofog.ashx

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 18:58 | Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (Ε.Π.Ε.)

  9.11. Τομέας Οικονομικών 281

  Απαιτείται ένας άμεσος και πλήρης ορισμός των παραμέτρων ενημέρωσης όλων των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των ελέγχων που χρησιμοποιούν ΑΑΔΕ-Τελωνεία κ.λ.π
  Επίσης ενημέρωση των συστημάτων και με τα στοιχεία όλων των εμπλεκόμενων σε ελέγχους φορέων και Διασύνδεση τους με την ΕΧΑΕ, Επιτροπή κεφαλαιαγοράς , ΕΕΤ ( Ελ.ένωση τραπεζών),Τειρεσίας , ΔΕΚΟ, ΜΚΟ, για αυτόματη ενημέρωση όλων και αποστολή στοιχείων
  γρήγορα και άμεσα σε περίπτωση στοχευμένων ελέγχων για ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
  Τέλος: Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας στοιχείων, για
  αποδεδειγμένα εμπλεκόμενους σε παράνομες δραστηριότητες ( φυσικά πρόσωπα-εταιρείες)
  και ενημέρωση αυτής με κάθε αλλαγή στοιχείων των εμπλεκομένων, καθώς μία ενιαία πλατφόρμα θα κερδίσει πολύ χρόνο και ταυτόχρονα με ΑΙ τεχνολογία θα επιταχύνει κάθε είδους στοχευμένο έλεγχο σε ήδη ελεγχόμενα πρόσωπα και εταιρείες

 • 9.11. Τομέας Οικονομικών 281

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Απαιτείται ένας άμεσος και πλήρης ορισμός των παραμέτρων ενημέρωσης όλων των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των ελέγχων που χρησιμοποιούν ΑΑΔΕ-Τελωνεία κ.λπ.
  επίσης ενημέρωση των συστημάτων και με τα στοιχεία όλων των εμπλεκόμενων σε ελέγχους φορέων και Διασύνδεση τους με την ΕΧΑΕ, Επιτροπή κεφαλαιαγοράς , ΕΕΤ (Ελ. ένωση τραπεζών),Τειρεσίας , ΔΕΚΟ, ΜΚΟ, για αυτόματη ενημέρωση όλων και αποστολή στοιχείων γρήγορα και άμεσα σε περίπτωση στοχευμένων ελέγχων για ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
  κ’
  Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας στοιχείων, για αποδεδειγμένα εμπλεκόμενους σε παράνομες δραστηριότητες ( φυσικά πρόσωπα-εταιρείες) και ενημέρωση αυτής με κάθε αλλαγή στοιχείων των εμπλεκομένων, καθώς μία ενιαία πλατφόρμα θα κερδίσει πολύ χρόνο και ταυτόχρονα με ΑΙ τεχνολογία θα επιταχύνει κάθε είδους στοχευμένο έλεγχο σε ήδη ελεγχόμενα πρόσωπα και εταιρίες.

  9.11.1. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι 281
  9.11.2. Έργα 283
  9.11.3. Πίνακας 27: Έργα Τομέα Οικονομικών 290
  9.12. Μεταφορές και Υποδομές

 • Για τον στρατηγικό στόχο: 3

  3. Δημιουργία Μητρώου/Βάσης Δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών

  Προτείνεται η χρήση blockchain technology με την βοήθεια της οποίας θα γίνει η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, υποθηκοφυλακείων, συμβολαιογραφικών και αντίστοιχων εγγράφων ώστε να ολοκληρωθεί η απεικόνιση της ψηφιακής ταυτότητας όλων των ακινήτων της χώρας. Επειδή το έργο φέρει υψηλό βαθμό δυσκολίας ως προς την ολοκλήρωση του (και μέχρι την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου της χώρας) προτείνετε η υλοποίηση του έργου να ξεκινήσει από τα ενεχυριασμένα για λήψη δανείων ακίνητα που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκια τους οι τράπεζες (collaterals) αλλά και οι servicers των τραπεζών. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να επιτευχθεί η ασφαλέστερη και ταχύτερη διαχείριση των ακινήτων. Ειδικά για τα ακίνητα των τραπεζών (ενεχυριασμένα και προς εκμετάλλευση) που έχουν ολοκληρωμένο φάκελο θα είναι γρήγορη και εφικτή η καταχώρηση τους σε μια ενιαία και ψηφιοποιημένη πλατφόρμα.

 • Για τους στρατηγικούς στόχους: 13/14/15

  13. Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα
  14. Μελέτη ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες προκειμένου να σχεδιαστούν σχετικές μηχανογραφικές εφαρμογές
  15. Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών (Ψηφιακό δελτίο αποστολής)

  Προτείνεται η χρήση κρυπτογραφημένου μηχανισμού αρχειοθέτησης αλυσίδας συστοιχιών (Blockchain), η δημιουργία δηλαδή ενός δικτύου (κοινοπραξίας) αλυσίδας συστοιχιών η οποία θα είναι ανοιχτού τύπου στην προσβασιμότητα της όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο να διαβάσουν αλλά κλειστού τύπου ως προς την διαχείρισή της δηλαδή θα έχει έναν καθορισμένο αριθμό χρηστών (κοινοπραξία) οι οποίοι θα μπορούν να επαληθεύουν και να καταγράψουν «συναλλαγές/εγγραφές» στο δίκτυο της αλυσίδας (only authorized persons can write and commit). Η παρακολούθηση επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, εμπορευμάτων που εισέρχονται στην χώρα με τελωνιακές διαδικασίες αλλά και η παρακολούθηση της διακίνησής τους θα μπορεί να επιτευχθεί με την ψηφιοποιημένη καταγραφή τους κατά τις πύλες εισόδου στην χώρα αλλά και σε σημεία σταθμών καταγραφής (αυτοματοποιημένη καταγραφή κατά την διέλευση επαγγελματικών οχημάτων από διόδια, σταθμούς ανατροφοδότησης, διαχωρισμού, logistic centers κ.α.).

 • 9.11. Τομέας Οικονομικών 281
  ——————————————-
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Απαιτείται ένας άμεσος και πλήρης ορισμός των παραμέτρων ενημέρωσης όλων των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των ελέγχων που χρησιμοποιούν ΑΑΔΕ-Τελωνεία κ.λπ.
  επίσης ενημέρωση των συστημάτων και με τα στοιχεία όλων των εμπλεκόμενων σε ελέγχους φορέων και Διασύνδεση τους με την ΕΧΑΕ, Επιτροπή κεφαλαιαγοράς ,ΕΕΤ (Ελ. ένωση τραπεζών),Τειρεσίας , ΔΕΚΟ, ΜΚΟ, για αυτόματη ενημέρωση όλων και αποστολή στοιχείων γρήγορα και άμεσα σε περίπτωση στοχευμένων ελέγχων για ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
  κ’
  Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας στοιχείων, για αποδεδειγμένα εμπλεκόμενους σε παράνομες δραστηριότητες (φυσικά πρόσωπα-εταιρείες) και ενημέρωση αυτής με κάθε αλλαγή στοιχείων των εμπλεκομένων, καθώς μία ενιαία πλατφόρμα θα κερδίσει πολύ χρόνο και ταυτόχρονα με ΑΙ τεχνολογία θα επιταχύνει κάθε είδους στοχευμένο έλεγχο σε ήδη ελεγχόμενα πρόσωπα και εταιρίες.
  —————————-/——————————————
  9.11.1. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι 281
  9.11.2. Έργα 283
  9.11.3. Πίνακας 27: Έργα Τομέα Οικονομικών 290
  9.12. Μεταφορές και Υποδομές

 • 13 Δεκεμβρίου 2020, 20:00 | Εμμανουήλ Απέργης

  ~Θα βοηθούσε η δημιουργία ενός μητρώου συνδικάτων (trade unions), ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών προκειμένου να χαρτογραφηθεί το τοπίο και σε συνάρτηση με τα ανοικτά δεδομένα να ξέρουμε πόσοι είναι εγγεγραμμένοι.
  ~Θα βοηθούσε και ένα μητρώο φιλανθρωπικών ιδρυμάτων

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 15:43 | Panos Goutakis

  Εκχωρήσεις επιχειρηματικών απαιτήσεων

  του νομου ν. 2844/2000 οι οποιες πρεπει να καταχωρουνται στα οικεια δημοσια βιβλια των ενεχυροφυλακειων (αρθρο 32)

  Αυτη η συναλλαγη θα πρεπει να γινεται πλεον ψηφιακα και με τον τροπο αυτο να διευκολυνονται τοσο οι τιτλοποιησεις , οσο και η πρακτορευση επιχειρηματικων απαιτησεων