9.3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

9.3.1 Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι

Αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας

Η διευκόλυνση και η ενδυνάμωση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η σύνδεσή της με την απασχόληση αποτελούν στρατηγικούς στόχους για την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας. Παράλληλα, η υποστήριξη της αξιοπρεπούς διαβίωσης των εργαζομένων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε περιόδους μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας ή ανεργίας, όπως αυτή της υγειονομικής κρίσης του covid-19 και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, συμπληρώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση. Μέσω της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα του Δημόσιου Τομέα και της ανάπτυξης του Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (Management Information System – MIS) αναμένεται ο αποτελεσματικότερος σχεδιασμός της εφαρμογής των πολιτικών απασχόλησης. Τέλος, εφαρμογές σε κινητές συσκευές ενισχύουν την παροχή, με προσιτό τρόπο, προσωποποιημένης πληροφόρησης που έχει ήδη ο εργαζόμενος, ο άνεργος ή ο εργοδότης μέσω των υπαρχόντων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Οι σημερινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αναδεικνύουν ως αναγκαίο στόχο αφενός την επέκταση του συστήματος «Εργάνη», δηλαδή του συστήματος για την καταγραφή δεδομένων για εργαζόμενους και επιχειρήσεις και σε άλλες σχέσεις εργασίας, όπως για παράδειγμα της αυτοαπασχόλησης, των τίτλων κτήσης κ.λπ. και αφετέρου τον ανασχεδιασμό του, στη λογική διαχείρισης δεδομένων και όχι εγγράφων. Επίσης λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετούνται ανάγκες που επιβάλλονται είτε για την αντιμετώπιση έκτακτων υγειονομικών κρίσεων, όπως π.χ. η κοινωνική αποστασιοποίηση για τη μείωση της διασποράς του covid-19, είτε από την εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων (τράπεζα χρόνου, τηλεργασία κ.λπ.).

 

Αλλαγή πληροφοριακού υποβάθρου στην αναζήτηση ανέργων και κενών θέσεων

Μια από τις κύριες λειτουργίες που παρέχει ο ΟΑΕΔ, είναι η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας τόσο από τη μεριά του ανέργου, όσο και του εργοδότη. Τα κύρια δεδομένα από τα οποία συνάγεται η σύζευξη είναι το επάγγελμα που αναζητεί ο άνεργος ή ο εργοδότης καθώς και οι ικανότητες/ δεξιότητες που διαθέτει ο άνεργος ή αναζητά ο εργοδότης. Η κωδικοποίηση επαγγελμάτων που χρησιμοποιεί στο παρόν ο ΟΑΕΔ είναι η τροποποιημένη ΣΤΕΠ92, η οποία δημιουργήθηκε το 1992. Το πρόβλημά της δεν είναι μόνο ότι έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και είναι ελλιπής ως προς τα επαγγέλματα που περιλαμβάνει αλλά και ότι τα επαγγέλματα αυτά περιγράφονται σε πολύ υψηλό επίπεδο χωρίς δυνατότητα μεγάλης ανάλυσης. Οι ικανότητες και δεξιότητες που έχει κωδικοποιήσει ο Οργανισμός είναι ελάχιστες και δεν καλύπτουν το ευρύ φάσμα των ζητούμενων ικανοτήτων/ δεξιοτήτων από την αγορά εργασίας. Η συνέπεια της χρήσης των υπαρχόντων επαγγελμάτων και ικανοτήτων/δεξιοτήτων είναι ότι η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης που παρέχει ο Οργανισμός δεν είναι ακριβής και εξ αυτού του λόγου ούτε και ιδιαίτερα χρήσιμη. Ο ΟΑΕΔ έχει αποφασίσει να υιοθετήσει την ευρωπαϊκή κωδικοποίηση επαγγελμάτων και ικανοτήτων/δεξιοτήτων ESCO η οποία στην τωρινή της μορφή περιλαμβάνει 2.942 επαγγέλματα και 13.485 ικανότητες/δεξιότητες. Ο ΟΑΕΔ αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στην ομάδα εργασίας του ESCO και συμμετέχει στον διαρκή εμπλουτισμό του. Για τη μετάβαση στον ESCO έχει καταρτιστεί αναλυτική μελέτη με όλες τις απαιτούμενες αλλαγές και διαδικασίες.

Η λειτουργία της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΑΕΔ εμφανίζει αποτελέσματα χωρίς κάποια αξιολόγηση και ταξινόμηση. Η σύγχρονη τάση είναι να υπάρχει βαθμολόγηση του κάθε αποτελέσματος ανάλογα με τη συνάφειά του με το δεδομένο βιογραφικό του ανέργου ή της περιγραφή της κενής θέσης εργασίας, πρακτικής άσκησης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η βαθμολόγηση αυτή είναι και προς τις δύο κατευθύνσεις, περιλαμβάνει και κατά πόσον η συγκεκριμένη κενή θέση ταιριάζει με το δεδομένο βιογραφικό αλλά και κατά πόσο το δεδομένο βιογραφικό ταιριάζει με την συγκεκριμένη κενή θέση. Για να μπορέσει ο ΟΑΕΔ να μεταβεί στη σύγχρονη τεχνολογία της σύζευξης, είναι αναγκαία η χρήση ειδικού λογισμικού για αυτή τη λειτουργία, το οποίο θα επικοινωνεί αμφίδρομα τόσο με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ όσο και με τον ιστότοπο του Οργανισμού. Είναι επίσης επιθυμητό το σύστημα να παρέχει λειτουργίες Τεχνικής Νοημοσύνης για να συνάγει ικανότητες/δεξιότητες από ελεύθερο κείμενο βιογραφικών στοιχείων που μπορεί να παρέχει ο άνεργος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος είναι η υιοθέτηση της κωδικοποίησης ESCO στα σχετιζόμενα πληροφοριακά συστήματα.

 

Ασφαλιστικό σύστημα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, μπορεί να συμβάλει ποικιλοτρόπως στην αποδοτικότερη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος μέσα από: α) την ολοκλήρωση της ενοποίησης των κατακερματισμένων λειτουργιών των ασφαλιστικών φορέων, (β) τον προσδιορισμό περιπτώσεων υψηλού κινδύνου για εισφοροδιαφυγή, (γ) την ταχύτερη ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και εν τέλει δ) την άμβλυνση των αναντιστοιχιών μεταξύ του επιπέδου εισφορών και παρεχόμενων υπηρεσιών των διαφορετικών ασφαλιστικών φορέων, τομέων ή κλάδων.

Στο ως άνω πλαίσιο θα πρέπει να γίνει περαιτέρω ψηφιοποίηση και επικαιροποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και εκείνης των παροχών ασθένειας των ασφαλιστικών ταμείων. Βασική στρατηγική κατεύθυνση είναι η υλοποίηση της «ψηφιακής σύνταξης» μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», προκειμένου να συντελεστεί η σταδιακή ψηφιοποίηση των συντάξεων. Μια τέτοια ψηφιοποίηση θα οδηγήσει αφενός στην καλύτερη οργάνωση και παρακολούθηση των δαπανών για συντάξεις και αφετέρου στον υπολογισμό του κόστους των παροχών τους. Άλλη σημαντική δράση του ΕΦΚΑ είναι ο e-ΕΦΚΑ και η ανάπτυξη πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ).

Η χρηματοδότηση των ασφαλιστικών οργανισμών εξαρτάται από τις εισφορές και ως εκ τούτου η αδήλωτη εργασία και η εισφοροδιαφυγή απειλούν τη βιωσιμότητά τους. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εκσυγχρονίζει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), προκειμένου να διεξάγει αποτελεσματικότερους ελέγχους των παραβατικών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει βελτιωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους συναλλασσόμενους. Η διασταύρωση στοιχείων οικονομικής δραστηριότητας με άλλους φορείς όπως π.χ. η ΑΑΔΕ, το ΓΕΜΗ, είναι κρίσιμο για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής.

 

Πρόνοια

Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ενιαίου, σύγχρονου και συνεκτικού διοικητικού σχήματος-συστήματος που θα ανιχνεύει τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, θα εφαρμόζει πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα θα στοχεύει στην αποδοτικότερη και διαφανή διαχείριση των πόρων που διατίθενται στην προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ένα τέτοιο σύστημα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) βασική ασφάλεια εισοδήματος, β) βασική υγειονομική περίθαλψη για όλους.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου κρίνεται απαραίτητη η πλήρης λειτουργία του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης, Συντονισμού και Αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής (https://www. kentrakoinotitas.gr/). Το πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων ανά περιφερειακή ενότητα και Δήμο, μέσα από συνδυασμό δεδομένων, που θα συλλέγονται με τεχνικές διαλειτουργικότητας. Στο πλαίσιο των ανωτέρω σημαντική είναι η προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων των παροχών του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΠΕΚΑ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν πληροφορίες με γεωχωρική διάσταση χρησιμοποιώντας το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα, και σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών μονάδων, οι στόχοι είναι οι εξής: α) για το παιδί, η καθολική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος αναδοχής και υιοθεσίας, β) για τα άτομα με αναπηρία, η επέκταση σε όλη την επικράτεια της πιλοτικής ηλεκτρονικής διαδικασίας[1] για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης των ΑμεΑ, που υλοποιούνται από τον ΟΠΕΚΑ, γ) για τα άτομα που είναι αποδέκτες των πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και των ζητημάτων αστεγίας, η παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των προνοιακών επιδομάτων και των Κέντρων Κοινότητας, ούτως ώστε να προσφέρεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο δικαιούχο. Τέλος, το πληροφοριακό σύστημα Επιδόματος Στέγασης θα πρέπει να αναβαθμιστεί, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες υποβολής και χορήγησής του.

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε καταστάσεις κρίσης

Η ανάγκη ψηφιακών υπηρεσιών γίνεται ακόμη πιο έντονη σε περιόδους όπου η οικονομία και οι επιχειρήσεις πρέπει να επιβιώσουν σε περιβάλλον μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας, υιοθετώντας νέες μορφές ψηφιακής λειτουργίας χωρίς φυσική παρουσία, αξιοποιώντας καταρτισμένο προσωπικό με ψηφιακές δεξιότητες, εφαρμόζοντας κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης που επιβάλλουν εκ περιτροπής εργασία, εργασία εξ αποστάσεως καθώς και νέα πρωτόκολλα καθαριότητας, υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.

Η ελαστικότητα ή/ και η αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται, η οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας, η στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων με ηλεκτρονικές υπηρεσίες που δεν απαιτούν πλέον φυσική παρουσία είναι μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται ψηφιακές υπηρεσίες που τέθηκαν σε λειτουργία πρόσφατα: α) αίτηση για ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας με άμεση εκτύπωση πιστοποιητικού προσωρινής αντικατάστασης, β) εγγραφή στο Μητρώο Ανεργίας και ανανέωση κάρτας ανεργίας, γ) αιτήσεις για διάφορα επιδόματα και βοηθήματα, δ) υπηρεσίες προσωποποιημένης πληροφόρησης. Τέλος, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μειώνει την ανάγκη έγχαρτης έκδοσης και προσκόμισης δικαιολογητικών που απαιτούν φυσική παρουσία.

9.3.2. Έργα

«Εργάνη» ΙΙ: Ανασχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και μετεξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, την υποστήριξη της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας. Το έργο ενσωματώνει σε λειτουργικό επίπεδο τις δράσεις εκσυγχρονισμού των θεσμών στην αγορά εργασίας. Αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις απλοποιώντας τις διαδικασίες, περιορίζοντας το διοικητικό βάρος των υποχρεώσεων προς το δημόσιο, διασφαλίζοντας παράλληλα απρόσκοπτη πληροφόρηση και αξιόπιστα δεδομένα στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αποτελεί ένα εργαλείο για την καταγραφή δεδομένων της αγοράς εργασίας καθώς εκεί δηλώνονται όλες οι βασικές ενέργειες της σχέσης μεταξύ εργαζομένων – επιχειρήσεων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις εργασίας, άδειες, υπερωρίες, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κ.λπ.).

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι σχεδιασμένο με τη λογική διαχείρισης-υποβολής εγγράφων. Το 47% των πεδίων που συμπληρώνονται είναι ελεύθερα, ενώ το 53% συμπληρώνονται μέσω λιστών επιλογής. Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί ένδειξη της δυσκολίας που υπάρχει στην μηχανογραφική επεξεργασία των δεδομένων που περιέχονται στα πεδία από μία τόσο εκτεταμένη βάση δεδομένων αλλά και σε ότι αφορά το πρόσθετο διοικητικό βάρος που επιφέρει στους υπόχρεους υποβολής των στοιχείων αρμοδιότητας του συστήματος. Με το νέο έργο επιτυγχάνεται ο δραστικός περιορισμός των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικών φορμών/εντύπων και ο αναπροσανατολισμός του πληροφοριακού συστήματος στις διαδικασίες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις εξαρτημένης και μη απασχόλησης.

 

Ψηφιοποίηση Χρόνου Εργασίας. Αυτοματοποίηση και Αποτύπωση Μεταβολών Χρόνου Εργασίας

Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, πρόκειται να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα ο μηχανισμός πλήρους ψηφιοποίησης του χρόνου εργασίας και να εφαρμοστεί η χρήση Κάρτας Εργασίας. Σκοπός της δράσης είναι η επέκταση σε όλη την αγορά εργασίας της χρήσης της Κάρτας Εργασίας, μέσω κατασκευής της κατάλληλης back-office υποδομής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την υποδοχή και επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων.

 

Ομογενοποίηση Κωδικολογίων και Αποκατάσταση Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης

Μέχρι σήμερα το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της απασχόλησης και ροών εργασίας ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της ασφάλισης, ΟΠΣ ΕΦΚΑ, δεν διαλειτουργούν επί της ουσίας. Το αποτέλεσμα είναι η πληροφορία η οποία αφορά στην ασφάλιση να καταχωρείται πρωτογενώς στο σύστημα ΟΠΣ ΕΦΚΑ μέσω της υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) παρότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα καταχωρούμενα εκεί στοιχεία προκύπτουν απευθείας από τις δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι οποίες αφορούν την Απασχόληση.

Σκοπός της δράσης είναι η εξασφάλιση της πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο συστημάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η προσυμπλήρωση των στοιχείων των ΑΠΔ ή / και η υποβολή αυτών μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, θα προσδώσει μεγαλύτερη συνοχή και αξιοπιστία στα υποβαλλόμενα στοιχεία, θα επιτρέψει την ομογενοποίηση και άμεση αντιπαραβολή των δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης και – τελικά – θα βοηθήσει σημαντικά στην πάταξη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της δράσης και για να καταστεί εφικτή η ζητούμενη διαλειτουργικότητα, θα προηγηθεί μελέτη ομογενοποίησης κωδικολογίων για έννοιες που χρησιμοποιούνται και από τα δύο συστήματα, με βασικότερο αυτό των ειδικοτήτων. Τέλος, θα μελετηθεί η επέκταση της νέας, ενιαίας ροής δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης ώστε να καταστεί εφικτή η τροφοδότηση μέσω αυτής και των στοιχείων για το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ενοποιώντας έτσι και τους τρεις πυλώνες της εργασίας (απασχόληση – ασφάλιση – φορολογία) σε ενιαία ροή.

 

Ενιαία Πύλη Πληροφορίας για όλα τα προγράμματα ανά την επικράτεια για την εργασία και την καταπολέμηση της ανεργίας στο Υπουργείο Εργασίας

Με δεδομένη τη διαμόρφωση ιδιαιτέρως δυσχερών συνθηκών στην αγορά εργασίας λόγω των συνεπειών και της υγειονομικής κρίσης, κρίνεται επιβεβλημένη η ενδυνάμωση και επέκταση του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.

Η δράση αφορά στην ενσωμάτωση του εν λόγω μηχανισμού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, το πληροφοριακό σύστημα το οποίο παρακολουθεί σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγορά εργασίας και διαθέτει επίσης όλα τα δεδομένα των πληγέντων επιχειρήσεων και εργαζομένων από την υγειονομική κρίση, με αξιοποίηση της διαλειτουργικότητας με όλους τους φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΠΠΕΠ, η ΓΓΔΒΜ κ.α. Η αναβάθμιση του εν λόγω μηχανισμού και η ενσωμάτωσή του στην κεντρική πληροφοριακή υποδομή του Υπουργείου Εργασίας θα βοηθήσει στον σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργών πολιτικών, στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων και εργαζόμενων και καλύτερη υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αναζήτηση προσωπικού κατάλληλου για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσής τους. Ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί σύστημα ζεύξης για τη μαθητεία καθώς και ενιαία πύλη πληροφορίας ακόμα και app εφαρμογής για τα κινητά, όπου κάθε πολίτης θα πληροφορείται για κάθε πρόγραμμα του Υπουργείο Εργασίας, του ΟΑΕΔ καθώς και των περιφερειών που αφορά την εργασία και τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας. Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν εφαρμογές εντός του περιβάλλοντος του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

 

Ψηφιακή κατάρτιση στελεχών παροχής προνοιακών υπηρεσιών

Η δράση αποσκοπεί στην κατάρτιση των λειτουργών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και των δημοσίων λειτουργών για την ανάπτυξη ή την εξέλιξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και συνακόλουθα να μπορούν να εξυπηρετήσουν με τον βέλτιστο και ταχύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες, όπως εν προκειμένω πολίτες που εντάσσονται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Ειδικότερα, στην πρώτη φάση της πανδημίας, και δη κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας του πληθυσμού, ευάλωτες ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, υπέργηροι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα που τελούν σε κατάσταση φτώχειας ή κατοικούν σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές τέθηκαν εξ αντικειμένου σε αδυναμία φυσικής πρόσβασης και λήψης υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Αν και κατά κανόνα ενεργοποιήθηκε άμεσα και αποτελεσματικά ο αντίστοιχος κρατικός μηχανισμός για την παροχή σε αυτούς ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας, εντούτοις διαπιστώθηκε έλλειμμα στις ψηφιακές δεξιότητες των στελεχών του δημοσίου κοινωνικού τομέα στην χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Οι ΤΠΕ θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για την κάλυψη των αναγκών των προστατευόμενων προσώπων διά της εξ αποστάσεως ή ψηφιακής εξυπηρετήσεώς τους. Χαρακτηριστικό δε τέτοιο παράδειγμα μπορεί να είναι η εξ αποστάσεως οργάνωση και παροχή υπηρεσιών απασχόλησης και παιδιών με αναπηρία ή παιδιών προσχολικής αγωγής ή η εξ αποστάσεως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή ψυχολογικών υπηρεσιών που ωστόσο προκειμένου να καταστούν εφικτές απαιτούν, εκτός των αναγκαίων υποδομών, και αντίστοιχη εξοικείωση και εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.

Σκοποί της δράσης είναι η απλοποίηση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, η ενεργοποίηση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση, η αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της κοινωνικής διοίκησης, καθώς και η εξασφάλιση της ψηφιακής διαθεσιμότητας των στελεχών της δημόσιας διοίκησης για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ψηφιακές υπηρεσίες.

 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας υποστηρίζεται από επαγγελματίες και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν στην ένταξη στην αγορά εργασίας, στην ασφάλεια και υγιεινή στον εργασιακό χώρο. Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών απαιτεί αφενός τη συστηματική συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών και αφετέρου την παρακολούθηση της λειτουργίας των εταιρειών. Η ανάγκη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων, όπου οι συστάσεις των ειδικών επικαιροποιούνται σε καθημερινή βάση και υιοθετούνται νέα μέτρα προφύλαξης και πρακτικές για τους εργασιακούς χώρους. Σήμερα για το σκοπό αυτό τηρούνται μητρώα και υποστηρίζονται χειρόγραφες διαδικασίες, που επιβαρύνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και τους συναλλασσόμενους επαγγελματίες. Με το έργο θα αναπτυχθούν εφαρμογές και συστήματα για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών, με στόχο αφενός την αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων για τις συγκεκριμένες πολιτικές και αφετέρου την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων.

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με σκοπό την άρτια υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου στην εκτέλεση του έργου τους αλλά και την διευκόλυνση των τεχνικών ασφαλείας / ιατρών εργασίας τόσο σε ότι αφορά την αρχική κατάρτισή τους όσο και την συνεχή ενημέρωση και πληροφόρησή τους.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει πύλη ενημέρωσης και διάθεσης υλικού για πιστοποιημένους χρήστες, υποσύστημα μητρώων τεχνικών ασφαλείας – ιατρών εργασίας, υποσύστημα για τα εργατικά ατυχήματα, υποσύστημα παρακολούθησης μέτρων προστασίας και εφαρμογής που αφορούν μεταδοτικές νόσους, υποσύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και πιστοποιήσεων με δυνατότητες on-line αιτήσεων συμμετοχής, πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης με δυνατότητα παροχής ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαιδευσης καθώς  και δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών εξετάσεων για την παροχή πιστοποιήσεων.

Με το έργο θα πραγματοποιηθεί και η πιστοποίηση της υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας όσο και των αντίστοιχων ελεγκτών του ΣΕΠΕ στα απαιτούμενα ISO.

 

Υιοθέτηση Ευρωπαϊκής Κωδικοποίησης Επαγγελμάτων & Δεξιοτήτων (ESCO)

Το παρόν έργο έχει στόχο να υιοθετήσει πλήρως την ευρωπαϊκή κωδικοποίηση επαγγελμάτων και ικανοτήτων/δεξιοτήτων ESCO, η οποία στην τωρινή της μορφή περιλαμβάνει 2.942 επαγγέλματα και 13.485 ικανότητες/δεξιότητες. Οι εν λόγω κωδικοποιήσεις θα ενταχθούν στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, προκειμένου να υπάρχει κοινός τρόπος επικοινωνίας π.χ. ανάμεσα στην προσφορά κενών θέσεων εργασίας από τους εργοδότες και στη ζήτηση εργασίας από τους ανέργους. Το έργο αυτό θα συνεισφέρει στη διαλειτουργικότητα διαδικασιών που αφορούν επαγγέλματα, δεξιότητες και ικανότητες.

 

Ανάπτυξη νέου συστήματος οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΑΕΔ

Το σύστημα οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών του ΟΑΕΔ τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το 2012 και υποστηρίζεται έως σήμερα, με συνεχείς αναβαθμίσεις και ενημερώσεις, ώστε να υποστηρίζονται οι συνεχώς νέες και αυξημένες ανάγκες του Οργανισμού. Ωστόσο, οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία καθώς και οι αυξημένες ανάγκες ενός Οργανισμού που ενσωμάτωσε δύο άλλους, τους Οργανισμούς Εργατικής Εστίας και Κατοικίας, απαιτούν ένα σύγχρονο εργαλείο οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών που θα είναι σε θέση να παραμετροποιείται κατά το δοκούν αλλά και να διαχειρίζεται έναν τεράστιο όγκο συναλλαγών σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, το μέγεθος του Οργανισμού, σε όρους ανθρώπινου δυναμικού, απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία για τη διαχείριση του τελευταίου.

 

Σύστημα Αυτόματης Διαδικασίας Εγγραφής Επιδόματος ΟΑΕΔ

Η παροχή της πλειονότητας των επιδομάτων του ΟΑΕΔ (επίδομα μακροχρόνια ανέργων, ειδικό εποχικό βοήθημα) απαιτεί επεξεργασία με συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, που έχει ως αποτέλεσμα τόσο την αύξηση του χρόνου ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, όσο και του κόστους αλλά και του ποσοστού σφαλμάτων επεξεργασίας. Η αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών από την άλλη μπορεί να επιλύσει αρκετά από τα ανωτέρω ζητήματα, αλλά απαιτεί προσαρμογή των νέων μεθόδων εργασίας, αλλαγές και εξοικείωση του προσωπικού.

Η αρχική πιλοτική εφαρμογή της πλήρους αυτοματοποίησης σε ένα επιλεγμένο επίδομα του ΟΑΕΔ (εποχικό επίδομα), θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των στόχων που μπορούν να επιτευχθούν και στη δημιουργία συναντίληψης για την προσαρμογή των νέων μεθόδων εργασίας για όλα τα επιδόματα του ΟΑΕΔ, ώστε εν συνεχεία να ψηφιοποιηθεί το σύνολο των σχετικών διαδικασιών.

 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Διαχείριση των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Training Management System-TMS)

Η νέα αρχιτεκτονική του ΟΑΕΔ, όσον αφορά στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Κατάρτισης απαιτεί ένα ευέλικτο, αρθρωτό πληροφοριακό σύστημα που να υποστηρίζει τις διαδικασίες, τη ροή εργασιών και γενικά όλο τον κύκλο ζωής των προγραμμάτων κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Το εν λόγω σύστημα θα διασυνδέεται και θα διαλειτουργεί με τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού αλλά και με συστήματα τρίτων φορέων. Το σύστημα θα υποστηρίζει προγράμματα τύπου voucher για ανέργους, προγράμματα κατάρτισης για ανέργους που προκύπτουν μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες και προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους (ΛΑΕΚ).

 

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας των ωφελούμενων προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Το τρέχον σύστημα ΕΕΚ χρήζει εκσυγχρονισμού καθώς εμφανίζεται ως ιδιαιτέρως κατακερματισμένο και αναποτελεσματικό ως προς την παροχή σχετικών δεξιοτήτων ή την υποστήριξη αποφοίτων για να μεταβούν σε καλές θέσεις εργασίας. Καθώς η χώρα αναδύεται από την οικονομική ύφεση που προκαλείται από το COVID-19, είναι όλο και πιο σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας (ALMP) και τα προγράμματα είναι εκσυγχρονισμένα, καλά στοχευμένα και περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και της μαθητείας, για να βοηθήσουν τα άτομα να μεταβούν σε καλές θέσεις εργασίας. Γενικότερα, η τρέχουσα δομή πολιτικής ΕΕΚ στην Ελλάδα δεν διαθέτει συνεκτικές πολιτικές σχεδιασμού και συντονισμού και πλατφόρμες γνώσης, καθώς και ισχυρά συστήματα αξιολόγησης για την παρακολούθηση του κόστους, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προγράμματος. Η έλλειψη πληροφοριών συχνά οδηγεί σε αναποτελεσματική κατανομή δημόσιων πόρων, επανάληψη προσπαθειών μεταξύ παρόχων κατάρτισης και αβεβαιότητα σχετικά με τα προγράμματα που πρέπει να ακολουθήσουν, δεδομένης της άγνωστης απόδοσης επένδυσης και της έλλειψης άμεσα διαθέσιμων διοικητικών δεδομένων για την παρακολούθηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων. Μέσα από αυτή την παρέμβαση θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας των ωφελούμενων προγραμμάτων ΕΕΚ ώστε να υφίσταται η δυνατότητα άσκησης στοχευμένων παρεμβάσεων από κυβερνητικής πλευράς.

 

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας (M & E)

Βασικός στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ενεργητικών Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας είναι να διευκολύνει την έγκαιρη και συστηματική διαθεσιμότητα δεδομένων και την ανάλυση βασικών δεδομένων για τις Ενεργητικές Πολιτικές για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε υψηλό επίπεδο της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ΕΠΑ, καθώς και η χρήση αυτών των στοιχείων για τον αντικειμενικό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τη χρηματοδότησή τους ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

 

Ψηφιοποίηση διαδικασίας πρόσληψης ωρομισθίων καθηγητών για τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και βρεφονηπιοκόμων για τους ΒΝΣ ΟΑΕΔ και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μαθητών και γονέων βρεφών και νηπίων με τη χρήση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)

Για πρώτη φορά ψηφιοποιείται πλήρως η διαδικασία πρόσληψης ωρομισθίων καθηγητών για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ και βρεφονηπιοκόμων για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΟΑΕΔ με αυτόματη μοριοδότηση και δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής δικαιολογητικών. Παράλληλα, οι αιτήσεις για ένταξη μαθητών στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και γονέων βρεφών και νηπίων στους ΒΝΣ ΟΑΕΔ ψηφιοποιείται εξ ολοκλήρου.

 

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης διαδικασίας σύζευξης και φόρτου εργασίας εργασιακών συμβούλων (Επέκταση Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας)

Το Πρόγραμμα Αμοιβαίας Βοηθείας μεταξύ των ΔΥΑ Εσθονίας και Ελλάδας (Mutual Assistance Project -MAP) πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και εποπτεία του Δικτύου Ευρωπαϊκών Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES Network) στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και της αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Στόχος του MAP είναι να υποστηρίξει τον ΟΑΕΔ στην οργάνωση της επόμενης φάσης αναδιάρθρωσης των διαδικασιών εξατομικευμένης προσέγγισης (ανέργων – εργοδοτών). Ο ΟΑΕΔ έχει ήδη αναπτύξει μια διμερή σχέση με την Εσθονική ΔΥΑ, η οποία έχει εξελίξει ένα ψηφιακό εργαλείο αιχμής για τη διαχείριση της διαδικασίας σύζευξης (matching) της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Με τη χρήση αυτού του εργαλείου, η Εσθονική ΔΥΑ έχει αναβαθμίσει το σύστημα και τις διαδικασίες εξατομικευμένης προσέγγισης. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της όλης διαδικασίας (monitoring). Οι υπηρεσίες της Εσθονικής ΔΥΑ έχουν, επίσης, διαπιστώσει ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου εργαλείου ενισχύει την ικανότητα και την αποδοτικότητα των εργασιακών της συμβούλων, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα αντιστοίχισης με βάση τις δεξιότητες αλλά και διαχείρισης των περιπτώσεων σε εξατομικευμένο επίπεδο. Η εν λόγω εσθονική εφαρμογή διαθέτει παρόμοιο σχεδιασμό με το Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας που αναπτύχθηκε από το ΕΙΕΑΔ. Τα δυο αυτά συστήματα χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή προγραμματισμού. Ως εκ τούτου, το MAP θα έχει τη δυνατότητα διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε ένα ενισχυμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών από τον ΟΑΕΔ. Μέσα από την εφαρμογή τεχνικών και λειτουργικών βελτιώσεων θα ενισχυθούν πρακτικά οι διοικητικές διαδικασίες και θα επιτευχθεί ένα ποιοτικό πρότυπο παροχής υπηρεσιών σε πολίτες και υποστήριξης σε εργοδότες, που αναμένεται να καταστήσει την παρουσία του Οργανισμού στην αγορά εργασία πολύ αποτελεσματικότερη.

 

Σύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας (business intelligence) για τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΔ

Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού με τη φιλοσοφία του ολοκληρωμένου κτηματολογίου και τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, δεδομένων και δεικτών απόδοσης με στόχο τη συστηματικότερη παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΔ.

 

Επανειδίκευση & βελτίωση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και ιδίως των εποχιακών εργαζόμενων

Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα ΑΕΙ αλλά και φορείς του ιδιωτικού τομέα παρέχει ενισχυμένες δυνατότητες για ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση μέσω ειδικά στοχευμένων προγραμμάτων τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ενότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαίδευσης σε τάξη ή άλλα υβριδικά εκπαιδευτικά μοντέλα. Η προτεινόμενη πρωτοβουλία θα συμβάλλει στο κλείσιμο του χάσματος δεξιοτήτων και ιδίως των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της παραγωγικότητας του μεγάλου εποχιακού εργατικού δυναμικού της. Η κατάρτιση θα παρέχεται με αυστηρά μέτρα ποιοτικού ελέγχου και με πιστοποιημένες διαδικασίες και προγράμματα. Η πρόταση επιδιώκει να μετατρέψει το «χρόνο αδράνειας» των εργαζομένων σε μια περίοδο ανάπτυξης δεξιοτήτων, η οποία με τη σειρά της θα αυξήσει την παραγωγικότητα, θα υποστηρίξει τη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και θα βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το πρώτο αντίστοιχο πρόγραμμα αναμένεται να παράσχει ευκαιρίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου, λόγω της σημαντικής εξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από την τουριστική βιομηχανία, κυρίως μέσω των κέντρων δια βίου και συνεχούς εκπαίδευσης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΚΕΚ).

 

Εξ αποστάσεως επαγγελματική εκπαίδευση (e-learning) στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Ένεκα των περιοριστικών μέτρων από την εξάπλωση της πανδημίας (COVID-19) υλοποιήθηκε ταχύτατα πρόγραμμα για την εισαγωγή του μέτρου της εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Το μέτρο αναπτύχθηκε σε πιλοτική βάση τους πρώτους μήνες της πανδημίας, με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε όρους συμμετοχής και αποδοχής τόσο από το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και από τους μαθητές. Η χρήση του εν λόγω μέτρου αναμένεται να επεκταθεί στο επικείμενο σχολικό έτος.

 

EESSI – Δημόσιος Κατάλογος των Ευρωπαϊκών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Το EESSI είναι ένα σύστημα που βοηθά τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη την ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, τις παροχές ασθένειας, επαγγελματικής ασθένειας και εργατικού ατυχήματος ή ανεργίας, τη συνταξιοδότηση ή τα οικογενειακά επιδόματα, ταχύτερα και με ασφάλεια, όπως υπαγορεύουν οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης. Πριν από την λειτουργία του EESSI, οι περισσότερες ανταλλαγές γίνονταν σε έντυπη μορφή. Αυτές τώρα αντικαθίστανται από ηλεκτρονικές ανταλλαγές, καθώς οι φορείς των κρατών μελών αρχίζουν να εφαρμόζουν το σύστημα EESSI.

 

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΕΦΚΑ

Βασικό στόχο του έργου e-ΕΦΚΑ αποτελεί η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών/συναλλασσόμενων με τον ΕΦΚΑ μέσω της απλοποίησης και βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών, της ανάπτυξης ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, της δημιουργίας τηλεφωνικού κέντρου υποστήριξης κ.λπ., που θα συμβάλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Βασικοί πυλώνες ανάπτυξης του συστήματος θα είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, η εναρμόνιση με αυστηρές προδιαγραφές προσβασιμότητας και η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια των συστημάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τελικός σκοπός του έργου είναι να γίνεται κατά το δυνατόν η επεξεργασία των δεδομένων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, να μειωθούν/ εξαλειφθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα ενδιάμεσα στάδια. H έγκριση της Διοίκησης θα παρέχεται αυτόματα από τα πιστοποιημένα πληροφοριακά συστήματα και χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρωτότυπων δικαιολογητικών από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, αλλά μέσω πιστοποιημένων χρηστών (ΚΕΠ, Περιφέρειες, Δήμοι κ.λπ.). Το έργο μεταξύ άλλων: α) θα υλοποιήσει την ηλεκτρονική Βεβαίωση και Επίδοση Διοικητικών Πράξεων, β) θα αυτοματοποιήσει την Οικονομική Διαχείριση Εισπράξεων/Πληρωμών και θα εισάγει μηχανήματα POS, και τέλος θα γ) δημιουργήσει Διαδραστικό Αποθετήριο Γνώσης του ΕΦΚΑ με νόμους, εγκυκλίους, οδηγίες και ένα forum όπου αρμόδια στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης θα απαντούν σε ερωτήσεις και θα δίνουν οδηγίες.

Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ

Ο χρόνος ασφάλισης για ορισμένα ταμεία που συγχωνεύθηκαν στο ΙΚΑ καθώς και σε πρώην ταμεία επικουρικής ασφάλισης υπάρχει σε κεντρικά αρχεία σε έντυπη μορφή, καθυστερώντας την αναζήτηση και αποτύπωσή του κατά την επεξεργασία των αιτημάτων συνταξιοδότησης. Επιπλέον στο τ. ΙΚΑ τηρούνται στα αρχεία των υποκαταστημάτων καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού για την περίοδο πρό του 2002 που χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση του χρόνου ασφάλισης σε περίπτωση αμφιβολίας καθώς και σε περίπτωση απώλειας των βιβλιαρίων του ασφαλισμένου.

Η ψηφιοποίηση του αρχείου αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την εξοικονόμηση χώρων και ανθρωπίνων πόρων όσο και για την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής σύνταξης, τη διαφάνεια, την ακρίβεια των υπολογισμών.

Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση των κεντρικών αρχείων των συγχωνευθέντων στο τ.ΙΚΑ ταμείων, των τ.Επικουρικών ταμείων και των καταστάσεων ασφάλισης προσωπικού που υπέβαλαν οι εργοδότες στα 30 μεγαλύτερα υποκαταστήματα του τ.ΙΚΑ, από το 1980 έως το 2002. Η ψηφιοποίηση θα περιλαμβάνει την οπτική αποτύπωση των εγγράφων (scan) αλλά και την αναγνώριση/ καταχώριση των δεδομένων του χρόνου ασφάλισης στη Βάση Δεδομένων του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» για την χρήση τους στη συνέχεια για την απονομή των συντάξεων.

 

Μηχανοργάνωση – ψηφιακή αναβάθμιση Νομικής Υπηρεσίας e-ΕΦΚΑ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην δυνατότητα αποτύπωσης τρέχουσας θέσης των δικαστικών αξιώσεων του e-ΕΦΚΑ και των δικαστικών και εξωδίκων απαιτήσεων κατ΄ αυτού έτσι ώστε να καταστεί δυνατή και η σύνταξη ισολογισμών με ακριβή – αληθή στοιχεία, να είναι ακριβής και η τυχόν σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας του φορέα, να είναι δυνατή η επιβολή συμψηφισμών, να διευκολυνθεί η αποπληρωμή υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων και η αποτροπή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων, να βελτιωθούν σημαντικά οι πιθανότητες ευδοκίμησης των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων του e-ΕΦΚΑ και εν γένει η δικαστική και εξωδικαστική θέση του (καθώς θα είναι δυνατή η βάσιμη και ορισμένη προβολή ισχυρισμών και ενστάσεων περί εξόφλησης, παραγραφής, εκκρεμοδικίας κ.α.), να δημιουργηθεί μια ενιαία τράπεζα νομικών πληροφοριών μέσω της οποίας θα καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενιαίας πρακτικής χειρισμού δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων από τους 767 συνεργαζόμενους δικηγόρους, 80 έμμισθους δικηγόρους του e-ΕΦΚΑ και 19 μέλη του ΝΣΚ, να καταστεί εφικτός ο έλεγχος από τον προϊστάμενο της Νομικής υπηρεσίας της πιστής εφαρμογής των οδηγιών ορθού χειρισμού, της μη απώλειας προθεσμιών, της αποτροπής παραγραφής απαιτήσεων του e-ΕΦΚΑ κατά τρίτων, της τυπικής παράστασης (και όχι ερημοδικίας) του e-ΕΦΚΑ σε όλες τις υποθέσεις που τον αφορούν. Τέλος, να περιοριστεί σημαντικά η δικαστική δαπάνη και εν γένει τα έξοδα δικαστικών παραστάσεων.

 

Ψηφιακή Απονομή Σύνταξης ΑΤΛΑΣ

Η ψηφιακή απονομή σύνταξης ΑΤΛΑΣ αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Η νέα διαδικασία ψηφιακής απονομής κύριας σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» έρχεται να αντιμετωπίσει το σημαντικότερο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των τελευταίων δεκαετιών. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ» μετασχηματίζει τη διαδικασία απονομής συντάξεων σε μια απλή ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 4, επιτυγχάνοντας την απαλλαγή του ασφαλισμένου από το ρόλο του άτυπου κλητήρα που έπρεπε να συγκεντρώσει και να προσκομίσει πληθώρα δικαιολογητικών. Πλέον αυτά αντλούνται ηλεκτρονικά μέσω της διασύνδεσης του e-ΕΦΚΑ με τους φορείς που τα εκδίδουν. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η μετατροπή μιας πολύμηνης κατά κανόνα διαδικασίας σε μια συναλλαγή λίγων λεπτών για τους ασφαλισμένους. Ενδεικτικά με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της πρώτης φάσης υλοποίησης, ο χρόνος απονομής της σύνταξης θα μειωθεί σε λίγα δευτερόλεπτα από την υποβολή της αίτησης.

Στο πλαίσιο των σύγχρονων τεχνικών ευέλικτης διαχείρισης πολύπλοκων έργων όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής σύνταξης ακολουθείται η υλοποίηση σε τέσσερις φάσεις κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει το στάδιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, το στάδιο της 3μηνης πιλοτικής λειτουργίας, το στάδιο της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας και το στάδιο της ένταξης του μέγιστου δυνατού όγκου των εκκρεμών υποθέσεων.

Στην πρώτη φάση που τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στις 23 Ιουλίου 2020 εντάχθηκαν οι συντάξεις γήρατος των αγροτών και οι μεταβάσεις αιτία θανάτου. Οι επόμενες τρεις φάσεις έχουν σχεδιαστεί ως εξής:

 • Φάση Β’: Συντάξεις Αναπηρίας και Γήρατος υγειονομικών με στόχο την παραγωγική λειτουργία από το Μάρτιο του 2021
 • Φάση Γ’ : Συντάξεις Γήρατος μισθωτών, δημοσίου και μηχανικών με στόχο την παραγωγική λειτουργία από τον Ιούλιο του 2021
 • Φάση Δ’ : Συντάξεις Γήρατος ελεύθερων επαγγελματιών, νομικών και εργαζομένων στον τύπο με στόχο την παραγωγική λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2021.

Με την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού υπολογίζεται ότι θα έχει εκδίδεται ψηφιακά το 85% των αιτήσεων.

 

Ψηφιακός μηχανισμός συγκέντρωσης στοιχείων και εξαγωγής του Κατώτατου Νομοθετημένου Μισθού

Ο ευρύτερος στόχος αφορά στην οικοδόμηση ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας, στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, στην απασχόληση, και στη μείωση της φτώχειας και του συνεπακόλουθου κοινωνικού αποκλεισμού. Προς τούτο, αποβλέπουμε στην κατά το δυνατόν διασφάλιση αξιοπρεπούς αμοιβής λαμβάνοντας υπόψη/συνεκτιμώντας τις εθνικές οικονομικές συνθήκες.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι ο Μηχανισμός προσδιορισμού (νομοθετημένου) κατώτατου μισθού να συγκεντρώνει τα στοιχεία εκείνα ώστε ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός να είναι ευθυγραμμισμένος με την πραγματική πορεία της οικονομίας, να στηρίζει και να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στοχεύουμε στην ανάσχεση των απολύσεων, στη διατήρηση αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και για αυτό απαιτείται εξαγωγή και συγκέντρωση στοιχείων προερχόμενα από τα επιστημονικά – ερευνητικά ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων, ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ κτλ., συγκέντρωση στοιχείων προς τροφοδότηση/ ενημέρωση της διαδικασίας/ μηχανισμού προσδιορισμού/ εξαγωγής νομοθετημένου μισθού (data to inform the minimum wage setting process/cycle), καθώς και βελτίωση ή ενίσχυση της επάρκειας και προσβασιμότητα Στοιχείων/ δεδομένων. Ως και τούτου, θα εξασφαλιστούν η αξιολόγηση της ποιότητας, της επάρκειας, της συνάφειας των διαθέσιμων στοιχείων/δεδομένων που απαιτούνται με πλήρη ανάλυση και πρόβλεψη σε ετήσια βάση για την εξαγωγή του νομοθετημένου κατώτατου μισθού.

 

Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ

Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν πέντε έτη λειτουργίας το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κρίνεται ότι χρήζει σημαντικών αναβαθμίσεων με γνώμονα την απλούστευση των διαδικασιών / λειτουργιών, την βελτιστοποίηση της ευχρηστίας και εν γένει της εμπειρίας των χρηστών και την καλύτερη ενσωμάτωσή του στο υπόλοιπο οικοσύστημα πληροφοριακών υποδομών του Υπουργείου.

Σε ότι αφορά το τελευταίο οι δύο βασικοί στόχοι είναι η μεταφορά του στο περιβάλλον του G-cloud της ΓΓΠΣΔΔ και η πλήρης ενοποίηση της λειτουργίας του με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καθώς σήμερα υπάρχει πληθώρα πληροφοριών που τηρούνται χωρίς να χρειάζεται και στα δύο συστήματα, όπως τα μητρώο εργοδοτών και εργαζομένων, η αντιστοίχιση τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας με επιχειρήσεις κτλ, γεγονός το οποίο προσδίδει αχρείαστο διοικητικό βάρος τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, όσο και στις επιχειρήσεις.

Επίσης, η βασική πηγή δεδομένων για την στόχευση των ελέγχων είναι τα πρωτογενή στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Μέσω της προτεινόμενης αναβάθμισης θα βελτιωθεί σημαντικά η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας γεγονός το οποίο θα συνδράμει σημαντικά στην καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Ένεκα δε της επιδιωκόμενης διαλειτουργικότητας καθίσταται απαραίτητη η Ψηφιοποίηση των ΠΕΠ ΣΕΠΕ των 5 τελευταίων ετών, ώστε να δημιουργηθεί το κυρωτικό ιστορικό των εργοδοτών και πάνω σε αυτό να χτιστεί το Μητρώο Παραβατικότητας αλλά και το Λευκό Μητρώο εργοδοτών.

 

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των ψηφιακών υπηρεσιών του ΜΤΣ μέσω της ψηφιοποίησης του Αρχείου του ΜΤΣ, δηλαδή Ψηφιοποίηση των φακέλων των μερισματούχων, καθώς και τη σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) για την εκτέλεση της αποστολής του ΜΤΣ που θα παρέχει Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση υποθέσεων κ.λπ.).

 

Ψηφιακός μετασχηματισμός Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικασίας στα ΚΕΠΑ, την επιτάχυνση της διαδικασίας, τη δημιουργία ενός αδιάβλητου συστήματος αξιολόγησης και γνωστοποίησης του ιατρικού αποτελέσματος, την βέλτιστη προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, την αποτροπή επαναλαμβανόμενων άσκοπων διαδικαστικών πράξεων, την αποφυγή συνωστισμού, ιδίως σε συνθήκες πανδημίας και κυρίως την μείωση της φυσικής παρουσίας και κατ΄ επέκταση της ταλαιπωρίας ιδιαίτερα ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών αυτών.

Υποέργο 1 : Οργάνωση και Φυσικές Υποδομές

 • Ανασχεδιασμός διαδικασιών μέσω της δημιουργίας κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας με σαφή προσδιορισμό των σταδίων πιστοποίησης αναπηρίας
 • Ανασύνθεση του Ειδικού Ιατρικού Σώματος με την ένταξη νέων ιατρών και δημιουργία κώδικα λειτουργίας αυτού.
 • Βελτίωση φυσικής και λειτουργικής προσβασιμότητας των αιτούντων πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας (ΑμεΑ).

Υποέργο 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αιτήματος, πληρωμής παραβόλου, λήψης της απόφασης και υποβολής ενστάσεως επί αυτής στο δικτυακό τόπο gov.gr
 • Ανάπτυξη υποσυστήματος ιατρικών γνωματεύσεων και έκδοσης αποφάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΔΙΚΑ
 • Ηλεκτρονική διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» για την ψηφιακή απονομή συντάξεων αναπηρίας
 • Ανάπτυξη Συστήματος Επιχειρησιακής Ευφυίας (ΒΙ) για την παρακολούθηση των θεμάτων αναπηρίας στη χώρα και την υποστήριξη στη χάραξη στρατηγικής.
 • Webservices και διάθεση στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για αυτοματοποιημένη πρόσβαση αρμόδιων φορέων ( ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ, ΑΑΔΕ κλπ) στις αποφάσεις των ΚΕΠΑ
 • Υλικοτεχνική υποδομή (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκάνερ, εκτυπωτές και αναλώσιμα).
 • Εκπαιδευτικές δράσεις για την παραγωγική λειτουργία του ανωτέρω έργου (Σύνταξη εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού. Εκπαίδευση ιατρών και γραμματέων).

 

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία

Η δράση περιλαμβάνει τη μετεξέλιξη της πλατφόρμας του Εθνικού Μηχανισμού, με την ενσωμάτωση όλων των πληροφοριακών συστημάτων, μέσω των οποίων υποβάλλονται οι αιτήσεις για τα εθνικά κοινωνικά επιδόματα και καταχωρούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (ΤΕΒΑ, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Δομές Φτώχειας, ΚΔΗΦ, ΣΥΔ, δομές κλειστής φροντίδας, όπως κέντρα χρονίως πασχόντων, γηροκομεία, δομές παιδικής προστασίας κ.ά.). Ειδικότερα, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη θα περιλαμβάνει:

 1. Μητρώο Ωφελουμένων, στο οποίο θα γίνεται καταχώρηση του Ατομικού Ιστορικού Ωφελούμενων. Το Ατομικό Ιστορικό Ωφελούμενων θα καθοριστεί από το ΥΠΕΚΥ και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και ενιαία πεδία καταχώρισης για κάθε πρόσωπο, ανεξαρτήτως της παρεχόμενης υπηρεσίας. Για το σύνολο των αιτούντων ανεξαρτήτως προγράμματος, πραγματοποιείται η καταχώριση των:
 • Γενικών Στοιχείων των ωφελούμενων, δηλαδή των στοιχείων ταυτοποίησής τους, όπως ΑΜΚΑ/ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, δ/νση, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και των
 • Δημογραφικών και Κοινωνικών Χαρακτηριστικών των ωφελουμένων, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, συσχετίσεις με άλλα πρόσωπα, νομικό καθεστώς, στεγαστική κατάσταση, εκπαίδευση, εργασία (εγγραφή ή μη στον ΟΑΕΔ), ασφάλιση, πληροφορίες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (π.χ. αναπηρία, αυτισμός κ.ά.).
 1. Ενιαία φόρμα αίτησης για το σύνολο των εθνικών προγραμμάτων. Ειδικώς για τα επιδόματα, για την εφαρμογή των ανωτέρω, προτείνεται η ενοποίηση των αιτήσεων για τα επιδόματα Παιδιού, Στέγασης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Αναπηρικά, Επίδομα Γέννας, Ομογενών (αν διατηρηθεί), Ορεινών και Μειονεκτικών, Θέρμανσης, ΚΟΤ Α και Β, Στεγαστικό Φοιτητών και, συνολικά, για οποιαδήποτε παροχή κοινωνικής φύσεως που χορηγείται από την κεντρική διοίκηση (και όχι σε επίπεδο Δήμων).
 2. Διασυνδέσεις και διασταυρώσεις για το σύνολο των προγραμμάτων/ υπηρεσιών. Για την υποβολή αίτησης για οποιοδήποτε πρόγραμμα θα πρέπει να καταχωρηθούν/ διασταυρωθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία σχετικά με το αν πληρούνται τα κριτήρια ένταξης για κάθε πρόγραμμα.

Σκοποί της δράσης είναι η απλοποίηση της πρόσβασης των πολιτών στις κοινωνικές παροχές, η πληρέστερη ενημέρωση για τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, η αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων σε όλα τα προγράμματα (χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής συμπεριφορών ανάλογα με τα κριτήρια του κάθε προγράμματος, π.χ. σύνθεση νοικοκυριού), η εξοικονόμηση χρόνου και πόρων από τη συντήρηση διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων (ενδεικτικά αναφέρεται ότι σήμερα λειτουργεί μια πλατφόρμα για κάθε επίδομα ενώ σπάνια διαλειτουργούν σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφορίας), η τήρηση ιστορικού όλων των παροχών που λαμβάνει κάθε ωφελούμενος, καθώς και η δημιουργία εργαλείου παρακολούθησης και σχεδιασμού των κοινωνικών πολιτικών με κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

 

Εποπτεία και Αξιολόγηση φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

Η δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό και ενοποίηση της προνοιακής νομοθεσίας, στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και στην ανάπτυξη ικανού βαθμού ελέγχου και εποπτείας των φορέων παροχής προνοιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα, με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4052/2012, η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο υπάγεται έκτοτε. Επίσης, με το άρθρο 9 του ν. 4109/2013 συστάθηκαν 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ανά Περιφέρεια της χώρας και σε ένα έκαστο αυτών συγχωνεύθηκαν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες [παραρτήματα] επί μέρους προϋφιστάμενα πλην καταργηθέντα με τον ν. 4109/2013 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έδρευαν στην αντίστοιχη οικεία περιφέρεια και είχαν σκοπούς εντασσόμενους στην προστασία της οικογένειας, παιδικής ηλικίας, νεότητας, τρίτης ηλικίας, ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Ταυτόχρονα υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η δράση των οποίων είτε καθορίζεται από την νομοθεσία που όμως παρωχημένη [ν. 281/1914 και νδ 1111/1972 για τα σωματεία και φιλανθρωπικά σωματεία], είτε δεν προσδιορίζεται ειδικά [βλέπετε ειδικότερα τη λειτουργία των Μη Κερδοσκοπικών οργανώσεων] εποπτεύεται, όμως, η δράση αυτή σε υψηλό επίπεδο χάραξης κοινωνικής πολιτικής από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι ως άνω φορείς μπορούν να επιχορηγούνται εν όλω ή εν μέρει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Με βάση τα ανωτέρω παρατηρείται πληθώρα νομοθεσίας που καθορίζει την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής και προνοιακής φροντίδας γεγονός που οδηγεί σε κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων των φορέων άσκησης της δημόσιας κοινωνικής πολιτικής, με κινδύνους αλληλοεπικάλυψης αυτών αλλά και απουσίας ουσιαστικού ελέγχου και εποπτείας της δράσης των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας και συναφώς της αδυναμίας προσδιορισμού τόσο των ωφελούμενων ομάδων πληθυσμού όσο και του μείγματος της εκάστοτε σχεδιαζόμενης κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής. Με κριτήριο τον εξορθολογισμό της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και των εξ αυτής παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την διασφάλιση ισότιμης, καθολικής και αποτελεσματικής πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των προστατευόμενων ομάδων πληθυσμού, η δράση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και ενοποίηση της σχετικής νομοθεσίας και αντιστοίχως της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων και ενότητα ελέγχου και εποπτείας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σκοποί της δράσης είναι η απλοποίηση της πρόσβασης των πολιτών στις κοινωνικές παροχές, η ενοποίηση της κοινωνικοπρονοιακής νομοθεσίας, και η καλύτερη οργάνωση των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων κατά την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η δημιουργία ικανού και αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής και προνοιακής φροντίδας.

 

Αναμόρφωση νομικού πλαισίου ακινήτων Πρόνοιας – Απογραφή, Ψηφιοποίηση, Τακτοποίηση και Μελέτη Αξιοποίησης Ακινήτων του Υπουργείου

Με το αρ.47 του ν.4386/2016 μεταβιβάστηκαν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, τα οποία έμειναν αδιάθετα από στεγαστικά προγράμματα. Συνολικά πρόκειται για χιλιάδες ακίνητα (ο ακριβής αριθμός τους θα προκύψει από την καταγραφή). Με τον νόμο αυτό μεταβιβάστηκαν τα δικαιώματα μεταξύ των Υπουργείων, αλλά δεν μεταφέρθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το φυσικό αρχείο βρίσκεται διάσπαρτο στις Περιφέρειες.

Επίσης, με το αρ.56 του ν.4075/2012, μεταβιβάστηκαν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων από το Υπουργείο Υγείας και τα ∆.Υ.ΠΕ. προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτευόμενα από τις ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η απλή καταγραφή τους έχει γίνει από τις διοικήσεις κάθε ΝΠΔΔ, αλλά δεν υπάρχει κοινή βάση δεδομένων, ούτε πλήρης αποτύπωση της πληροφορίας. Πιθανά τα ίδια ΝΠΔΔ να έχουν επιπλέον εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, δυνάμει άλλων διατάξεων ή κληροδοσιών.

Η δράση αρχικά θα εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης/ αναμόρφωσης της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νομοθετικού πλαισίου.

Η δεύτερη φάση της δράσης περιλαμβάνει: (α) καταγραφή των ακινήτων, (β) νομικό έλεγχό τους, (γ) τεχνικό, πολεοδομικό & στατικό έλεγχό τους, (δ) καταγραφή της πραγματικής τους κατάστασης, (ε) δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης, με όλα τα στοιχεία που αφορούν τα ακίνητα[2], (στ) άρση νομικών εμποδίων με την ανάληψη κατάλληλων νομικών δράσεων, (ζ) πολεοδομική νομιμοποίηση, όταν αυτό είναι δυνατό και σκόπιμο, (η) ενίσχυση στατικότητας, όπου χρειάζεται, (θ) υλικές παρεμβάσεις στα ακίνητα, για την συμμόρφωση στην παρ.4 του άρθρου 26 του ν.4067/2012 περί προσβασιμότητας, (ι) την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο, (ια) την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και Υπεύθυνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη.

Οι σκοποί της δράσης περιλαμβάνουν την προστασία της ακίνητης περιουσίας από κάθε είδους διεκδικήσεις, καταπατήσεις ή καταστροφές από τρίτους, την αξιοποίηση της περιουσίας προς όφελος δημοσίου συμφέροντος στον τομέα των πολιτικών στέγασης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, την αξιοποίηση της περιουσίας για κοινωφελής σκοπούς (αναβάθμιση περιοχών, δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής και άθλησης, χωροθέτησης σχολικών μονάδων κτλ) και την εν γένει βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος.

 

Επέκταση συστήματος αναδοχής και υιοθεσίας

Η ψηφιακή πλατφόρμα www.anynet.gr συνιστά ένα από τα κρίσιμα εργαλεία για τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής για την αναδοχή και την υιοθεσία, με διαφάνεια και επιτάχυνση διαδικασιών. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2019 δόθηκε ώθηση στην καταχώριση των ανηλίκων οι οποίοι διαβιούν στις 80 μονάδες παιδικής προστασίας της χώρας, ώστε στο επόμενο χρονικό διάστημα να άμεσο ξεκινήσει το «συνταίριασμα» (matching) μεταξύ των υποψηφίων γονιών και των ανήλικων προς αναδοχή και υιοθεσία. Το «συνταίριασμα» θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας, στη βάση μιας σειράς κριτηρίων και υπό την επίβλεψη κοινωνικών λειτουργών. Το υφιστάμενο σύστημα θα επεκταθεί με νέες εφαρμογές για: α) τη χορήγηση του επιδόματος αναδοχής, η οποία θα διασυνδεθεί με τα άλλα συστήματα επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και β) την ένταξη της διαχείρισης των διαδικασιών των αναδοχών και υιοθεσιών για ασυνόδευτους ανήλικους (ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά από τις προσφυγικές ροές), με αξιοποίηση στοιχείων από τα συστήματα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

 

Ψηφιακό πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας

Σήμερα, ο πολύτεκνος πολίτης προκειμένου να λάβει το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, μεταβαίνει στον Δήμο όπου αιτείται και παραλαμβάνει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με αυτό  και κάποια άλλα  έγγραφα που χρειάζονται κατά περίπτωση,  μεταβαίνει με φυσική παρουσία στον πρωτοβάθμιο σύλλογο πολυτέκνων στον οποίο είναι εγγεγραμμένος. Εκεί, αφού έχει ελεγχθεί η οικονομική προς τον φορέα ενημερότητα, υποβάλλει αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας. Ο πρωτοβάθμιος σύλλογος, αφού διενεργήσει έναν πρώτο έλεγχο πληρότητας αίτησης, αποστέλλει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, στην Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος – ΑΣΠΕ-,  η οποία εδρεύει στην Αθήνα και η οποία προβαίνει σε ουσιαστικό και ενδελεχή έλεγχο (σκοπιμότητα, νομιμότητα) και έπειτα εκδίδει το πιστοποιητικό που διαθέτει δικλείδες ασφαλείας, και το αποστέλλει (αποκλειστικά έγχαρτα) είτε στον σύλλογο για να το παραλάβει ο πολίτης, είτε στον πολίτη απ’ ευθείας. Η ΑΣΠΕ διαθέτει σχετικό αρχείο αιτήσεων καθώς και όλα τα  κατά καιρούς υποβληθέντα  προς τον σκοπό αυτό, δικαιολογητικά, τις απορρίψεις και τις εκκρεμείς υποθέσεις και είναι ταξινομημένο με βάση τον  μοναδικό Αριθμό Μητρώου της. Με την  προτεινόμενη ενέργεια, η αίτηση για το παραπάνω αναφερόμενο πιστοποιητικό θα υλοποιείται και μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr, με χρήση της  θυρίδας του πολίτη και του φορέα. Τα δε απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας ή άλλων πρόσφορων προς τον σκοπό ΤΠΕ, από τον πολίτη ή / και τον φορέα αντίστοιχα. Καθώς η ΑΣΠΕ τηρεί φυσικό αρχείο φακέλων για κάθε οικογένεια που υποβάλλει αίτηση για απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας (αιτήσεις προς την απόκτησή της, δικαιολογητικά, απορρίψεις, εκκρεμείς υποθέσεις κ.α.) στόχος είναι αυτό το αρχείο να ψηφιοποιηθεί ώστε να αποκτήσει λειτουργικό χαρακτήρα διαθέτοντας άμεσα αναζητήσιμα και ανακτήσιμα έγγραφα έτοιμα προς αξιοποίηση τους τόσο για την εξυπηρέτηση των πολύτεκνων πολιτών όσο και για τους σκοπούς της ΑΣΠΕ μέσω των ΤΠΕ.

 

Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ – Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος εξυπηρέτησης των πολιτών

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ καθώς και η βελτίωση της ανταποκρισιμότητας στα αιτήματα των πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση της αποστολής του αλλά και μονόδρομο προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά και τα οποία αφορούν στην έγκαιρη και ορθή απονομή των επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους, στην εξάλειψη κάθε λάθους ή απάτης στην απόδοση των παροχών και στη βέλτιστη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των υφιστάμενων ή μελλοντικών δικαιούχων επιδόματος πολιτών.

Το έργο θα δημιουργήσει ένα πλήρες και συνεκτικό σύνολο δράσεων για τον ολοκληρωμένο ψηφιακό και λειτουργικό ανασχηματισμό του Οργανισμού. Το έργο περιλαμβάνει: αναβάθμιση πλατφόρμας παροχής Επιδόματος Παιδιού, ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακής-τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πολίτη, πλήρης ψηφιοποίηση ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, συμπληρωματικές δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης και Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική διαχείριση Αρχείου των δικαιούχων παροχών του ΟΠΕΚΑ, καθώς και δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε επιδοματικές πολιτικές, διεύρυνση σημείων πρόσβασης και πλήρης ψηφιοποίηση απόδοσης και καταβολής επιδομάτων και πληροφόρησης πολιτών ατόμων με αναπηρία.

 

Πίνακας 19: Έργα Τομέα Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πηγή: Ιδία επεξεργασία


[1] Υλοποιείται πιλοτικά στις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης

[2] Θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα ενιαίο Πληροφοριακό σύστημα, τόσο για αυτά τα ακίνητα, όσο και για τα ακίνητα του αρ. 47 του ν.4386/2016

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 12:06 | Homo Digitalis

  Από το 2010 δεν έχει αναθεωρηθεί η ήδη ελλιπής νομοθεσία για την τηλεργασία. Εδώ και αρκετούς μήνες αναμένεται το σχετικό νομοσχέδιο. Η τηλεργασία πρέπει να αποτελέσει μία άμεση νομοθετική πρωτοβουλία, στην οποία θα εξειδικεύονται οι απαιτήσεις για ζητήματα ασφάλειας δεδομένων, αποθήκευσης δεδομένων, επαγγελματικού εξοπλισμού και δικτύου, ευθύνης των εργαζομένων και του Δημοσίου, δικαιωμάτων των εργαζομένων, αποζημιώσεις κ.α.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 11:21 | Κώστας Κρανάς

  Η αναστροφή του BrainDrain είναι μια καλή ευκαιρία για την αναδιοργάνωση των εργασιακών συνθηκών στην Ελλάδα καθώς και την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του τρόπου εργασίας αλλά και την εισαγωγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Τα παράδοξο όμως είναι ότι η αναστροφή του BrainDrain προϋποθέτει τις καλές εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα. Πέρα από έναν αξιοπρεπή μισθό, δύσκολα θα άφηνε κάποιος τη θέση του στο εξωτερικό για να έρθει σε μια Ελληνική εταιρία όπου δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν τηρούνται τα ωράρια και δεν υπάρχει μερικές φορές ούτε σεβασμός.

  Αυτό το πρόβλημα λύνεται κυρίως μέσω της παιδείας, ωστόσο με αυτό τον τρόπο απαιτούνται αρκετές γενεές για να λυθεί. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η δυνατότητα αξιολόγησης των εργοδοτών από τους υπαλλήλους, με διάφανες διαδικασίες, η δυνατότητα ανωνύμων καταγγελιών όσον αφορά την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων και η δημόσια προτροπή ώστε αυτά τα εργαλεία να αξιοποιούνται από τους εργαζόμενους χωρίς φόβο.

  Επιπλέον, η εφαρμογή της τηλεργασίας καθώς και των ευέλικτων ωραρίων θα αποτελούσε ένα ακόμα βήμα προς την υιοθέτηση διεθνών προτύπων εργασίας.

  Τέλος, σχετικά με τη Δημόσιο τομέα, ο οποίος πρέπει να εκσυγχρονιστεί, έχουν γίνει ήδη κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση όπως η ψηφιοποίηση όλων των αρχείων. Πέρα από αυτό, πρέπει όμως να αξιολογείται ετησίως και το προσωπικό, με διάφανες διαδικασίες. Η αξιολόγηση δεν πρέπει να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά να εντοπίζει τυχόν κενά ή μειωμένη απόδοση και στη συνέχεια μέσω περαιτέρω εκπαίδευσης να διορθώνονται και να βελτιώνονται.

  Κώστας Κρανάς
  Πολιτικός Μηχανικός, CEng MICE

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 23:17 | Εμμανουήλ Απέργης

  Σύμφωνα με τον οργανισμό ISO υπάρχουν 97 κατηγορίες για κάθε κατηγορία επαγγελμάτων (δείτε εδώ: https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html). Θα πρέπει όλες οι κατηγορίες δημοσίου και ΟΤΑ, αλλά και ESCO να ικανοποιούν τα πρότυπα και κάθε επιχείρηση να ενημερώνει ένα μητρώο καλή πρακτικής ότι ακολουθεί όλα τα ISO. Παραδείγματος χάριν για το στρατό υπάρχει το ISO 17201 για τον ήχο όπλου ανά απόσταση. Θα πρέπει κάθε οργανισμός δημοσίου ή ιδιώτης να υπακούει σε όλα τα ISO και να υπάρχει μια εφαρμογή που να «ανάβει» κάθε φορά πού ένας οργανισμός ξεφεύγει από τα επιτρεπόμενα όρια ποιότητας.

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 13:39 | Φιλία Εξαρχέα

  ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ. Με την εγγραφή ενός πολίτη στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δίνεται αυτόματα η δυνατότητα της δωρεάν μετακίνησης του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης, ύψους καταθέσεων, είσπραξης ενοικίων, κτλ. Δεν είναι δυνατόν πολίτες των παραπάνω κατηγοριών να μετακινούνται δωρεάν, όταν έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα με τα λεωφορεία! Το ίδιο συμβαίνει και με τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, που ενώ λαμβάνεται υπ΄όψιν το εισόδημα, δεν διασταυρώνεται το ύψος των καταθέσεων, το οποίο, (πολύ σωστά) διασταυρώνεται στο ΚΕΑ, στο κοινωνικό τιμολόγιο και σε διάφορα μερίσματα.
  Θεωρώ ότι οι καταθέσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπ΄όψιν γενικά, ώστε οι παροχές τέτοιου χαραχτήρα να δίνονται στις πραγματικά ευπαθείς ομάδες.

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 04:02 | Νίκος Κ.

  -Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ – Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος εξυπηρέτησης των πολιτών.-

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ:

  Πόλλες φορές εχει παρατηρηθεί στους διαζευγμένους με τέκνα, να μην μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους για το ποιος από τους δυο θα κανει την αιτηση για το επίδομα στήριξης τέκνων του ΟΠΕΚΑ και να κάνουν και οι δυο αίτηση, με αποτέλεσμα το σύστημα να τους μπλοκάρει και τους δυο και να χάνεται άσκοπα χρόνος. Προτείνω για τα διαζευγμένα ζευγάρια που τα τεκνα τους εχουν ενηλικιωθεί, να κανει την αιτηση για το επίδμα το ίδιο το παιδί και το κράτος να πιστώνει τα χρήματα (το ποσό δεν είναι μεγάλο) σε λογαριασμο IBAN οπου κύριος δικαιούχος ειναι το ίδιο το τέκνο. Ειναι εντελως οξύμωρο να εμπιστεουμαστε σε εναν νεαρο 18 ή 24 ετών να κραταει σκοπία στον Εβρο με γεμισμένο οπλο ή να μπορεί να εκλέγει βουλευτή αλλα όταν ερχεται η ωρα να τον εμπιστευτουμε για 300 ή 400 ευρω να μην λαμβάνουμε υπόψην την γνώμη του. Για παρόμοια θέματα διαφορετική αντιμετώπιση. Άλλα μετρα και αλλα σταθμα. Τα τέκνα απο τα 18 και μετα ειναι ενήλίκες και ως ενήλικες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Ας τα εμπιστευτούμε. Ας τα αντιμετωπίσουμε ως ίσοτιμα μέλη της κοινωνίας οπως για παράδειγμα θα αντιμετωπίζαμε εναν 40αρη ενήλικα. Η έννοια της επιμέλειας σταματάει να υφίσταται απο την στιγμή που το παιδί ενηλικιωθει. Το τέκνο έιναι αρκετα ώριμο να διεκπεραιώσει μόνο τους τις υποθέσεις με το κράτος. Δώστε πια ένα τέλος στο θέατρο του παραλόγου με τους χωρισμένους που δεν μιλάνε χρόνια μεταξύ τους και απαιτούν ο καθένας από την μερία του το επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Δεν λείπουν και από το πρόγραμμα και οι περιπτώσεις που επειδή οι υπάλληλοι του αρμόδιου υποκαταστήματος ΟΠΕΚΑ δεν μπορούσαν να αποφανθούν ποιος από τους δύο γονείς είναι πραγματικά δικαιούχος να καλέσουν για ακρόαση τα ίδια τα τέκνα για να βγάλουν το φίδι απο την τρύπα. Αφού το κράτος δεν είναι ικανο να αποφασίσει ποιος από τους δύο γονείς είναι πραγματικά δικαιούχος τότε ή να θεσμοθετήσει πιο ευδιάκριτα κριτήρια που θα αποσαφηνίζουν βάσει ποιων κριτηρίων ενας γονίος είναι δικαιούχος στην ειδική περίπτωση που είναι χωρισμένος με ενήλικο ή να πιστώνει το επίδομα απευθείας στο ίδιο το παιδί. Παρακαλώ πολύ βρείτε μια λύση.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:58 | Χριστίνα Ηλιοπούλου

  Με την αλλαγή τρόπου υπολογισμού των εισφορών στον ΕΦΚΑ των μη μισθωτών και την επιλογή βαθμίδας, μας δόθηκε η δυνατότητα να δηλώσουμε αν έχουμε εισοδήματα από μισθωτή εργασία ώστε να γίνει συμψηφισμός στις εισφορές. Μέχρι εδώ όλα καλά. Έχουν περάσει σχεδόν 10 μήνες και δεν έχει γίνει ακόμη ο συμψηφισμός, σε εμένα τουλάχιστον. Γιατί πρέπει να περνάει τόσος καιρός και να μαζεύονται οι δόσεις; Ό,τι διευκολύνσεις θα μπορούσα να έχω λόγω πανδημίας (μείωση 25% κτλ) τις έχω χάσει (; ) επειδή δεν ξέρω ακόμη ποια είναι η μηνιαία δόση μου. Σε email που έστειλα στον ΕΦΚΑ έλαβα ως απάντηση ένα τυποποιημένο μήνυμα το οποίο δεν μου έλυνε καμία απορία, δηλαδή μου απάντησαν χωρίς να μου απαντήσουν. Δεν μου ζήτησαν κανένα στοιχείο για να εξακριβώσουν έστω αν όσα ειχα κάνει είναι σωστά ή αν έχω κάνει κάποιο λάθος στη διαδικασία.
  Αυτά που ουσιαστικά θέτω ως πρόταση είναι πως πρέπει όντως να γίνονται πιο γρήγορα οι όποιες διεργασίες/συμψηφισμοί κτλ. Είναι τραγικό εν έτη 2020 να παίρνουν τόσο χρόνο οι ενέργειες. Αντιλαμβάνομαι πως η πρόθεση υπάρχει, είναι καιρός να γίνει και πράξη. Επίσης, όταν για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία δίδεται ως τρόπος επικοινωνίας το email, θα πρέπει όντως να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας μέσω αυτού. Το να δεχόμαστε τυποποιημένες απαντήσεις που το μόνο που κάνουν είναι να μας οδηγούν και πάλι στην φυσική υπηρεσία πρέπει να σταματήσουν.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 03:27 | Κοσμίδης Ιωάννης

  Θέμα εργάνη… Εργάνη 2 μετατροπή του από εργαλείο σε οργανισμό……. Τράπεζα χρόνου εργασίας….. Γιατί τράπεζα. Γιατί ως τράπεζα έχεις τα πλεονεκτήματα, είδη κατοχυρωμένα, όσο αφορά για την προστασία του πολίτη και τα δικαιώματα του. Ένα από αυτά είναι και το pos, στο οποίο η ηλεκτρονική κάρτα η ηλεκτρονική ταυτότητα θα μπορεί,(χρόνου εργασίας) αντί να χρεώνει λεπτά του ευρώ να χρεώνει λεπτά της ώρας. Ο έλεγχος πια θα είναι πολύ πιο απλός και πιο εύκολος, και θα μπορούν να το έχουν όλοι χωρίς δικαιολογίες. Αν τώρα το δείτε και μελλοντικά, μπορείτε να το συνδυάσετε και με τις συντάξεις. Σε όλα αυτά αν καταφέρετε να το κατοχυρώσετε κιόλας, είμαι σίγουρος ότι θα το ζητήσουμε και άλλοι…. Καλή ή όχι, πραγματοποιήσιμη ή όχι, είναι μία ιδέα. Το χρήμα έρχεται με την εργασία και ο πλούτος με τις ιδέες. Χαρά μου και τιμή μου σας εύχομαι ότι καλύτερο για εσάς και το κράτος μας.