9.8. Τομέας Εσωτερικών & Δημόσιας Διοίκησης

9.8.1. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Στόχοι

Παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης (κεντρική, περιφερειακή, τοπική), παραμένει επίκαιρη η ανάγκη επανασχεδιασμού και αναδιοργάνωσης της. Για τον σκοπό αυτό δύο είναι οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που διέπουν τις ψηφιακές δράσεις για τη Δημόσια Διοίκηση. Η πρώτη αφορά στην καταγραφή, απλούστευση και ομογενοποίηση των διαδικασιών, ενώ η δεύτερη στην αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτομιών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Οι επιμέρους στόχοι μέσω των οποίων η ελληνική Δημόσια Διοίκηση θα εξελιχθεί σε σύγχρονη και φιλική προς τους πολίτες και στις επιχειρήσεις αφορούν στην απλούστευση χρονοβόρων, κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, και της αξιοποίησης του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού της. Προς την κατεύθυνση αυτή η διαβούλευση με την κοινωνία και η υποχρέωση λογοδοσίας με βάση την αρχή της διαφάνειας, η διαλειτουργικότητα μεταξύ μητρώων δημοσίων φορέων, η οργανωμένη και αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών μεταξύ οργανισμών, η απλούστευση διαδικασιών για τη χορήγηση επιδομάτων ή των πάσης φύσεως δηλώσεων/αιτήσεων, είναι κάποιες από τις ενέργειες που απλουστεύουν την καθημερινότητα, βελτιώνουν την ζωή του πολίτη και ενδυναμώνουν το κράτος δικαίου.

Παράλληλα, η δυνατότητα εφαρμογής της τηλεργασίας, δηλαδή της παροχής εξ αποστάσεως εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση, κρίνεται ότι είναι πλέον αρκετά ώριμη για να εφαρμοστεί, κατά αντιστοιχία με τον ιδιωτικό τομέα. Η τηλεργασία ως έργο για τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου θα συμβάλει στην ανταπόκριση του Δημόσιου Τομέα στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις ικανοποιώντας επιχειρησιακές, ατομικές και κοινωνικές ανάγκες. Η τηλεργασία συνδέεται με τις σύγχρονες τάσεις αύξησης της ευελιξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, επιδρώντας καταλυτικά στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας. Ειδικότερα στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού (covid-19)[1],ο δημόσιος τομέας υιοθέτησε για τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, οι δημόσιοι φορείς διαμορφώνοντας το πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης δύνανται να εκτιμήσουν τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων, που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως. Σε αυτή την κατεύθυνση βασικός καταλύτης είναι η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης ePresence[2] και τα ψηφιακά εργαλεία που παρέχονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

9.8.2. Έργα

Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ Βαθμού

Το Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών της χώρας στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη για το λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών σε τομεακό και οριζόντιο επίπεδο. Ειδικότερα σε τομεακό επίπεδο δίνεται έμφαση στις περιοχές: α) Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Δημόσιας Υγείας, β) Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, γ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδομίας, δ) Υποδομών, Μεταφορών, ε) Αγροτικής Ανάπτυξης, στ) Μεταποίησης, Εμπορίου, Τουρισμού, ζ) Δημοτικής αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας. Σε οριζόντιο επίπεδο δίνεται έμφαση στις λειτουργικές περιοχές: α) Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του πολίτη, β) Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, γ) Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και διοικητικές λειτουργίες. Η μελέτη θα καταγράψει πλήρως τις διαδικασίες βάσει των οποίων εξυπηρετείται ο πολίτης και θα προσδιορίσει τις λειτουργικές προδιαγραφές των προτεινόμενων πληροφοριακών συστημάτων. Κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων αυτών το έργο θα εστιάσει σε πρώτη φάση στην ανάπτυξη-αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των πρότυπων εφαρμογών που θα ακολουθούν τις νέες ανασχεδιασμένες διαδικασίες. Η εφαρμογή αρχικά θα γίνει σε επιλεγμένες λειτουργικές περιοχές αντιπροσωπευτικών ΟΤΑ, παρέχοντας τη δυνατότητα μετάπτωσης, εκπαίδευσης και λειτουργίας των νέων εφαρμογών. Σε δεύτερο στάδιο θα επεκταθούν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης σε περισσότερους ΟΤΑ.

 

Πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και επιτροπών Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Το μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας των οργανισμών Αυτοδιοίκησης προβλέπει συχνά συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών τα μέλη των οποίων είναι φυσικά απομακρυσμένα. Το χαρακτηριστικό αυτό δυσχεραίνει τη συνεργασία των μελών και την αποτελεσματικότητα των ομάδων που συνεδριάζουν. Το παρόν έργο, θα υλοποιήσει μια πλατφόρμα με αντικείμενο την υποστήριξη τηλεδιασκέψεων και γενικότερα τη διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη όλου του κύκλου οργάνωσης αυτών, από την αρχικοποίηση και πρόσκληση των μελών, μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων με τη βοήθεια της καταγραφής των πρακτικών. Αξιοποιώντας υφιστάμενες οριζόντιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης θα παρέχει σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον δυνατότητες τηλεδιασκέψεων, διαμοιρασμού οθόνης, παρουσιάσεων, επεξεργασίας εγγράφων σε πραγματικό χρόνο για την ορθότητα των πρακτικών και την σύνταξη των σχετικών αποφάσεων. Επιπρόσθετα θα διαθέτει σύστημα ψηφοφορίας για πιο αποτελεσματική και ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σύστημα διαμοιρασμού εγγράφων, δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής από απομακρυσμένους χρήστες στα απαιτούμενα έντυπα αποφάσεων κ.ά. Στόχος είναι να αναπτυχθεί μια πρότυπη λύση για τη διενέργεια συνεδριάσεων, που θα αποτελέσει μοντέλο-πιλότο για την ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση, επιδιώκοντας την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.

 

Αναβάθμιση του κόμβου διαλειτουργικότητας των Δήμων

Αφορά την αναβάθμιση του κόμβου διαλειτουργικότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο οποίος παρέχει ήδη υπηρεσίες σε 295 Δήμους από το σύνολο των 325 της χώρας. Αντικείμενο της λειτουργίας του κόμβου είναι αφενός η εξυπηρέτηση της εσωτερικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων και αφετέρου η συνάθροιση και διάθεση υπηρεσιών (Web-Services) που αφορούν τους Δήμους προς τον ιεραρχικά ανώτερο κόμβο διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ. Ο ρόλος του τομεακού διαμεσολαβητή, στις ειδικές περιπτώσεις που επιλέγεται, αναμένεται να αποφορτίσει οργανωτικά και λειτουργικά τον κεντρικό κόμβο διαλειτουργικότητας. Παράλληλα, το σχήμα αυτό θα παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας εντός συγκεκριμένων θεματικών περιοχών της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να υποβαθμίζεται ο φορμαλισμός των διατομεακών ή εθνικού επιπέδου υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, που εποπτεύονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

 

Πλατφόρμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων και δικαιολογητικών

Αφορά την εφαρμογή αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών και εγγράφων που θα είναι διαθέσιμη σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των ΚΕΠ και των Δήμων. Η εφαρμογή θα αξιοποιεί την υποδομή του κόμβου διαλειτουργικότητας των Δήμων, μέσω της οποίας θα παρέχονται υπηρεσίες που θα προέρχονται είτε από το δίκτυο των πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων είτε από τον κεντρικό κόμβο διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ. Ο σχεδιασμός της αυτεπάγγελτης αναζήτησης θα προβλέπει ασφαλιστικές δικλείδες για τη θωράκιση της ιδιωτικότητας του πολίτη με μηχανισμούς τεκμηρίωσης του σκοπού κάθε αυτεπάγγελτης αναζήτησης, ιχνηλάτησης των αναζητήσεων και ενημέρωσης του πολίτη, αξιοποιώντας τα στοιχεία του Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών.

 

Αναβάθμιση μηχανισμού παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ

Αφορά τον επανασχεδιασμό και επέκταση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Στο πλαίσιο του Έργου θα υλοποιηθεί νέα πλατφόρμα με αντικείμενο τη συγκέντρωση στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας τόσο των ΟΤΑ όσο και των εποπτευόμενων από τους Δήμους ΝΠΙΔ, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας κάθε φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι η τεχνολογική αναβάθμιση της πλατφόρμας, η διεύρυνση του μοντέλου οικονομικών δεδομένων που αντλούνται και ο έλεγχος της ποιότητάς τους, η αναβάθμιση του υποσυστήματος υποβολής στοιχείων ή αυτόματης άντλησής τους από τα πληροφοριακά συστήματα των ΟΤΑ. Η πλατφόρμα θα παράγει συγκεντρωτικές αναφορές και στατιστικές αναλύσεις, για την ενημέρωση της Κεντρικής Κυβέρνησης, των ελεγκτικών αρχών κ.ά.

 

Απλούστευση και διαλειτουργικότητα Μητρώου Αρρένων

Αφορά την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού κατάρτισης Στρατολογικών Πινάκων κατάταξης, καθώς ο υφιστάμενος τρόπος δεν αξιοποιεί τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο οι υπηρεσίες Δημοτολογίου των Δήμων ενημερώνουν το Μητρώο Αρρένων του κάθε Δήμου με τις γεννήσεις των αρρένων τέκνων του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και διαβιβάζονται στη Στρατολογία για να χρησιμοποιηθούν χρόνια μετά, χωρίς να έχουν επικαιροποιηθεί (π.χ. εγγραφές ανθρώπων που απεβίωσαν). Η διαδικασία αυτή θα βελτιστοποιηθεί με νομοθετικές και τεχνολογικές παρεμβάσεις, ώστε η Στρατολογία να αντλεί επικαιροποιημένα τα στοιχεία αρρένων στο χρόνο που απαιτούνται για την πρόσκληση στράτευσης. Για την άντληση των στοιχείων αυτών θα αξιοποιηθούν υπηρεσίες διαλειτουργικότητας του Μητρώου Πολιτών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

 

Επιχειρησιακή Συνέχεια στον Δημόσιο Τομέα (Τηλεργασία)

Στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης σε όλες τις περιστάσεις, απαιτείται ένα Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, με βάση το οποίο οι λειτουργίες της θα συνεχιστούν, σε περίπτωση που υπάρξει για κάποιο λόγο αποτυχία ή απώλεια πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. Παράλληλα, σε ειδικές περιπτώσεις, ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να εργάζεται εξ αποστάσεως, χωρίς κανένα πρόβλημα, για λογαριασμό του φορέα του έχοντας ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιούσε στη δουλειά του. Σκοπός του έργου είναι να μπορεί η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί επαρκώς κάτω από μία πιθανή μελλοντική κρίση, και εξαιτίας της παρούσας κατάστασης (Covid-19), είναι πιθανό να μειωθεί η παρουσία των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας τους, κάνοντας χρήση τηλεργασίας, χωρίς αυτό να διακόψει την ορθή λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Το έργο αφορά στη μελέτη των αναγκών του Δημόσιου Τομέα και στην αποτύπωση ενός Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας και επιπλέον στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που θα διασφαλίζουν την Επιχειρησιακή Συνέχεια σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, ούτως ώστε όλοι οι υπάλληλοι οποιουδήποτε Δημόσιου Φορέα να μπορούν να εκτελούν την εργασία τους απομακρυσμένα, με ασφαλή τρόπο.

Ο τελικός στόχος είναι ο υπάλληλος να μπορεί από οπουδήποτε να συνδεθεί με ασφαλή τρόπο στις εφαρμογές της υπηρεσίας του και να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον συνάδελφό του, τον ενδιαφερόμενο πολίτη, ή την επιχείρηση. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών (εξοπλισμός, δίκτυα, ασφάλεια, κεντρικές υποδομές).

Οι προαναφερόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: παροχή απαιτούμενων τελικών συσκευών πρόσβασης των υπαλλήλων στις εφαρμογές και υποδομές του εκάστοτε Φορέα (Η/Υ, laptops. Tablets), παροχή ασφαλούς σύνδεσης (VPN, MFA κ.λπ.) και πρόσβασης των τελικών αυτών συσκευών μέσω εξειδικευμένου λογισμικού προστασίας τους, κεντρικοποιημένη διαχείριση αυτών και επέκταση της υποδομής και των υπηρεσιών του G-Cloud καθώς και του Desktop as a Service.

Η ΓΓΠΣΔΔ, καθώς έχει ήδη υλοποιήσει τα ανωτέρω για το προσωπικό της, αναλαμβάνει την οργάνωση και υποστήριξη σε συνεργασία με τον εκάστοτε Φορέα της υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Παράλληλα, η υιοθέτηση της υπηρεσίας MyDeskLive[3]  (ψηφιακός αρωγός απομακρυσμένης εξυπηρέτησης μέσω προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης, πολιτών και επιχειρήσεων) που έχει αναπτυχθεί από τη ΓΓΠΣΔΔ και διατεθεί σε πλήθος Δημοσίων Φορέων μπορεί να βοηθήσει στην αποδοτικότερη τηλε-εργασία καθώς ο υπάλληλος θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον πολίτη απομακρυσμένα δίχως την ανάγκη φυσικής του παρουσίας.

 

Πλατφόρμα χορήγησης επιδόματος πληγέντων για φυσικές καταστροφές

Στο σενάριο χορήγησης επιδόματος σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, είναι σημαντικό να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω ο δικαιούχος-πολίτης με γραφειοκρατικές διαδικασίες και να μειωθεί ο χρόνος έγκρισης των αιτήσεων. Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά σε μια ψηφιακά ισοδύναμη διαδικασία, ώστε ο πολίτης να μην απαιτείται να υποβάλει έντυπη αίτηση και δικαιολογητικά με φυσική παρουσία στο Δήμο. Αντ’ αυτού, θα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει την αίτηση απομακρυσμένα, μέσω εφαρμογής η οποία θα αξιοποιεί τις υποδομές διαλειτουργικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και θα παρέχει τη δυνατότητα υποβολής ψηφιακών εγγράφων, όταν το απαιτούμενο στοιχείο δεν προκύπτει αυτόματα. Πέραν της διευκόλυνσης του πολίτη, η ανάπτυξη της πλατφόρμας θα συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου στο προσωπικό των Δήμων, στον αποτελεσματικότερο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και στην ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας.

 

Εθνικός αριθμός τηλεφωνικής κλήσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας του δημότη

Αφορά τη θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός αριθμού κλήσης στον οποίο ο πολίτης θα καλεί για ζητήματα και προβλήματα καθημερινότητας στον τόπο που ζει, εργάζεται ή επισκέπτεται. Οι δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε έναν αριθμό πανελλαδικά και επεμβαίνουν τοπικά αντιμετωπίζοντας ζητήματα καθαριότητας, φωτισμού, αποκομιδής κηπαίων και βαρέων αντικειμένων, κακοτεχνιών οδοστρώματος, αδέσποτων ζώων κ.ά. Ο αριθμός θα συνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί σε κάθε δήμο και θα γίνεται αυτόματη εισαγωγή του αιτήματος για επίλυση με σκοπό την ταχύτερη και ενιαία αντιμετώπιση των ίδιων ζητημάτων σε όλη την επικράτεια.

 

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός της βεβαίωσης και είσπραξης παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Το έργο αφορά τον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών για τις διαδικασίες βεβαίωσης, είσπραξης παραβάσεων του ΚΟΚ και την κατανομή των ποσών για εθνικές και τοπικές δράσεις οδικής ασφάλειας. Η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει το σύστημα διακυβέρνησης και χρηματοδότησης της οδικής ασφάλειας, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση των πόρων, ενω για τον πολίτη η δράση αυτή θα έχει, μεταξύ άλλων, ως προφανές όφελος τη δυνατότητα πληρωμής μιας κλήσης για παράβαση του ΚΟΚ με υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής.

 

Μητρώο Οδών και Αριθμών

Από τα βασικά προαπαιτούμενα για πολλά έργα και υπηρεσίες είναι η ύπαρξη ενός Εθνικού Μητρώου Οδών και Αριθμών. Πρόκειται για πλατφόρμα καταχώρισης και επικαιροποίησης οδών και αριθμών από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ονοματοδοσία τους (δήμοι και περιφέρειες) και ο εντοπισμός τους σε Ψηφιακό Χάρτη. Η εγκυρότητα των δεδομένων αφορά δεκάδες διαδικασίες που σχετίζονται με το κτηματολόγιο, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις στατιστικές αναφορές, τα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας μιας υπηρεσίας.

 

Πίνακας 24: Έργα Τομέα Εσωτερικών

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία


[1] Εγκύκλιος Υπουργού Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 16/3/2020 με θέμα: «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

[2] https://www.epresence.gov.gr/

[3] Ήδη λειτουργεί από την ΑΑΔΕ (myaadelive), τα ΚΕΠ (mykeplive) και τον ΟΑΕΔ (myoaedlive).

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 19:39 | Γιώργος Μπόμπολος

  9.8 Τομέας Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης
  Δεν περιγράφεται η αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος καταμέτρησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εθνικών, ευρωεκλογών, περιφερειακών και δημοτικών εκλογών.
  Προτείνεται ο επανασχεδιασμός του συστήματος καταμέτρησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων όλων των τύπων των εκλογών, με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (OMR systems, mobile devices, automatic transmission systems) για την γρήγορη καταμέτρηση, καθώς και σύγχρονων εργαλείων Big Data Analytics tools) για την έγκαιρη και ασφαλή μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

 • 15 Δεκεμβρίου 2020, 11:43 | ΑΛΦΑ

  Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΔΔ και υπάγεται στην αρμοδιότητα του τομέα Εσωτερικών και ΔΔ, είναι η δημιουργία ψηφιακών συνόλων δεδομένων που να περιγράφουν τα διοικητικά όρια των Δήμων και κοινοτήτων της χώρας. Η έλλειψη αυτή, αλλά και η αδυναμία του ΥΠΕΣ να υποστηρίξει την δημιουργία τους, επιφέρουν πολλά προβλήματα σε όλους τους τομείς λειτουργίας του κράτους (από την υλοποίηση του Κτηματολογίου, ως την εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών). Κατά την γνώμη μου θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως έργο στην παρούσα ενότητα, ίσως με την συνέργεια διαφόρων φορέων. Το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί υπό την ΕΥΓΕΠ ούτως ώστε οι προδιαγραφές του να εναρμονίζονται με τα όσα ορίζονται στην οδηγία INSPIRE και να συμπεριληφθεί στα Εθνικά σύνολα δεδομένων.

 • 14 Δεκεμβρίου 2020, 11:09 | Εμμανουήλ Απέργης

  Θα ήθελα, αν μού επιτραπεί, να προσθέσω και κάποιες δράσεις εδώ, επιπλέον:
  ~μητρώο πυροσβεστικών κλιμακίων ανά δήμο προκειμένου να γνωρίζει ο κάθε δήμος την πληρότητα πυροσβεστικών και τις ανάγκες ανάπτυξης του κάθε κλιμακίου ανάλογα με τη συχνότητα φωτιάς ή αν βρίσκεται όμορος σε δασικές εκτάσεις. Υπάρχουν νησιά χωρίς κλιμάκιο και ένα μητρώο θα αναδείξει τις ανάγκες της κάθε περιοχής.
  ~μητρώο αστυνομικών τμημάτων προκειμένου να γνωρίζει ο κάθε δήμος την πληρότητα περιπολικών και τι ανάγκες για ανάπτυξη του κάθε τμήματος χρειάζονται.
  ~μητρώο φυλακών για ανάπτυξη υποδομών (προκειμένου να μετατραπεί σε αναμορφωτήριο και όχι χώρος φύλαξης ψυχών) και σύνδεσή τους με σχολεία, πανεπιστήμια και εκκλησία για την επιτέλεση του έργου της αναμόρφωσης των κρατουμένων.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 00:02 | Εμμανουήλ Απέργης

  Κάποιοι τομείς που λείπουν και θα βοηθούσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους είναι:
  ~Τα έγγραφα του κράτους αυτόματα να αποκτούν APOSTILLE stamp (Σφραγίδα της Χάγης).
  ~δεν υπάρχουν πρόνοιες για τηλεψηφοφορία ώστε οι πολίτες να πάψουν να τρέχουν να ψηφίσουν π.χ. εν μέσω κάποιας πανδημίας σε εκλογικά μέτρα, αλλά να το κάνουν από το σπίτι τους
  ~δεν υπάρχουν πρόνοιες για τηλεκκλησία των πιστών και για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη θεία λειτουργία και κάθε μυστήριο από το σπίτι τους
  ~δεν υπάρχουν πρόνοιες για τηλεδικαστήρια προκειμένου να μην συμφορίζονται τα μέγαρα και να γίνονται οι δίκες σύντομα γλιτώνοντας χώρο και κόπο μεταφορικό
  ~θα μπορούσαν τα δικαιολογητικά της εκκλησίας να βγαίνουν ηλεκτρονικά
  ~θα μπορούσε να υπάρχει διασύνδεση του κράτους με την εκκλησία
  ~Λείπει εφαρμογή όπου ο δημόσιος τομέας σε κάθε υπουργείο ελέγχει στο χώρο ευθύνης τους την καθολική εφαρμογή είτε στις εταιρείες ή σε επίπεδο υπουργείο ή ΟΤΑ τα αντίστοιχα ISO.

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 18:08 | Παύλος Πόνος

  Σχετικά με την ‘Πλατφόρμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων και δικαιολογητικών’ θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η υλοποίηση της καθώς συχνά χρειάζεται να καταθέτουμε τα ίδια χαρτιά ξανά και ξανά στον ίδιο ή/και διαφορετικό φορέα.
  Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι σε περιπτώσεις όπως τίτλοι σπουδών, ένσημα, βεβαίωση στράτευσης/απαλλαγής κτλ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 15:42 | Λαμπρινη Τσώλη

  Σχετικά με :»Οι προαναφερόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: παροχή απαιτούμενων τελικών συσκευών πρόσβασης των υπαλλήλων στις εφαρμογές και υποδομές του εκάστοτε Φορέα (Η/Υ, laptops. Tablets), παροχή ασφαλούς σύνδεσης (VPN, MFA κ.λπ.) και πρόσβασης των τελικών αυτών συσκευών μέσω εξειδικευμένου λογισμικού προστασίας τους, κεντρικοποιημένη διαχείριση αυτών και επέκταση της υποδομής και των υπηρεσιών του G-Cloud καθώς και του Desktop as a Service», θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενέργειες σχετικά με θέματα υγειας & ασφαλειας της εργασιασ στο χώρο πχ. εξοπλισμός γραφείου, φωτισμός, αερισμός κτλ. Η Περιφέρεια Emilia Romagna στην Βόρεια Ιταλία περέχοντας την δυνατότητα της εξ αποστάσεως εργασίας, εχει φροντίσει για τον έλεγχο και την προμήθεια του απαιτόυμενου εξοπλισμού για την αποφυγή προβλημάτων υγείας στσυς εργαζόμενους.
  Ο χρονικός ορίζοντας με τον τρόπο που τίθεται δεν προβλέπει συγκεκριμένη δέσμευση απο τους φορεις και κυρίως δεν εξασφαλίζει τον ταυτόχρονο μετασχιματσιμό στο Δημόσιο.

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 00:42 | Γιάννης Κ.

  Παρακαλείστε να αναπτυξετε και ενα μητρωο για να καταγραψετε τα ατομα τα οποια αποφασιζουν να αλλαξουν το όνομα ή το επίθετο τους. Υπαρχουν αρκετες περιπτώσεις ανθρωπων που καποια στιγμη στη ζωη τους αποφασισαν να αλλαξουν το μικρο τους όνομα οπως Σταματίνα σε Τίνα ή Αικατερίνη σε Κατίνα. Εκτός όμως απο την αλλαγή του μικρού ονόματος κάποιοι συμπολίτες αποφασίζουν να αλλάξουν και επίθετο. Εκτός αυτου, υπάρχουν αρκετοι πολίτες που έχουν δύο επίθετα. Κατι τετοιο δημιουργει σύγχυση και πολλές φορες οι δημοσιες υπηρεσιες τους αντιμετωπίζουν με καχυποψία, ζηταν καταχρηστικα επιπλεον δικαιολογητικά προκείμενου να αποδείξει καποιος ότι δεν ειναι ελέφαντας, ενω η διαδικασία της ταυτοπροσωπέιας σε όλα τα σοβαρά κράτη γίνεται με έναν και μοναδικό τρόπο: την ταυτότητα του πολίτη. Στην περίπτωση που αποφασίζουν καποιος πολιτης να μεταβαλει τα προσωπικα του στοιχεια, θα πρέπει την ίδια μέρα που θα εγκριθεί η αιτηση τους να ενημερώνονται αυτόματα όλα τα πληροφοριακά συστήματα. Σε όλες τις βάσεις δεδομένων που αναγραφόταν μεχρι πριν το ονοματεπώνυμο του αιτούντα να καταγραφεί πλέον με όποιες τυχών παρεμβάσεις αποφασίσει ότι θέλει να γίνουν. Για παράδειγμα εφορίες, δήμοι, ΔΕΚΟ, λογαριασμοι χρήστη σε εφαρμογές πληρωμών ΟΣΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ ακόμη και τραπεζες ή παροχοι ηλεκτρικής ενέργειας/τηλεφωνιας, ακόμη και επαγγελματικά μητρώα όπως ΤΕΕ, ταμείο Νομικων κλπ. Το ίδιο θα πρέπει να συμβάινει και όταν κάποιος επανεκδίδει νεα αστυνομικη ταυτότητα. Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρεπει οριζόντια να επηράζει όλα τα πληροφοριακα συστήματα. Εκτος αυτού μια τέτοια παρέμβαση στο παρελθόν απαιτούσε αποφαση δημάρχου. Καλά θα ήταν η αίτηση αυτή να μπορεί πλεον να γίνεται ηλεκτρονικά. Θα μπορουσε για παραδειγμα το υπουργειο ψηφιακης διακυβέρνησης να σχεδιάσει και να υλοποιήση μια εφαρμογή
  οπου μολις συνδεεται κανεις να εχει εναν οπτικο χαρτη στο πανω μέρος της σείδας (χρονογραμμη)οπου θα εξηγει στο χρήστη τα εξής: Βήμα 1 Καταχώρηση αίτησης, Βήμα 2 Επεξεργασία Αιτήματος, Βήμα 3 Ενήμέρωση όλων των Πληροφορικών Συστημάτων κ.ο.κ. Επισης στο εν λόγο μητρώο να υπαρχει και ξεχωριστή στήλη οπου θα καταχωρειται σε PDF η απόφαση του Δημάρχου ή οποία αλλη τέτοια απόφαση. Κάτι τετοιο για παραδειγμα θα ελυνε τα χερια ενος συμβολαιογραφου. Για να γινω πιο κατανοητος θα αναφερω ΄δύο παραδειγματα. Ηλικιωμενή κυρία-χήρα το 2017 συντασει σε συμβολαιογραφο την διαθηκη και εγκαθιστα κληρονομο το μοναχοπαιδι της για ενα ακινητο, το 2018 το μοναχοπαιδι αυτο αλλαζει το επίθετο του απο Χρηστηνίδης σε Κανελόπουλος. Το 2019 η ηλικιωμενη χήρα απεβιωνει, δημοσιευεται η διαθηκη και το μοναχοπαιδι παει σε συμβολαιογραφο προκειμενου να κανει συμβολαιογραφικη πραξη αποδοχης κληρονομίας. Η συμβολαιογραφος εκει παρατηρει οτι ενω στη διαθηκη το μοναχοπαιδι αναφερεται ως Χρηστηνίδης πλεον το υφισταμενο επιθετο του ειναι το Κανελόπουλος. Εκτός αυτου και στην αστυνομική ταυτότητα που έχει πλέον το μοναχοπαίδι πλεον δεν αναγραφει το επίθετο Χρηστηνίδης αλλα το σημερινό όνομα δηλαδή Κανελλόπουλος. Kατι τέτοιο δημιουργέι αχρείαστα εμπόδια στην ομαλότητα της διαδικασίας. Καταναλωνει ασκοπα χρόνο, χρήματα και ενέργεια. Μια αλλη παραλλαγή της αναγκαιότητας για σωστη καταγραφη των μεταβολων και ενημερωση του αρμοδιου συμβολαιογραφου ειναι το εξής παράδειγμα: Το 2017 ο κύριος Χρηστηνιδης αγοραζει ένα σπίτι και μεταγράφεται στο υποθυκοφυλακειο στο ονομα Χρηστηνίδης. Το 2018 ο κυριος Χρηστηνίδης αλλαζει το επιθετο του και το κάνει Κανελοπουλος αλλα συμφωνα με το ισχύων σύστημα δεν γίνεται αυτόματα κάποια ενημέρωση στο αρχειο του υποθηκοφυλακείου. Το 2019 ο κος Κανελόπουλος αποφασίζει να πουλήσει την ιδιοκτησία του γιατι χρειάζεται μετρητά χρήματα. Για κακη του τυχη ομως πεφτει σε εξαντλητικό συμβολαιογραφο που δεν αρκείται στην αποφαση δημάρχου ή την βεβαίωση αλλαγής επιθέτου. Εκτός αυτού η αστυνομικη ταυτότητα που είχε πριν με την αστυνομική ταυτότητα που έχει τώρα αναγράφουν διαφορετικό αριθμο. Εξαιτίας αυτου δεν μπορει να γινει απο εκει η ταυτοποίηση. Επίσης ο ενδιαφερομενος αγοραστης αμφισβητει οτι ο Κανελόπουλος ειναι ο νομιμος ιδιοκτητης γιατι το συμβολαιο με το οποιο αγοράστηκε το σπίτι αναγραφει Χρηστηνίδης, το αρχειο του υποθυκοφυλακειου αναγράφει επισης Χρηστηνίδης και σήμερα ο ιδιοκτήτης φερει το ονομα Κανελόπουλος. Σε μια στιγμη έντασης ο δικηγόρος παράστασης του ενδιαφερομενου αγοραστη απαιτει ο κος Κανελόπουλος να προβεί σε διόρθωση των συμβολάιων για να μεταγγραφουν στο υποθυκοφυλακειο με το σημερινό ονομα απειλωντας οτι αν δεν το κανει τοτε θα ακυρωσει την αγοραπωλησια. Ο υπάρχων ιδιοκτητης κος Κανελόπουλος μενει αφωνος που του ζητανε να αποδειξει οτι δεν ειναι ελεφαντας. Ταυτόχρονα όμως στο πισω μέρος του κεφαλίου του σκέφτεται ότι χρεάζεται τα χρήματα. Μενει αφωνος που του ζητανε να κανει μια ενημερωση που το κρατος ωφειλε να ειχε κανει απο μονο του στο υποθυκοφυλακειο. Μενει αφωνος που του ζητανε να ξαναπληρωσει συμβολαιογραφους, δικηγορους, κουριερ και υποθυκοφυλακειο για την ιδιοκτησία που έχει ήδη. Όλο αυτό ξεκίνησε για να εισπράξει χρήματα ενω τωρα του ζητάνε να πληρώσει ενώ δεν έχει. Μένει άφωνος που ένω του είχαν πεί οτι «ολα τα συστήματα ενημερωνονται αυτόματα για κάθε μεταβολή των προσωπικών στοιχέιων» ένα τετοιο σημαντικό ζήτημα όπως αυτό της ιδιοκτησίας του έμεινε ανενημέρωτο. Προκειμενου να αποδείξει οτι πραγματι ειναι ο κληρονομος θα πρεπει να προσκομισει στο συμβολαιογραο και αντιστοιχα να προσαρτηθει στο συμβολαιο η απόφαση με το οπόιο αποφάσισε να αλλάξει το ονομα του. Μεσα απο αυτό το παράδειγμα καταλαβαίνει κανέις ποσό χρήσιμο είναι να μπορέι κανεις να παραλαμβανει κανεις και τετοια πιστοποιητικα που αφορουν την αλλαγη ονόματος ηλεκτρονικα απο το κινητό του. Επίσης κρινεται πολυ σημαντικο και οι συμβολαιογραφοι να εχουν προσβαση σε αυτες τις αποφάσεις/ πιστοποιητικά για να διευκολύνεται το έργο τους και να μην ταλαιπωρούνται ασκοπα ευαλωτες κοινωνικές ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι. Το μοναχοπαιδι που ανέφερ στο απραπανω παράδειγμα, αμεσως μετα που αλλαξε το ονομα θα πρεπει να αλλαξει και ταυτότητα. Αυτες τις δύο διαδικασίες θα μπορούσε το κράτος να τις συγχωνέυσει σε μία. Θα μπορούσε η αίτηση για την νέα ταυτότητα να ειναι και αυτή ηλεκτρονική και να φτάνει στην διεύθυνση που θα εχει κάποιος δηλώσει. Επίσης στα πληροφοριακα επίθετα (π.χ της Ελληνικης Αστυνομιας) να πρεπει να υπαρχει κατω απο το καταχωρημενο επιθετο (ή όνομα)
  τουλάχιστον ένα ακόμη ξεχωριστο πεδιο για την περιπτωση που καποιος εχει δυο επιθετα. Επισης, θα πρεπει να υπαρχει άλλο ξεχωριστό πεδίο για το παλίο επίθετο (ή ονομα). Αυτου του έιδους της πληροφορίες θα πρέπει να δίνονται και στον τελευταίο υπολογιστη του δημόσιου τομέα. Εκεί που οποισδηποτε δημοσιος υπάλληλος να το βλεπει και να μην απαιτει μια στοιβα χαρτια απ’τον υποφαινομενο που στέκεται έξω απο τον γκισέ προκειμένου να αποδείξει την ταυτότητα του.

  *Παρατηρηση: Τα επίθετα που χρησιμοποιηθηκαν παραπανω ειναι προιντα φαντασιας και δεν ανταποκρινονται στην πραγματικοτητα. Ο σκοπος δεν ήταν να προσβάλλω τον οποιδήποτε αλλα να γίνω κατνοητος μεσα απο τυχαια παραδέιγματα*

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 23:09 | Βελογιάννης Αρίστιππος – Άγγελος

  Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση σχετική με το θέμα.
  Καθώς υπηρετώ την αυτοδιοίκηση από την θέση του Συμβούλου Κοινότητας, έχω εντοπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα που αν λυθεί θα βοηθήσει πολύ την αυτοδιοίκηση και των δυο βαθμών, το πρόβλημα είναι το πλήθος των φακέλων που υπάρχουν στα γραφεία. Λόγο του πλήθους των φακέλων, πολλές φορές δημιουργούνται μπερδέματα, άλλοι φάκελοι χάνονται, αιτήματα πολιτών ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστέρηση στην εκπλήρωση τους γιατί μπερδεύονται με άλλους φακέλους.
  Η πρόταση μου είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μέσω μιας μορφής υποχρέωσης να κληθούν να ψηφιοποίησουν το αρχείο που αυτήν την στιγμή βρίσκεται μέσα στους φακέλους( αποφάσεις, πρακτικά συνεδριάσεων, διάφορα άλλα έγγραφα).
  Τα οφέλη θα είναι πολλά, μερικά από αυτά είναι, σωστή αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων, αποφάσεων κλπ, ώστε να εντοπίζονται εύκολα και να μην χάνονται, δεν θα υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης ενός φακέλου από τον χρόνο, από την έκθεση σε περιβάλλοντικες συνθήκες που μπορούν να βλάψουν τα έγγραφα (υγρασία, φωτιά), να υπάρχει η δυνατότητα τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ώστε σε περίπτωση βλάβης του υπολογιστή που διατηρεί το αρχείο, το αρχείο να μην χαθεί και πολλά άλλα.

  Τέλος θεωρώ ότι η παραπάνω πρόταση πρέπει να ληφθει σοβαρά υπόψιν και να εισαχθεί στην ΒΨΜ,διότι θα κάνει την ζωή των υπαλλήλων και των αιρετών που υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση πιο απλή, λειτουργική και άμεση.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΑΣ

  Θέλω να πω μια πρόταση σχετικά με αυτόν τον τομέα. Όσον αφορά για τα μητρώα αρρένων θεωρώ πως πρέπει να καταργηθούν διότι δεν έχουν καμία πλέον σημασία. Δηλαδή 1) κάθε χρόνο πιθανόν όπως ξέρετε έχουμε και αδήλωτους στα μητρώα αρρένων με αποτέλεσμα όταν καταθέτουν μετά από 16-17 χρόνια το περιοδεύον έχουν υποχρέωση να εγγραφούν στο μητρώο αρρένων κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχουν κάνει οι αρμόδιες αρχές που έχουν και την ευθύνη. Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος στους «αδήλωτους» 2) όποιος μεταδημοτεύει πριν το περιοδεύον δεν ενημερώνονται τα μητρώα αρρένων αυτόματα για την μεταβολή αυτή με αποτέλεσμα να είναι συχνά αναντίστοιχος ο δήμος δημοτολογίου με τον δήμο εγγραφής στα μητρώα αρρένων. Σε αυτό πρέπει υποχρεωτικά να αντιστοιχεί ο δήμος εγγραφής του δημοτολογίου με τον δήμο εγγραφής στα μητρώα αρρένων αλλά και πάλι θα πρέπει να καταργηθεί η περιττή τήρηση περισσότερων βιβλίων στον δήμο για την στρατολογία 3) τα στοιχεία του δημοτολογίου είναι λίγο αναντίστοιχα με τα στοιχεία στο μητρώο αρρένων πχ στα μητρώα της στρατολογίας αναγράφεται Δημήτριος-Παναγιώτης ενώ στα δημοτολόγια σύμφωνα με το μητρώο πολιτών αναγράφεται Δημήτριος Παναγιώτης. Αυτό πρέπει να καταργηθεί.
  Συμπερασματικά λοιπόν προτείνω την κατάργηση του μητρώου αρρένων ως περιττού βιβλίου την στιγμή που θα υπάρχει η διαλειτουργικότητα, να καταρτούνται οι στρατολογικοί πίνακες με βάση τα δημοτολόγια ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα αδήλωτων αφού στα δημοτολόγια εγγράφονται αμέσως και αυτεπάγγελτα με την γέννηση τους ή με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Έτσι θα ενημερώνεται η στρατολογία αμέσως από την ώρα που γεννιέται ένα άρρεν τέκνο στην χώρα μας μέσω της διαλειτουργικότητας. Και έτσι τα στρατολογικά μητρώα θα λειτουργούν με βάση τα δημοτολόγια ώστε να αποφευχθεί κάθε αναντιστοιχία του δήμου εγγραφής με τον δήμο καταγωγής, έτσι και αλλιώς έλληνες πολίτες είμαστε όλοι και δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση αδήλωτων.