7.6. Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών

7.6.1.Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων

Η στρατηγική της χώρας σε σχέση με την αξιοποίηση υπερυπολογιστικών δυνατοτήτων για την πρόοδο της κοινωνίας είναι σε πλήρη ταύτιση με την κεντρική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει την Κοινή Επιχείρηση (Joint Undertaking) με την ονομασία EuroHPC, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Η Κοινή Επιχείρηση EuroHPC (EuroHPC) επιτρέπει στις χώρες της Ε.Ε. καθώς και στις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να μοιραστούν πόρους με στόχο την ανάπτυξη στην Ευρώπη μιας υποδομής υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης και ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας στις υπερυπολογιστικές τεχνολογίες, εφαρμογές και δεξιότητες. Εκτός από τον πρώτο πυλώνα των υποδομών, η Ελλάδα έχει ενεργό συμμετοχή στο δεύτερο πυλώνα της έρευνας και της καινοτομίας. Οι επενδύσεις θα ωφελήσουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας προσφοράς υπερυπολογιστών και πολλών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας. Σημαντικός στόχος για το EuroHPC είναι επίσης η υποστήριξη της ανάπτυξης πρωτοπόρων εφαρμογών σε μεγάλο αριθμό κοινωνικών, επιστημονικών και βιομηχανικών τομέων.

Στο δεύτερο πυλώνα, εκτός από τις δράσεις έρευνας, η Κοινή Επιχείρηση συγχρηματοδοτεί τη δράση με την ονομασία Κέντρα Υπερυπολογιστικών Δεξιοτήτων (εφεξής HPC Competence Centers/HPC-CC). Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να υποστηρίξει σε κάθε χώρα τη δημιουργία ενός Εθνικού HPC Competence Center. Το Εθνικό HPC Competence Center θα παρέχει υπερυπολογιστικές υπηρεσίες στη βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ), στους ακαδημαϊκούς φορείς και στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης προσαρμοσμένες σε ένα μεγάλο εύρος χρηστών, με στόχο να διευκολύνει και να προωθήσει τη μετάβαση προς την ευρύτερη υιοθέτηση των υπερυπολογιστών στην Ευρώπη. Το HPC-CC θα είναι το επίκεντρο συντονισμού όλων των εθνικών πρωτοβουλιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση των εθνικών φορέων σε ευρωπαϊκές υπερυπολογιστικές δεξιότητες και ευκαιρίες. Σε πρώτη φάση, οι χώρες θα πρέπει να δομήσουν τα εθνικά HPC-CCs. Στην Ελλάδα, ως συντονιστής του Εθνικού HPC-CC έχει επιλεγεί το ΕΔΥΤΕ ΑΕ λόγω της εμπειρίας της σε θέματα υπερυπολογιστών, καθώς και της λειτουργίας του μοναδικού Tier-1 υπερυπολογιστή της χώρας.

Η Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης υπολογιστών υψηλών επιδόσεων, επενδύει ενεργά στο χώρο των υπερυπολογιστών μέσω στοχευμένων έργων μέσα από τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

Επέκταση του εθνικού υπερυπολογιστή

Στην Ελλάδα, το ΕΔΥΤΕ ΑΕ έχει αναπτύξει και λειτουργεί το υπερ υπολογιστικό σύστημα ARIS το οποίο αξιοποιείται από ένα πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών σε περιοχές όπως βιοχημεία, χημεία, φυσική, κλιματολογία, μηχανική, μετεωρολογία και μηχανική μάθηση.

Το ARIS (Advanced Research Information System) είναι το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα στην Ελλάδα για επιστημονικές εφαρμογές. Τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2015 από το ΕΔΥΤΕ ΑΕ προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο έρευνας στην ελληνική επιστημονική κοινότητα. Το σύστημα κατά την έναρξη λειτουργίας του συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 500 ισχυρότερους υπολογιστές του κόσμου (top500.org) και έβαλε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των συστημάτων υψηλών επιδόσεων. Το υπολογιστικό σύστημα ARIS σήμερα έχει μέγιστη θεωρητική υπολογιστική ισχύ 535 TFlops (τρισεκατομμύρια μαθηματικές πράξεις το δευτερόλεπτο) και προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων.

Η έναρξη λειτουργίας του εθνικού υπερυπολογιστή ARIS αποδείχθηκε πολύ σημαντική για την έρευνα. Μέχρι και σήμερα, πάνω από 250 ερευνητικές ομάδες έχουν αξιοποιήσει τις υπερυπολογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει το ARIS και το ΕΔΥΤΕ ΑΕ. Επίσης, έχουν ήδη δημοσιευθεί τουλάχιστον 176 επιστημονικές εργασίες με αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση του ARIS. Το ποσοστό χρήσης του εθνικού υπερυπολογιστή έφτασε στο μέγιστο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, η χρήση του συστήματος σε όρους υπολογιστικών πόρων, για το 2018, ήταν 93.6%, και η ετήσια ζήτηση κατά μέσο όρο ήταν περίπου 2.5 φορές η δυνατότητα του συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του χρόνου αναμονής για να εκτελεστούν οι ζητούμενες επιστημονικές εργασίες.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο εθνικός υπερυπολογιστής χρήζει επέκτασης, προκειμένου να καταφέρει να καλύψει την εγχώρια ζήτηση για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτή την κατεύθυνση προωθείται η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος σε 2 φάσεις.Κατά την πρώτη φάση, προτείνεται η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος χρησιμοποιώντας τον ελεύθερο χώρο στις εγκαταστάσεις του υπάρχοντος υπολογιστικού κέντρου, ώστε αφενός να μπορεί να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες για ένα διάστημα 1-2 χρόνων, αφετέρου να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση κατά τη δεύτερη φάση επέκτασης, χωρίς διακοπή για σημαντικό χρονικό διάστημα (το πολύ λίγων ωρών ή ημερών) των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η πρώτη φάση της προτεινόμενης επέκτασης, θα μπορεί να υλοποιηθεί πολύ πιο σύντομα, μερικές εβδομάδες από την παραλαβή και έλεγχο ορθής λειτουργίας του υλικού, λόγω της απουσίας ανάγκης εργασιών για ενέργεια, ψύξη, καλωδίωση κλπ.

Έχοντας διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των υφιστάμενων δυνατοτήτων / υπηρεσιών θα μπορεί να γίνει πλήρης αντικατάσταση του υλικού και της υποδομής της αρχικής εγκατάστασης με στόχο την κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών – σε βάθος πενταετίας – αναγκών στη δεύτερη φάση της επέκτασης, με χρονικό ορίζοντα ένα χρόνο μετά την πρώτη επέκταση. Η επέκταση της δεύτερης φάσης θα καλύψει τις διαφαινόμενες ανάγκες της εκπαιδευτικής – ερευνητικής κοινότητας για τα επόμενα ~5 χρόνια.  Έχοντας εξοπλισμό σε λειτουργία που μπορεί να καλύψει έστω και οριακά τη ζήτηση, υπάρχει ο χρόνος και χώρος για μια βέλτιστη συμπληρωματική εγκατάσταση που θα καλύψει τις διαφαινόμενες ανάγκες της εκπαιδευτικής – ερευνητικής κοινότητας για τα επόμενα 5 χρόνια. Συγκεκριμένα, μετά και τη δεύτερη φάση, η συνολική υπολογιστική ισχύς του συστήματος θα φτάνει περίπου τα 3 Pflop, αφενός αρκετή ώστε να καλύπτει τις ανάγκες για τα επόμενα λίγα χρόνια, αφετέρου με μεγάλη πιθανότητα να ξαναμπεί η χώρα στο TOP500, αναλόγως χρονοδιαγραμμάτων – η τελευταία θέση αυτή τη στιγμή είναι στα 1.26 Pflop αλλά η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα.

Συμπληρωματικές δράσεις HPC

Όπως αποδεικνύεται από την ως τώρα εμπειρία, για να γίνει πλήρης αξιοποίηση του υπερυπολογιστικού συστήματος, η προμήθεια/ επέκταση του υφιστάμενου υπερυπολογιστή είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη. Χωρίς την αντίστοιχη στοχευμένη εκπαίδευση/κατάρτιση σε διάφορες ομάδες χρηστών, η αξιοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος, αλλά και άλλων μικρότερων συστημάτων (εργαστηριακών computer clusters, κλπ), παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που ζητούνται Ν coreHours για την εκτέλεση κάποιας παράλληλης εφαρμογής, όμως πραγματοποιώντας ελάχιστες αλλαγές στον κώδικά της εφαρμογής, η πραγματική ανάγκη μπορεί να πέφτει ακόμη και στο επίπεδο N/10 coreHours. Οι περιπτώσεις αυτές μπορούν να εντοπιστούν μόνο από έμπειρους τεχνικούς στον συγκεκριμένο τομέα (υπερυπολογιστικές εφαρμογές και συστήματα), οι οποίες προκύπτουν μέσα από εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δράσεις.  Ένα επιπλέον κόστος  θα χρειαστεί για προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού, απαραίτητου για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται compilers, άδειες για το παράλληλο filesystem, εργαλεία ελέγχου και καταγραφής κατάστασης

Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα

Το ΕΔΥΤΕ ΑΕ, μέσω της συμμετοχής της στο –χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή– έργο PRACE-6IP, αποτελεί ένα από τα δέκα εκπαιδευτικά κέντρα που λειτουργούν στην Ευρώπη σχετικά με τους υπερυπολογιστές (PRACE Training Center). Κάθε χρόνο πραγματοποιεί τουλάχιστον πέντε εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε μέλη της ευρύτερης ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, κυρίως μεταπτυχιακού επιπέδου. Οι εκπαιδεύσεις είναι διαφόρων επιπέδων και καλύπτουν διάφορες περιοχές όπως βιομοριακή επιστήμη (biomolecular), μετεωρολογία, κ.ά.

Ενίσχυση της χρήσης υπερυπολογιστών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Μέσω της συμμετοχής της χώρας στο PRACE, οι ΜΜΕ μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Το SHAPE είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που υποστηρίζει την υιοθέτηση της υπερυπολογιστών από ΜΜΕ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και στον εξοπλισμό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ με την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ώστε να επωφεληθούν από τις δυνατότητες καινοτομίας που ανοίγουν οι υπερυπολογιστές, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους. Το πρόγραμμα βοηθάει τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ να ξεπεράσουν τα εμπόδια στη χρήση υπερυπολογιστών, όπως το κόστος λειτουργίας, η έλλειψη γνώσεων και η έλλειψη πόρων. Διευκολύνει τη διαδικασία καθορισμού αφενός μιας εφαρμόσιμης λύσης που βασίζεται σε υπερυπολογιστές και αφετέρου ενός κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου.

Αξιοποίηση των υπερυπολογιστών από τη Δημόσια Διοίκηση

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές από τη Δημόσια Διοίκηση θα προέλθει μέσω της δράσης HPC Competence Centers του EuroHPC. Μετά την έναρξη του σχετικού έργου και την αρχικοποίηση του εθνικού δικτύου, θα υπάρξουν παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από δράσεις διάχυσης και εκπαίδευσης. Ανάλογα με την πρόοδο του συντονισμού του πανευρωπαϊκού δικτύου Competence Centers, θα οργανωθούν δράσεις με συμμετοχή φορέων άλλων, πιο προχωρημένων υπερυπολογιστικά χωρών στη Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου να μεταφέρουν εμπειρία και τεχνογνωσία.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά έργα που προωθούν την αξιοποίηση των υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων.

Πίνακας 9: Έργα προώθησης της χρήσης υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

 

7.6.2. Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία από τις πιο ανατρεπτικές τεχνολογίες του 21ού αιώνα μεταμορφώνει τη βιομηχανία και την κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνοντας την παραγωγικότητα της εργασίας, οδηγώντας την ανάπτυξη μέσω του αυτοματισμού, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών και διευκολύνοντας τη διάχυση της καινοτομίας. Παρότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός της, στο κείμενο αυτό αναφερόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη ως μια συλλογή τεχνολογιών που, συνδυάζοντας δεδομένα, αλγόριθμους και αυξημένη υπολογιστική ισχύ, είναι σε θέση να μαθαίνει και να λαμβάνει αποφάσεις που μέχρι πρόσφατα λαμβάνονταν αποκλειστικά από ανθρώπους, με στόχο την επίτευξη καθορισμένων στόχων. Οι εξελίξεις στην υπολογιστική επιστήμη, η προηγμένη υπολογιστική αρχιτεκτονική και η αυξανόμενη διαθεσιμότητα δεδομένων αποτελούν βασικούς μοχλούς, αλλά και προϋποθέσεις, της τρέχουσας ανάπτυξης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη σημερινή οικονομία της γνώσης, οι καινοτομίες και οι τεχνολογικές αλλαγές είναι ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Accenture σε συνεργασία με τη Microsoft[1], η ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε σωρευτική αύξηση του ΑΕΠ κατά 195 δισ. δολάρια για την περίοδο 2020-2035. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, θα πρέπει να οργανώσουμε το κατάλληλο οικοσύστημα καταλυτών και προϋποθέσεων που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα οφέλη που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις που τη συνοδεύουν.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανταποκρινόμενο στα πολλαπλά σήματα από τον επιχειρηματικό και επιστημονικό χώρο, την ερευνητική κοινότητα, τις ομάδες προβληματισμού και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, και αναγνωρίζοντας ότι αυτή αποτελεί μια στρατηγική τεχνολογία για τον 21o αιώνα, θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με γνώμονα τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κατανομή των πλεονεκτημάτων της σε όλους. H ανάπτυξη αυτή θα υποστηριχθεί από ένα πλαίσιο πολιτικής που θα καθορίζει μέτρα για την ευθυγράμμιση των προσπαθειών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και από ένα σύνθετο οικοσύστημα καινοτομίας, που περιλαμβάνει το δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, τη βιομηχανία, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές οργανώσεις. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται η συντονισμένη υλοποίηση ενός συνόλου δράσεων και παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων είναι και:

 • Η διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
 • Η δημιουργία εθνικού δικτύου κέντρων αριστείας για την τεχνητή νοημοσύνη.
 • Η εκπόνηση και διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής δεδομένων και του μοντέλου διακυβέρνησης δεδομένων που παρουσιάστηκε σε άλλη ενότητα, ώστε να ενσωματώσει τις απαραίτητες προβλέψεις και απαιτήσεις σε σχέση με τη δυνατότητα αξιοποίησης δημόσιων δεδομένων για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης.
 • Η παροχή κινήτρων σε εταιρείες που αναπτύσσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και υποστήριξη της κλιμάκωσης και δικτύωσής τους.
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα υποστηρίξουν το μέλλον της εργασίας, με την κατάρτιση νέων επιστημόνων και την επανακατάρτιση του υπάρχοντος δυναμικού σε νέες ψηφιακές δεξιότητες.
 • Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη δημιουργία εμπιστοσύνης στους πολίτες σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη του πυρήνα της τεχνητής νοημοσύνης και των μηχανισμών με τους οποίους θα συνδέεται με σχετικές περιοχές, όπως τα μεγάλα δεδομένα, η ρομποτική, η δεοντολογία και η νομολογία. Για το σκοπό αυτο θα επιδιώξουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Ευρώπη, όπως οι υποδομές αναφοράς μεγάλης κλίμακας για δοκιμή και πειραματισμό στην τεχνητή νοημοσύνη (Test and Experimental Facilities for Artificial Intelligence) αλλά και η αξιοποίηση της σχετικής πρωτοβουλίας για ανάπτυξη ψηφιακών κόμβων καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη (Digital Innovation Hubs on Artificial Intelligence).

Εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Για την υποστήριξη της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προωθούνται λύσεις επεξεργασίας μεγάλων συνόλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Σε αυτό το  πλαίσιο, απαιτείται η εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, ανάλυσης απαιτήσεων και προσδιορισμός προτεινόμενων τεχνολογικών λύσεων επεξεργασίας μεγάλων συνόλων δεδομένων και εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης σε τομείς όπως  η υγεία, η οικονομία και η αγροτική ανάπτυξη.

Η εθνική στρατηγική θα θέτει ένα πλαίσιο για μια ολιστική πολιτική σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, το οποίο θα δομηθεί σε ένα σύνολο συντονισμένων και αλληλένδετων δράσεων, με σαφή στόχο να μεγιστοποιήσουν τα πιθανά οφέλη και να ελαχιστοποιήσουν το δυνητικό κόστος της για την οικονομία και την κοινωνία. Η εθνική στρατηγική θα αποτελέσει ένα συνεκτικό κείμενο πολιτικής της χώρας σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο:

 • Θα καθορίζει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων του πλαισίου δεξιοτήτων και εμπιστοσύνης, της πολιτικής δεδομένων καθώς και των δεοντολογικών αρχών για την ασφαλή ανάπτυξη και χρήση της.
 • Θα περιγράφει τις εθνικές προτεραιότητες και τους τομείς μεγιστοποίησης των πλεονεκτημάτων της τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και την οικονομική ανάπτυξη.
 • Θα αναλύει τις απαραίτητες δράσεις που σχετίζονται με τις ανωτέρω προτεραιότητες και θα προτείνει οριζόντιες παρεμβάσεις καθώς και τουλάχιστον μία πιλοτική εφαρμογή ανά τομέα άσκησης πολιτικής.

Επιδίωξη είναι η στρατηγική να παρέχει υποστήριξη και σαφή κατεύθυνση, αφήνοντας όμως παράλληλα χώρο για ευελιξία και πειραματισμό στην ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει το Δημόσιο Τομέα να γίνει ένας αποδοτικός και εξατομικευμένος πάροχος υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η σωστά εστιασμένη εφαρμογή της μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στις δημόσιες πολιτικές και υπηρεσίες, αλλά η ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό. Ένα κοινό πρόβλημα με τις αναδυόμενες τεχνολογίες είναι ο κίνδυνος να αρχίσουμε να προδιαγράφουμε λύσεις προτού ακόμη εντοπίσουμε τα προβλήματα και αξιολογήσουμε τη συνεισφορά μιας νέας τεχνολογίας στην επίλυσή τους.

Η εισαγωγή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί μια πρόκληση, που απαιτεί τόσο την παροχή, με συντονισμένο τρόπο, των απαραίτητων δεδομένων, τεχνολογιών, συστημάτων, ρυθμιστικών και κανονιστικών πλαισίων, όσο και την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης, εντός της ίδιας της Διοίκησης. Ειδικότερα, η μετάβαση του Δημόσιου Τομέα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα απαιτήσει:

 1. Νέους τύπους διατομεακών μοντέλων διαχείρισης και λειτουργίας, στα οποία τα δεδομένα και οι ψηφιακοί πόροι εν γένει θα αγνοούν τα παραδοσιακά όρια μεταξύ των δημόσιων φορέων.
 2. Σωστή κατανόηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, των δυνατοτήτων αλλά και των κινδύνων της, προκειμένου να μπορέσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι δημόσιοι υπάλληλοι να αξιολογήσουν σωστά την ενσωμάτωσή της σε πεδία δημόσιας πολιτικής.
 3. Κρίσιμες δεσμεύσεις, όσον αφορά το είδος των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν, με γνώμονα την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, από όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων των αναδόχων των έργων, των παρόχων των δεδομένων και των φορέων λειτουργίας των συστημάτων.
 4. Το χτίσιμο εμπιστοσύνης με τα άτομα ή τις κοινότητες που θα επηρεαστούν από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που λαμβάνουν αποφάσεις.

Συνεπώς, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεωρεί ως καταλληλότερη προσέγγιση, μια στρατηγική ήπιας, σταδιακής εισαγωγής συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση, ξεκινώντας με πιλοτικές εφαρμογές σε συγκεκριμένους τομείς και πεδία άσκησης πολιτικής που δεν ενέχουν κινδύνους σχετικούς με «προσωπικά δεδομένα» ή διακρίσεις και μεροληψία στη λήψη αλγοριθμικών αποφάσεων. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, συστήματα που «εκπαιδεύονται» σε ανοικτά δημόσια σύνολα δεδομένων, συστήματα βασισμένα σε κανόνες (ruled-based AI) ή συστήματα που «επιβάλλουν» την ανθρώπινη εποπτεία ως τελευταίο βήμα για την αυτοματοποιημένη λήψη νομικά δεσμευτικών αποφάσεων για το υποκείμενο. Στόχος είναι αφενός να υπάρξει μια προοδευτική «τριβή» και προετοιμασία της ίδιας της Διοίκησης στη χρήση και ενσωμάτωση αυτής της νέας τεχνολογίας, και αφετέρου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη «λανθασμένη» χρήση μιας νέας τεχνολογίας και μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων επιπτώσεων που μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθούν, να προσδιοριστούν ή να μετρηθούν. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί σε εθνικό επίπεδο η στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κρίσιμος δημόσιος διάλογος σχετικά με την αναδυόμενη αυτή τεχνολογία, και να καταρτιστεί η απαραίτητη νομοθεσία για τη συντονισμένη πανευρωπαϊκή προσέγγιση των ανθρώπινων και ηθικών συνεπειών της τεχνητής νοημοσύνης.[2]

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά έργα που ευθυγραμμίζονται με την προσέγγιση αυτή για την τεχνητή νοημοσύνη στη Δημόσια Διοίκηση. Οι πρωταρχικοί στόχοι για αυτά τα έργα περιλαμβάνουν την ενίσχυση και βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών του Δημόσιου Τομέα, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.

Πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης

Με αφετηρία την επικοινωνία/σύσταση της Ε.Ε.[3] για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται φανερή η ανάγκη για την υλοποίηση μιας πλατφόρμας στο Δημόσιο, που θα συμβάλει οριζόντια στο σύνολο των έργων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (ΤΝ/ΜΜ). Το έργο θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει από το ΕΔΥΤΕ κάτω από ένα ευέλικτο σχήμα διακυβέρνησης με τη συμμετοχή και άλλων φορέων. Στο πλαίσιο του έργου θα διασφαλίζονται τα βασικά συστατικά και θα παρέχονται οι διευκολύνσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή εμπιστεύσιμων λύσεων[4] ΤΝ/ΜΜ στους τομείς άσκησης των δημόσιων πολιτικών με βάση τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Στόχος της πλατφόρμας είναι οι παραγόμενες εφαρμογές και συστήματα ΤΝ/ΜΜ να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστατικά για την υλοποίησή τους. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα παρέχει υποδομές και πόρους, ώστε οι παραγόμενες εφαρμογές και συστήματα  να βελτιστοποιούνται και vα μπορεί να βεβαιώνεται σε ελεγχόμενες υποδομές με διαφανή τρόπο η τεχνική τους στιβαρότητα και η ασφάλεια, τηρώντας το απόρρητο των δεδομένων. Συστατικά για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ΤΝ/ΜΜ αποτελούν η διασφάλιση υπολογιστικής υποδομής με προσιτούς όρους, η εξασφάλιση κατάλληλων δεδομένων από τον κάθε τομέα, η ανάπτυξη και η κοινή χρήση αλγορίθμων και οπωσδήποτε, η συγκρότηση μιας γόνιμης κοινότητας εξειδικευμένων μηχανικών και ειδικών του κάθε τομέα εφαρμογής τόσο από το Δημόσιο όσο και από τις επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα τα συστατικά αυτά παρουσιάζονται ακολούθως:

Διασφάλιση προσιτής υπολογιστικής ισχύος: Οι εφαρμογές ΤΝ/ΜΜ αξιοποιώντας μεγάλα σύνολα δεδομένων είναι υπολογιστικά εξαιρετικά απαιτητικές. Οι οικονομικοί όροι με τους οποίους διατίθενται υπολογιστικοί πόροι και εργαλεία από τα δημόσια υπολογιστικά νέφη συχνά αποτελούν εμπόδιο για πειραματισμούς προκειμένου για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η εξασφάλιση ισχυρών υπολογιστικών πόρων όπως σημειώνεται στην ενότητα.7.6.1 «Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων μέσω των υποδομών EuroHPC/ HPC-CC». Παράλληλα είναι αναγκαία η αξιοποίηση του Εθνικού Υπερυπολογιστή αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη ειδικευμένης υπολογιστικής υποδομής για εφαρμογές ΤΝ/ΜΜ και δεδομένα που απαιτούν επί τόπου (in situ) επεξεργασία λόγω περιορισμών ασφάλειας, χρόνου απόκρισης (latency) ή νομοθεσίας.

Βιβλιοθήκες αλγορίθμων και μοντέλων για μεταφορά μάθησης (transfer learning): H πλατφόρμα θα παρέχει βιβλιοθήκες αλγορίθμων ΤΝ/ ΜΜ περιλαμβάνοντας λύσεις μηχανικής μάθησης, βαθιάς μηχανικής μάθησης, αλγορίθμους συλλογιστικής και αναπαράστασης γνώσης κ.ά., που βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορα πεδία και κατηγορίες προβλημάτων. Οι υλοποιήσεις των αλγόριθμων αυτών και οι περιπτώσεις εφαρμογής τους θα είναι δημόσια διαθέσιμες στην κοινότητα για χρήση, δημιουργία παράγωγου έργου και επαναδιάθεσή του στη βιβλιοθήκη. Μέσω της μεταφοράς μάθησης ή αλλιώς προσαρμογής πεδίου (domain adaptation), λύσεις και μοντέλα που θα έχουν εφαρμοστεί και λειτουργήσει σε συγκεκριμένους τομείς θα υιοθετούνται για την επίλυση προβλημάτων και σε άλλους τομείς πολιτικής.

Παρέχοντας τα ανωτέρω εκτιμάται πως γύρω από την πλατφόρμα ΤΝ/ΜΜ θα αναπτυχθεί μια γόνιμη κοινότητα με αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες γύρω από το τρίγωνο «Ερευνητική κοινότητα, Δημόσιο και Επιχειρήσεις». Παράλληλα μέσω της κοινότητας δημιουργείται ένα πλαίσιο λογοδοσίας και ευθύνης μεταξύ των συντελεστών που θα αναπτύσσουν συστήματα και εφαρμογές ΤΝ/ΜΜ, έτσι ώστε αυτά να λειτουργούν προς όφελος της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευημερίας.

Στην ουσία το έργο παρέχει τη συνεκτική ουσία και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του ΕΔΥΤΕ ως Digital Innovation Hub για εφαρμογές ΤΝ/ΜΜ στο Δημόσιο Τομέα και προωθεί την ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο πεδίο της ΤΝ, όπως η διασύνδεση με το υπό διαμόρφωση European AI hub – lighthouse centre of AI research and innovation.

Μηχανισμοί υποστήριξης των δημοσίων ελεγκτικών φορέων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων

Για την υποστήριξη της στρατηγικής ενάντια στη διαφθορά, προωθούνται λύσεις επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου. Μέσω των λύσεων αυτών θα υποστηριχθεί η υλοποίηση ειδικών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων σε κρίσιμα πεδία πολιτικής, όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιείται έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό συμπεριφορών υψηλού ρίσκου και μοτίβων που παραπέμπουν σε πιθανά φαινόμενα διαφθοράς. Τα ευρήματα θα οδηγήσουν στη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων καθώς και άλλων ευαίσθητων διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης.

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που θα ενισχύουν τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Για παράδειγμα, θα προωθηθεί η εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης για τη βελτίωση της στόχευσης των ελέγχων, κατευθύνοντας τους επιτόπιους και τους ουσιαστικούς ελέγχους για την αποτελεσματική διερεύνηση περιστατικών απάτης και την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος.

Εφαρμογή παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στο εμπόριο καυσίμων

Αντικείμενο της παρέμβασης είναι η ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων που δημιουργούνται από τα εγκατεστημένα συστήματα εισροών-εκροών με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα θα μπορεί να παράγει προειδοποιήσεις για μη κανονικές συμπεριφορές, καθώς και να παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Η παρέμβαση θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς καυσίμων και στην υποστήριξη του υγιούς ανταγωνισμού μέσω στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Σύστημα υποστήριξης του μηχανισμού είσπραξης δημοσίων εσόδων

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδομένων, την προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού και την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων μηχανικής μάθησης, ώστε να υποστηρίζονται οι διαδικασίες ελέγχου ως προς την είσπραξη οφειλών.

Έργο για την αυτόματη κωδικοποίηση της Νομοθεσίας με χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας

Στόχος είναι να αυτοματοποιηθεί ή να διευκολυνθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η συγκέντρωση και κωδικοποίηση νομοθετημάτων, προκειμένου να μπορεί ο κάθε πολίτης να γνωρίζει τις ισχύουσες διατάξεις σε σχέση με ένα νομοθετικό πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Process-NLP) που θα εφαρμοστούν έτσι ώστε να συνδράμουν στο οριζόντιο έργο «Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας», το οποίο περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8 «Οριζόντια Ψηφιακά Εργα Μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης», προκειμένου να αυτοματοποιηθεί ο εντοπισμός των αναφορών, παραπομπών και τροποποιήσεων σε ένα νομοθέτημα και να διευκολυνθεί και να αυτοματοποιηθεί η κωδικοποίησή του.

Επίσης στόχο αποτελεί η αυτοματοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης των ΦΕΚ που περιέχουν ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις διαδικασίες του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους συντάκτες του ΕΜΔ, ειδοποιώντας τους για την επικαιροποίηση διαδικασιών που τροποποιούνται.

Εισαγωγή τεχνολογιών Αυτοματοποίησης Ρομποτικών Διαδικασιών (Robotic Process Automation) για τη μείωση των επαναλαμβανόμενων διοικητικών εργασιών

Η Αυτοματοποίηση Ρομποτικών Διαδικασιών – RPA είναι μια τεχνολογία αυτοματοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών η οποία επιτρέπει την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων χειρωνακτικών εργασιών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κανόνες. Στόχος είναι η εισαγωγή συστημάτων RPA που θα βοηθήσουν δημόσιους οργανισμούς να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα αυτοματοποιώντας χειροκίνητα και επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, βελτιώνοντας την ακρίβεια και μειώνοντας τον κίνδυνο ανθρώπινου σφάλματος. Με τη χρήση τους οι υπάλληλοι μπορούν να επικεντρωθούν σε εργασίες υψηλότερης αξίας, αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες, ενώ μπορεί να επιτευχθεί και σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της επέκτασης του χρόνου ζωής παλαιότερων (legacy) πληροφοριακών συστημάτων.

Σύστημα εντοπισμού οικοδομικών αυθαιρεσιών σε δασικές περιοχές και στον αιγιαλό

Σύστημα που θα χρησιμοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να εντοπίσει οικοδομικές αυθαιρεσίες σε προστατευόμενες περιοχές, δάση και αιγιαλούς.

Πίνακας 10: Εργα που εφαρμόζουν την τεχνητή νοημοσύνη στη Δημόσια Διοίκηση

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

 

7.6.3. Εφαρμογές Κβαντο-ανθεκτικής κρυπτογραφίας – EuroQCI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στην ανάπτυξη κβαντο-ανθεκτικής υποδομής επικοινωνιών (QCI) στην Ευρώπη και για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί η δράση EuroQCI, στην οποία προσχώρησε και η Ελλάδα στο τέλος του 2019.

Εθνική Πειραματική Υποδομή Διανομής Κβαντικών Κλειδιών (Quantum Key Distribution)

Με γνώμονα τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της κβαντικής υπολογιστικής και ειδικότερα την τεχνολογική πρόοδο όσον αφορά τη Διανομή Κβαντικών Κλειδιών (Quantum Key Distribution – QKD), την προτεραιότητα που δίνεται στον τομέα αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη μεγάλη εγκατεστημένη υποδομή δικτύου οπτικών ινών του ΕΔΥΤΕ, προτείνεται η παρούσα δράση με στόχο την ανάπτυξη εθνικής πειραματικής υποδομής, στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθεί πεδίο δοκιμών πάνω στις σχετικές τεχνολογίες, και η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση των συναφών επιστημονικών εξελίξεων από την ερευνητική κοινότητα της χώρας.

Πίνακας 11: Έργα ανάπτυξης εφαρμογών κβαντο-ανθεκτικής κρυπτογραφίας

Πηγή: Ιδία επεξεργασία


[1] Greece: With an AI to the Future | Accenture in collaboration with Microsoft. (2019). Accenture.com. Ανακτήθηκε 29 Φεβρουαρίου 2020, από https://www.accenture.com/gr-en/insights/digital/greece-an- ai-future   https://www.accenture.com/gr-en/insights/digital/greece-an-ai-future

[2] H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει τις «Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη» μαζί με μια ανακοίνωση [COM(2019) 168], η οποία χαιρετίζει τις επτά βασικές απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο έγγραφο με τις κατευθυντήριες γραμμές της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ηθικοί κανόνες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μία δεσμευτική νομοθεσία.

[3] COM(2019) 168, Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence

[4] COM(2020) 65, On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 19:57 | ΕΥΘΥΜΗΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ, Ο.ΤΕ.Ν / ΟΤΕ

  Δομικά Στοιχεία Πλατφόρμας ΤΝ/ΜΜ

  Η Πλατφόρμα ΤΝ/ΜΜ θα πρέπει να περιλαμβάνει open source εργαλεία και frameworks για ΤΝ και ΜΜ, τέτοια που να καλύπτουν ευρύ φάσμα επιθυμητών χαρακτηριστικών.

  Ως παράδειγμα αναφέρουμε open source frameworks ΤΝ, όπως το tensorflow (Google), το pytorch (Facebook) και το mxnet (Amazon) που συνδυαστικά καλύπτουν ευρεία γκάμα χαρακτηριστικών.

  Μία αρκετά εκτενής λίστα χαρακτηριστικών των open source frameworks για ΤΝ είναι: κοινότητα ανάπτυξης και υποστήριξης, τεκμηρίωση και δημοτικότητα, ευκολία εκμάθησης, απλή αρχιτεκτονική σχεδίασης μοντέλων και διαισθητικό API, δυνατότητες παρακολούθησης & οπτικοποίησης εκτέλεσης, (για παράδειγμα, tensorboard), δυναμικά γραφήματα υπολογισμών, εκτέλεση σε κινητές συσκευές & browsers, συμβατότητα με τις διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού (language support), δυνατότητες debugging, ευελιξία και ταχύτητα εκτέλεσης (performance), υποστήριξη GPUs, κλιμάκωση (scalability), φορητότητα (portability along platforms), δυνατότητες model serving και κατανεμημένης εκτέλεσης μοντέλων, high-level API για πρωτοτυποποίηση vs low-level efficiency (imperative vs declarative model building), imperative API υψηλής απόδοσης, στιβαρή ενσωμάτωση μοντέλων σε παραγωγικά συστήματα, χρήση για επιχειρηματικές vs χρήση για ερευνητικές εφαρμογές ΤΝ, βιβλιοθήκες έτοιμων μοντέλων (για παράδειγμα για μηχανική όραση ή για NLP), δυνατότητα διεπαφής με άλλα frameworks (όπως big data frameworks, spark or hadoop), υποστήριξη OpenCL.

  Κάθε AI framework έχει τα δικά του δυνατά σημεία για παράδειγμα το tensorflow έχει μεγάλη κοινότητα ανάπτυξης και άριστη παρακολούθηση & οπτικοποίηση εκτέλεσης συγκριτικά με το pytorch και το mxnet, από τα οποία, το μεν πρώτο έχει δυνατότητα για δυναμικά γραφήματα υπολογισμών και ευκολία εκμάθησης το δε δεύτερο έχει διαισθητικό imperative API υψηλής απόδοσης και γενικά άριστη απόδοση στην εκτέλεση των μοντέλων (ενώ υποστηρίζει με απλό τρόπο χρήση πολλών GPUs και βελτιστοποίηση στο χρόνο εκτέλεσης με παράλληλη επεξεργασία, κατανεμημένη επεξεργασία, κ.α.).

  Τα παραπάνω frameworks ΤΝ αλλά και frameworks για ΜΜ διαθέτουν εκτενείς βιβλιοθήκες αλγορίθμων (συστατικών-μηχανισμών για σύνθεση μοντέλων) αλλά και έτοιμων μοντέλων τα οποία δύνανται να βελτιστοποιηθούν για να εκτελεστούν παράλληλα ή κατανεμημένα σε ισχυρά υπολογιστικά συστήματα, όπως αυτά που περιγράφονται στην ενότητα 7.6.1, «Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων». Οι ερευνητές και μηχανικοί, αξιοποιώντας τη γνώση που διαθέτουν, μπορούν να αναπτύξουν αρχιτεκτονικές μοντέλων που υποστηρίζουν μεταφορά μάθησης ή αλλιώς προσαρμογή πεδίου (domain adaptation), ώστε λύσεις και μοντέλα που θα έχουν εφαρμοστεί και λειτουργήσει σε συγκεκριμένους τομείς να υιοθετούνται, αφού πρώτα υποστούν την κατάλληλη προσαρμογή, για επίλυση προβλημάτων σε άλλους τομείς.

  Σε κάθε περίπτωση, εν τέλει θα πρέπει να ελεγχθεί & διασφαλιστεί η στιβαρότητα, η αξιοπιστία η ασφάλεια, και η προσβασιμότητα των συστατικών των frameworks ΤΝ/ΜΜ που θα ενσωματωθούν στην Πλατφόρμα και η ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται εκεί.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 19:06 | Γιώργος Μπόμπολος

  7.6 Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών
  Η αναφορά σε επέκταση του υπάρχοντος συστήματος HPC του ΕΔΥΤΕ, δεν δημιουργεί ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με τους υπόλοιπους κατασκευαστικούς οίκους τέτοιων συστημάτων;

  Παρά το γεγονός ότι η εισαγωγή της ΤΝ θα είναι επιστημονικά και κοινωνικά επωφελής για την χώρα, οι προτάσεις υλοποίησης έργων με χρήση τέτοιων δαπανηρών τεχνολογιών είναι άτοπη. Πιο συγκεκριμένα, μια εφαρμογή παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στο εμπόριο καυσίμων δεν απαιτεί τεχνητή νοημοσύνη, αλλά απλά ένα σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής, ενημέρωσης και δημιουργίας συναγερμών.
  Ανάλογα, θα πρέπει να τεκμηριωθούν επακριβώς οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συστήματα RPA αντικαθιστώντας, προφανώς, το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 18:45 | Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (Ε.Π.Ε.)

  7.6.2. Τεχνητή Νοημοσύνη 116

  Στο κεφάλαιο 7.6.2. για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο τελευταίο bullet «η εκπόνηση στρατηγικής και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη δημιουργία εμπιστοσύνης στους πολίτες σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης». Θα προσθέταμε το εξής: Η καλλιέργεια εμπιστοσύνης (public trust) χρειάζεται μια σφαιρική και ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση που πρέπει να περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, τους ηγέτες, κι όσους εκφέρουν δημόσιο λόγο. Πρόκειται για μια γέφυρα ανάμεσα στην τεχνολογία και τους πολίτες που πρέπει να οικοδομηθεί και να συντηρηθεί.

  Επίσης, στους στόχους, θα προσθέταμε δίπλα απ’ τη λέξη δεοντολογία, τη λέξη ηθική. Και θα εισάγαμε επίσης τις έννοιες της δημοκρατικότητας, και της ανθρώπινης αυτονομίας
  Στις εφαρμογές τώρα της τεχνητής νοημοσύνης θα προσθέταμε:

  Ανάπτυξη Τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο Mobility-as-a-Service (MaaS) στις οποίες συγκαταλέγονται εφαρμογές:
  – παρακολούθησης μετακίνησης πληθυσμών και πρόβλεψης πληθυσμιακών αναγκών με εφαρμογή την προσφορά δημόσιων υπηρεσιών υγείας, αστυνόμευσης, κτλ για περιόδους αυξημένης κίνησης (όπως οι καλοκαιρινές περίοδοι) ή κανονικότητας
  – έξυπνης δρομολόγησης (smart routing) με τομείς εφαρμογής τα δίκτυα διανομών και τροφοδοσίας (δεν αφορά smart grids και ενεργειακά δίκτυα) – ούτε είδαμε να αναφέρεται κάτι στα έργα τηλεματικής (9.12.2)

  Πρόταση στο 7.6.2 Τεχνητή Νοημοσύνη. Εκπόνηση μελέτης σχετικά με το πόσον χρόνο και χρήμα θα μπορούσε να εξοικονομήσει το Δημόσιο με την χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Ένας από τους στόχους της μελέτης θα ήταν ο υπολογισμός της ποσοστιαίας μείωσης φορολογίας που θα πρόσφερε στον μέσο πολίτη η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 17:07 | ΕΥΘΥΜΗΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ, Ο.ΤΕ.Ν / ΟΤΕ

  Σύνθετο οικοσύστημα καινοτομίας για εφαρμογή αξιόπιστης ΤΝ στις ψηφιακές υπηρεσίες

  Για την διαμόρφωση ενός σύνθετου οικοσυστήματος καινοτομίας που στηρίζεται στην εφαρμογή αξιόπιστης ΤΝ και εμπλέκει όλους, χωρίς αποκλεισμούς, θα χρειαστεί ευρεία διάθεση πόρων (υπολογιστικών πόρων, ανοικτών δεδομένων, εργαλείων & frameworks για την ΤΝ) και συντονισμός των συνεργειών που θα προκύψουν.

  Η ΤΝ είναι το πεδίο όπου περισσότερο θα εκδηλωθούν ευρείες συνέργειες και κοινή χρήση πόρων. Ο συντονισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα αποδειχθεί καταλυτικός με εργαλεία όπως η εθνική στρατηγική για την αξιοποίηση της ΤΝ, το εθνικό δίκτυο κέντρων αριστείας στην ΤΝ, το μοντέλο διακυβέρνησης δεδομένων, η υποστήριξη των εταιριών που αναπτύσσουν λύσεις ΤΝ, οι δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων στους επαγγελματίες και καλλιέργειας εμπιστοσύνης στους πολίτες.

  Ρόλο καταλύτη στη διαμόρφωση αποτελεσματικών συνεργειών και τη διασύνδεση των εμπλεκόμενων μερών θα μπορούσαν να διαδραματίσουν φορείς που συνδυάζουν γνώση των δυνατοτήτων και εξελίξεων στην ΤΝ και την επιστήμη δεδομένων με γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αναγκών των επιχειρήσεων και του Δημοσίου. Οι φορείς διασύνδεσης αναμένεται να αποτελέσουν τους «διερμηνείς» μεταξύ των κέντρων έρευνας & των ΜΜΕ εντάσεως τεχνολογίας & γνώσης από τη μία μεριά και των δημοσίων φορέων & επιχειρήσεων που θα είναι αποδέκτες των εφαρμογών ΤΝ από την άλλη.

 • 17 Δεκεμβρίου 2020, 12:45 | Homo Digitalis

  Ενότητα 7.6.2, Σελίδα 117:
  Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης δε συνεπάγεται μόνο ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους.(1) Ειδικότερα, η Τεχνητή Νοημοσύνη ενδέχεται να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων. Παρατηρείται(2) ότι μπορεί να επηρεαστούν δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η αρχή της ισότητας, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής. Επιπροσθέτως, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ελλοχεύει κινδύνους για την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργία του καθεστώτος ευθύνης. Η Λευκή Βίβλος αναφέρει χαρακτηριστικά: “Για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα σφάλματος στην τεχνολογία αναγνώρισης αντικειμένων, ένα αυτόνομο όχημα μπορεί εσφαλμένα να εντοπίσει ένα αντικείμενο στο δρόμο και να προκαλέσει ατύχημα, που έχει ως συνέπεια τραυματισμούς και υλικές ζημίες”.
  Ως εκ τούτου, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι, απαιτείται ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού οφείλει να συμβαδίζει με τις κατευθυντήριες γραμμές της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, όπως αυτή συστήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή(3), με ρητή αναφορά τους:
  – Ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία,
  – Τεχνική στιβαρότητα και ασφάλεια,
  – Ιδιωτική ζωή και διακυβέρνηση των δεδομένων,
  – Διαφάνεια,
  – Πολυμορφία, απαγόρευση των διακρίσεων και δικαιοσύνη,
  – Κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία και
  – Λογοδοσία.
  Εναλλακτικά, οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να ενταχθούν στο κεφάλαιο 4 του παρόντος με επιμέρους ανάλυση.

  (1) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_el_1.pdf
  (2) Έρευνα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με βάση την οποία η χρήση της ΤΝ μπορεί να επηρεάσει μεγάλο αριθμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5
  (3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0168&from=GA

 • 7.6.2. Τεχνητή Νοημοσύνη

  Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα εισροών – εκροών.

  Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην προσπάθεια για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων είναι το ότι η παράνομη αυτή δραστηριότητα σχεδόν ποτέ δεν αφήνει ίχνη, με αποτέλεσμα οι παραβάτες να μην εντοπίζονται και να μην παύουν εγκαίρως την δραστηριότητά τους. Παράλληλα, οι απώλειες για το κράτος σε έσοδα από την δραστηριότητα αυτή υπολογίζονται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
  Τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια της πολιτείας για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου μέσω της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών σε πολλά από τα σημεία διακίνησης καυσίμων έχει περιορισμένα αποτελέσματα, κυρίως λόγω των τεχνικών αδυναμιών που εμφανίζουν τα συστήματα εισροών – εκροών αλλά και της δυσκολίας εντοπισμού της αιτίας μιας εμφανιζόμενης απόκλισης στο ημερήσιο ισοζύγιο διακίνησης καυσίμου. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εκμεταλλευτές μιας εγκατάστασης διακίνησης καυσίμων υποστηρίζουν ότι διώκονται άδικα και για μη δικές τους παραβάσεις επιβαρυνόμενοι με πολυετείς και πολυδάπανες νομικές διαμάχες στα ελληνικά δικαστήρια.

  Η χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου μπορεί να συμβάλει στην εύρεση των αιτιών της απόκλισης άνω του προβλεπόμενου ορίου (1,5%) στο ισοζύγιο εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων αλλά και στις λοιπές εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων και συγκεκριμένα αν η απόκλιση οφείλεται:
  • Σε μετρολογικό σφάλμα του συστήματος (αβεβαιότητα μέτρησης),
  • Σε λάθος χειρισμό του χρήστη του συστήματος εισροών – εκροών,
  • Σε διαρροή των εγκαταστάσεων του πρατηρίου,
  • Σε εσκεμμένη παραποίηση των δεδομένων,
  • Σε μη νόμιμη διακίνηση του καυσίμου,
  • Σε αδήλωτες εγκαταστάσεις (π.χ. πρόσθετες δεξαμενές), οι οποίες δεν έχουν συνδεθεί με το σύστημα εισροών – εκροών

  Ο Οργανισμός Τεχνητής Νοημοσύνης – Ο.ΤΕ.Ν. επικροτεί την πρόταση έργου για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα συστήματα εισροών – εκροών και προτείνει να συμπεριληφθούν οι ανωτέρω προβλεπόμενες περιπτώσεις στο σχετικό έργο που θα υλοποιηθεί.

 • 15 Δεκεμβρίου 2020, 16:09 | Νικόλαος Βασιλειάδης

  Στην παράγραφο 7.6.2 για την Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρεται ότι για την Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να καταρτιστεί η απαραίτητη νομοθεσία για τη συντονισμένη πανευρωπαϊκή προσέγγιση των ανθρώπινων και ηθικών συνεπειών της τεχνητής νοημοσύνης πέρα από τις «Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(2019) 168].

  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πώς το διάσημο GDPR (General Data Protection Regulation) σκιαγραφεί στο άρθρο 22 την λήψη αποφάσεων με την χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης και αναφέρει ότι

  «1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

  3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και γ), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης. »

  Συνεπώς, ήδη σε κανονισμούς της ΕΕ σκιαγραφείται η ορθή χρήση των αυτοματοποιημένων μεθόδων λήψης απόφασης της Τεχνητής Νοημοσύνης, και συνεπώς κάθε εργαλείο που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσφέρει στον χειριστή του Δημόσιο Λειτουργό ή/και στον χρήστη του (τον πολίτη) την δυνατότητα να παρέχει εύληπτες εξηγήσεις σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης να προτείνει μια συγκεκριμένη απόφαση, καθώς έτσι αυξάνεται η διαφάνεια των μοντέλων που χρησιμοποιούνται στην λήψη αποφάσεων και εν τέλει η εμπιστοσύνη σε αυτά από τον χρήστη.

  Αυτή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης ονομάζεται «Ερμηνεύσιμη ή Επεξηγήσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη» (Explainable AI) και αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα (τουλάχιστον στην ΕΕ) για την δημόσια εδραίωση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Συνεπώς, θα έπρεπε να τονιστεί αυτή διάσταση λίγο παραπάνω στο κείμενο.

  Όσον αφορά την «Πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης», αναφέρω ότι κεντρικά, στην ΕΕ αναπτύσσεται μία τέτοια πλατφόρμα AI4EU (https://www.ai4eu.eu/) στην οποία συμμετέχουν 5 Ελληνικά Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Ινστιτούτα. Συνεπώς θα μπορούσε μία τέτοια προσπάθεια να βασιστεί ή να διασυνδεθεί με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα.

  Τέλος, όσον αφορά την «Εισαγωγή τεχνολογιών Αυτοματοποίησης Ρομποτικών Διαδικασιών (Robotic Process Automation) για τη μείωση των επαναλαμβανόμενων διοικητικών εργασιών», θα πρέπει να προβλεφθεί ότι όποια παρακολούθηση και αυτοματοποίηση διεργασιών θα πρέπει αρχικά να σέβεται την ιδιωτικότητα των υπαλλήλων. Επιπλέον όμως η αυτοματοποίηση των διεργασιών δεν θα πρέπει πάντα να στοχεύει στην βελτιστοποίηση του χρόνου και του κόστους εκτέλεσης των διαδικασιών αλλά και στην διευκόλυνση από τη μια μεριά των πολιτών αλλά και των δημόσιων λειτουργών, χωρίς ωστόσο να παραβιάζονται οι απαιτούμενες ενέργειες και έγγραφα που απαιτεί η νομοθεσία στην διεκπεραίωση μιας διαδικασίας. Άρα η αυτοματοποίηση θα πρέπει να γίνεται μόνο αν η παρατηρούμενες βέλτιστες ενέργειες τηρούν τις νόμιμες προδιαγραφές και να προειδοποιούν τον χειριστή όταν δεν τηρούνται. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν οι παρατηρούμενες βέλτιστες πρακτικές τείνουν να γίνουν η de facto μεθοδολογία διεκπεραίωσης, τότε το υλικό αυτό θα μπορεί να δοθεί σε νομοθέτες προκειμένου να εξετάσουν την αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να οι βέλτιστες διαδικασίες να καταστούν και σύννομες.

 • 13 Δεκεμβρίου 2020, 21:02 | Εμμανουήλ Απέργης

  Έχετε, ορθώς, συμπεριλάβει κάποιες προηγμένες τεχνολογίες της τέταρτης (4ης) βιομηχανικής επανάστασης όπως είναι:

  ~Τεχνητή νοημοσύνη (AI)
  ~Υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων (Quantum technology)
  ~Κβαντο-ανθεκτική κρυπτογραφία (Quantum technology)

  αλλά λείπουν κάποιες που πιθανώς όχι απαραίτητα να οργανωθούν από το υπουργείο σας, αλλά θα μπορούσαν να επισπεύσουν τη δημιουργία επιχειρήσεων και έρευνας σε άλλα υπουργεία με μείωση γραφειοκρατίας και για τις υπόλοιπες τεχνολογίες:

  ~Αυτονομία
  ~Διαστημική τεχνολογία
  ~Hypersonics
  ~Bio/Human Enhancement Technology (BHET)
  ~Novel Materials & Manufacturing

  αλλά και επίδοξες συνέργειες που μπορούν να φέρουν π.χ. AI-αυτονομία, Quantum-διαστημική τεχνολογία, κτλ

 • 13 Δεκεμβρίου 2020, 19:08 | Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος

  Προτείνεται η ενσωμάτωση επιπρόσθετου σημαντικού άξονα παρέμβασης προηγμένης τεχνολογίας (ως Υποενότητα 7.6.4: Συνδυαστική εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα) προς υλοποίηση σε βραχυ-μεσοπρόθεσμη βάση, με έργο τη δημιουργία και λειτουργία εθνικού ψηφιακού διαδραστικού κέντρου και δορυφορικών συνδεδεμένων κέντρων στην επικράτεια. Το εθνικό κέντρο μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα διασυνδεδεμένα μέρη:
  -Εικονικό εκθεσιακό χώρο,
  -Εμπειρογνώμονες εικονικής πραγματικότητας,
  -Ακαδημία εικονικής πραγματικότητας,
  -Ακαδημαϊκή πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας,
  -Πλατφόρμα ανάπτυξης έργων,
  -Πλατφόρμα με εταιρικές λύσεις,
  -Εργαστήριο ανάπτυξης, και
  -Τομέα υποστήριξης και συντήρησης.
  Οι εφαρμογές που μπορούν να αναπτυχθούν αφορούν ενδεικτικά την παιδεία, τον πολιτισμό, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τις μετεαφορές, την υγεία, κλπ.