Άρθρο 13 – Πάρκα Κεραιών εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

1. Πάρκο Κεραιών κατηγορίας Α σε έκταση τουλάχιστον 2.000,00 τ.μ., κατηγορίας Β, ή κατηγορίας Γ μπορεί να χωροθετηθεί και εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του άρθρου 41 και 43 του ν. 3982/2011 (Α 143). Φορέας οργάνωσης και διαχείρισης του Πάρκου Κεραιών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να είναι είτε ο αντίστοιχος φορέας του Υποδοχέα Δραστηριοτήτων είτε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο , το οποίο είναι εγκατεστημένο σε αυτόν.
2. Για την έγκριση χωροθέτησης των πάρκων κεραιών του παρόντος άρθρου, η απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του Οργανωμένου Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέας κατασκευής κεραίας σε χώρο που βρίσκεται εντός των ορίων Οργανωμένου Υποδοχέα Επιχειρηματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων του άρθρου 41 και 43 του ν. 3982/2011, εφόσον εντός αυτού είτε έχει εγκριθεί η χωροθέτηση πάρκου κεραιών κατά τις διατάξεις του παρόντος είτε υπάρχουν διαθέσιμοι προς τούτο κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι, κατά την έννοια των παρ. 11 και 13 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 και την εγκεκριμένη πολεοδόμηση του Οργανωμένου Υποδοχέα. Υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατασκευές κεραιών, οι οποίες πληρούν τους όρους του παρόντος, δεν θίγονται.