Άρθρο 14 – Έλεγχοι

1. Οι έλεγχοι των κατασκευών κεραιών, των δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων γίνεται από τις κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:
(α) Οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον κατασκευών κεραιών πραγματοποιούνται από την Ε.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 15 του παρόντος.
(β) Οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των ειδικότερων όρων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) γίνονται από τις αρμόδιες βάσει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας υπηρεσίες.
(γ) Οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας και την νομιμότητα των εγκρίσεων δομικών κατασκευών κεραιών πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες, κατά το ν. 4495/2017, υπηρεσίες και όργανα.
(δ) Οι έλεγχοι σχετικά με την ορθή υλοποίηση των εγκρίσεων δομικών κατασκευών κεραιών γίνονται από τους Ελεγκτές Δόμησης.
(ε) Οι έλεγχοι όσον αφορά την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση που τυχόν χρησιμοποιείται για τη ρευματοδότηση της κατασκευής κεραίας, γίνονται από τις αρμόδιες βάσει της κείμενης νομοθεσίας υπηρεσίες.
(στ) Η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ελέγχεται από τους διαχειριστές των δικτύων.
(ζ) Η νόμιμη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και η πρόκληση παρεμβολών σε νόμιμους χρήστες του φάσματος ελέγχεται από την ΕΕΤΤ.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να δημοσιοποιούν ετησίως συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναφορικά με τους ελέγχους που διενεργούν.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ, τίθεται σε λειτουργία πληροφοριακό σύστημα για την μονοαπευθυντική διαχείριση των καταγγελιών που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια αναφορικά με τη λειτουργία του, τους φορείς που συμμετέχουν και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Οι καταγγελίες υποβάλλονται στο σύστημα επώνυμα, μαζί με παράβολο ποσού πενήντα (50,00) ευρώ για κάθε έλεγχο, το οποίο αποδίδεται κατά περίπτωση στις υπηρεσίες που θα πραγματοποιήσουν τους ελέγχους. Το ύψος του παραβόλου δύναται να τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων υπουργών.
Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η καταγγελία αφορά εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια κατασκευής κεραίας ή /και έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, το παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών εξετάζονται ατελώς.
4. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3, σε περίπτωση καταγγελιών επιλαμβάνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  • Να γίνονται σε τακτική βάση (τουλάχιστον 3μηνιαία) που πρέπει να ορίσει ο νόμος και σε διαφορετικές ώρες και καιρικές συνθήκες, καθώς παρουσιάζονται μεγάλες αποκλείσεις ανάλογα με την ατμοσφαιρική σύνθεση, αλλά και ώρες χρήσης. Επίσης να είναι σε άμεση ανταπόκριση των πολιτών όταν υπάρχουν καταγγελίες. Να υπάρχει δημόσια ανακοίνωση πότε θα γίνουν οι μετρήσεις και να μπορούν σε αυτές να συμμετάσχουν τοπικοί φορείς, και σύλλογοι. Διαύγεια και συνεργασία.

  • 25 Οκτωβρίου 2018, 04:10 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

    Γενικές Παρατηρήσεις- Άρθρο 14 . Αν υπάρχουν λάθη στα δελτία και πορίσματα των ελέγχων να ακυρώνεται ή άδεια
    2. Πρέπει να δημιουργηθεί κατάλογος Ελεγκτών για όλους τους αναφερόμενους φορείς και ο κάθε Ελεγκτής να προκύπτει από κλήρωση και όχι διά ορισμού, ούτε για μακρό χρονικό διάστημα. Είναι απαραίτητος όρος διαφάνειας και αποκλεισμού διαπλοκής, σύμφωνα και με τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις της Ε.Ε.