Άρθρο 20 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την εγγραφή των υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 19 του παρόντος στο ΣΗΛΥΑ, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας γίνεται ως εξής:
α) ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τις απαιτούμενες αιτήσεις και μελέτες στις αρμόδιες υπηρεσίες και στη συνέχεια υποβάλλει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) φάκελο με τα αποδεικτικά παραλαβής αυτών.
β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οφείλουν, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/μελετών, να ελέγξουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και να ενημερώσουν εγγράφως την ΕΕΤΤ και τον ενδιαφερόμενο:
βα) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή
ββ) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν/διορθωθούν ή
βγ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων/μελετών.
2. Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.
3. Εκκρεμείς διαδικασίες επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ, ολοκληρώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα κατά το χρόνο τέλεσης της παράβασης νομοθεσία.
4. Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και κεραιών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του προβλεπόμενου δικτύου τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εντός εννέα (9) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύνανται να καθορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις, χρονικές διαδικασίες και όροι για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου.
5. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 16, ισχύει η υπ’ αριθ. 2300 ΕΦΑ (493) ΚYΑ «Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία» (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008).
6. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 16, ισχύει η υπ’ αριθμ. Π/112/345 ΚΥΑ «Καθορισμός θεμάτων που σχετίζονται με την επιβολή και είσπραξη από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας» (ΦΕΚ 3271/Β΄/6-12-2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. Π/112/237 ΚΥΑ «Τροποποίηση της αριθμ. Π/112/345 (Β΄ 3271/06.12.2012) ΚΥΑ, Καθορισμός θεμάτων που σχετίζονται με την επιβολή και είσπραξη από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας» (ΦΕΚ 1659/Β΄/7-8-2015).
7. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 17, ισχύει η υπ’ αριθ. οικ. 65977/974/Φγ61, ΦΕΚ 3260/Β/20.12.2013 KYA “Οργάνωση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων”.
8. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού της παρ. 3 του άρθρου 17, ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 29179/340/Φγ61 ΚΥΑ «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΦΕΚ 1275/Β/20.05.2014).

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:43 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Σε περίπτωση που η παράγραφος αναφέρεται και στα δίκτυα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος, η ολοκλήρωση διαδικασιών αδειοδότησης εντός εννέα (9) μηνών είναι εξαιρετικά αμφίβολη για τους εξής λόγους:

  υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, η περιβαλλοντική αδειοδότηση κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος γίνεται μόνο με Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Α2 ή Α1. Η διαδικασία γνωμοδοτήσεων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαρκεί τουλάχιστον 1 με 3 έτη αφενός λόγω της απαίτησης να γνωμοδοτούν περί τις 8 διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίες μάλιστα δεν συμμετέχουν στο ΣΗΛΥΑ (π.χ. εφορείες αρχαιοτήτων, συμβούλια των Περιφερειών – ΟΤΑ, Δημοτικά Συμβούλια, ΓΕΕΘΑ/ΓΕΑ, Διευθύνσεις Δασών, Δασαρχεία, υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας).
  2. Η ανάγκη μετάβασης στο 2ο Ψηφιακό Μέρισμα το 2020, θα υποχρεώσει τους παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής να καταθέσουν τις σχετικές μελέτες ΕΕΑΕ και τροποποιητικές ΜΠΕ εντός του 2019.

  Συνεπώς θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν είναι ρεαλιστική καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την έγκριση μίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το γεγονός ότι πλην τον παρόχων κινητής τηλεφωνίας, δεν υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Προτείνουμε σε πρώτο χρόνο την έκδοση απόφασης παράτασης του χρόνου υποβολής φακέλων ώστε να καλυφθεί το πρόβλημα καταθέσεων για το 2ο Ψηφιακό Μέρισμα (αλλά και για την αδειοδότηση του δικτύου της ΕΡΤ), και θα πρέπει να εκδοθούν νομοθετικές διατάξεις αντιμετώσης των ανωτέρω προβλημάτων.

 • Το θέμα του πύργου ΟΤΕ στο Βόλο επείγει, και θα πρέπει να λυθεί… χθες! Είναι 6 μήνες τώρα που έχουμε κάνει τις καταγγελίες μας στο υπουργείο σας, στο Περιβάλλοντος και στη συνέχεια στο Υγείας, ενώ στους ίδιους στείλαμε εξώδικο. Μας υποσχέθηκαν θα έρθουν για μετρήσεις, μετά ότι θα στείλουν πανεπιστημιακό συνεργείο, αλλά ακόμα τίποτα. Ζητάμε άμεσα μέτρα, κι όταν λέμε άμεσα, εννοούμε εντός τουλάχιστον 2 εβδομάδων από σήμερα. Το επόμενο βήμα είναι ο έννομος δρόμος προς κάθε υπεύθυνο, εις εκ των οποίων είστε και εσείς.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 05:54 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Παρατήρηση στο α.20 παρ. 1 εδ. β) : Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των 4 μηνών έχει εφαρμογή το άρθρο 18 παρ.α του παρόντος

  Παρατήρηση στο α.20 παρ.2 :Το ίδιο να ισχύει για κεραίες που λειτουργούν παράνομα, χωρίς δυνατότητα παράτασης του τετραμήνου προς νομιμοποίησή τους. Οι κεραίες αυτές, εάν δεν νομιμοποιηθούν εντός της παραπάνω προβλεπόμενης προθεσμίας να μην αδειοδοτούνται και η συνέχιση της λειτουργία τους να συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 18 του παρόντος .