Άρθρο 12 – Oργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (Πάρκα Κεραιών)

1. Σε οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (πάρκα κεραιών) ως Διαχειριστής αναλαμβάνει δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, ο οποίος ρυθμίζει την οργάνωση και συντήρηση, καθώς και τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διαθέτοντας κατάλληλη εμπειρία και μέσα. Ως κατάλληλη θεωρείται η εμπειρία που έχει αποκτηθεί είτε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είτε/και στον τομέα διαχείρισης οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων. Η διοίκηση, η διαχείριση και η λειτουργία του πάρκου κεραιών ρυθμίζεται από Κανονισμό λειτουργίας που καταρτίζεται από τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης . Με τον Κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα επί των κεραιοσυστημάτων, καθώς και επί των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων, εφόσον υφίστανται, οι όροι και περιορισμοί που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, οι απαιτούμενες δαπάνες για τη λειτουργία του πάρκου, η ενδεχόμενη αμοιβή του διαχειριστή, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια .
2. Πάρκα κεραιών δύνανται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε ειδικά καθορισμένες περιοχές, οι οποίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :
Α) Εκτάσεις έως 10.000,00 τ.μ., οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών, που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις.
Β) Εκτάσεις άνω των 10.000,01 τ.μ. και έως 50.000,00 τ.μ., οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών, που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις.
Γ) Εκτάσεις άνω των 50.000,01 τ.μ, οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Δ) Εκτάσεις πλησίον αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, ή εντός περιοχών που διέπονται από ειδικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης.
3. Για τις ως άνω υπό στοιχεία Α, Β, Γ και Δ κατηγορίες απαιτείται η κατά περίπτωση έγκριση χωροθέτησης.
4. Στις εκτάσεις της περίπτωσης Α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για την έγκριση χωροθέτησης απαιτούνται :
A. Η προηγούμενη έγκριση γενικών περιβαλλοντικών όρων με τη διαδικασία του περιβαλλοντικού προελέγχου, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Β. Η έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την ΕΕΤΤ, καθώς και η γνωμάτευση περί ραδιοεκπομπών από την ΕΕΑΕ, κατόπιν διεξαγωγής ειδικών μελετών επί του χώρου. Στις μελέτες θα αναφέρονται εκτός των άλλων και η δυνατότητα εγκατάστασης/συνεγκατάστασης κεραιών στο χώρο, το πλήθος των υπό εγκατάσταση κεραιών, καθώς και η εκπεμπόμενη ακτινοβολία από τις δυνάμενες να εγκατασταθούν κεραίες.
Ο καθορισμός της οργανωμένης έκτασης υποδοχής κεραιών εγκρίνεται με Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
5. Στις εκτάσεις της περίπτωσης Β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για την έγκριση χωροθέτησης απαιτούνται :
Α. Η προηγούμενη έγκριση γενικών περιβαλλοντικών όρων ύστερα από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δημοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της κοινής απόφασης 107017/2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β’ 1225).
Β. Η έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την ΕΕΤΤ, καθώς και η γνωμάτευση περί ραδιοεκπομπών από την ΕΕΑΕ, κατόπιν διεξαγωγής ειδικών μελετών επί του χώρου. Στις μελέτες θα αναφέρονται εκτός των άλλων και η δυνατότητα εγκατάστασης/συνεγκατάστασης κεραιών στο χώρο, το πλήθος των υπό εγκατάσταση κεραιών, καθώς και η εκπεμπόμενη ακτινοβολία από τις δυνάμενες να εγκατασταθούν κεραίες.
Ο καθορισμός της οργανωμένης έκτασης υποδοχής κεραιών εγκρίνεται με Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
6. Στις εκτάσεις των περιπτώσεων Γ και Δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου , για την χωροθέτηση απαιτείται η έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241).
7. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των πάρκων κεραιών, με τον οποίο ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ του φορέα οργάνωσης και των κατόχων εγκατεστημένων κατασκευών κεραιών, οι όροι και προϋποθέσεις για την κοινή χρήση ιστών και κατασκευών κεραιών από πολλούς κατόχους, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αποτελεσματική λειτουργία των πάρκων κεραιών. Με την ίδια απόφαση δύνανται επιπλέον να καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την ανάδειξη των κατασκευαστών και διαχειριστών των πάρκων κεραιών καθώς και οι οικονομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις των κατόχων εγκατεστημένων στο πάρκα κατασκευών κεραιών έναντι των διαχειριστών των πάρκων κεραιών.

 • Θα προτείναμε όπως και οι άλλοι σχολιαστές κάποιες αποστάσεις ασφαλείας από τις κατοικημένες περιοχές, αλλά το θεωρούμε μάταιο. Τα πάντα έχουν να κάνουν με την ισχύ της ακτινοβολίας, αυτό έχει δείξει η πείρα μας από τον πύργο του ΟΤΕ στο Πήλιο και το εν λόγω πάρκο, γι’ αυτό και επιμένουμε να υπάρχει μόνιμος έλεγχος από τοπικούς φορείς, όπως Περιφέρεια και Δήμοι -κι ακόμα γιατί όχι;- να εξοπλιστούν με μηχανήματα και τεχνογνωσία οι τοπικές αστυνομίες οι οποίες μέχρι τώρα είναι επίσης υπεύθυνες και για παραβάσεις ηχορύπανσης.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 04:39 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Γενική Παρατήρηση στο άρθρο 12.: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι α) η εγκατάσταση του Πάρκου ΕΚΤΟΣ οικιστικού χώρου, σε απόσταση τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου από τα όρια τοι οικισμού και από εκτάσεις προστατευόμενες από τους δασικούς και περιβαλλοντικούς νόμους, η δε συνολική εκπομπή των κεραιών να μην υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η περίπτωση Δ) του άρθρου αυτού. Ο νόμος που αναφέρεται (α.19 ν. 1650/1986) αφορά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοπους, οικότοπους ιδιαίτερης οικολογικής και βιολογικής αξίας, εθνικά πάρκα, προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς και τοπία, χώρους οικοανάπτυξης κ.λ.π. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, παράνομη και αντισυνταγματική η τοποθέτηση πάρκων κεραιών σε τέτοιους χώρους

 • 23 Οκτωβρίου 2018, 01:08 | Δημήτρης

  Προτείνω την προσθήκη του παρακάτω κειμένου:

  «Εφόσον συμπίπτουν γεωγραφικά στο ίδιο πάρκο κεραιών, κέντρα ραδιοτηλεοπτικής ευρυεκπομπής (που ορίζονται στις αποφάσεις
  42800/5-12-2012, 169/18-1-2018) και εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας, για χωροταξικούς, περιβαλλοντικούς, ελεγκτικούς και οικονομικούς λόγους απαιτείται η δημιουργία/τροποποίηση κατάλληλης ενιαίας δομικής κατασκευής κεραίας (πύργος/πυλώνας – κτίριο/οικίσκος), στην οποία τοποθετούνται όλα τα κεραιοσυστήματα και μηχανήματα των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου τηλεόρασης, ραδιοφώνου και κινητής τηλεφωνίας που φιλοξενούνται στο πάρκο κεραιών.

  Υπεύθυνος για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης, κατασκευή/τροποποίηση, συνοδά έργα και διαχείριση της ενιαίας δομικής κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας, ορίζεται ο Διαχειριστής του πάρκου κεραιών. Για την απομάκρυνση των λοιπών, μη αναγκαίων υφιστάμενων δομικών κατασκευών του πάρκου κεραιών, εφαρμόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 6 του παρόντος».

 • 23 Οκτωβρίου 2018, 01:24 | Δημήτρης

  Προτείνω την προσθήκη του παρακάτω κειμένου:

  «Εφόσον συμπίπτουν γεωγραφικά στο ίδιο πάρκο κεραιών, κέντρα ραδιοτηλεοπτικής ευρυεκπομπής (που ορίζονται στις αποφάσεις 42800/5-12-2012, 169/18-1-2018) και εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας, για χωροταξικούς, περιβαλλοντικούς, ελεγκτικούς και οικονομικούς λόγους απαιτείται η δημιουργία/τροποποίηση κατάλληλης ενιαίας δομικής κατασκευής κεραίας (πύργος/πυλώνας – κτίριο/οικίσκος), στην οποία τοποθετούνται όλα τα κεραιοσυστήματα και μηχανήματα των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου τηλεόρασης, ραδιοφώνου και κινητής τηλεφωνίας που φιλοξενούνται στο πάρκο κεραιών.

  Υπεύθυνος για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης, κατασκευή/τροποποίηση, συνοδά έργα και διαχείριση της ενιαίας δομικής κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας, ορίζεται ο Διαχειριστής του πάρκου κεραιών. Για την απομάκρυνση των λοιπών, μη αναγκαίων υφιστάμενων δομικών κατασκευών του πάρκου κεραιών, εφαρμόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 6 του παρόντος».