Άρθρο 11 – Περιορισμοί για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας

1. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε προστατευόμενες περιοχές των ν. 1650/86 και ν. 3937/2011, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4014/2011 , ως και οι κατά περίπτωση ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε εκτάσεις που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία εφαρμόζονται οι ειδικές προβλέψεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του ν. 998/79, όπως εκάστοτε ισχύει.
Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, για τις οποίες έχουν καθοριστεί με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και οι οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν σε εκτάσεις που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, η πράξη υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) εκδίδεται, υπό την αίρεση της έκδοσης απόφασης έγκρισης επέμβασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45, της παραγράφου 2 του άρθρου 53 και της παραγράφου 5 του άρθρου 57 του ν. 998/79. Αμφότερες οι διαδικασίες δύνανται να εξελίσσονται παράλληλα.
Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη δυνατότητα έκδοσης έγκρισης επέμβασης, η αρμόδια κατά τόπους Δασική Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές της σχετικά με την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, διατηρητέους ή παραδοσιακούς οικισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3028/2002 και τυχόν ειδικότερες διατάξεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης , ως και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καταρτίζονται και κυρώνονται τεχνικές οδηγίες και τεχνικοί κανονισμοί που αφορούν στην εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σε περιοχές ή / και υποδομές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά:
• Σε αρχαιολογικούς χώρους, πλησίον μνημείων, σε ιστορικά κέντρα πόλεων
• Σε περιοχές που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία
• Σε προστατευόμενες περιοχές ή σε περιοχές του δικτύου Natura 2000
• Σε κρίσιμες για την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποδομές
Το έργο της κατάρτισης των τεχνικών οδηγιών και τεχνικών κανονισμών δύναται να ανατίθεται στο σύνολό του ή εν μέρει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).
Μέχρι την δημοσίευση των ανωτέρω οδηγιών και κανονισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω περιοχές/υποδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ως και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:58 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Προτείνεται προσθήκη στην παρ. 2:
  Στο άρθρο 58 του ν. 4146/2013, προστίθεται το εδάφιο:
  «Τα ανωτέρω, πλην της προθεσμίας υπαγωγής σε ΠΠΔ ή λήψης ΑΕΠΟ, ισχύουν και για τις περιπτώσεις του άρθρου 62 του ν. 4313/2014 ως ισχύει.»

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 11:54 | Παναγιώτης

  κ. Υπουργέ,

  σχόλιο της Δρ. Belpoggi,διευθύντριας του Ramazzini Institout, στο πρόσφατο συνέδριο της Κρακοβίας (24 Σεπτ. 2018) δηλώνει και προειδοποιεί :

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:18 | Παναγιώτης Μποτίνης

  κ. Υπουργέ,
  θεσμοθέτηση τώρα με επαναξιολόγηση :
  ι) των ορίων της εκπεμπόμενης ΗΜ ακτινοβολίας του επαίσχυντου Νόμου Λιάπη-Βορίδη με ισχύοντα όρια 7.000.000μ W/m2 και 6.000.000μ W/m2 για ευαίσθητες ομάδες πολιτών, ε ν ώ στην Ιταλία είναι 100.000μ W/m2 και στο Ευρωκοινοβούλιο 100μ W/m2,
  ιι) της απόστασης κεραιών από χώρους νηπιαγωγείων, σχολείων, γηροκομείων,
  ιιι) στα 500 μέτρα η απόσταση από κεραία σε κεραία, άμεσα,
  ιv) ανάρτηση επιγραφών σε ευκρινή σημεία κάθε ακινήτου με κεραία, για ενημέρωση του πολίτη.

 • Ειλικρινά, ή τα δικά μας Ελληνικά πάσχουν, ή εσείς δεν κατανοείτε τι λέτε. Πρώτα γίνεται η εγκατάσταση και λειτουργία, και … μετάαα οι τεχνικές οδηγίες. Τι σόι νόμος είναι αυτός; Ατζέντα 21 – «Βιώσιμη Ανάπτυξη», και το βιώσιμη ανάπτυξη αφορά μόνο τις εταιρείες και όχι το περιβάλλον ή τα έμβια όντα; Παρεμπιπτόντως ο Πύργος του ΟΤΕ είναι παρκαρισμένος σε περιοχή Natura 2000 εδώ και έτη φωτός και αναβαθμίζεται κάθε τόσο χωρίς καν να έχει πάρει άδεια από το 2011. Αυτές τις περιπτώσεις θέλετε να νομιμοποιείσετε;

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 21:08 | Νίκος Ζήλιας

  Άρθρο 04
  Τροποποιηση
  Εδώ χρειάζεται διευκρίνιση που αφορά τις απλές κατασκευές ( ιστός στήριξης ελαφρού τύπου κεραίας, κάθετη VHF/UHF δίπολα κ.λ.π.) , όπου εκ των πραγμάτων δεν βλάπτει την δομή των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως η εγκατάσταση κεραίας τηλεοράσεως . Εάν υπάρχει ανάγκη για δομική κατασκευή τότε ο αρμόδιος μηχανικός θα αποφανθεί για την ασφάλεια του κτιρίου καθώς και τα σχέδια κατασκευής αυτής. Κατόπιν αυτού για την ασφάλεια της παραπάνω δομικής κατασκευής υπεύθυνος πλέον είναι ο μηχανικός .
  Άρθρο 10 – Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών.
  Σχολιασμός
  Για την συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτήτων δεν συντρέχει λόγος, μια και η κατασκευή γίνεται με συγκεκριμένο σχεδιασμό ,ο κύριος η κυρία του κάτω η του πάνω ορόφου δεν γνωρίζει εάν η εκπομπή της κεραίας βλάπτει την υγεία αυτό το γνωρίζουν οι αρμόδιοι φορείς ( ΕΕΑΕ-ΕΕΤΤ κ.λ.π. ). Εφόσον υπάρχει ανάγκη από πλευράς ραδιοερασιτέχνη για δομική κατασκευή, τότε ο μηχανικός θα αποφανθεί για την ασφάλεια του κτιρίου καθώς και τα σχέδια κατασκευής αυτής,με βάσει την διεύθυνση που αναγράφει η άδεια του ραδιοερασιτέχνη και εκδόθηκε μετά από την διεξαγωγή εξετάσεων του υπουργείου συγκοινωνιών. Εάν χρησιμοποιεί κατασκευή ελαφριού τύπου (ιστός ), τότε δεν χρειάζεται σχεδιασμός δομικής κατασκευής.
  Συνοπτικά για την τοποθέτηση τόσο δομικής κατασκευής στήριξης , όσο και σύστημα στήριξης κεραίας ελαφρού τύπου αποφασίζει το αρμόδιο όργανο του υπουργείου μεταφορών που χορηγεί τις άδειες και όχι οι συγκάτοικοι-γείτονες που δεν συμφωνούν για το χαλάκι που σκουπίζουν τα πόδια τους.
  Άρθρο 16 – Έλεγχοι Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας
  Σχολιασμός
  Ο έλεγχος από την ΕΕΑΕ που αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο, αφορά ισχύς που δεν είναι σύμφωνες με τις ραδιοερασιτεχνικές άδειες ,συνεπώς χρειάζεται να υπάρχει διευκρίνιση ότι δεν αφορά το άρθρο τους ραδιοερασιτέχνες.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 04:00 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Γενική παρατήρηση: στο άρθρο 11: Η εγκαταστάσεις κεραιών στις περιοχές αυτές επιφέρουν περαιτέρω άλωση του περιβάλλοντος και περαιτέρω επιβάρυνση του οικοσυστήματος, χλωρίδας και πανίδας. Παράνομη, απαράδεκτη και αντισυνταγματική η εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας ή σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζεται η Δασική και η Περιβαλλοντική νομοθεσία και η νομοθεσία για την Προστασία των Αρχαιοτήτων.

  Αντιδημοκρατική και απαράδεκτη και η περιγραφόμενη στο α.11 παρ.4 ΥΠΕΡΕΞΟΥΣΙΑ του εκάστοτε Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής. Είναι σε γνώση το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις διατάξεις αυτές;

  ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ για νοήμονες πολίτες και η κερκόπορτα της τελευταίας παραγράφου. Όσο δεν καταρτίζονται οι οδηγίες- που μπορούν να καταρτιστούν με το πάσο τους- θα μπαίνουν κεραίες σωρηδόν στις περιοχές προστασίας!