Άρθρο 08 – Εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Για την εγκατάσταση σταθμών και κατασκευών κεραιών των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, η κατασκευή οικίσκου, ή/και η τοποθέτηση ερμαρίων για την στέγαση μηχανημάτων, πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (210 Α’), καθώς και κατασκευών στήριξης του συστήματος των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων, (όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές οι οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών) πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985, ως εξής:
α) Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια οικόπεδα, σε δώμα ή σε στέγη κτιρίου, στο πέραν του υποχρεωτικώς, αφημένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου. Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευής κεραίας και πάνω από την απόληξη κλιμακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα που κατασκευάζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1577/1985.
β) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές: Κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση α’, καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 τετραγωνικών μέτρων και σε απόσταση πέντε (5) τουλάχιστον μέτρων από τα όρια των γηπέδων.
γ) Σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, η κατασκευή οικίσκου, η εγκατάσταση ερμαρίων ως και των συνοδών έργων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς κατασκευής απαραίτητης για την λειτουργία αυτής, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.
2. Το εμβαδόν του οικίσκου ή/και των ερμαρίων, όταν αυτά τοποθετούνται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 2,40 μέτρα. ‘Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 3,5 μέτρα. Οι ανωτέρω μέγιστες επιτρεπόμενες επιφάνειες των οικίσκων προσαυξάνονται κατά 15% για κάθε φιλοξενούμενο πάροχο που κάνει κοινή χρήση της κατασκευής κεραίας, ενώ η συνολική μέγιστη προσαύξηση στο εμβαδόν, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόχων δεν δύναται να υπερβαίνει το 35% των προαναφερομένων τιμών. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός οικίσκου, τα ανωτέρω όρια ισχύουν αθροιστικά για το σύνολο των οικίσκων της κατασκευής κεραίας. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου.
3. Για την έγκριση εγκατάστασης των παραπάνω κατασκευών σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας (όπως οι περιοχές της παρ. 9 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του όρθρου 28 του ν. 1577/1985) και, κατ’ εξαίρεση, των ισχυουσών για τις περιοχές αυτές διατάξεων και περιορισμών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των, κατά περίπτωση, αρμόδιων υπηρεσιών ή και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:36 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Παρ 1.γ.:
  Προτείνεται η εξής προσθήκη:
  Οι προαναφερθείσες παρεκκλίσεις ισχύουν και στην περίπτωση κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής αδειοδοτημένων παρόχων για περιοχές εκτός αστικού ιστού, ασχέτως χαρακτηρισμού. Στην περίπτωση που, κατά την εξέταση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων η αρμόδια δασική υπηρεσία υποχρεώνει τον αιτούμενο πάροχο να μεταβάλλει περαιτέρω το περίγραμμα του γηπέδου εγκατάστασης δομικών κατασκευών, η μεταβολή αυτή κοινοποιείται σε όλες τις λοιπές γνωμοδοτούσες υπηρεσίες (ΕΕΑΕ, ΥΠΑ, ΓΕΑ, αρμόδια ΥΔΟΜ), οι οποίες εκδίδουν εντός 15 ημερών επικαιροποιημένες γνωματεύσεις. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί η έγκριση δομικών κατασκευών, η αρμόδια ΥΔΟΜ εκδίδει την έγκρισή της επί του τροποποιημένου περιγράμματος, δίχως να απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά πέραν του εγγράφου της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και του επικαιροποιημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

  Παρ. 2:
  Προτείνεται επαναδιατύπωση της παραγράφου ώστε να γίνει σαφέστερη και να αποφευχθούν προβλήματα ερμηνείας νόμου που έχουν διαπιστωθεί σε ορισμένες ΥΔΟΜ:
  «Το εμβαδόν του οικίσκου ή/και των ερμαρίων, όταν αυτά τοποθετούνται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 2,40 μέτρα από την βάση έδρασής τους. ‘Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 3,5 μέτρα. Ως τοποθέτηση επί εδάφους νοείται η εγκατάσταση οικίσκου είτε σε απευθείας επαφή με το έδαφος, είτε με την παρεμβολή κατασκευής βάσης έδρασης όπως μεταλλικά πέδιλα, μεταλλική εξέδρα, ενιαίο θεμέλιο οπλισμένου σκυροδέματος, μεμονωμένα πέδιλα οπλισμένου σκυροδέματος κλπ.., υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κατασκευές έδρασης δεν αποτελούν στεγασμένο χώρο κτιρίου. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του οικίσκου μετριέται από την άνω στάθμη της βάσης έδρασής του ή από την άνω στάθμη τυχόν παρελκομένων της έδρασης του οικίσκου (π.χ. μεταλλικά πέδιλα έδρασης προσαρτημένα στον οικίσκο, τα οποία δεν δημιουργούν περίκλειστο στεγασμένο χώρο). Στο ύψος των 3.5 μέτρων δεν συμπεριλαμβάνεται το ύψος κατασκευής στέγης η οποία δύναται να έχει ύψος έως 1.5μ. Οι ανωτέρω μέγιστες επιτρεπόμενες επιφάνειες των οικίσκων προσαυξάνονται κατά 15% για κάθε φιλοξενούμενο πάροχο που κάνει κοινή χρήση της κατασκευής κεραίας, ενώ η συνολική μέγιστη προσαύξηση στο εμβαδόν, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόχων δεν δύναται να υπερβαίνει το 35% των προαναφερομένων τιμών. Στη περίπτωση περισσότερων του ενός οικίσκου, τα ανωτέρω όρια ισχύουν αθροιστικά για το σύνολο των οικίσκων της κατασκευής κεραίας, με εξαίρεση τον οικίσκο ή τους οικίσκους που προορίζονται για την στέγαση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, εναλλάκτες θερμότητας κλπ.) για τους οποίους ισχύουν τα μεγέθη δόμησης εμβαδού και ύψους αλλά δεν προσμετρώνται αθροιστικά. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου. Στην περίπτωση οικίσκων που προορίζονται για επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπής τηλεοπτικού ή και ραδιοφωνικού σήματος, το εμβαδόν τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά μέτρα ανά πολυπλέκτη. Στην περίπτωση οικίσκων οι οποίοι ανεγέρθησαν προ του ν. 2075/1992, δεν ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί.»

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:17 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1
  Είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση της δυνατότητας εγκατάστασης άνω του ενός οικίσκου, με τον περιορισμό του εμβαδού εν συνόλο, καθότι υπάρχουν ΥΔΟΜ οι οποίες δεν αναγνωρίζουν την δυνατότητα εγκατάστασης άνω του ενός οικίσκου.

  ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1Β
  Προτείνονται οι εξής προσθήκες:
  «Σε περίπτωση γειτνίασης ιστών ή και οικίσκων στην προς ανέγερση κατασκευή κεραίας, δεν λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω μεγέθη για τις εκτός σχεδίου περιοχές.

  ή

  Τυχόν κατασκευές τρίτων που δεν ανήκουν στον αιτούνται πάροχο και οι οποίες εμπίπτουν εντός της έκτασης του γηπέδου για λόγους αρτιότητας, δεν επηρρεάζουν την εξέταση του φακέλου της προς έκδοση αδείας και γίνεται ειδική μνεία στα σχετικά σχέδια ότι δεν ανήκουν στον αιτούντα πάροχο.»

 • Τι; Πως; Πότε; Που; Γιατί; Αυτό το άρθρο είναι εμπάτε κεραίες και αλέστε. Κανένας περιορισμός στον αριθμό των εγκαταστάσεων της κάθε εταιρείας ανά περιοχή σε κατοικημένη περιοχή. Καμία συμμετοχή και γνώμη των πολιτών. Κάποιος έχει ένα δώμα και το δίνει για να μπει κεραία, αδιαφορώντας για τον γείτονα και το περιβάλλον και τι αποτέλεσμα θα έχει συνδυαστικά η μια με την άλλη.

  Kάτι που θα άλλαζε λίγο τα πράγματα είναι να υπάρχει μια απαραίτητη υψομετρική διαφορά (ανάλογα με την γωνία εκπομπής) των κεραιών κινητής τηλεφωνίας τουλάχιστον με τις κατοικίες που βρίσκονται σε αποστάσεις <150 μέτρων. Μια άλλη λύση που προτείνεται από ειδικούς, είναι να υποχρεώνονται οι εταιρείες να μοιράζονται τους σταθμούς βάσης έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των σημείων με ανεβασμένες τιμές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, αυτό ωστόσο σημαίνει, λιγότερα σημεία, αλλά με υψηλότερες εκπομπές.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 16:58 | Γιώργος Τζιβελόπουλοςe

  Το νομοσχέδιο ΔΕΝ προβλέπει χωροταξικό σχεδιασμό για την εγκατάσταση κεραιών!
  Ενώ για να ανοίξει περίπτερο πρέπει να προβλέπεται, για κεραία δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
  Θα έπρεπε να υπάρχει σχεδιασμός και να εγκρίνεται και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  Στο σχεδιασμό αυτό θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ της επιβάρυνσης από ΗΜΑ. Δεν μπορεί κάποιοι να είναι περικυκλωμένοι από κεραίες με ό,τι συνεπάγεται από πιθανούς κινδύνους και κάποιοι απλώς να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες χωρίς τους κινδύνους.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 11:10 | ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

  Γενική Παρατήρηση στο άρθρο 8: Οι κεραίες πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 300 μέτρων, τουλάχιστον, από βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία.

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 22:21 | Θεόδωρος Μέτσης

  Στο άρθρο 8 για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές εντός σχεδίου έχει αποκλεισθεί πλήρως η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν υπάρχουν χωροταξικές διατάξεις και κανόνες, δεν υπάρχουν όρια στους αριθμούς των κεραιών που θα εγκατασταθούν, δεν υπάρχουν ελάχιστες αποστάσεις από κτίρια ευαίσθητων ομάδων, κατοικιών, σχολείων κλπ και ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο κεραιών. Ως φαίνεται η εγκατάσταση κεραιών εντός σχεδίου δεν ακολουθεί χωροταξικούς κανόνες ή κανόνες που θα μπορεί να επιβάλλει ή να συντονίσει από κοινού και η τοπική αυτοδιοίκηση της οποίας ακόμα και οι κολώνες φωτισμού θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση κεραιών.

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 10:27 | Στελιος

  Άρθρο 08 παράγραφος 1
  α) Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια οικόπεδα, σε δώμα ή σε στέγη κτιρίου…

  Η έννοια του δώματος δεν διευκρινίζεται σε κάποιο νόμο. Πρέπει να γίνει σαφές τι εννοεί ο νομοθέτης με τον όρο «δώμα» : την τελευταία πλάκα; κάθε εσοχή του κτιρίου;
  Επίσης η εγκατάσταση των μηχανημάτων σύμφωνα με τον παρόντα επιτρέπεται αποκλειστικά στο δώμα, στην απόληξη και εντός του κτιρίου. Τι συμβαίνει σε περιπτώσεις πολλαπλών εσοχών όπου υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης των μηχανημάτων σε εξωτερικό χώρο αλλά σε χαμηλότερη στάθμη;

  Αντίστοιχα με τον όρο «δώμα», δεν διευκρινίζεται αν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης των μηχανημάτων σε εξώστη (εννοείται εντός ιδεατού) μετά από σχετικό έλεγχο της φέρουσας ικανότητας του.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 04:04 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Γενική Παρατήρηση στο άρθρο 8 : Δεν τίθεται κανένας περιορισμός στο πλήθος των εγκαταστάσεων της κάθε εταιρείας ανά περιοχή. Θα γεμίσουμε πόλεις και χωριά -τέρατα και θα επιβαρυνθεί δραματικά η υγεία όλου του οικοσυστήματος από τις ολοένα αυξημένες ακτινοβολίες. Χρειάζεται χωροταξικός σχεδιασμός πριν να νομοθετηθεί η εγκατάσταση κεραιών. Επί πλέον, απαράδεκτο, αντισυνταγματικό όλο το άρθρο διότι περιλαμβάνει σοβαρές παραβιάσεις του ΓΟΚ και της Δασικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας

  Παρατήρηση στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Παραβίαση του ΓΟΚ. με πολεοδομικές παραβάσεις. Αντίθεση με την Αρχή τής ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης.

  Παρατήρηση στο άρθρο 8 παράγραφος1 περίπτωση α. Παραβίαση του ΓΟΚ. με πολεοδομικές παραβάσεις. Αντίθεση με την Αρχή τής ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης.

  Παρατήρηση στο άρθρο 8 παράγραφος1 περίπτωση β . Παραβίαση του ΓΟΚ. με πολεοδομικές παραβάσεις. Αντίθεση με την Αρχή τής ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης. Απαράδεκτα μικρά τα τιθέμενα όρια.

  Παρατήρηση στο άρθρο 8 παράγραφος 1 περίπτωση γ. Παραβιάζεται η Δασική και Περιβαλλοντική νομοθεσία.

  Παρατήρηση στο άρθρο άρθρο 8 παράγραφος 2 . Παραβίαση του ΓΟΚ με πολεοδομικές παραβάσεις. Αντίθεση με την Αρχή τής ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης.