Άρθρο 02 – Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά

1. Η διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραίων στην ξηρά ολοκληρώνεται σε δύο στάδια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9, 10, 14, 19 του παρόντος, απαιτείται :
α. Η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β’ του παρόντος.
β. Η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ’ του παρόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας αποτελεί η προηγούμενη έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ.
γ. Η σύνταξη Πορίσματος Ελέγχου από τον Ελεγκτή Δόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας, υλοποιήθηκαν σύμφωνα τα στοιχεία της χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας.
3. Κάθε κατασκευή κεραίας, η οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον ηλεκτροδοτείται, απαιτείται να συνδέεται αυτοτελώς με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Υφιστάμενες κατασκευές υποχρεούνται εντός έξι μηνών από δημοσίευσης του παρόντος να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να χορηγηθεί αυτοτελής σύνδεση ηλεκτροδότησης.
4. Kάθε κατασκευή κεραίας, η οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου απαιτείται να πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 98/2017 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ» (ΦΕΚ 139/Α/20-9-2017) περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
5. Ο κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη τόσο στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, όσο και σε εμφανές σημείο πλησίον της βάσης αυτής, πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία του, καθώς και το μοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής κεραίας, που επιτρέπει την αναζήτησή της στο δημοσίως προσβάσιμο πληροφοριακό σύστημα, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών υποχρεούνται να συμμορφωθούν στην ως άνω διάταξη εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμοδίων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την εν λόγω υποχρέωσή τους περί σήμανσης αυτών.
6. Για κάθε αίτημα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας, τροποποίησης κατασκευής κεραίας, επικαιροποίησης επιμέρους δικαιολογητικών ή/και διοικητικών πράξεων που αφορούν συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας, τηρείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) φάκελος με το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, που καθορίζεται με τον παρόντα νόμο, ο οποίος είναι προσβάσιμος απ’ όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
7. Η ΕΕΤΤ υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών κεραιών για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, με χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS).
8. Οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών και οι υπογράφοντες τις μελέτες/αιτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση αυτών ευθύνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την ακρίβεια, αλήθεια και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης που καθορίζεται με τον παρόντα νόμο.

9. Στις εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Η εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που έχουν καθορισθεί με την υπ` αριθ. 53571/3839/6.9.2000 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Β΄΄1105) διενεργείται από εννεαμελή Ειδική Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και στην οποία συμμετέχουν τρείς εκπρόσωποι του ως άνω Υπουργείου, τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τρείς εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, που θα υποδεικνύονται από τους οικείους Υπουργούς. Η ως άνω Ειδική Επιτροπή δύναται να προσκαλεί κατά περίπτωση και άλλα άτομα στις συνεδριάσεις της , συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών, ειδικών επιστημόνων, φορέων της αγοράς, ομάδων χρηστών και συλλογικοτήτων.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:56 | Περικλής Ζήκας

  Κε Υπουργέ,
  Το νομοσχέδιο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.

  Ο χρόνος διαβούλευσης (14 ημέρες – από Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 μέχρι 2 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00) για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, είναι όχι μόνο παντελώς ανεπαρκής, αλλά υπηρετεί την σκοπιμότητα περιορισμού της ενημέρωσης και της συμμετοχής των πολιτών στη διαβούλευση.

  Για θέματα που αφορούν την προστασία της υγείας των πολιτών από την ακτινοβολία των κεραιών, δεν νοείται να αποφασίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Την αρμοδιότητα θα έπρεπε να έχει ουσιαστικά και όχι διακοσμητικά το Υπουργείο Υγείας.

  Διατηρεί το καθεστώς του νόμου Βορίδη και στερεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση κάθε δικαίωμα να έχει γνώμη και αρμοδιότητα για τον χωροταξικό σχεδιασμό των κεραιών.

  Δεν ορίζει χωροταξικά όρια – αποστάσεις από κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία βρεφικούς σταθμούς κ.λ.π. και δεν ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κεραιών και πυκνότητα αυτών μέσα στην πόλη.

  «Αυτοματοποεί» την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων κεραιών, αντί να αυστηροποιεί το ισχύον καθεστώς και να μειώνει δραστικά τα όρια ακτινοβολίας, ως θα έπρεπε με βάσει τα νεότερα στοιχεία και τις μελέτες. Βλέπετε σχετικό link : http://www.5gspaceappeal.org

  Είναι προφανές ότι το νομοσχέδιο «στρώνει το χαλί» για την εφαρμογή της τεχνολογίας 5G, της οποίας η ακτινοβολία σε πλήρη ανάπτυξη παίρνει τιμές από 10 έως 100 φορές επάνω (λόγω των φασματικών κεραιών ΜΙΜΟ) και σε νέες συχνότητες μέχρι 60 GHz, αποδεδειγμένα καταστροφικές για τον άνθρωπο.

  Κε Υπουργέ,
  Μέχρι τώρα αναθεματίζαμε τον διαβόητο νόμο Βορίδη. Όπως φαίνεται στο εξής θα αναθεματίζουμε τον δικό σας νόμο, καθότι είναι πολύ χειρότερος από τον νόμο Βορίδη.

  Περικλής Ζήκας
  Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου – Χολαργού

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:00 | Ενωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ)

  Επί της αρχής του σχεδίου νόμου, η Ενωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ) υπογραμμίζει ότι για άλλη μία φορά επιχειρείται αποσπασματική αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του κλάδου της ιδιωτικής ραδιοφωνίας, χωρίς καμία στρατηγική και χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους φορείς. Οι ρυθμίσεις για την αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών θα πρέπει να ενταχθούν στο συνολικό θεσμικό πλαίσιο της ραδιοφωνίας, το οποίο δυστυχώς παραμένει σήμερα ασαφές με πολλά νομοθετικά κενά.

  Το παρόν σχέδιο νόμου θεσπίζει γραφειοκρατικές διαδικασίες και επί πλέον επιβαρύνσεις για τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις (όπως π.χ. χωριστή έγκριση των δομικών κατασκευών), χωρίς να επιλύει ουσιαστικά ζητήματα. Αντιθέτως, δημιουργεί δυσχέρειες ακόμη και για την περίπτωση συνεγκατάστασης κεραιών. Υπενθυμίζεται ότι τα κεραιοσυστήματα των ραδιοφωνικών σταθμών έχουν ήδη αδειοδοτηθεί προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4313/2014, μέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας (έκδοση νέων αδειών), υποβάλλοντας δηλώσεις στο ΣΗΛΥΑ.

  Οσον αφορά στα πάρκα κεραιών, η θέση μας είναι συνολική αδειοδότηση των κεραιών του πάρκου είτε από το αρμόδιο υπουργείο (όπως ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες), με βάση τις προδιαγραφές του πάρκου είτε από τον διαχειριστή του πάρκου είτε από τους χρήστες του πάρκου. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι για το πάρκο κεραιών Υμηττού θα πρέπει να υποβάλλεται ένας φάκελος, που θα περιλαμβάνει στοιχεία όλων των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική οικονομία κλίμακος.

  Πέραν των ανωτέρω, το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπει για την εφαρμογή του ένα πλήθος εκτελεστικών κανονιστικών πράξεων (υπουργικων αποφάσεων & κοινών υπουργικών αποφάσεων) για τη ρύθμιση των επί μέρους ζητημάτων και διαδικασιών. Η Ενωσή μας επιφυλάσσεται να καταθέσει τις απόψεις της επί των συνολικών ρυθμίσεων όταν δρομολογηθούν.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:00 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 2Γ
  Προτείνεται η παρακάτω διατύπωση, ώστε να καλυφθούν περιπτώσεις που κάποιος πάροχος έχει λάβει υπόψη στον σχεδιασμό και στην αδειοδότηση κάποια μελλοντική προσθήκη (π.χ. αδειοδότηση 2 οικίσκων, με ανάγκη άμεσης εγκατάστασης και ρευματοδότησης για τον 1ο οικίσκο).
  «Κατόπιν υποβολής δήλωσης του παρόχου περί υλοποίησης της εγκεκριμένης κατασκευής κεραίας στην αρμόδιο ΥΔΟΜ ακολουθεί η σύνταξη Πορίσματος……έγκρισης δομικής κατασκευής κεραίας. Η αιτιολογημένη μερική υλοποίηση της εγκεκριμένης δομικής κατασκευής κεραίας δεν θεωρείται απόκλιση από την εγκεκριμένη άδεια.».

  Επίσης σημειώνεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του οικοδομικού κανονισμού στο σκέλος των ελεγκτών δόμησης πιθανώς να δημιουργήσουν δυσαρμονία ειδικά στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές, οι οποίες είναι σε αρκετές περιπτώσεις δυσπρόσιτες.

  ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 3
  Προτείνεται να ληφθεί υπόψη ότι για υφιστάμενες κατασκευές υπό αδειοδότηση θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης που να επιτρέπει την ηλεκτροδότηση με βάση κάποια βεβαίωση καθώς η διαδικασία πλήρους αδειοδότησης μπορεί να διαρκέσει 2-3 χρόνια.

  ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 5
  Για λόγους ασφαλείας (πχ. ενέργειες δολιοφθοράς κλπ.) προτείνεται η αναγραφή μόνο του μοναδικού αναγνωριστικού της κατασκευής κεραίας και όχι την επωνυμία του παρόχου. Αντίστοιχα άλλωστε, στις περιπτώσεις ανέγερσης οικοδομών αναρτάται ταμπέλα με τον αριθμό της άδειας της πολεοδομίας μόνο (δεν έχει την επωνυμία του ιδιοκτήτη της κατασκευής). Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις υφιστάμενων κατασκευών κεραιών του άρθρου 62 του ν. 4313/2014, οι οποίες βρίσκονται υπό διαδικασία αδειοδότησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει μοναδικό αναγνωριστικό και δεν δύναται να βρεθούν στο προσβάσιμο πληροφοριακό σύστημα.

  ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 7
  Στα πλαίσια της προστασίας εταιρικών δεδομένων ή και την προστασία σχεδιαστικών παραμέτρων των δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών η δημοσιοποίηση στοιχείων από πλευράς της ΕΕΤΤ θα πρέπει ενδεχομένως να περιορίζεται σε στοιχεία που είναι χρήσιμα για το κοινό πχ. θέσεις των σταθμών, επίπεδα εκπομπής ακτινοβολίας.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 11:34 | FORTHNET AE

  Αναφορικά με τα προτεινόμενα στην παράγραφο 5 θα θέλαμε να τονίσουμε ότι: Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των κεραιών είναι εγκατεστημένη σε ανεπίβλεπτα κτήρια δεν μπορεί να διασφαλιστεί η διατήρηση της πινακίδας στην κεντρική είσοδο. Θα πρέπει να προβλεφθεί εξαίρεση από την επιβολή κυρώσεων στον πάροχο, ιδιοκτήτη της κεραίας, εφόσον μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι είχε αρχικά τοποθετήσει ορθώς την εν λόγω πινακίδα.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 11:03 | FORTHNET AE

  Αναφορικά με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: Η οριζόντια και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή της εν λόγω πρόβλεψης εκτιμάται ως τεχνικά δύσκολη ή και ανέφικτη σε κάποιες περιπτώσεις. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου το κτήριο εγκατάστασης και ο ιστός ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, συχνά τα indoor units είναι εγκατεστημένα σε computer rooms μαζί με άλλο εξοπλισμό.
  Για να μπορέσει να ηλεκτροδοτηθεί αυτοτελώς θα πρέπει να μεταφερθεί όλος ο εξοπλισμός σε διακριτό σημείο ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα μηχανήματα (να υπάρχουν οι ελάχιστες αποστάσεις που ορίζει ο ΕΛΟΤ384 για την συνύπαρξη παροχών) να εγκατασταθεί ανεξάρτητο UPS για την αδιάλειπτη λειτουργία τους και πιθανά ανεξάρτητο ΗΖ.
  Αντίστοιχα και για περιπτώσεις αδειοδότησης κεραιών που εγκαθίστανται σε τερματικά σημεία σταθερής ασύρματης πρόσβασης συνήθως η ηλεκτροδότηση γίνεται από τις παροχές των πελατών.
  Οι παραπάνω προβλέψεις ενδέχεται να επιβαρύνουν δυσανάλογα τον πάροχο.
  Προτείνουμε να προβλεφθούν συγκεκριμένες εξαιρέσεις για κεραίες που εγκαθίστανται σε ιδιόκτητα κτήρια καθώς και για κεραίες που εξυπηρετούν τερματικά πελατών.
  Τέλος η προτεινόμενη 6μηνη προθεσμία κρίνεται εξαιρετικά σύντομη. Προτείνεται η επιμήκυνσή της σε 12 μήνες.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:56 | Παναγιώτης

  κ. Υπουργέ,
  μιλάμε για Αποκεντρωμένη Διοίκηση και παραβλέπετε την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου στα όρια των Δήμων εγκαθίστανται οι κεραίες και η επέκταση της τεχνολογίας της 5ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας με τους έξυπνους μετρητές αυξάνοντας την ακτινοβολία με συχνότητες από 2,4 GHZ έως 60 GHZ.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 00:21 | Γεωργία

  Τα επιτρεπόμενα όρια στην χώρα μας είναι εξαιρετικά ψηλά θα πρέπει να φτάσουν στα επίπεδα της Ιταλίας τουλαχιστον!

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 23:57 | Βούλα Πουλοπούλου

  Προτείνω να ισχύουν τουλάχιστον αυτά που ισχύουν στο Ευρωκοινοβούλιο και στην χώρα μας, δηλαδή τα 100μW/m2 (στους χώρους εργασίας συνολικά) αντί των 7.000.000 μW/m2 και 6.000.000 μW/m2 (για ευαίσθητες κοινονικές ομάδες!) που ισχύουν στην χώρα μας.
  Η διαδικασία αναπροσαρμογής των ορίων πρέπει να είναι άμεση.Η Υγεία των πολιτών πρέπει να προστατεύεται ως μέγιστη προτεραιότητα,έναντι του όποιου κέρδους σε εργασία ή κεφάλαιο.
  Η αυθαιρεσία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας πρέπει να περιοριστεί άμεσα.Παντού ξεφυτρώνουν κρυφές κεραίες δίπλα σε παιδικούς σταθμούς και σε σχολεία και τα παιδιά μας δέχονται σωρευτικά απο μικρά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 23:58 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  Προτείνω να ισχύουν τουλάχιστον αυτά που ισχύουν στο Ευρωκοινοβούλιο και στην χώρα μας, δηλαδή τα 100μW/m2 (στους χώρους εργασίας συνολικά) αντί των 7.000.000 μW/m2 και 6.000.000 μW/m2 (για ευαίσθητες κοινονικές ομάδες!) που ισχύουν στην χώρα μας.
  Η διαδικασία αναπροσαρμογής των ορίων πρέπει να είναι άμεση.Η Υγεία των πολιτών πρέπει να προστατεύεται ως μέγιστη προτεραιότητα,έναντι του όποιου κέρδους σε εργασία ή κεφάλαιο.
  Η αυθαιρεσία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας πρέπει να περιοριστεί άμεσα.Παντού ξεφυτρώνουν κρυφές κεραίες δίπλα σε παιδικούς σταθμούς και σε σχολεία και τα παιδιά μας δέχονται σωρευτικά απο μικρά την ηλεκτρομαγνιτική ακτινοβολία.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 23:38 | Πουλοπούλου Βούλα

  Προτείνω να ισχύουν τουλάχιστον αυτά που ισχύουν στο Ευρωκοινοβούλιο και στην χώρα μας, δηλαδή τα 100μW/m2 (στους χώρους εργασίας συνολικά) αντί των 7.000.000 μW/m2 και 6.000.000 μW/m2 (για ευαίσθητες κοινονικές ομάδες!) που ισχύουν στην χώρα μας.
  Η διαδικασία αναπροσαρμογής των ορίων πρέπει να είναι άμεση.Η Υγεία των πολιτών πρέπει να προστατεύεται ως μέγιστη προτεραιότητα,έναντι του όποιου κέρδους σε εργασία ή κεφάλαιο.
  Η αυθαιρεσία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας πρέπει να περιοριστεί άμεσα.Παντού ξεφυτρώνουν κρυφές κεραίες δίπλα σε παιδικούς σταθμούς και σε σχολεία και τα παιδιά μας δέχονται σωρευτικά απο μικρά την ηλεκτρομαγνιτική ακτινοβολία.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 22:31 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  Λέγομαι Λουκάς Μαργαρίτης και είμαι Ομότιμος Καθηγητής Ραδιοβιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ.
  Ασχολούμαι για δεκαετίες με την επικινδυνότητα της ακτινοβολίας που προέρχεται από τις σύγχρονες συσκευές ασύρματης επικοινωνίας όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα δίκτυα και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Οι 167 μέχρι τώρα δημοσιεύσεις μας εστιάζονται σε αυτό κυρίως το αντικείμενο (Βιογραφικό στην ιστοσελίδα http://kyttariki.biol.uoa.gr/Margaritis ) Βρίσκομαι σε συνεργασία και διαρκή επαφή από 20ετιας με ξένους επιστήμονες για το θέμα αυτό και θεωρούμε, όπως έχουμε δημοσιεύσει πως
  ΤΑ ΌΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΩΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΟΥΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  Στη χώρα μας από το 2000 με σχετική Κ. Υ. Α. ισχύουν αυτά τα όρια και τη στιγμή αυτή ευρίσκεται για διαβούλευση σχετικό νομοσχεδιο , υποτίθεται για αναθεώρηση ή αλλαγές στο ισχύον νομικό πλαίσιο
  ΠΡΏΤΟΝ. Στην Ελλάδα πολύ λίγοι ασχολούνται ερευνητικά με το πεδίο αυτό της έρευνας που λέγεται ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μια από της ομάδες είναι και αυτή της οποίας ηγούμαι με πρόσφατη μάλιστα επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΑΛΉ (2012-2015) που είχε ενδιαφέρονται συμπεράσματα τα οποία δημοσιεύτηκαν.
  ΔΕΎΤΕΡΟΝ. Σε προηγούμενης κυβέρνησης διαβούλευση κληθήκαμε από τον τότε Υπουργό κ. Νεράντζη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλης να καταθέσουμε τις απόψεις μας για την πιθανή μείωση των λεγόμενων «ορίων ασφαλείας». Δεν εισακουσθήκαμε και τα όρια παρέμειναν ως είχαν με μόνη αλλαγή τη μείωση, όταν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ευρίσκονται κοντά σε Νοσοκομεία ή βρεφονηπιακούς σταθμούς.
  ΤΡΊΤΟΝ. Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μπορεί να λειτουργήσει άψογα με μείωση των ορίων του Π.Ο.Υ. κατά 90% περίπου όπως εμείς οι επιστήμονες υποστηρίζουμε, ΑΡΚΕΊ ΝΑ ΜΠΟΥΝ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΛΛΆ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΆΤΙ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΔΕΝ ΔΈΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΊΑΣ ΛΌΓΩ ΚΟΣΤΟΥΣ.
  ΆΡΑ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
  ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ
  ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 45 ΜΟΝΆΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΠΕΔΊΟΥ (ΒΟΛΤ/μέτρο) ΠΟΥ ΠΡΟΥΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΉ 0,5 ΒΟΛΤ/μέτρο.
  Πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτή η νέα χαμηλή τιμή θα ισχύει για θέσεις μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας (οικίες, γραφεία. Σχολεία, Νοσοκομεία κλπ) και όχι στον ανοιχτό υπαίθριο χώρο.
  ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ Η ΣΧΟΛΕΙΑ, Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, Η ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Η ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0,5 ΒΟΛΤ/ΜΕΤΡΟ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΤΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΑ 45 ΒΟΛΤ /ΜΕΤΡΟ ΣΤΑ 0,5 ΒΟΛΤ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

  Η ανωτέρω μείωση επιβάλλεται να γίνει υπό το πρισμα των τρεχουσών δημοσιεύσεων διεθνώς αλλά και για να εφαρμοσθεί η Αρχή της Προφύλαξης του Π.Ο.Υ. και στόχος είναι να μειωθεί η επικινδυνότητα. Το έχει πετύχει η Ιταλία κατεβάζοντας το όριο σε 0,6 v/m και η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί και πάλι αποδοτικά, το ίδιο δε θαυμάσια λειτουργεί και στη Ρωσία, Κίνα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σάλτσμπουργκ, Παρίσι, και άλλες χώρες και πόλεις όπου ισχύουν πολύ χαμηλότερα όρια από αυτά που προτείνονται στο νομοσχέδιο. Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m…
  στο άρθρο 2 παρ.9 του Νομοσχεδίου, για πρώτη φορά προβλέπεται η «Σύσταση Επιτροπής προς εξέταση του θέματος» (των ορίων) με συμμετοχή εκπροσώπων από τα Υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Υγείας και με δυνατότητα συμμετοχής και άλλων επιστημόνων, φορέων κ.λ.π. Η άποψή μου είναι ότι, είναι ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΩΝΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ-ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΡΟΛΟ..Ο τρόπος της σύνθεσης της σύνθεσης της Προτεινόμενης Επιτροπής στο αρθρο 2. Παραγρ 9 παραπέμπει σε τυπική παρουσία προσώπων ή φορέων με διακοσμητικό και όχι αποφασιστικό ρόλο. Προτείνω να αλλάξει σύμφωνα με τα παραπάνω.

  Τέλος επιτρέψτε μου να τονίσω πως
  ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΣΑΦΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

  ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  Ομότιμος Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας,
  Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Ραδιοβιολογίας
  του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • γΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να προασπισετε τα συμφεροντα του ελληνικου λαου και συνεχιζετε στην πεπατημενη του προηγουμενου νομου για τα υψηλοτατα επιπεδα της ακτινοβολιας ωσαν οι Ελληνες , οι Ελληνιδες και τα μικρα παιδια τους , να ειναι ανθεκτικωτεροι των ιταλων η αλλων ευρωπαιων πολιτων… Πως και γιατι δεν κανετε δεκτο το αιτημα των 53 βουλευτων του δικου σας χωρου , των βουλευτων του συριζα δηλαδη που με ερωτηση τους σας προτρεπουν σε χωρικο σχεδιασμο, σε νεα ορια χαμηλωτερα των προηγουμενων και σε ασφαλεισ αποστασεις 300 μετρων απο ευαισθητες περιοχες οπως σχολεια, νοσοκομεια, παιδικουςσταθμους κτλ… Γιατι δεν προχωρατε σε γενναιες μεταρυθμισεις προς οφελος της υγειας των πολιτων που σε ολοκληρη την Ελλαδα εξαγειρονται μπροστα στην διαφαινομενη υποβαθμιση της…ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 5G ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ προυποθετουν ακομα περισσοτερες κεραιες και θα επιβαρυνουν την υγεια των πολιτων ετι περισσοτερο… Και επιτελους .ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟΥς ΜΗΝΕς ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΕς..Κι εκει ο λαος κι αναμεσα τουσ οι εκατονταδες χιλιαδες που πληττονται απο την λειτουργια των κεραιων θα σας απαντησουν κανονικα.. αν δεν θεσπισετε ελαχιστη αποσταση 300 απο σχολεια , νοσοκομεια, παιδικους σταθμους, ορια σαν της ιταλιας η απαντηση του λαου θα ειναι σκληρη.. Εσεις με ποιον θα ειστε..

 • Το άρθρο δεν ξεκαθαρίζει αν δικαιούται η εταιρεία να λειτουργεί την κεραία της μέχρις ότου να εκδοθεί η σχετική άδεια, έχοντας μόνο υποβάλει τον φάκελο της. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε στον Βόλο, όπου ο Πύργος του ΟΤΕ στο ύψωμα Αηδονάκι, με κωδικό θέσης 1404136 λειτουργεί πολλά έτη χωρίς άδεια, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, έχει καταθέσει αίτηση το 2011 και έκτοτε έχει προβεί και σε πολλαπλές αναβαθμίσεις. Αναφέρεται: «Η κατασκευή της κεραίας πλοιροί, κατά δήλωση της εταιρείας όλες τις προϋποθέσεις», ενώ μια ματιά στον φάκελο της και βλέπουμε μια περιβαλλοντική μελέτη του 2004!

  Στο μεταξύ, όλα τα γνωστά συμπτώματα που αναφέρονται παγκοσμίως ως απόρροια της έκθεσης σε υψηλά επίπεδα μη ιονίζουσας ακτινοβολίας -πονοκέφαλοι, αϋπνία, κατάθλιψη, εμβοές κλπ- καταγγέλλονται από πολίτες του Βόλου κάθε ηλικίας, ενώ ο καρκίνος, καρδιακά και εγκεφαλικά, αλλά και αυτοκτονίες, έχουν τελευταία εκτοξευθεί, κάτι που σχολιάζεται καθημερινά στον τοπικό τύπο και ραδιόφωνα.

  Ως εκ τούτου, τονίζουμε ότι καμιά κεραία δεν πρέπει να είναι σε λειτουργία αν δεν της έχει δοθεί η τελική άδεια, για την οποία πρέπει να έχουν λόγο και οι τοπικές κοινωνίες.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 20:25 | Σταύρος Κουρεμένος

  1) Η πινακίδα της εισόδου θα πρέπει να βρίσκεται επί της οικοδομικής γραμμής (στο πεζοδρόμιο).
  Θα πρέπει να ορίζεται η ελάχιστη διάσταση, π.χ. 40χ50 εκατοστά, με το μισό της επιφάνειάς της να καλύπτεται με την ένδειξη «ΚΕΡΑΙΑ ΡΑΔΙΟΣΗΜΑΤΩΝ».

  2) Μέχρι να αναπροσαρμοσθούν τα σημερινά ισχύοντα από το 2000 όρια έκθεσης του κοινού στην ΗΜΑ, να ισχύουν τα προτεινόμενα στην EUROPAEM 2016.

 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡ, 2 «Στις εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Η εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που έχουν καθορισθεί με την υπ` αριθ. 53571/3839/6.9.2000 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Β΄΄1105) διενεργείται από εννεαμελή Ειδική Επιτροπή»

  Ασχολούμαι για δεκαετίες με την επικινδυνότητα της ακτινοβολίας που προέρχεται από τις σύγχρονες συσκευές ασύρματης επικοινωνίας όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα δίκτυα και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Οι 35 από τις 167 μέχρι τώρα δημοσιεύσεις μας εστιάζονται σε αυτό κυρίως το αντικείμενο (Βιογραφικό στην ιστοσελίδα http://kyttariki.biol.uoa.gr/Margaritis ). Βρίσκομαι σε συνεργασία και διαρκή επαφή από 20ετιας με ξένους επιστήμονες για το θέμα αυτό και θεωρούμε, όπως έχουμε δημοσιεύσει πως
  ΤΑ ΌΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΩΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΟΥΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  Στη χώρα μας από το 2000 με σχετική Κ. Υ. Α. ισχύουν αυτά τα όρια και τη στιγμή αυτή ΕΥΡΊΣΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ με τίτλο Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, υποτίθεται για αναθεώρηση ή αλλαγές στο ισχύον νομικό πλαίσιο
  ΠΡΏΤΟΝ. Στην Ελλάδα πολύ λίγοι ασχολούνται ερευνητικά με το πεδίο αυτό της έρευνας που λέγεται ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μια από της ομάδες είναι και αυτή της οποίας ηγούμαι με πρόσφατη μάλιστα επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΑΛΉ (2012-2015) που είχε ενδιαφέρονται συμπεράσματα τα οποία δημοσιεύτηκαν.
  ΔΕΎΤΕΡΟΝ. Σε προηγούμενης κυβέρνησης διαβούλευση κληθήκαμε από τον τότε Υπουργό κ. Νεραντζη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλης να καταθέσουμε τις απόψεις μας για την πιθανή μείωση των λεγόμενων «ορίων ασφαλείας». Δεν εισακουσθήκαμε και τα όρια παρέμειναν ως είχαν με μόνη αλλαγή τη μείωση κατά 30 % όταν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ευρίσκονται κοντά σε Νοσοκομεία ή βρεφονηπιακούς σταθμούς.
  ΤΡΊΤΟΝ. Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μπορεί να λειτουργήσει άψογα με μείωση των ορίων του Π.Ο.Υ. κατά 90% περίπου όπως εμείς οι επιστήμονες υποστηρίζουμε, ΑΡΚΕΊ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΛΛΆ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΆΤΙ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΔΕΝ ΔΈΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΊΑΣ ΛΌΓΩ ΚΟΣΤΟΥΣ.
  ΆΡΑ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
  ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ
  ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 45 ΜΟΝΆΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΠΕΔΊΟΥ (ΒΟΛΤ/μέτρο) ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΉ 0,5 ΒΟΛΤ/μέτρο.
  Πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτή η νέα χαμηλή τιμή θα ισχύει για θέσεις μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας (οικίες, γραφεία. Σχολεία, Νοσοκομεία κλπ) και όχι στον ανοιχτό υπαίθριο χώρο.
  ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ Η ΣΧΟΛΕΙΑ, Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, Η ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Η ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0,5 ΒΟΛΤ/ΜΕΤΡΟ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ (ΑΠΟ ΤΑ 45 ΒΟΛΤ /ΜΕΤΡΟ ΣΤΑ 0,5 ΒΟΛΤ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
  Η ανωτέρω μείωση επιβάλλεται να γίνει υπό το πρίσμα των τρεχουσών δημοσιεύσεων διεθνώς αλλά και για να εφαρμοσθεί η Αρχή της Προφύλαξης του Π.Ο.Υ. και στόχος είναι να μειωθεί η επικινδυνότητα. Το έχει πετύχει η Ιταλία κατεβάζοντας το όριο σε 0,6 v/m και η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί και πάλι αποδοτικά, το ίδιο δε θαυμάσια λειτουργεί και στη Ρωσία, Κίνα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σάλτσμπουργκ, Παρίσι, και άλλες χώρες και πόλεις όπου ισχύουν πολύ χαμηλότερα όρια από αυτά που προτείνονται στο νομοσχέδιο. Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m.

  Στο άρθρο 2 παρ.9 του Νομοσχεδίου, για πρώτη φορά προβλέπεται η «Σύσταση Επιτροπής προς εξέταση του θέματος» (των ορίων) με συμμετοχή εκπροσώπων από τα Υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Υγείας και με δυνατότητα συμμετοχής και άλλων επιστημόνων, φορέων κ.λ.π. Η άποψή μου είναι ότι, είναι ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΩΝΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ-ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΡΟΛΟ. Ο τρόπος της σύνθεσης της σύνθεσης της Προτεινόμενης Επιτροπής στο άρθρο 2. Παραγρ 9 παραπέμπει σε τυπική παρουσία προσώπων ή φορέων με διακοσμητικό και όχι αποφασιστικό ρόλο. Προτείνουμε να αλλάξει σύμφωνα με τα παραπάνω.

  Τέλος επιτρέψτε μου να το τονίσω πως
  ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΣΑΦΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ. Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 6ης ΓΕΝΙΑΣ

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 16:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Τα επίμαχα άρθρα που ορίζουν τα των κεραιών των Ραδιοερασιτεχνών (2801/2000) και του κανονισμού (38200/1136-2011) αναφέρουν ότι απαλλάσονται αδείας…

  Γιατί θέλετε να το καταργήσετε ???

  Όταν στο δεύτερο -κανονισμό- στο άρθρο 9 εδάφιο 4, αναφέρει ότι η κεραία του Ραδιοερασιτέχνη
  ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ την άδεια λειτουργίας του σταθμού…

  Άρα είναι αναπόσπαστο εξάρτημα και φυσικά ισχύει χρονικά όσο και η άδειά του.

  Εάν μονομερώς του στερείται την κεραία ή την κάνετε δύσκολη να την εγκαταστήσει τότε είναι
  σαν να του απαγορεύεται και την εκπομπή-λήψη.

  Όσο για την σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών αυτοί ενδιαφέρονται για τις κεραίες της
  κινητής τηλεφωνίας και λιγώτερο για τις ερασιτεχνικές οι οποίες είναι τελείως ΑΘΩΕΣ ως προς την ακτινοβολία τους.

  Οι Νομοθεσία στην Αγγλία επιτρέπει την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας ΧΩΡΙΣ
  ουδεμία εγκριση απλά γνωστοποίηση που θα την εγκαταστήσουν.

  Οι περιορισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο κυρίως αναφέρονται σε θέματα ασφαλείας πχ.
  Αντικεραυνική προστασία, σήμανση εμποδίου σε περιοχές που γειτνιάζουν αεροδρόμεια, και
  στατικής μελέτης για μεγάλα ύψη πχ Η.Π.Α. επιτρέπονται κεραίες – ιστοί μέχρι 65 πόδια
  20 μέτρα ύψος χωρίς καμία άδεια και άνω των 20 μέτρων με μελέτη στατική από Πολιτικό
  Μηχανικό ιδιώτη ούτε καν της πολεοδομίας ότι αντέχει στα καιρικά φαινόμενα .

  Όλα αυτά υπάγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση (city council) και δεν ταλαιπορούν τα Υπουργεία

  Ευελπιστώ ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί όπως του αρμόζει με την περαιτέρω απάλειψη των
  επίμαχων νέων τροποποιήσεων.

  Κ. Ψιλογιάννης
  SV1DB

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 15:25 | Μαρία Κωτσάκη

  Απορώ! Δεν είναι σε γνώση σας τα όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ισχύουν στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες;

  Δεν γνωρίζετε ότι μέσα στο ευρωκοινοβούλιο η επιτρεπόμενη συνολική ακτινοβολία απαγορεύεται να υπερβαίνει τα 100μW/τ.μ.;

  Η απόσταση ανάμεσα στο 100 και τα 6.000.000 ή 7.000.000 είναι μήπως ανάλογη της διαφοράς με την οποία αντιμετωπίζετε εαυτούς από τη μια και πολίτες από την άλλη;!

  Αιδώς Αργείοι! Η υγεία και η ζωή μας μπορεί να ήταν μεγέθη συγκρίσιμα με τα κέρδη των εταιριών κινητής τηλεφωνίας για τους Αδώνιδες και τους ομοίους τους, σε καμιά όμως περίπτωση για μια αριστερή κυβέρνηση!

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 12:33 | Νικόλαος Λιναρδάτος

  Κ. Υπουργέ,
  Κύριοι,

  Γυρω απο το σπίτι μου σε μικρότερη απόσταση απο 100μ λειτουργουν τουλάχιστον 3 κεραίες κινητής τηλεφωνίας και σε απόσταση ως 300μ κι άλλες 4. ¨Εχω κάνει μέτρησεις:
  GSM 1800(PEAK): 5850
  kai UMTS(PEAK): 1650 που είναι πολύ μεγάλες.Το σπίτι μου βρίσκεται Πλησιον του σταθμου του ΟΤΕ επι των οδων Τριπόλεως και Θράκης στο Ελληνικό οπου σε μικρή απόσταση λειτουργουν Παιδικός σταθμος, Νηπιαγωγειο και Δημοτικό σχολείο. Πως θα προστατευθεί όλος αυτός ο κόσμος, την στιγμή που τα όρια ακτινοβολίας στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσιες φορές πάνω τουλάχιστον σε σχέση με όσα ισχύουν στην Ε.Ε.
  Θεωρείτε σωστό να ζούμε με το καθημερινό φόβο και την αβεβαιότητα για την έλλειψη μέριμνας και προστασίας απο μέρους της πολιτείας σα να βρισκόμαστε σε χώρα του τρίτου κόσμου;
  Εύχομαι να γίνει κατανοητό το πρόβλημα που προκύπτει για εμας τους απλούς πολίτες και να μειωθούν τα όρια εκπομπης άμεσα στα επίπεδα τουλάχιστον της Ιταλίας 100.000μ W/m2.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 10:49 | Κώστας Πούλιος

  Παρακαλούμε και επιμένουμε τα όρια να τεθούν στα επίπεδα της Ιταλίας το πολύ. Τα προτεινόμενα όρια είναι υπερβολικά υψηλα

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 02:57 | Σάρρας Ευάγγελος

  Παρ. 5 σχετικά με την υποχρεωτική ύπαρξη δύο πινακίδων, μία στην είσοδο του κτιρίου και μία πλησίον της βάσης της κεραίας,

  να διευκρινιστεί ότι δεν αφορά τις κεραίες ραδιοερασιτεχνών, γιατί η είσοδος κτιρίου είναι είσοδος κατοικιών και διαμερισμάτων και όχι κτίριο εγκατάστασης κεραιών (οικίσκοι, κλπ).

  Γιά τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες να απαιτείται η ύπαρξη μόνο μίας πινακίδας πλησίων της βάσης της κεραίας.

  Το δε μέγιστο διοικητικό πρόστιμο για την μη ύπαρξή της να οριστεί στο ποσό των 300 ευρω και όχι το γενικευμένο ποσό των 20.000 ευρω καθώς θεωρείται υπερβολικό γιά ερασιτέχνες πειραματιστές, όπου κατά την διάρκεια τοποθέτησης πχ. μιας νέας κεραίας πειραματισμού μπορεί να σπάσει η πινακίδα και από αμέλεια να μην εγκατασταθεί εγκαίρως.

  Σάρρας Ευάγγελος
  SV1GZT

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 00:00 | Εσθήρ Τζιβελοπούλου

  Αξιότιμοι,
  Θα ήθελα να σχολιάσω την παράγραφο 9 του άρθρου 2. Πώς προστατεύεται «το κοινό» όταν εξακολουθείτε να υιοθετείτε τα όρια που έθεσαν οι Λιάπης-Βορίδης(7.000.000 μW/m2), τη στιγμή που το Ευρωκοινοβούλιο έχει θέσει ως ασφαλή τα 100μW/m2; Κατά δεύτερον, είναι δυνατόν πρώτα να κατατίθεται ο νόμος, και εκ των υστέρων να δημιουργείται επιτροπή για να εξετάσει ποια είναι τα ασφαλή όρια;

  Με εκτίμηση,
  Εσθήρ Τζιβελοπούλου,
  Υποψήφια Διδάκτωρ Κοινωνικής Πολιτικής,
  Παν/μιο του Εδιμβούργου

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 23:31 | ΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

  Πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή των ορίων εκπομπής κινητής τηλεφωνίας άμεσα σε επίπεδα Ιταλίας!!!!
  Τα υπάρχοντα όρια στην Ελλάδα είναι απαράδεκτα υψηλά!

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 20:47 | Διονύσης Λαμπίρης

  Άρθρο 2 Παρ.9
  Παρακαλείσθε να διευκρινήσετε επακριβώς τα όρια της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που πρόκειται να εφαρμόσετε και όπως λέτε υπάρχει ανάγκη αναπροσαρμογής, καθώς τα επιτρεπόμενα όρια που ισχύουν από το 2000 μέχρι και σήμερα είναι δεκάδες φορές παραπάνω απ’ ότι σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Π.χ. Ιταλία 100.000 μW/m2 ενώ Ελλάδα 7.000.000 μW/m2 και 6.000.000 μW/m2 για ευαίσθητες ομάδες.
  Ευχαριστώ.

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 20:36 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΑΝΑΗ

  Για άρθρο 2 παρ. 9 :
  Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να οριστούν με σαφήνεια τα όρια της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Στην συγκεκρίμενη παράγραφο υπάρχει αναφορά οτι θα συσταθεί εννεαμελής επιτροπή που θα εξετάσει τα όρια χωρίς όμως να διευκρινίζεται το εύρος στο οποίο θα κινηθούν . Αξίζει να υπευνθυμίσουμε οτι τα όρια που ορίζει ο προηγούμενος νόμος και που παραμένουν σε ισχύ ειναι 7.000.000 μW/m² και 6.000.000 μW/m² για τις ευαίσθητες ομάδες. Τα νούμερα αυτά είναι αδιανόητα και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία αν ληφθέι υπόψη οτι στην Ιταλία είναι 100.000 μW/m² και στο Ευροκοινοβούλιο 100 μW/m².

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 18:07 | ΚΕΛΛΥ ΚΑΡΥΔΟΓΙΑΝΝΗ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. ΑΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ) Η ΘΑ ΞΑΝΑΖΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΤΕΥΟΥΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΚΕΡΑΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.( ΜΗΝ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙΤΕ, ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΓΥΡΩ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ.)

  Η ΑΚΟΜΗ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΠΡΙΝ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ( ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ) ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΞΕΡΟΥΣ.

  ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ. ΜΕ ΠΟΛΥ ΛΥΠΗ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΓΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (10 ΜΗΝΕΣ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΕΡΑΙΑ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ.

  P.S. ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΠΟΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ………..

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 15:20 | ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ

  Διαβούλευση για το Ν/Σ για τις ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ και την τοποθέτηση κεραιών

  Ξεκινώντας θα ήθελα να αναφέρω ότι συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση του κυρίου Κ. Διάκου.

  The Freiburger Appeal – Ψήφισμα της Ένωσης Περιβαλλοντικής Ιατρικής Γερμανίας (IGUMED)
  Θα ήεθλα να τονίσω ότι πρέπει να ληφθούν υπ όψιν τα πορίσματα και οι σοκαριστικές προειδοποιήσεις φορέων και επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο για τους κινδύνους της συνεχούς έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τα ασφαλή όρια έκθεσης (τα οποία δεν υφίστανται ως ασφαλή σε μακροχρόνια έκθεση).

  Στον Ελλαδικό χώρο πρέπει να ληφθεί σοβαρά η άποψη του κυρίου Γεωργίου (Πανεπιστήμιο Πατρών).

  Θα ήθελα να προσθέσω να ληφθούν ΑΜΕΣΑ μέτρα για την απομάκρυνση των κεραιών από τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Η παλαιότερη νομοθεσία που όριζε το όριο των 300 μέτρων από τα σχολεία για την αδειοδότηση και τοποθέτηση κεραιών θα έπρεπε να επανέλθει!!

  Γενικά οι κεραίες μπορούν να τοποθετούνται σε λεωφόρους και όχι σε μικρούς δρόμους σε πυκνοκατοικημένες οικιστικές περιοχές.
  Θα πρεπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψιν από το υπουργείο το φαινόμενο της «αλλεργικής» αντίδρασης στις τεχνητές ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, το οποίο αποκαλείται «ηλεκτροϋπερευαισθησία» και έχει αναγνωριστεί επίσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας! Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα του το 2009: “καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σουηδίας και να αναγνωρίσουν τα άτομα που υποφέρουν από ηλεκτροϋπερευαισθησία»
  Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει στις οικιστικές περιοχές είναι το γεγονός ότι πολλοί κάτοικοι οι οποίοι έχουν διαλέξει που θα κατοικήσουν με βάση το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποια κεραία στην περιοχή όταν αγόρασαν το διαμέρισμά τους βρίσκονται εκγλωβισμένοι να μην μπορούν καν να πουλήσουν το διαμέρισμά τους επειδη ακριβώς υπάρχει κεραία δίπλα ή απέναντι τους. Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε οικιστικές πυκνοκατοικημένες περιοχές και μικρούς δρόμους μειώνει αν όχι μηδενίζει την αξία των διαμερισμάτων, πράγμα στο οποίο συμφωνούν όλοι οι μεσίτες και ως εκ τούτου εγκλωβίζει τα άτομα τα οποία πάσχουν από ηλεκτροϋπερευαισθησία.

  Τέλος ας μην ξεχνάμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες εξαιρούν την κάλυψη έναντι κινδύνων που σχετίζονται με ηλεκτρομαγνητικά πεδία
  Απόσπασμα από σχετικό άρθρο του περιοδικού «The Observer» :

  «Η ανησυχία για την ασφάλεια των κινητών τηλεφώνων οδήγησε κορυφαίο ασφαλιστικό οργανισμό του Lloyd’s στην άρνηση να ασφαλίσει εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για το ενδεχόμενο της βλάβης στην υγεία των χρηστών…»
  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει πλέον χαρακτηρίζει πολύ χαμηλά επίπεδα έκθεσης σε ακτινοβολίες χαμηλών συχνοτήτων και υψηλών συχνοτήτων ως πιθανά καρκινογόνα!

  Ας κρατήσουμε τις κεραίες μακρια άπό πυκνοκατοικημένες περιοχές, ας τοποθετούνται σε μεγάλες φαρδιες λεωφόρους. Και κυρίως ας τις κρατήσουμε μακριά από δημοτικά και νηπιαγωγεί (παλαιό όριο 300 μέτρων).

  Ελένη Μουζακίτη (ΜΑ, PhD)

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 12:29 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

  ΛΟΥΚΆΣ ΜΑΡΓΑΡΊΤΗΣ
  Ομότιμος Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας,
  Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Ραδιοβιολογίας
  του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  του ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ
  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  Σας υποβάλλω στη Διαβούλευση τις Παρατηρήσεις μου επί του νομοσχεδίου και σας παρακαλώ πολύ να τις αναρτήσετε επιτυχώς.

  Γενικές Παρατηρήσεις ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΦΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ.
  ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ, ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ (ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ), ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ,ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ Ο Π.Ο.Υ. ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΛΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΙΑ, ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΙΤΑΛΙΑ, Η ΓΑΛΛΙΑ, Η ΑΥΣΤΡΙΑ.
  ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΤΕΛΟΣ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100 ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΟΡΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ 05 ΒΟΛΤ/ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 45 ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΠΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΩΣΤΕ:
  Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ Η ΣΧΟΛΕΙΑ, Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, Η ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Η ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0,5 ΒΟΛΤ/ΜΕΤΡΟ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΑ 45 ΒΟΛΤ /ΜΕΤΡΟ ΣΤΑ 0,5 ΒΟΛΤ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

  ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» ΑΥΤΕΣ ΠΡΡΟΦΑΝΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ. ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΕΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΕΡΑΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

  ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 60% ΚΑΙ 70 % ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΑΛΛΩΣΤΕ Ο Π.Ο.Υ. ΕΧΕΙ ΑΠΛΑ Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΟΡΙΑ. Η ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΕΡΕΥΝΕΣ.
  ΟΠΩΣ ΑΝΕΦΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΤΩΝ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΑΦΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΛΟΒΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΑ ΠΕΡΙ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 60% Η 70%. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 0,5 ΒΟΛΤ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΛΛΑ Η ΕΝΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΑΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ.

  ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  Ομότιμος Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας,
  Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Ραδιοβιολογίας
  του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 10:02 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Είμαι βιοκαλλιεργητής αγρότης στην περιοχή Κύμης αυτήν Εύβοια από τότε που τοποθετήθηκε κεραία κινητής τηλεφωνίας σε ένα γειτνιάζον βουνό από τότε άλλαξε το συνηθισμένο τοπικό μικρόκλιμα της περιοχής μας ,και τότε που το τοπικο μικρόκλιμα επικρατούσε υγρασία με έντονη ατμοσφαιρική υγρασία ή οποία είναι ζωτικής σημασίας στην διατήρηση και ανάπτυξη της τοπικής χλωρίδας και τοπικής πανίδας .Με την τοποθέτηση ,λοιπόν της κεραίας επικράτησε τοπικό κλίμα ξηρό και με έντονη την ατμοσφαιρική θερμότητα να επικρατεί και να δημιουργεί μια ενοχλητική διάθεση στην καθημερινότητά μας. Είναι γνωστό λόγο εκπομπής μικροκυμάτων παρουσιάζονται υψηλή θερμότητα στην ατμόσφαιρα με έντονες αρνητικές επιπτώσεις στα ζωικά και φυτικά κύτταρα των .οργανισμών και επίσης έχουν κατηγορηθεί για μείωση γονιμότητας .
  Επίσης η τοπική γεωργική παραγωγικότητα έχει μειωθεί στην περιοχή μας

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 23:17 | ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

  Προκειμένου να εγκατασταθεί ένας σταθμός βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε μια περιοχή θα πρέπει να θεσπιστεί μια απόσταση ασφαλείας από τα πλησιέστερα σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραίες. Είναι απαράδεκτο να μας επιβάλουν να δεχόμαστε δίπλα στις κατοικίες μας, τέτοιου είδους εγκαταστάσεις που μόνο κινδύνους για την υγεία μας εγκυμονούν. Αλήθεια, κύριε υπουργέ, θα θέλατε δίπλα στο σπίτι, όπου κατοικείται με την οικογένειας σας, να εγκατασταθεί ένας σταθμός βάσης κεραιών που θα εκπέμπει Η/Α 24 ώρες το εικοσιτετράωρο;;;;Το έχετε σκεφτεί;;Είναι εφιάλτης…
  Για να δοθεί άδεια εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχει έγκριση της θέσης τοποθέτησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση .
  Πρέπει επίσης να μειωθούν δραστικά τα όρια κινδύνου, όπως σωστά θα πρέπει να λέγονται, καθώς η έκθεση των ανθρώπων στην Η/Α μόνο κινδύνους εγκυμονεί.
  Ας ακούσουμε επιτέλους όλους εκείνους τους επιστήμονες που φωνάζουν για την επικινδυνότητα της Η/Α που εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
  Ας λάβει η πολιτεία μέτρα με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και όχι το οικονομικό κέρδος, ώστε να μην επαναληφθεί η ιστορία του αμίαντου.
  Ας νομοθετήσετε κύριε υπουργέ σκεπτόμενος αν θα θέλατε δίπλα σε μια κεραία να μεγαλώνει το δικό σας παιδί….

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 22:37 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣ SV7GBR

  Αναμένω την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθώ.
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣ SV7GBR

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 20:29 | Arist

  είναι απαράδεκτο να συζητήσουμε για μείωση για ευαίσθητες ομάδες στις 6000000 μονάδες όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν όριο 100000 .. είναι πολλά τα χρήματα ….

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 16:29 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA). Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011. Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου : 11/2011

  Άρθρο 2 :

  Παρ. 1 : δεν είναι σαφές ποια είναι τα δυο στάδια.
  παρ. 2α : Η έκδοση άδειας από την ΕΕΤΤ είναι το πρώτο (1) στάδιο;
  παρ. 2β : Η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών είναι το δεύτερο (2) στάδιο;
  παρ. 2γ : Η σύνταξη πορίσματος ελέγχου είναι το τρίτο (3) στάδιο;

  Παρ. 4 : να προστεθεί για όσες περιπτώσεις έχει εφαρμογή το Π.Δ. 98/2017 ( γιατί το Π.Δ. 98/2017 δεν εφαρμόζεται για εξοπλισμό {ραδιοερασιτέχνες} που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 98/2017).

  Παρ. 3 : Να προστεθεί {αν δεν προστεθεί σε άλλο άρθρο (π.χ. άρθρο 10, αλλά τότε θα αφορά μόνο τις απαλλαγές)}, ότι εξαιρούνται οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνών. Διαφορετικά στο ίδιο του το σπίτι ή στον δικό του χώρο ή στον παραχωρημένο για το λόγω αυτό χώρο, ο ραδιοερασιτέχνης ή ο ραδιοερασιτεχνικός σύλλογος (SZ) θα πρέπει να κάνει ξεχωριστή ηλεκτροδότηση, πράγμα προφανώς παράλογο.

  Παρ. 5 : Να οριστεί το μέγεθος της πινακίδας ώστε να είναι ορατή και αναγνώσιμη από λογική απόσταση (π.χ. 2 μέτρα, όχι σε οριζόντια ή κάθετη ή οποιαδήποτε άλλη προβολή,) και χωρίς να παρεμβάλλονται εμπόδια που να εμποδίζουν ή να δυσχεραίνουν την ανάγνωση με γυμνό οφθαλμό.
  Να διευκρινισθεί για τους υπαγόμενους στο άρθρο 10. (π.χ. ραδιοερασιτέχνης που έχει το διακριτικό της άδειας λειτουργίας του αλλά έχει εξαιρεθεί της αδειοδότησης κατασκευής κεραίας, σε ποιο πληροφοριακό σύστημα θα τον βρουν και με ποιο μοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής κεραίας; Και ποιας από όλες τις κεραίες που έχει; Δεν θα έχει. Προτείνουμε να γίνει παραπομπή στον κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου, ο οποίος στην παρ. 3 του άρθρου 20 της Αριθμ. 38200/1136/11 (ΦΕΚ 1969 Β) Υ.Α. αναφέρει:
  «Άρθρο 20 Ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές κεραιών
  3. Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημέ¬νη κοντά στη βάση της ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου συμπεριλαμβανομένου και του διακριτικού κλήσης του.»

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 15:28 | Κωνσταντίνα Τζιβελοπούλου

  Από το άρθρο 2, παρ. 9 διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει πρόθεση αναθεώρησης των ορίων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η πλέον κρίσιμη μεταρρύθμιση αναβάλλεται με πρόσχημα μια επιτροπή που θα δημιουργηθεί στο μέλλον. Με αυτή την πρόταση νόμου επιλέγετε να μη συγκρουστείτε στο ελάχιστο με τον νόμο Βορίδη – Λιάπη. Αντίθετα, αυτή η πρόταση κρύβεται πίσω από τον ισχύοντα νόμο και του δίνει παράταση σε βάρος μας, διατηρώντας τα όρια ακραία υψηλά. Επισημαίνουμε ότι για ευαίσθητες ομάδες τα όρια είναι 7.000.000 μW/m2 και 6.000.000 μW/m2 όταν στη γειτονική Ιταλία είναι 100.000μW/m2 και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο 100 μW/m2.
  Αφού αυτή η πρόταση νόμου δε λαμβάνει υπόψιν ούτε τις επιστημονικές μελέτες για τις επιπτώσεις στην υγεία, ούτε τις διεθνείς εκκλήσεις ομάδων ιατρών και επιστημόνων αλλά ούτε και τα κινήματα πόλεων, αναρωτιόμαστε ποιοι είναι οι συνομιλητές σας στη σύνταξη της πρότασης αυτής.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 12:37 | Πίτσα Κάτσικα

  Η αλλαγή των θεσμοθετημένων δυσθεώρητων ΟΡΙΩΝ παραπέμπεται στο μέλλον στην απόφανση μίας Επιτροπής όπου δυνητικά μπορεί να κληθούν και τα κινήματα και οι επιστήμονες κυρίως βιολόγοι και βιοχημικοί, που έχουν κάνει έρευνα πάνω στις επιπτώσεις τής Ηλεκτρο Μαγνητικής Ακτινοβολίας (ΗΜΑ)στην υγεία μας. Να θεσμοθετηθεί η παρουσία τους και η ενεργή συμμετοχή τών κινημάτων και αυτών των επιστημόνων.
  Οι βιοχημικοί για να δημιουργήσουν ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ στα κύτταρα, τα βομβαρδίζουν με ΗΜΑ. Δημιουργούν δηλαδή ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ αποτελέσματα στα κύτταρα, τα οποία είναι τοις πάσι γνωστό ότι οδηγούν στον ΚΑΡΚΙΝΟ.
  Κι εσείς και η ΕΕΑΕ και τα ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ έχετε μείνει στη ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ της ΗΜΑ.
  Ολόκληρο Νομοσχέδιο δεν ασχολείται με τα απαράδεκτα, προ 20ετίας θεσμοθετημένα όρια, που θεσμοθετήθηκαν βασισμένα πάνω σε μία προ 20ετίας προαιρετική οδηγία του Π.Ο.Υ. Ο Π.Ο.Υ σήμερα παραδέχεται το «πιθανόν καρκινογόνο» της ΗΜΑ.
  Το άρθρο 2 στην παρ. 9 με τη δημιουργία επιτροπής, παραπέμπει την αλλαγή των ορίων στο άγνωστο μέλλον.
  Θέλουμε αλλαγή των ορίων ΗΜΑ στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τουλάχιστον, όπου μάλιστα θεσμοθετήθηκαν για εργαζόμενους και όχι για κατοίκους που ζουν 24 ώρες Χ365 ημέρες Χ όλη τη ζωή τους.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 11:34 | Γιώργος Τζιβελόπουλος

  Η παραπομπή της εξέτασης και αναπροσαρμογής των ορίων Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο μέλλον είναι απαράδεκτη!
  Μ’ αυτόν τον τρόπο υιοθετούνται τα υπάρχοντα όρια τα οποία είναι από τα υψηλότερα διεθνώς.
  Τα όρια Η.Μ.Α τίθενται για την ασφάλεια των πολιτών και μ’ αυτό τον τρόπο, ο νομοθέτης δείχνει να μην ενδιαφέρεται για την προστασία της υγείας των πολιτών από την Η.Μ.Α η οποία είναι χαρακτηρισμένη από τον Π.Ο.Υ ως πιθανώς καρκινογόνος.

  Προτείνω να ισχύουν τουλάχιστον αυτά που ισχύουν στο Ευρωκοινοβούλιο και στην χώρα μας, δηλαδή τα 100μW/m2 (στους χώρους εργασίας συνολικά) αντί των 7.000.000 μW/m2 και 6.000.000 μW/m2 (για ευαίσθητες κοινονικές ομάδες!) που ισχύουν στην χώρα μας.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 02:59 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ

  Σχετικά με την ανεξίτηλης γραφής Πινακίδα στην κεντρική είσοδο του κτηρίου στο οποίο βρίσκεται κεραία κινητής τηλεφωνίας: Αν το πνεύμα του νομοσχεδίου είναι να ενημερώνεται ο πολίτης για την ύπαρξη της κεραίας, το γράμμα του νομοσχεδίου καθόλου δεν εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, έτσι όπως είναι διατυπωμένο. Για να μην παρανομούν λοιπόν οι εταιρείες, θα παίρνουν μία ταμπελίτσα 5 Χ 5 εκατοστά, θα γράφουν την επωνυμία τους και τα χαρακτηριστικά της κεραίας από κάτω, με γράμματα-ψείρες, θα την αναρτούν από μέσα ή απ’έξω από την κεντρική είσοδο (αναλόγως όπως βολεύει κατά περίπτωση)και θα υποτίθεται ότι γίνεται ενημέρωση στους περίοικους για την ύπαρξη της κεραίας! Αυτό είναι βέβαιο. Γι’ αυτό λοιπόν, αφού κάνατε ένα βηματάκι υπέρ του δικαιώματος του πολίτη να γνωρίζει, τουλάχιστον ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ να το κάνετε σωστά: Καθορίστε διαστάσεις για την πινακίδα, τουλάχιστον στο μέγεθος Α4, υποχρεώστε την εγγραφή της φράσης : « Kεραία Κινητής Τηλεφωνίας» με μεγάλου μεγέθους γραμματοσειρά, πριν από τις ενδείξεις που αναφέρετε στο νομοσχέδιο και υποχρεώστε να είναι στην εξωτερική μεριά της κεντρικής εισόδου. Καθορίστε επίσης μεγάλο πρόστιμο για παράβαση της υποχρέωσης ανάρτησης της Πινακίδας αυτής, αλλιώς η αντιμετώπιση των εταιρειών θα είναι σύμφωνη με το γνωστό σλόγκαν « εμείς λεφτά έχουμε!».

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 18:43 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΗΛΑΔΗ 100μW/m2.H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 14:58 | Κων/να Τζιβελοπούλου

  Από το άρθρο 2, παρ. 9 διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει πρόθεση αναθεώρησης των ορίων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η πλέον κρίσιμη μεταρρύθμιση αναβάλλεται με πρόσχημα μια επιτροπή που θα δημιουργηθεί στο μέλλον. Με αυτή την πρόταση νόμου επιλέγετε να μη συγκρουστείτε στο ελάχιστο με τον νόμο Βορίδη – Λιάπη. Αντίθετα, αυτή η πρόταση κρύβεται πίσω από τον ισχύοντα νόμο και του δίνει παράταση σε βάρος μας, διατηρώντας τα όρια ακραία υψηλά. Επισημαίνουμε ότι για ευαίσθητες ομάδες τα όρια είναι 7.000.000 μW/m2 και 6.000.000 μW/m2 όταν στη γειτονική Ιταλία είναι 100.000μW/m2 και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο 100 μW/m2.
  Αφού αυτή η πρόταση νόμου δε λαμβάνει υπόψιν ούτε τις επιστημονικές μελέτες για τις επιπτώσεις στην υγεία, ούτε τις διεθνείς εκκλήσεις ομάδων ιατρών και επιστημόνων αλλά ούτε και τα κινήματα πόλεων, αναρωτιόμαστε ποιοι είναι οι συνομιλητές σας στη σύνταξη της πρότασης αυτής.

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 10:07 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

  Το θέμα της νομιμότητας των σταθμών βάσης και οι επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής τους ακτινοβολίας στην δημόσια υγεία έχει αναλυθεί διεξοδικά στην Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη [Στ] το 2003, αλλά και στις μεταγενέστερες παρεμβάσεις του προς τη διοίκηση.

  Στην κατεύθυνση των προτάσεων του ΣτΠ βρίσκονται πολλές δικαστικές αποφάσεις πολιτικών & διοικητικών δικαστηρίων αλλά και του ΣτΕ.

  Τον Αύγουστο του 2016 δόθηκε επιστημονική, εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση, με συγκεκριμένες προτάσεις, στο τότε Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων από ειδικούς επιστήμονες και σε συνεννόηση με το Υπουργείο.

  Συνάγεται δηλαδή ότι υπάρχει η απαιτούμενη γνώση και οι προτάσεις για άμεση λήψη μέτρων.

  Με βάση τα παραπάνω αλλά και την διεθνή πλέον γνώση απαιτείται, για παράδειγμα, άμεσα η δραστική μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης, η θέσπιση αποστάσεων ασφαλείας από κατοικημένες περιοχές και ευαίσθητους πληθυσμούς [ως «buffer zones»] αλλά και μια ουσιαστική διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και όχι ΠΠΔ [αντισυνταγμαικές σύμφωνα με ΣτΕ.

  Η προσπάθεια για μαζική «νομιμοποίηση» των αυθαίρετων κεραιών που έχουν τοποθετηθεί με ευθύνη των εταιριών δεν έχει αποδώσει παρά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, αναπαράγοντας τα προβλήματα, ενθαρρύνοντας τη συνέχιση της αυθαίρετης τοποθέτησης και την μη προστασία της δημόσιας υγείας.

  Απαιτείται αλλαγή αντιμετώπισης του θέματος στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 09:39 | Απόστολος Κατσόγιαννης

  Διόρθωση για το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2:

  Επειδή δεν καθορίζονται διαστάσεις της πινακίδας ούτε και ύψος – ακριβής περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης, υπάρχει ο κίνδυνος οι εταιρείες να αναρτούν “μινιατούρες” πινακίδες και σε πολύ μεγάλο ύψος ώστε ουσιαστικά να μην είναι εμφανής, προτείνω λοιπόν το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 να διαμορφωθεί ως εξής:

  «… υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη τόσο στην κεντρική είσοδο του κτιρίου σε ύψος περίπου 2 μέτρων από το έδαφος (δηλαδή στο ύψος των οφθαλμών όρθιου διερχόμενου ανθρώπου), όσο και σε εμφανές σημείο πλησίον της βάσης αυτής, πινακίδα ανεξίτηλης γραφής και διαστάσεων τέτοιων ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη και ανεμπόδιστη ανάγνωσή της από τους, εξωτερικά του κτιρίου διερχόμενους του πεζοδρομίου ή της οδού περαστικούς, στην οποία θα αναγράφονται α) η φράση «Τόπος εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας» β) η επωνυμία του ( ή οι επωνυμίες τους), καθώς και το μοναδικό αναγνωριστικό (ή αντίστοιχα τα μοναδικά αναγνωριστικά) της κατασκευής κεραίας (ή αντίστοιχα κεραιών όταν συντρέχει η περίπτωση συνεγκατάστασης).»

  σας ευχαριστώ – με εκτίμηση

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 22:22 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣ

  Με ευκαιρία τη διαβούλευση για το Ν/Σ για τις ΗΜΑ

  ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

  Γενικά

  Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες έχουν μεγάλη εφαρμογή στην ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Το πιο απτό σημείο εφαρμογής είναι η κινητή τηλεφωνία.
  Για να διαλύσω πιθανές επιχειρηματολογίες των «τριών αδελφών» (δηλ. των τριών κυρίαρχων εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας) επισημαίνω ότι συντάσσομαι με την τεχνολογική εξέλιξη (και προφανώς την Κινητή Τηλεφωνία) με παράλληλο όμως κοινωνικό έλεγχο ώστε το υποκείμενο της χρήσης της, ο άνθρωπος, να μπορεί να ρυθμίζει τη διαχείρισή της. Και όχι το κέρδος με επικοινωνιακά τερτίπια να επιβάλει συμπεριφορές. Ο Dr.King στις ΗΠΑ, στο σύγγραμμά του με τίτλο «Οι ενσυνείδητες διαδικασίες» επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι οι διαδικασίες που η ανθρώπινη γνώση ανακάλυψε, έχουν μετατρέψει το υποκείμενο της κρίσης σε αντικείμενο ανεξέλεγκτης εφαρμογής. Και αυτό είναι το νέο διακύβευμα του μεταλλασσόμενου καπιταλισμού του 21ου αιώνα. Γεννάται μια νέα κυρίαρχη κοινωνική εξουσιαστική ομάδα η «φράξια (όπως την ονομάζει) της γνώσης» που διαπερνά όλα τα πολιτικά φάσματα και κοινωνικές ιδεολογίες και έχουν μετατρέψει τον άνθρωπο σε αντικείμενο διαχείρισης.
  Το σχέδιο νόμου αυτό κινείται προς την επίλυση πάγιων θεμάτων στο χώρο κυρίως της κινητής τηλεφωνίας.

  Δύο αρχικές επισημάνσεις:

  Α. Κοινωνία των πολιτών
  Η απουσία της συμμετοχής των πολιτών και άρα η απουσία του κοινωνικού ελέγχου. Η παντελής απουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χωροθέτηση της τοποθέτησης των κεραιοσυστημάτων. Υπενθυμίζω πρόσφατο ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Αυγή», στο οποίο αναφέρεται ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες «το πού θα εγκατασταθουν τα αναγκαία κεραιοσυστήματα είναι αρμοδιότητα των περιφερειών και των Δήμων». Στο Σχέδιο Νόμου απουσιάζει ο ρόλος τους, κατ’ εκτίμησή μου με παρέμβαση των «τριών αδελφών» επειδή φοβούνται τον έλεγχο των αιρετών των ΟΤΑ από την Κοινωνία των Πολιτών.

  Β. Η.Μ.Α και Περιβάλλον
  Η δεύτερη επισήμανση είναι ότι το σχέδιο νόμου αγνοεί τις συνέπειες των ΗΜΑ στο Περιβάλλον. Θεωρώ απαράδεκτο για την οικολογική ισορροπία της πανίδας και χλωρίδας την εγκατάσταση Κεραιοσυστημάτων σε περιοχές Natura πολύ δε περισσότερο χωρίς την έγκριση των αρμοδίων για τις περιοχές αυτές αρχών ή των ανεξαρτήτων φορέων διαχείρισης. Ούτε είναι δυνατόν σε δασικές περιοχές να παραβιάζεται η δασική νομοθεσία με κτίσματα για την εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων, τα οποία είναι αυθαίρετα και σε μέγεθος που παραβιάζει ευθέως το δασικό χαρακτήρα της περιοχής.

  Περί ορίων

  Α. Όρια Ελλάδας: Ορίζονται από το ΦΕΚ 1105/B/6-9-2000 και Νόμος 3431 (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006), άρθρο 31 § 2. Τα όρια της Ελλάδας ορίστηκαν από την ΕΕΑΕ (Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) που έλαβε ως οδηγό ένα από τα μεγαλύτερα -παγκοσμίως- όρια και θεώρησε καλό να θέσει τα δικά της όρια στο 60% και 70% κάτω από αυτό το εξωφρενικά υψηλό όριο (ICNIRP του 1998). Με βάση την οδηγία του ICNIRP έχουν υπολογίσει τα όριά τους και κάποιες άλλες χώρες.

  Β. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας -που είναι πιο προσεκτικός από τις Ελληνικές αρχές- σε ανακοίνωσή του τον Ιούνιο του 2011, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας με δημόσια επίσημη ανακοίνωση, αναφέροντας ότι από τις χιλιάδες μελέτες που έχουν γίνει από περίπου το 1990 και μετά, υπάρχει λόγος ανησυχίας για πιθανή καρκινογέννεση στους ανθρώπους από τη μακροχρόνια χρήση κινητών τηλεφώνων και συσκευών, που εκπέμπουν από 0,1 – 2 Watt στις συχνότητες: 450 – 2.700 MHz, σύμφωνα με μελέτες που εξέτασε και αξιολόγησε ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας του Καρκίνου . Τα όρια πιθανής καρκινογέννεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά όρια που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m.

  Γ. Καθώς νέες μελέτες για τις επιδράσεις της ακτινοβολίας γνωστοποιούνται, σε λιγότερο από 10 έτη κάποιες χώρες μειώνουν τα όριά τους κατά 10 φορές ή περισσότερο. Όρια ως 100 mW/m² = 0,1 W/m² = 6,1 V/m υπάρχουν σε πολλές χώρες. Χώρες με όρια κάτω από 11 mW/m² = 0,011 W/m² = 2 V/m: Βουλγαρία, Αυστρία, Ρωσία, Παρίσι, Σάλτσμπουργκ, με εισηγήσεις για 10.000 φορές μικρότερα.

  Το επικείμενο νομοσχέδιο κινείται προς στην σωστή κατεύθυνση συγκροτώντας Επιτροπή παρακολούθησης των τεχνικών εξελίξεων στο θέμα. Όμως δεν τολμά προφανώς ίσως από τον φόβο των «τριών αδελφών» για την κοινωνία, να στελεχωθεί όχι μόνο από κρατικούς υπαλλήλους αλλά και από μέλη της επιστημονικής κοινότητας, των συνδικαλιστικών φορέων και των συγκροτημένων νόμιμα συλλογικοτήτων που κινητοποιούνται για το θέμα στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών. Και η συμμετοχή στην Επιτροπή αυτή πρέπει να είναι θεσμοθετημένη και όχι απλά δυνητική.

  Το νέο παγκόσμιο κίνημα για τη 5G τεχνολογία.

  Σήμερα διογκώνεται ένα νέο παγκόσμιο κίνημα για τον τρόπο διαχείρισης της νέας γενιάς ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, της γνωστής με άλλα λόγια ως 5G τεχνολογίας .
  Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας δεν θέτει μόνο ζητήματα ειδικότερης βλάβης της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος, αλλά διαμορφώνει και νέες κοινωνικές σχέσεις στην καθημερινότητά μας, περιορίζει ουσιαστικά τα προβλεπόμενα συνταγματικά σε όλες τις δημοκρατικές χώρες δικαιώματα των πολιτών, όπως και την συνταγματικώς οριζόμενη εξουσία ελέγχου από τους θεσμούς στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται την τεχνολογία αυτή, θέτοντας κανόνες σαφέστατα αντισυνταγματικούς και αντιδημοκρατικούς.
  200 περίπου επιστήμονες από χώρες όλου του κόσμου ζητούν με την έκκληση «5G APPEAL» την αναβολή της εφαρμογής της . Υπενθυμίζω ότι η εφαρμογή της 5G πιλοτικά σε πόλεις και πολιτείες των Η.Π.Α. διαμόρφωσαν αντιδράσεις, κοινωνικές συγκρούσεις και θεσμικές αντιρρήσεις από οργανώσεις, είτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , είτε των επί μέρους Κυβερνήσεων των επί μέρους Πολιτειών των Η.Π.Α. (π.χ. απόρριψη της εφαρμογής της με βέτο από τον Κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Edmund G. Brown το 2017) .
  Δυστυχώς στο σχέδιο νόμου υπάρχει έντονο το περιεχόμενο της θεσμοθέτησης της 5G τεχνολογίας στην χώρα μας χωρίς θεσμικές και κοινωνικές δεσμεύσεις, προβάλλοντας περισσότερο τις διευκολύνσεις που αυτή παρέχει και λιγότερο τις συνέπειες που αυτή προκαλεί.
  Κλείνοντας εκτιμώ ότι αυτές οι σκέψεις θα πρυτανεύσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής σε μια κυβέρνηση της Αριστεράς και της Οικολογίας, ώστε να ενισχυθεί το προοδευτικό μέτωπο που γεννάται στην Ευρώπη από πολλές και διαφορετικές αφετηρίες, προκειμένου επιτέλους η συμμετοχή του πολίτη να αποκτήσει νόημα και η οικονομία να πάψει να αποτελεί εργαλείο για την αντικειμενικοποίηση του υποκειμένου της οικονομίας, δηλαδή του ανθρώπου.

  1.(Π.Ο.Υ. – http://www.who.int)

  2.(IARC – International Agency for Research on Cancer: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/index.php).

  3. 5G Appeal έτους 2017: https://
  europaem.eu/attachments/article/120/2017-08_EU_5G_Appeal_10_August_2017.pdf

  5G Appeal έτους 2018: http://www.5gspaceappeal.org/

  4. http:/www.stralskyddsstiftelsen.se/wpcontent/2017/09/scientist_5g_appeal_final)

  5Βλ. https://www.youtube.com/watch?v=qN8dp109EPE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mhBlCBMaY79jo7U_-fJNkX64WtnfqmoNAGwZ2E3ryOVrR_Jr8vZNL44g

  Κώστας Διάκος
  Οικολόγος
  Νομικός Περιβάλλοντος
  Ειδικευμένος σε θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 21:15 | Κώστας Διάκος

  Με ευκαιρία τη διαβούλευση για το Ν/Σ για τις ΗΜΑ
  ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
  Γενικά
  Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες έχουν μεγάλη εφαρμογή στην ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Το πιο απτό σημείο εφαρμογής είναι η κινητή τηλεφωνία.
  Για να διαλύσω πιθανές επιχειρηματολογίες των «τριών αδελφών» (δηλ. των τριών κυρίαρχων εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας) επισημαίνω ότι συντάσσομαι με την τεχνολογική εξέλιξη (και προφανώς τη Κινητή Τηλεφωνία) με παράλληλο όμως κοινωνικό έλεγχο ώστε το υποκείμενο της χρήσης της, ο άνθρωπος να μπορεί να ρυθμίζει τη διαχείριση της. Και όχι το κέρδος με επικοινωνιακά τερτίπια να επιβάλει στυμπεριφορές. Ο dr. King στις ΗΠΑ, στο σύγγραμμά του με τίτλο «Οι ενσυνείδητες διαδικασίες» επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι οι διαδικασίες που η ανθρώπινη γνώση ανακάλυψε, έχουν μετατρέψει το υποκερίμενο της κρίσης σε αντικείμενο ανεξέλεγκτης εφαρμογής. Και αυτό είναι το νέο διακύβευμα του μεταλλασσόμενου καπιταλισμού του 21ου αιώνα. Γεννάται μια νέα κυρίαρχη κοινωνική εξουσιαστική ομάδα η «φράξια (όπως την ονομάζει) της γνώσης» που διαπερνά όλα τα πολιτικά φάσματα και κοινωνικές ιδεολογίες και έχουν μετατρέψει τον άνθρωπο σε αντικείμενο διαχείρισης.
  Το σχέδιο νόμου αυτό κινείται προς την επίληση πάγιων θεμάτων στο χώρο κυρίως της κινητής τηλεφωνίας.
  Δύο αρχικές επισημάνσεις:
  Α. Κοινωνία των πολιτών
  Η απουσία της συμμετοχής των πολιτών και άρα η απουσία του κοινωνικού ελέγχου. Η πατεντλής απουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χωροθέτηση της τοποθέτησης των κεραιοσυστημάτων. Υπενθυμίζω πρόσφατο ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Αυγή», στο οποίο αναφέρεται ότι σε πόλλές ευρωπαϊκές χώρες «το που θα εγκατασταθουν τα αναγκαία κεραιοσυστήματα είναι αρμοδιότητα των περιφερειών και των Δήμων». Στο Σχέδιο Νόμου απουσιάζει ο ρόλος τους, κατ’ εκτίμηση μου με παρέμβαση των «τριών αδελφών» επειδή φοβούνται τον έλεγχο των αιρετών των ΟΤΑ από την Κοινωνία των Πολιτών.
  Β. ΗΜΑ και Περιβάλλον
  Η δεύτερη επισήμανση είναι ότι το σχέδιο νόμου αγνοεί τις συνέπειες των ΗΜΑ στο Περιβάλλον. Θεωρώ απαράδεκτο για την οικολογική ισορροπία της πανίδας και χλωρίδας την εγκατάσταση Κεραιοσυστημάτων σε περιοχές Natura πολύ περισσότεερο χωρίς την έγκριση των αρμοδίων για τις περιοχές αυτές αρχών ή των ανεξαρτήτων φορέων διαχείρησης. Ούτε είναι δυνατόν σε δασικές περιοχές να παραβιάζεται η δασική νομοθεσία με κτίσματα για την εγκατασταση κεραιοσυστημάτων, τα οποία είναι αυθαίρεται και σε μέγεθος που παραβιάζει ευθέως το δασικό χαρακτήρα της περιοχής.
  Περί ορίων
  Α. Όρια Ελλάδας: Ορίζονται από το ΦΕΚ 1105/B/6-9-2000 και Νόμος 3431 (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006), άρθρο 31 § 2. Τα όρια της Ελλάδας ορίστηκαν από την ΕΕΑΕ (Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) που έλαβε ως οδηγό ένα από τα μεγαλύτερα -παγκοσμίως- όρια και θεώρησε καλό να θέσει τα δικά της όρια στο 60% και 70% κάτω από αυτό το εξωφρενικά υψηλό όριο (ICNIRP του 1998). Με βάση την οδηγία του ICNIRP έχουν υπολογίσει τα όριά τους και κάποιες άλλες χώρες…
  Β. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας -που είναι πιο προσεκτικός από τις Ελληνικές αρχές- σε ανακοίνωσή του τον Ιούνιο του 2011, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας με δημόσια επίσημη ανακοίνωση, αναφέροντας οτι από τις χιλιάδες μελέτες που έχουν γίνει από περίπου το 1990 και μετά, υπάρχει λόγος ανησυχίας για πιθανή καρκινογέννεση στους ανθρώπους από τη μακροχρόνια χρήση κινητών τηλεφώνων και συσκευών, που εκπέμπουν από 0,1 – 2 Watt στις συχνότητες: 450 – 2.700 MHz, σύμφωνα με μελέτες που εξέτασε και αξιολόγησε ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας του Καρκίνου . Τα όρια πιθανής καρκινογέννεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά όρια που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m.
  Γ. Καθώς νέες μελέτες για τις επιδράσεις της ακτινοβολίας γνωστοποιούνται, σε λιγότερο από 10 έτη κάποιες χώρες μειώνουν τα όριά τους κατά 10 φορές ή περισσότερο. Όρια ως 100 mW/m² = 0,1 W/m² = 6,1 V/m υπάρχουν σε πολλές χώρες. Χώρες με όρια κάτω από 11 mW/m² = 0,011 W/m² = 2 V/m: Βουλγαρία, Αυστρία, Ρωσία, Παρίσι, Σάλτσμπουργκ, με εισηγήσεις για 10.000 φορές μικρότερα.
  Το επικείμενο νομοσχέδιο κινείται προς στην σωστή κατευθυνση συγκροτώντας Επιτροπή παρακολούθησης των τεχνικών εξελίξεων στο θέμα. Όμως δεν τολμά προφανώς ίσως από τον φόβο των «τριών αδελφών» για την κοινωνία να στελεχωθεί όχι μόνο από κρατικούς υπαλλήλους αλλά και από μέλη της επιστημονικής κοινότητας, των συνδικαλιστικών φορέων και των συγκροτημένων νόμιμα συλλογικοτήτων που κινητοποιούνται για το θέμα στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών. Και η συμμετοχή στην Επιτροπή αυτή πρέπει να είναι θεσμοθετημένη και όχι απλά δυνητική.
  Το νέο παγκόσμιο κίνημα για τη 5G τεχνολογία
  Σήμερα διογκώνεται ένα νέο παγκόσμιο κίνημα για τον τρόπο διαχείρισης της νεάς γενιάς ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, της γνωστής με άλλα λόγια ως 5G τεχνολογίας .
  Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας δεν θέτει μόνο ζητήματα ειδικότερης βλάβης της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος, αλλά διαμορφώνει και νέες κοινωνικές σχέσεις στην καθημερινότητά μας, περιορίζει ουσιαστικά τα προβλεπόμενα συνταγματικά σε όλες τις δημοκρατικές χώρες δικαιώματα των πολιτών, όπως και την συνταγματικώς οριζόμενη εξουσία ελέγχου από τους θεσμούς στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται την τεχνολογία αυτή, θέτοντας κανόνες σαφέστατα αντισυνταγματικούς και αντιδημοκρατικούς.
  200 περίπου επιστημόνες από χώρες όλου του κόσμου ζητούν με την έκκληση «5G APPEAL» την αναβολή της εφαρμογής της . Υπενθυμίζω ότι η εφαρμογή της 5G πιλοτικά σε πόλεις και πολιτείες των Η.Π.Α. διαμόρφωσαν αντιδράσεις, κοινωνικές συγκρούσεις και θεσμικές αντιρρήσεις από οργανώσεις, είτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , είτε των επί μέρους Κυβερνήσεων των επί μέρους Πολιτειών των Η.Π.Α. (π.χ. απόρριψη της εφαρμογής της με βέτο από τον Κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Edmund G. Brown το 2017) .
  Δυστυχώς στο σχέδιο νόμου υπάρχει έντονο το περιεχόμενο της θεσμοθέτησης της 5G τεχνολογίας στην χώρα μας χωρίς θεσμικές και κοινωνικές δεσμεύσεις, προβάλλοντας περισσότερο τις διευκολύνσεις που αυτή παρέχει και λιγότερο της συνέπειες που αυτή προκαλεί.
  Κλείνοντας εκτιμώ ότι αυτές οι σκέψεις θα πρυτανεύσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής σε μια κυβέρνηση της Αριστεράς και της Οικολογίας, ώστε να ενισχυθεί το προοδευτικό μέτωπο που γεννάται στν Ευρώπη από πολλές και διαφορετικές αφετηρίες, προκειμένου επιτελους η συμμετοχή του πολίτη να αποκτήσει νόημα και η οικονομία να πάψει να αποτελεί εργαλείο για την αντικειμενικοποίηση του υποκειμένου της οικονομίας, δηλαδή του ανθρώπου.
  Κώστας Διάκος
  Οικολόγος
  Νομικός Περιβάλλοντος
  Ειδικευμένος σε θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας
  ekodiak48@gmail.com

  (Π.Ο.Υ. – http://www.who.int)
  (IARC – International Agency for Research on Cancer: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/index.php).

  (http://www.5gspaceappeal.org/)
  http:/www.stralskyddsstiftelsen.se/wpcontent/2017/09/scientist_5g_appeal_final)

  https://www.youtube.com/watch?
  v=qN8dp109EPE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mhBlCBMaY79jo7U_-fJNkX64WtnfqmoNAGwZ2E3ryOVrR_Jr8vZNL44g

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 20:08 | Απόστολος Κατσόγιαννης

  Επειδή αν δεν προβλεφθεί / περιγραφεί Ρ Η Τ Α ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής της παραγράφου 9 το πιθανότερο που θα συμβεί είναι … να μην υπάρξει Π Ο Τ Ε απόφαση σύστασης / ορισμού, προτείνω την διαμόρφωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 2 ως εξής:

  … Η ως άνω Επιτροπή αρχικά θα συσταθεί εντός μηνός από την ψήφιση του παρόντος νόμου και θα συνεδριάζει στο εξής περιοδικά τουλάχιστον μια φορά ανά έτος. Ως έργο δε θα έχει α) την εξέταση – παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και των δημοσιεύσεων ερευνών – μελετών και πορισμάτων σε σχέση με τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία του ανθρώπου καθώς και τις επιπτώσεις αυτής στο περιβάλλον β) Την εξέταση σχετικών εισηγήσεων – προτάσεων εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών, των Δημοτικών Αρχών, ειδικών επιστημόνων (Βιοχημικών – Μηχανικών Πειβάλλοντος, Βιολόγων κλπ), φορέων της αγοράς, συλλογικοτήτων και ομάδων χρηστών. και γ) Την εισήγηση μετά το πέρας των εργασιών εκάστης περιόδου συνεδριάσεων, επιστημονικά τεκμηριωμένης θετικής ή αρνητικής πρότασης ως προς την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των εν λόγω ορίων έκθεσης.

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 22:48 | Θεόδωρος Μέτσης

  Στο άρθρο2 παράγραφος 9 αναφέρεται ότι λαμβάνονται μέτρα για την προφύλαξη του κοινού αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά στα πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα της εικοσαετίας 1998 – 2018, τις 40 περίπου διεθνείς εκκλήσεις ομάδων ιατρών και επιστημόνων για τις βλάβες της υγείας εξ αιτίας της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, των πορισμάτων του Bioinitiative report τoυ 2012, http://www.bioinitiative.org/conclusions/ τα ασφαλή όρια έκθεσης που ορίζει η EUROPEAM 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111 τα πορίσματα του NTP report, της μελέτης https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Ramazzini-Institute-Study-Press-Q-and-A-2.pdf του Ramazzini Institute, της έκκλησης για να σταματήσει η 5G του καθηγητή Ογκολόγου L. Hardell, https://www.5gappeal.eu/ την διεθνή έκκληση toy 2018 για την 5G στην Γη και στο Διάστημα https://www.5gspaceappeal.org/ την πρόσφατη δημοσίευση του καθηγητή Βιολογίας Martin Pall https://www.radiationresearch.org/research/dr-martin-palls-latest-compilation-of-emf-medical-research-literature που παρατάσσει 100+ τεκμηριωμένες μελέτες για βλάβες στην υγεία από ΗΜ ακτινοβολία πολύ κάτω από τα θερμικά όρια. Αντ’ αυτού αναφέρεστε στα όρια του ICNIRP και του ΠΟΥ της προηγούμενης εικοσαετίας (1998) όταν αποδεδειγμένα η ICNIRP και ΠΟΥ είναι ακατάλληλοι φορείς για να ορίζουν όρια της ακτινοβολίας και μάλιστα της προηγούμενης εικοσαετίας!! http://mieuxprevenir.blogspot.com/2018/10/call-for-truly-protective-limits-for.html Ας σημειωθεί ότι η ICNIRP έχει παραδεχθεί ότι δεν έχει επιστημονικά κριτήρια για πιθανές βλάβες στην υγεία από μακροχρόνια έκθεση

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 14:49 | Χρήστος Τσίκας

  Ζητώ την αναπροσαρμογή των ορίων άμεσα στα επίπεδα που έχει θεσπίσει το Ευρωκοινοβούλιο.

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 01:36 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 10ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Λαμβάνουμε το θάρρος να σας ενημερώσουμε, αλλά και να μεταφέρουμε την ανησυχία κατοίκων και γονέων, ότι όπισθεν του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, που βρίσκεται επί της οδού Θηβών αριθμός 10, έχει τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα η εταιρεία COSMOTE έχει εγκαταστήσει μια ορθογώνια παραλληλεπίπεδη κατασκευή τύπου «καμινάδας», και λειτουργεί σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ρωμυλίας, αριθμός 40 στο Δήμο Αχαρνών, Περιφέρεια Αττικής. Η τοποθέτησή της έγινε στα μέσα του φετινού καλοκαιριού (Ιούλιο 2018).
  Η κεραία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 40 μέτρων από το σχολείο και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει έντονη ανησυχία για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία των μικρών μαθητών, ενώ έντονος είναι ο προβληματισμός και των περιοίκων.
  Η εν λόγω κεραία έχει θετική γνωμάτευση από την ΕΕΤΤ και την ΕΕΑΕ. Ωστόσο, με την ευκαιρία της κατάθεσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου σας που αφορά, μεταξύ άλλων, την διαδικασία αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και με δεδομένο ότι η χώρα μας διατηρεί από τα υψηλότερα όρια στις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ΕΕ, σας απευθύνουμε θερμή παράκληση να επανεξεταστεί το ζήτημα των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλλά και της επιτρεπόμενης απόστασης για την τοποθέτηση κεραιών από σχολεία και νοσοκομεία.
  Κύριε Υπουργέ,
  Θεωρούμε πως η Υγεία των πολιτών και ιδίως η Υγεία των παιδιών, πρέπει να είναι πάνω από τα κέρδη των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Κατανοούμε πως με το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί, επιχειρείται να μπει τάξη στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε θερμά να εξεταστεί το αίτημά μας.
  Μετά τιμής
  Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 10ου Δημοτικού Σχολείου.
  Οικονομοπούλου Στυλιανή – Πρόεδρος Δ.Σ.
  Καρυστιανού Ευαγγελία -Γεν. Γραμματέας

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 14:58 | φραγκιαδακης παναγιωτης

  Με την παρούσα ανάρτηση και με την ιδιότητα του αδειούχου Έλληνα
  ραδιοερασιτέχνη με διακριτικό κλήσης SV4PBH, επιθυμώ να θέσω υπόψιν
  σας τους προβληματισμούς μου σχετικά με το σχέδιο νόμου με θέμα
  “Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά” το οποίο έχει
  αναρτηθεί στον παρόν ιστότοπο, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.

  Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη, οι
  εκχωρημένες συχνότητες βάση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών
  Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) καθώς και οι υποχρεώσεις μας περιγράφονται με το
  ΦΕΚ 1969/2-9-2011/Τεύχος Β’ και στο ΦΕΚ 648/21-3-2012/Τεύχος Β’ , ενώ
  τα θέματα λειτουργίας και εγκατάστασης ραδιοερασιτεχνικών κεραιών
  διευκρινίζονται με το ΦΕΚ 2997/12-11-2012/Τεύχος Β’.

  Σε κάθε περίπτωση, μέχρι σήμερα, αναγνωρίζεται ο ερασιτεχνικός τρόπος
  λειτουργίας καθώς και το κομμάτι της έρευνας, του πειραματισμού και
  της αυτοεκπαίδευσης, αναφέροντας ρητά ότι ο κάθε ραδιοερασιτέχνης
  είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση των εν ισχύ μέτρων ασφαλείας τόσο
  για το χειριστή όσο και για το κοινό. Ως προς το κομμάτι του ελέγχου
  συμμόρφωσης, αυτό έχει ανατεθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
  και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

  Επιπρόσθετα ο νομοθέτης έχει εντάξει την υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη στο
  κομμάτι υποστήριξης του έργου της Πολιτικής Προστασίας, σε ό,τι αφορά
  την κάλυψη των επικοινωνιών εκτάκτων αναγκών, αναγνωρίζοντας τις
  δυνατότητες και την ευελιξία των αυτόνομων ραδιοεπικοινωνιών όταν ο
  κύριος εθνικός τηλεπικοινωνιακός κορμός ή μέρος αυτού τεθεί εκτός
  ενεργείας.

  Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου θέτει περιορισμούς και νομοθετεί
  διαδικασίες, που αφορούν την εγκατάσταση ενός βασικού στοιχείου της
  σύνθεσης ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού, την κεραία εκπομπής και
  λήψης, πρακτικά εξομοιώνοντας τους νόμιμους ραδιοερασιτεχνικούς
  σταθμούς με αυτούς των εμπορικών δικτύων παροχής τηλεπικοινωνιακών
  υπηρεσιών [κινητή τηλεφωνία, κλειστά ραδιοδίκτυα φωνής και δεδομένων
  (ραδιοταξί, υπηρεσίες διαχείριση στόλου μέσω ραδιοσυχνότητας,
  ραδιοεπικοινωνία ιδιωτικού δικτύου σε επαγγελματικό χώρο,κλπ)].

  Επιπλέον νομοθετεί γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης,
  απαιτώντας από τον ενδιαφερόμενο να μεριμνήσει για τη σύμφωνη γνώμη
  κρατικών φορέων (ΥΠΕΘΑ, ΓΕΑ, ΥΠΑ), Εθνικών Επιτροπών (ΕΕΑΕ, ΕΕΤΤ)
  καθώς και ιδιωτών (ιδιοκτήτες – ένοικοι πολυκατοικιών).

  Παράλληλα για κάθε κεραία και εναλλακτική θέση λειτουργίας, επιβάλει
  ετήσιο τέλος και απαιτεί την υποβολή εγκεκριμένης μελέτης
  ραδιοεκπομπών από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για
  κάθε αρχική εγκατάσταση ή τροποποίηση.

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις ακυρώνουν την
  ερασιτεχνική, ερευνητική και πειραματική ιδιότητά μας, εκτιμώ οι η
  πλειοψηφία της Ελληνικής ραδιοερασιτεχνικής κοινότητας θα ωθηθεί στην
  απενεργοποίηση και κατάργηση των σταθμών τους, κυρίως λόγω αδυναμίας
  κάλυψης του οικονομικού κόστους και κατά δεύτερων λόγω της περίπλοκης
  και χρονοβόρας διαδικασίας πιστοποίησης οποιασδήποτε πειραματικής
  διάταξης.

  Τονίζεται δε ότι με την απενεργοποίηση και κατάργηση των
  ραδιοερασιτεχνικών σταθμών μας, οι εγγεγραμμένοι χειριστές και
  Σύλλογοι στα μητρώα της Πολιτικής Προστασίας, θα αδυνατούν να παράξουν
  την προβλεπόμενη τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη λόγω έλλειψης ιδιωτικού
  εξοπλισμού και άμεσα ενεργοποιήσημων θέσεων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης.

  Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι ραδιοερασιτέχνες
  παγκόσμια σε κάθε δημοκρατική και ανεπτυγμένη χώρα, αποτελούν βασικό
  κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας και πρεσβεύουν με εθνική υπερηφάνεια
  τα συμφέροντα της χώρας τους. Αντίθετα με το υπό διαβούλευση σχέδιο
  νόμου, θα προκληθεί παγκόσμιο αρνητικό αντίκτυπο, το οποίο θα
  οφείλεται στη μειωμένη προβολή της Ελλάδας στις παγκόσμιες
  ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, χωρίς τη δυνατότητα συμμετοχής σε
  διεθνείς διαγωνισμούς και προβολής των Εθνικών δυνατοτήτων έρευνας και
  εξέλιξης. Πιθανός είναι επίσης και ο υποβιβασμός της χώρας μας ως
  ραδιοχώρα με ελάχιστες δυνατότητες επικοινωνίας – χαρακτηρισμός ο
  οποίος δύνεται είτε σε απομακρυσμένους, εξωτικούς και ακατοίκητους
  προορισμούς είτε σε χώρες με μη δημοκρατικά καθεστώτα και απόλυτο
  κρατικό έλεγχο των πολιτών.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα δημοσιευμένα σχόλια της
  δημόσιας διαβούλευσης, παρακαλώ όπως επανεξετάσετε ενδελεχώς το σχέδιο
  νόμου με θέμα “Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά”
  σε συνεργασία με αρμόδιες τεχνικές επιτροπές και με τα Συλλογικά
  όργανα που ασχολούνται με τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού τόσο σε
  Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 04:47 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Παρατήρηση στο άρθρο 2 παράγραφος 5 : Επιβάλλεται να οριστούν οι διαστάσεις της πινακίδας της κεντρικής εισόδου του κτηρίου σε διαστάσεις τουλάχιστον 25μ. Χ 40μ., καθώς και να φέρει τον τίτλο « Ενημέρωση εγκατάστασης κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας » εκτός των λοιπών στοιχείων.
  Παρατήρηση στο άρθρο 2 παρ 9: Η άποψή μας είναι ότι, η ειδική αυτή επιτροπή για τα όρια, ναι μεν είναι ένα βήμα προς θετική κατεύθυνση, πλην όμως θα πρέπει να εξασφαλιστεί( και όχι μόνο δυνητικά, όπως αναφέρεται) η συμμετοχή και άλλων φορέων και ειδικών επιστημόνων με πλούσιο ερευνητικό έργο για τα όρια και τις βιολογικές επιπτώσεις της Η/Μ ακτινοβολίας, καθώς και το ότι ο τρόπος της σύνθεσης της επιτροπής και ιδίως ο συσχετισμός των διαφορετικών απόψεων θα πρέπει να επιτρέπει την πραγματική σύνθεση απόψεων και όχι μόνο την τυπική παρουσία προσώπων ή φορέων με διακοσμητικό ρόλο.

 • 24 Οκτωβρίου 2018, 18:29 | ΚΩΝ ΦΙΜΕΡΕΛΗΣ SV1DH

  Αναμένουμε την έκδοση της προς διαβούλευση ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.
  ΚΩΝ ΦΙΜΕΡΕΛΗΣ SV1DH

 • 24 Οκτωβρίου 2018, 13:54 | Απόστολος Κατσόγιαννης

  κ.Υπουργέ
  Στην παρ.9 του άρθρου 02 του νομοσχεδίου αναφέρεται:
  “Η εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που έχουν καθορισθεί με την υπ` αριθ. 53571/3839/6.9.2000 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Β΄΄1105)”
  απλά παραπέμπεται λοιπόν η θέσπιση ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ) σε μια εννεαμελή επιτροπή η οποία ποιος ξέρει αν και πότε θα ενεργοποιηθεί ποτέ !!! ΔΕΝ ΕΧΕΙ δηλ. τώρα / σήμερα ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ των ΟΡΙΩΝ ;;;;;

  Γνωρίζετε κ.Υπουργέ
  ότι τα όρια αυτά προτάθηκαν το 1998 (πριν από 2 δεκαετίες !!!) από την ICNIRP, θεσπίσθηκαν με οικονομικά – πολιτικά κριτήρια και είναι ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ γιατί:
  1) η ένταση και η μορφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το 1998 έχει δραματικά αλλάξει. Η διάδοση της ασύρματης τεχνολογίας το 1998 ήταν περιορισμένη και τα επιστημονικά δεδομένα πενιχρά.
  2) Είχαν προταθεί τότε για ολιγόλεπτη, 6λεπτη, θερμική μόνο επίδραση από έκθεση. Αυτό δεν ισχύει σήμερα γιατί η έκθεση είναι μακράς διαρκείας (μέχρι και όλο το 24ωρο για τους ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται κοντά σε κεραίες εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων) και διαπιστωμένα – ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ πια τα κύτταρα επηρεάζονται και με μη θερμικό τρόπο δηλ. χωρίς αύξηση της θερμοκρασίας ακόμη και σε πεδία χαμηλής έντασης.
  3) Τα όρια αυτά αναφέρονταν σε μέσες τιμές ραδιοκυμάτων CW, κάτι που δεν ισχύει σήμερα αφού τα κύματα είναι παλμικά επειδή μεταφέρουν σύνθετες πληροφορίες και η έντασή τους μπορεί να φθάσει έως και 50 φορές μεγαλύτερη από την μετρούμενη μέση τιμή 6λέπτου σύμφωνα με την ICNIRP (1998).
  4) Δεν λαμβάνει υπόψη την πολλαπλή, ταυτόχρονη έκθεση σε πολλές πηγές ακτινοβολίας.

  Γνωρίζετε κ. Υπουργέ ότι
  υπάρχει πλέον ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ που ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ πως υπάρχουν (μη θερμικές) επιδράσεις που περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου, λευχαιμίας, κυτταρικού στρες, αύξησης των επιβλαβών ελευθέρων ριζών, γενετικών βλαβών, δομικών και λειτουργικών αλλαγών στο αναπαραγωγικό σύστημα, διαταραχών των γνωστικών λειτουργιών μάθησης, νευρολογικών διαταραχών καθώς επίσης και αρνητικές επιπτώσεις στην γενική ευζωία των ανθρώπων. Οι δε άμεσες επιπτώσεις με την μορφή πονοκεφάλων, έλλειψης συγκέντρωσης, αυπνίες, μείωσης ανοσοποιητικού συστήματος, κόπωσης, αλλεργιών, διαταραχών μνήμης, κλπ αποτελούν καθημερινά συμπτώματα στους διαμένοντες πλησίον των κεραιών.
  Ενδεικτικά: Την αναγκαιότητα ταξινόμησης από τον ΠΟΥ αυτών των ακτινοβολιών απευθείας στις «καρκινογόνες” (Οµάδα 1), παρακάμπτοντας την ενδιάμεση ταξινόμηση «κατά πάσα πιθανότητα καρκινογόνες» (Οµάδα 2A), αποδεικνύουν τα πρόσφατα (Μάϊος 2016) αποτελέσματα έρευνας δύο χρόνων που διεξήγαγε το Εθνικό Πρόγραµµα Τοξικολογίας (NTP, National Toxicology Program) των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH, National Institutes of Health), η οποία διεξήχθη υπό την αιγίδα της Αµερικάνικης Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration).
  Επίσης: Ο επιστημονικός φορέας Διεθνής Επιτροπή για την Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια (International Commission for Electromagnetic Safety, ICEMS) βεβαιώνει την ύπαρξη μη θερμικών επιδράσεων της υψίσυχνης ΜΙΗΜΑ, την ηλεκτρομαγνητική υπερευαισθησία ποσοστού του πληθυσμού σε αυτές και την αναγκαιότητα της εφαρμογής της Αρχής της Προφύλαξης για τον επαναπροσδιορισμό των ορίων ασφαλείας.

  Γνωρίζετε κ.Υπουργέ ότι
  ήδη από το 2011 με στοιχεία της έρευνας “COMPARISON OF INTERNATIONAL POLICIES ON ELECTROMAGNETIC FIELDS (power frequency and radiofrequency fields)” της Rianne Stam από το Εργαστήριο Ερευνών Ακτινοβολιών του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Ολλανδίας εμφανίζεται πως μερικές Ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα το θέμα. Παράδειγμα τα όρια στα 2100 Mhz (UMTS – 4G) στις χώρες: Ιταλία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρωσία είναι 0.1 W/m2 σε αντίθεση με την Ελλάδα στην οποία είναι 6-7 W/m2..
  ΓΙΑΤΙ; ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟΙ και αυτοί χαζοί;
  Υπόψη πως τα χαμηλότερα αυτά όρια μπορούν να είναι άμεσα εφαρμόσιμα από τεχνική άποψη και για την Ελλάδα. Η διεθνής τάση μετά το 2002 και οι εισηγήσεις πολλών επιστημονικών επιτροπών είναι τα όρια έκθεσης να κυμαίνονται από 0,02 ως 0,2 V/m (1 – 100 μW/m²) ανάλογα με τη χρήση (στο γενικό πληθυσμό έξω από κτήρια / στην ύπαιθρο / σε χώρους εργασίας / σε χώρους ύπνου αλλά και ανάλογα με το φάσμα εκπομπής).

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΤΕ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΕΤΕ ΝΕΑ ΟΡΙΑ

  Που είναι η κρατική μέριμνα για προστασία της υγείας του ανυπεράσπιστου πολίτη;;; Σίγουρα δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην υποχρέωση ύπαρξης προειδοποιητικής πινακίδας ύπαρξης εγκατεστημένης κεραίας (Τι διαστάσεων άραγε; ). Προειδοποίηση για να κάνει τι ο πολίτης; Να φροντίσει να μετεγκατασταθεί μακριά, να αλλάξει κατοικία; Που είναι η επαρκής και οργανωμένη ενημέρωση των πολιτών για την σωστή χρήση άρα και προστασία από τις ραδιοσυχνότητες και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;

  κ. Υπουργέ,
  σίγουρα η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Σίγουρα η οικονομική ανάπτυξη είναι απαραίτητη. Μήπως όμως προέχει η προάσπιση του υπέρτατου αγαθού της ΥΓΕΙΑΣ και της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ των συμπολιτών μας και κυρίως των παιδιών ;;;;;

  ευχαριστώ – με εκτίμηση

 • 24 Οκτωβρίου 2018, 12:42 | Απόστολος Κατσόγιαννης

  κ.Υπουργέ
  Στην παρ.9 του άρθρου 02 του νομοσχεδίου αναφέρεται:
  “Η εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που έχουν καθορισθεί με την υπ` αριθ. 53571/3839/6.9.2000 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Β΄΄1105)” … κλπ
  απλά παραπέμπεται λοιπόν η θέσπιση ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ) σε μια εννεαμελή επιτροπή η οποία ποιός ξέρει αν και πότε θα ενεργοποιηθεί ποτέ !!!

  ΔΕΝ ΕΧΕΙ δηλ. τώρα / σήμερα ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ των ΟΡΙΩΝ ;;;;;

  Γνωρίζετε κ.Υπουργέ
  ότι τα όρια αυτά προτάθηκαν το 1998 (πριν από 2 δεκαετίες !!!) από την ICNIRP, θεσπίσθηκαν με οικονομικά – πολιτικά κριτήρια και είναι ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ γιατί:
  1) η ένταση και η μορφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το 1998 έχει δραματικά αλλάξει. Η διάδοση της ασύρματης τεχνολογίας το 1998 ήταν περιορισμένη και τα επιστημονικά δεδομένα πενιχρά.
  2) Είχαν προταθεί τότε για ολιγόλεπτη, 6 λεπτη, θερμική μόνο επίδραση από έκθεση. Αυτό δεν ισχύει σήμερα γιατί η έκθεση είναι μακράς διαρκείας (μέχρι και όλο το 24ωρο για τους ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται κοντά σε κεραίες εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων) και διαπιστωμένα – ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ πια τα κύτταρα επηρεάζονται και με μη θερμικό τρόπο δηλ. χωρίς αύξηση της θερμοκρασίας ακόμη και σε πεδία χαμηλής έντασης.
  3) Τα όρια αυτά αναφέρονταν σε μέσες τιμές ραδιοκυμάτων CW, κάτι που δεν ισχύει σήμερα αφού τα κύματα είναι παλμικά επειδή μεταφέρουν σύνθετες πληροφορίες και η έντασή τους μπορεί να φθάσει έως και 50 φορές μεγαλύτερη από την μετρούμενη μέση τιμή 6λέπτου σύνφωνα με την ICNIRP (1998).
  4) Δεν λαμβάνει υπόψη την πολλαπλή, ταυτόχρονη έκθεση σε πολλές πηγές ακτινοβολίας.

  Γνωρίζετε κ.Υπουργέ ότι
  υπάρχει πλέον ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ που ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ πως υπάρχουν (μη θερμικές) επιδράσεις που περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου, λευχαιμίας, κυτταρικού στρες, αύξησης των επιβλαβών ελευθέρων ριζών, γενετικών βλαβών, δομικών και λειτουργικών αλλαγών στο αναπαραγωγικό σύστημα, διαταραχών των γνωστικών λειτουργιών μάθησης, νευρολογικών διαταραχών καθώς επίσης και αρνητικές επιπτώσεις στην γενική ευζωϊα των ανθρώπων. Οι δε άμεσες επιπτώσεις με την μορφή πονοκεφάλων, έλλειψης συγκέντρωσης, αυπνίες, μείωσης ανοσοποιητικού συστήματος, κόπωσης, αλλεργιών, διαταραχών μνήμης, κλπ αποτελούν καθημερινά συμπτώματα στους διαμένοντες πλησίον των κεραιών.
  Ενδεικτικά: Την αναγκαιότητα ταξινόµησης από τον ΠΟΥ αυτών των ακτινοβολιών απευθείας στις «καρκινογόνες” (Οµάδα 1), παρακάµπτοντας την ενδιάµεση ταξινόµηση «κατά πάσα πιθανότητα καρκινογόνες» (Οµάδα 2A), αποδεικνύουν τα πρόσφατα (Μάϊος 2016) αποτελέσµατα έρευνας δύο χρόνων που διεξήγαγε το Εθνικό Πρόγραµµα Τοξικολογίας (NTP, National Toxicology Program) των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH, National Institutes of Health), η οποία διεξήχθη υπό την αιγίδα της Αµερικάνικης Υπηρεσίας Τροφίµων και Φαρµάκων (Food and Drug Administration).
  Επίσης: Ο επιστημονικός φορέας Διεθνής Επιτροπή για την Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια (International Commission for Electromagnetic Safety, ICEMS) βεβαιώνει την ύπαρξη μη θερμικών επιδράσεων της υψίσυχνης ΜΙΗΜΑ, την ηλεκτρομαγνητική υπερευαισθησία ποσοστού του πληθυσμού σε αυτές και την αναγκαιότητα της εφαρμογής της Αρχής της Προφύλαξης για τον επαναπροσδιορισμό των ορίων ασφαλείας.

  Γνωρίζετε κ.Υπουργέ ότι
  ήδη από το 2011 με στοιχεία της έρευνας “COMPARISON OF INTERNATIONAL POLICIES ON ELECTROMAGNETIC FIELDS (power frequency and radiofrequency fields)” της Rianne Stam από το Εργαστήριο Ερευνών Ακτινοβολιών του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Ολλανδίας εμφανίζεται πως μερικές Ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα το θέμα. Παράδειγμα τα όρια στα 2100 Mhz (UMTS – 4G) στις χώρες: Ιταλία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρωσία είναι 0.1 W/m2 σε αντίθεση με την Ελλάδα στην οποία είναι 6-7 W/m2..
  ΓΙΑΤΙ; ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟΙ και αυτοί χαζοί;
  Υπόψη πως τα χαμηλώτερα αυτά όρια μπορούν να είναι άµεσα εφαρµόσιµα από τεχνική άποψη και για την Ελλάδα. Η διεθνής τάση μετά το 2002 και οι εισηγήσεις πολλών επιστημονικών επιτροπών είναι τα όρια έκθεσης να κυμαίνονται από 0,02 ως 0,2 V/m (1 – 100 μW/m²) ανάλογα με τη χρήση (στο γενικό πληθυσμό έξω από κτήρια / στην ύπαιθρο / σε χώρους εργασίας / σε χώρους ύπνου αλλά και ανάλογα με το φάσμα εκπομπής).

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΤΕ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΕΤΕ ΝΕΑ ΟΡΙΑ;;;;

  Που είναι η κρατική μέριμνα για προστασία της υγείας του ανυπεράσπιστου πολίτη;;; Σίγουρα δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην υποχρέωση ύπαρξης προειδοποιητικής πινακίδας ύπαρξης εγκατεστημένης κεραίας (Τι διαστάσεων άραγε; ). Προειδοποίηση για να κάνει τι ο πολίτης; Να φροντίσει να μετεγκατασταθεί μακρυά, να αλλάξει κατοικία; Που είναι η επαρκής και οργανωμένη ενημέρωση των πολιτών για την σωστή χρήση άρα και προστασία απο τις ραδιοσυχνότητες και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;

  κ. Υπουργέ,
  σίγουρα η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Σίγουρα η οικονομική ανάπτυξη είναι απαραίτητη. Μήπως όμως προέχει η προάσπιση του υπέρτατου αγαθού της ΥΓΕΙΑΣ και της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ των συμπολιτών μας και κυρίως των παιδιών ;;;;;

 • ΣΧΟΛΙO ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  Αναμένουμε την έκδοση προς διαβούλευση της ΚΥΑ για να τοποθετηθούμε.

 • 24 Οκτωβρίου 2018, 08:03 | Σπανουδακης μανωλης

  Με οσα διαβασα στερείτε σε καθε ραδιερασιτεχνη το δικαίωμα αυτοδιδασκαλίας, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα.
  Καθε κατασκευη που θελω να κανω πρεπει να κανω οσα αναφερετε. Μα εδω παμε να καταργησουμε την γαφειοκρατια και οχι να την αυξησουμε.
  Μπορειτε να κανετε ελεγχους να διαπιστωνεται αν οι κεραιες πληρουν τις προυποθεσεις τι ποιο απλο.

  Σας ευχαριστω

 • 23 Οκτωβρίου 2018, 18:31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΡΗΣ

  1. Η αναφορά στην παρ. 1.δ.γ «έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΑΕΕ μελέτη ραδιοεκπομπών» είναι σαφώς πλεονασμός εφόσον στο άρθρο 16 παρ.1 τα όρια της απαιτησης είναι υψηλότερα από την επιτρεπόμενη ισχύ στην Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη. Η σύγχυση που έχει ήδη επιφέρει (όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχόλια της διαβούλευσης) είναι ενδεικτική για την «πληρότητα» του Νόμου αν παραμείνει ως έχει.

  2.Πάλι στο 1.δ.γ. αναφέρεται καταχρηστικά η υποχρέωση κατά περίπτωση εγκρίσεων, αφού απο την κείμενη νομοθεσία, αλλά και αυτόν τον Νόμο, δεν προκύπτει υποχρέωση άλλων «εγκρίσεων» ή στην περίπτωση που αυτός ο Νόμος όριζε μάλλον θα περίμενε κανείς σε αυτή την παράγραφο να δει ρητή αναφορά σε αυτές.

  3.Τέλος, στην ίδια παράγραφο η αναφορά στη «συναίνεση των συνιδιοκτητών» όπως είναι διατυπωμένη, πάσχει σε 3 σημεία: α) το άρθρο αφορά την εξαίρεση από τη διαδικασία αδειοδότησης, το πνεύμα του Νομοθέτη ποιο είναι? ότι αν δεν υπάρχει έγγραφη συναίνεση συνιδιοκτητών τι? θα προχωράμε σε αίτηση αδειοδότησης και όλα «καλά»? (ενδεικτικό του άτοπου της αναφοράς) β) Άπτεται θέματα του Αστικού Κώδικα και του νόμου περί οροφοκτησιών, που ούτως ή άλλως είναι σε ισχύ, χωρίς να καταργεί/αναφέρεται σε άρθρα τους, καταργώντας στην ουσία τη δυνατότητα στο μέλλον η πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σημασία της Υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη να προβεί σε ευνοϊκότερες, υπό όρους, ρυθμίσεις ή εξαιρέσεις π.χ. για λίγο χρόνο σε έκτακτη ανάγκη, χωρίς να πρέπει να τροποποιήσει ΚΑΙ αυτόν τον Νόμο. γ) με την απαίτηση της έγγραφης συναίνεσης καταργεί την όποια αναλογικότητα και είναι εκτός κανόνων δικαίου καθώς στη παραχθείσα νομολογία έως σήμερα πολλάκις έχει γίνει δεκτή η σιωπηρή συναίνεση ή η βάσιμη ένσταση κατά το 281 Α.Κ. (δεν είναι όλες οι κεραίες στην Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη τεράστιοι πύργοι κλπ). Η απουσία αυτής της απαίτησης με κανένα τρόπο δεν θίγει τα περί οροφοκτησίας ενώ, αντίθετα, η παρουσία της ίσως «νομοθετεί» καταχρηστικά ειδικούς όρους σε αυτά.

  Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας και το νομοθετικό σας έργο.

  Με εκτίμηση,
  SV1COX

 • 22 Οκτωβρίου 2018, 21:41 | Γεωργιάδης Γιώργος

  Στο άρθρο 2, παρ.4 της διαβούλευσης ανεφέρεται το προεδρικό διάταγμα 98/2017, το οποίο αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή οδηγία 2014/53/ΕΕ.
  Γνωρίζοντας λοιπόν οτι η ευρωπαϊκή οδηγία 2014/53/ΕΕ που εφαρμόστηκε μεσω του προεδρικού διατάγματος 98/2017, ΕΞΑΙΡΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι μεταξύ άλλων, τον ραδιοεξοπλισμό που χρησιμοποιείται, κατασκευάζεται και τροποποιείται απο ραδιοερασιτέχνες με σκοπό τον πειραματισμό στα πλαίσια της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας, διατηρώ επιφυλάξεις τόσο για την συμπερίληψη-αντιμετώπιση των ραδιοερασιτεχνών στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, όσο και για την έννομη φύση του. Ενα σχέδιο νόμου το οποίο μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνω, αναφέρει (σχετικά με τις κεραίες και την κατασκευή τους), στο Αρθ.2 παρ.4,εμμεσως πλην σαφώς, οτι εναρμονίζεται με το προεδρικό διάταγμα 98/2017 και κατα συνέπεια με την ευρωπαική οδηγία 2014/53/ΕΕ.
  Οι ραδιοερασιτέχνες κύριοι, πειραματίζονται σε καθημερινή βάση με κεραίες και τις ιδιοκατασκευές τους. Πως είναι δυνατόν να απαιτείται απο αυτούς, μελέτη και έγκριση ακτινοβολίας για κάθε κεραία με την οποία πειραματίζονται; Υπάρχει επίσης η αίσθηση οτι αντιμετωπίζονται με σχεδόν τον ίδιο τρόπο πχ. με τους παρόχους κινητής, ενώ δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος απο τη δραστηριότητα τους αυτή, όντας έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους απο όποιονδηποτε κρατικό φορέα τους ζητηθεί.
  Τέλος, πως είναι δυνατόν να προσκομίστεί εγγράφως η έγκριση του συνόλου (100%) των ενοίκων μιας πολυκατοικίας, για να μπορούν να τοποθετήσουν μια κεραία. Αν υποθέσουμε οτι κάποιος έχει την έγκριση του 98% , αλλα το υπόλοιπο 2% θεωρεί λανθασμένα την ραδιοερασιτεχνική κεραία αιτία παθήσεων, θα ασπαστούμε εμμέσως την άποψη του 2%; Και κάθε φορά που κάποιος θα αλλάζει σπίτι, φτού και πάλι απο την αρχή;
  Το συγκεκριμένο σχεδιο νόμου πάει τον ραδιοερασιτεχνισμό ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ. Μόνο στην Ελλάδα.
  Ευχαριστώ.

 • 22 Οκτωβρίου 2018, 10:09 | Κώστας Γιαννακόπουλος

  Αγαπητοί Κύριοι.

  Πολλοί από εμάς ασχολούμαστε με τον ραδιοερασιτεχνισμό από τη δεκαετία του 70 και αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε εμπειρία 4 δεκαετιών και… Με βάση αυτή την εμπειρία, οδηγούμαστε στην ανάγκη να διατυπώσουμε την άποψή μας, που αφορά το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου που έχετε αναρτήσει.

  Εκλεκτοί Κύριοι,

  είναι προφανές ότι ο συντάκτης του άρθρου 10, παράγραφος δ, δεν έχει σαφή αντίληψη του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί, διαφορετικά δεν θα ζητούσε: « γ. έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΑΕΕ μελέτη ραδιοεκπομπών». Οι ραδιοερασιτέχνες, εφαρμόζοντας την υπουργική απόφαση Αριθμ. 38200/1136 Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου. ΦΕΚ 1969 2/9/2011, άρθρο 2, παράγραφος 3, που ορίζει ότι:

  «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό όφελος.» .Στα πλαίσια τής αυτοδιδασκαλίας, αλληλοεπικοινωνίας, της τεχνολογικής έρευνας και της υποστήριξης τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, ο ραδιοερασιτέχνης δοκιμάζει κεραίες διαφορετικού τύπου και χαρακτηριστικών. Επομένως κάθε φορά που θα κατασκευάζει ή αγοράζει και τοποθετεί μια κεραία, θα ζητά την έγκριση μελέτης από την ΕΑΕΕ; Πως μπορεί να γίνει πρακτικά αυτό; Είμαστε 6500 ραδιοερασιτέχνες μέχρι στιγμής, πως; και σε ποιο χρόνο να εγκρίνεται την μελέτη των ραδιοεκπομπών; και με τι κόστος; Κάθε χρονιά κατά μέσο όρο, ο κάθε ραδιοερασιτέχνης εναλλάσσει 6-8 κεραίες. Επομένως θα πρέπει να δίνονται 39000 εγκρίσεις εντελώς συντηρητικά! είναι αυτό δυνατόν; και σε πιο χρόνο;

  Το σύνολο των ραδιοερασιτεχνών ασχολείται με τις κεραίες το Σαββατοκύριακο, δοκιμάζοντας 2-3 κεραίες κατά μέσο όρο. Πώς θα το αντιμετωπίσετε; πρακτικά δεν μπορείτε να καλύψετε την Ελληνική επικράτεια, εγκρίνοντας ένα υπερβολικά μεγάλο και χωρίς πραγματικό λόγο, πλήθος μελετών.

  ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΦΆΠΑΞ Η ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Η ΕΙΔΙΚΑ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΟΥΝ, ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ, ΕΤΟΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ, ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΠΩΣ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ.

  Η υποβολή και έγκριση μελετών από την ΕΑΕΕ έχει νόημα για τις εταιρίες κινητής τηλεφωνία, τα ειδικά ραδιοδίκτυα και γενικά σε σταθμούς με σταθερή χρήση κεραιών μόνιμη ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά όχι για τους ραδιοερασιτέχνες που τις εναλλάσσουν συχνά.

  Στην συνέχεια ζητάτε: «απαιτείται και έγγραφη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι κατασκευές εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους χώρους αυτού, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη.»

  Αξιότιμοι Κύριοι,

  Ραδιοερασιτέχνες υπάρχουν επίσημα, από το 1958, ως μέλη της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και από τότε έως και σήμερα, η τοποθέτηση των κεραιών τους είναι ένα θέμα που το διευθετούν οι ραδιοερασιτέχνες με τους συνιδιοκτήτες με όρους και διαδικασίες που απορρέουν από τις μεταξύ τους συνεννοήσεις. Η ύπαρξη 6500 ραδιοερασιτεχνικών σταθμών, επί 60 χρόνια, δείχνει ότι οι ιδιωτικές συνεννοήσεις λειτουργούν άψογα, οπότε και με πια λογική θα πρέπει μια Επιτροπή, έστω και αν λέγετε Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας να επεμβαίνει στις ιδιωτικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών;

  Είναι ανήκουστος παρεμβατισμός, που οδηγεί στο λογικό συμπέρασμα, ότι ο συντάκτης του άρθρου, αναζητά αγωνιωδώς να επεκτείνει το αντικείμενο του και τις αρμοδιότητες της επιτροπής, διασφαλίζοντας και επεκτείνοντας το εργασιακό τους αντικείμενο, εις βάρος των ραδιοερασιτεχνών. Δημιουργείται γραφειοκρατία, που δεν διευκολύνει την διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού με το πλήθος των πλεονεκτημάτων που τον συνοδεύουν, αλλά στρέφεστε εναντίων του, για να διασφαλίσετε επιπλέον γραφειοκρατία και εργασιακά αντικείμενα. Πρακτικά σε μια δύσκολη εποχή, δεν πρέπει να προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας των υπαλήλων, προσθέτοντας γραφειοκρατία για το κοινό!

  Τέλος καλό είναι να σας υπενθυμίσω, ότι άλλο πράγμα είναι να κάνετε κάποιες μετρήσεις, όπου, όταν και εάν, κληθείτε για να διαπιστώσετε τα επίπεδα ακτινοβολίας των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών και άλλο να αναμιγνύεστε σε θέματα όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις των πολιτών και η ειρηνική διευθέτηση τυχών διαφορών που προκύπτουν μεταξύ τους, μέσω της φιλικής ή νομικής οδού.

  Σας συνιστώ να εντάξετε τους ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς στην κατηγορία των Ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και επειγόντως να επικοινωνήσετε με την ‘Ενωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, που θεσμικά αντιπροσωπεύει τον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισμό σε όλους τους Ελληνικούς και διεθνείς φορείς και υπηρεσίες.

  Με εκτίμηση
  Κώστας Γιαννακόπουλος