Άρθρο 16 – Έλεγχοι Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που να αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2−4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 (Β΄ 1105) κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού.
Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης.
2. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), είτε δια των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία:
α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως,
β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΑΕ, καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3. Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην ΕΕΑΕ και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του ποσού της παραγράφου 4. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται άμεσα στον ιστοχώρο της ΕΕΑΕ και συγκεντρωτικά ανά έτος.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτημένων ή εγκατεστημένων κεραιών προκαταβάλλουν στην ΕΕΑΕ ετήσιο τέλος ύψους διακοσίων είκοσι (220) ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού, μετά από γνώμη της ΕΕΑΕ, καθορίζονται όλα τα σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του τέλους θέματα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων της παραγράφου 2, καθώς και τα έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) του άρθρου 16 του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να καθοριστεί το μέρος των εσόδων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή και διατίθενται από την ΕΕΑΕ στους δήμους ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την κάλυψη πάσης φύσεως εξόδων τους σχετικών με τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.
5. Αν η ΕΕΑΕ διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι τα δηλωθέντα στην υποβληθείσα μελέτη (που προβλέπεται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β΄ 1105) ή/και τα συνημμένα σε αυτή σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τους υπολογισμούς της μελέτης ή τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ΣΗΛΥΑ την ΕΕΤΤ και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η ΕΕΤΤ ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ΣΗΛΥΑ τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίησή του και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ. Η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην ΕΕΑΕ και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωμάτευση είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του υπαίτιου σταθμού και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ.
6. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 (Β΄ 1105) κοινή υπουργική απόφαση.
7. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των εν λόγω κτιρίων απομακρύνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.
8. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2−4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 (Β΄ 1105) κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:42 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Θα μπορούσε να πρόβλέπεται με την έναρξη λειτουργίας ενός σταθμού κεραιών και εντός κάποιας προθεσμίας πχ 6 μηνών να είναι υποχρεωτική η εκτέλεση μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από διαπιστευμένο κατά ISO17025 εργαστήριο και τα αποτελέσματα να αναρτώνται στο keraies.eett.gr μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του σταθμού ή/και στο eeae.gr. Οι συγκεκριμένες «αρχικές» μετρήσεις θα μπορούσαν να γίνονται σε όλους τους σταθμούς κεραιών και όχι μόνο στους σταθμούς που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν γίνει μετρήσεις έστω και 1 φορά σε όλους τους αδειοδοτημένους σταθμούς κεραιών.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:36 | FORTHNET AE

  Στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι «…Η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην ΕΕΑΕ και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωμάτευση είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του υπαίτιου σταθμού και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ». Το γεγονός ότι ο αρμόδιος φορέας ενδεχομένως δεν πρόλαβε να εξετάσει υποβληθείσα μελέτη εντός της ταχθείσας προθεσμίας δεν θα πρέπει να ενεργεί σε βάρος του διοικούμενου και να τον υποχρεώνει να διακόψει την λειτουργία του σταθμού. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την αναδιατύπωση της ως άνω παραγράφου ως εξής: «…Η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην ΕΕΑΕ και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωμάτευση είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, τεκμαίρεται ότι η ΕΕΑΕ έχει κάνει αποδεκτή τη διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών»

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:33 | Χρήστος Ι.

  Άντε να μπαίνει μια τάξη σιγά σιγά…Αλήθεια με αυτήν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τι γίνεται ρε παιδιά?

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:29 | Λεύκη

  Αν ξανακούσω κάποιον να παραπονιέται για κακό σήμα, θα τραβήξω τα μαλλιά μου. Και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο δεν γίνεται, πώς να το κάνουμε!

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:44 | Σταύριος Μάνου

  Εδώ είμαστε όλοι μας με ένα τάμπλετ στο χέρι όλη μέρα και ακόμα γι’αυτά τα πράγματα μιλάμε;

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:00 | Χριστίνα Λαμπροπούλου

  Για τα όρια στις εκπομπές ΗΜΑ έχουν προβλέψει οι αρμόδιοι (και είναι και από τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη). Με τα όρια όμως που επιμένουμε να βάζουμε στο επιχειρείν να δούμε τι θα γίνει στην Ψαροκώσταινα.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:02 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

  Από τη μία θέλουμε κάλυψη παντού, από την άλλη γκρινιάζουμε για τις κεραίες. Για τα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υπεύθυνοι να γνωμοδοτήσουν είναι ειδικοί επιστήμονες, όχι ο Μήτσος της γειτονιάς.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 00:52 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Αναπροσαρμογή των αποφάσεων στα 500 μέτρα.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 22:39 | Σταύρος Κουρεμένος

  7. Είναι αστείο να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, γηροκομείων κλπ και να επιτρέπονται απέναντί τους. Και τα βρέφη και οι γέροντες στα σπίτια μας επί 24ώρου διαφέρουν από αυτά των βρεφονηπιακών σταθμών και των γηροκομίων; Στην παραγρ. 8 να μπουν τα προτεινόμενα όρια της EUROPAEM 2016.

 • Το παράβολο των 220 ευρώ που πρέπει να καταβάλουν ετησίως οι εταιρείες για τον έλεγχο της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας είναι εντελώς γελοίο. Κάντε το μηνιαίως για να είμαστε εντάξει. Και ο λόγος είναι όπως προείπαμε, όχι ότι πρέπει να γίνεται μόνο έλεγχος μιας κεραίας αν λειτουργεί ή όχι στα επιτρεπτά όρια, αλλά και τι επιβάρυνση φέρει συνδυαστικά με την υπόλοιπη ακτινοβολία όπου αυτή είναι τοποθετημένη -δημόσιο wifi, οικιών, τραπεζών, καφέ κλπ. Όσο για το αν χρειάζεται κάποια κεραία κοντά στα σχολεία, η απάντηση είναι φυσικά και όχι, αφού τα κινητά έχουν απαγορευτεί στα σχολεία με απόφαση του υπ. Παιδείας. Είναι και πρέπει να παραμείνει χώρος προστατευμένος.

  Τονίζουμε για πολλοστή φορά, ότι θα πρέπει να μπορούν στους ελέγχους να συμμετέχουν και οι πολίτες με τους φορείς τους ή ακόμα και ως φυσικά πρόσωπα από τη στιγμή που έχουν έννομο συμφέρον, χωρίς φυσικά το αίτημα τους να απαιτεί κάποια χρηματική επιβάρυνση.

  Όσο για την «απόσταση ασφαλείας μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών», η απόσταση πρέπει να φθάσει τουλάχιστον το ένα χιλιόμετρο, ενώ οι «τιμές» θα πρέπει να γίνει ένα ξεχωριστό θέμα επαναπροσδιορισμού τους, ειδικά για τις βραδινές ώρες. Όπως επισημαίνει ο ΙΣΑ αλλά και άπειρες πρόσφατες μελέτες ειδικών, η μη ιονίζουσα ακτινοβολία κατά την διάρκεια του ύπνου είναι περισσότερο επιβλαβής.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 20:34 | Προς Απόστολο Κατσόγιαννη και Πίτσα Κάτσικα

  Απαντήσεις σε ένα προς ένα:
  1. Τα όρια που έχουν τεθεί διεθνώς στην έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική «ακτινοβολία», αφορούν αποκλειστικώς και μόνο ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ λόγους. Δεν αφορούν ούτε «καρκίνους» ούτε «λευχαιμίες» που φοβάστε όλοι εσείς. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ απόδειξη για οποιαδήποτε επίπτωση στην υγεία του ανθρώπου αλλά και των εμβίων όντων από τις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες. Όταν ακούτε και διαβάζετε την λέξη «ακτινοβολία», ο νους σας τρέχει συνειρμικώς στην Φουκουσίμα και στο Τσερνομπίλ. Ακόμα ένα μικρό μαθηματάκι λοιπόν:
  Οι ακτινοβολίες χωρίζονται σε ιονίζουσες και μη ιονίζουσες. Το κατώφλι που τις χωρίζει είναι το ορατό φώς (στην συχνότητα 10 εις την 14 Hz, δηλαδή ο αριθμός 10 με 14 μηδενικά πίσω του). ΚΑΤΩ από το ορατό φάσμα κατοικούν όλες οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες, από το ηλεκτρικό ρεύμα (στα 50 Hz και ΝΑΙ ακόμα και τα καλώδια στου σπιτιού σας εκπέμπουν «ακτινοβολία»), έως τις τηλεπικοινωνίες παντός τύπου, τα ραντάρ, τα μικροκύματα και τα λοιπά. ΠΑΝΩ από το ορατό φάσμα, με προεξάρχουσα την υπεριώδη ακτινοβολία, «παρελαύνουν» οι ιονίζουσες ακτινοβολίες (ακτίνες Χ, ακτίνες Γ, κλπ). ΠΟΙΑ η διαφορά μεταξύ των δύο; Απλούστατα αυτές που είναι ΚΑΤΩ από το ορατό φάσμα έχουν ΜΕΓΑΛΟ μήκος κύματος και ΔΕΝ μπορούν να ιονίσουν το κύτταρο ώστε να μεταλλάξουν το DNA του. Μπορούν ΜΟΝΟ να το θερμάνουν. (Θα σας εξηγήσω παρακάτω). Από ΑΥΤΟ και μόνο το γεγονός (κάτι που δεν είναι καν μετρήσιμο διότι επεμβαίνει η υπόφυση στον εγκέφαλό σας και ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματός σας) τέθηκαν κάποια όρια ώστε το Κράτος να έχει ένα σημείο αναφοράς. Ο δε τεχνικός λόγος είναι οι παρεμβολές και η κάλυψη κατά το πρότυπα που εξήγησα στην προηγούμενη ανάρτησή μου. Αυτό είναι όλο. ΔΕΝ μπορεί και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ μια κεραία κινητής τηλεφωνίας να εκπέμπει όσο θέλει, όχι διότι θα πάθετε κάτι εσείς που βρίσκεστε δίπλα της, αλλά διότι αυτή ΘΑ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ στην διπλανή της (ομοίως και στα ασύρματα wifi των σπιτιών γύρω της…). Για να εκπέμπει όμως όσο το δυνατόν λιγότερο πρέπει ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ (μικρών διαστάσεων) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ. Συναινείτε εσεις σε αυτό; Πολύ αμφιβάλλω… Οι ιονίζουσες ακτινοβολίες από την μεριά τους έχουν εξαιρετικά μικρό μήκος κύματος και μπορούν να διεισδύσουν στο κύτταρο ώστε δυνητικά (ΟΧΙ πάντα) να μεταλλάξουν το DNA τους. Για αυτό λένε να μην κάνετε πολλή ηλιοθεραπεία το καλοκαίρι διότι το μέρος εκείνο του ορατού φάσματος που ονομάζεται υπεριώδης ακτινοβολία ενδέχεται να μεταλλάξει κάποια κύτταρα στο δέρμα σας και αυτό να καταλήξει σε κακοήθη εξαλλαγή (μελάνωμα). Επειδή ακριβώς τα αποτελέσματα των ιονιζουσών ακτινοβολιών είναι απολύτως μετρήσιμα, βρέθηκαν και όρια εκθέσεως προς αυτά. Αντιθέτως στις μη ιονίζουσες δεν έχει βρεθεί τίποτα ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ.
  2. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ΗΡΕ αυτήν την επιφύλαξη. Ο λόγος είναι απλός. Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες υπάρχουν εδώ καιτουλάχιστον 150 χρόνια. Αυτήν την στιγμή σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν 6 (ολογράφως:ΕΞΙ) ΔΙΣΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΚΙΝΗΤΑ! Για να μην μιλήσουμε για το ασύρματο internet του δρομολογητή-router σας που σας επιτρέπει να διαβάζετε αυτές τις γραμμές, (αλλά και των γειτόνων σας…), ή την τηλεόρασή σας, ή την ηλεκτρική σας σκούπα, ή το ασύρματο τηλέφωνό σας, ή…ή…ή… ΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ χρειάζεστε επιτέλους. Όπως σας έγραψα στην προηγούμενη ανάρτησή μου ΜΗΝ προσπαθείτε να δώσετε όνομα στις φοβίες σας. Ο Νεοέλληνας δυστυχώς είναι άνθρωπος «της πίστης». Και σαν τέτοιος προσπαθεί δυστυχώς πάντα να βρει πράγματα που επιβεβαιώνουν την πίστη του και όχι αυτά που την αναιρούν. Είναι επίσης και ψυχολογικό το θέμα: «ΘΕΛΩ να πιστεύω ότι η κεραία απένατι με βλάπτει διότι ΜΕ ΒΟΛΕΥΕΙ να το πιστεύω». Βολικός αποδιοπομπαίος τράγος, ε;
  3. ΔΕΝ υπάρχει όριο καρκινογένεσης! ΜΗΝ μπερδεύετε (σκοπίμως;) τις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες με τις ιονίζουσες όπως σας εξήγησα πιο πάνω. Τα όρια που αναφέρετε ωστόσο στις χώρες όπως η Ιταλία ΣΩΣΤΑ κατέβηκαν σε αυτό το ποσοστό, ΟΧΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ όπως θα σας βόλευε να πιστεύετε, αλλά διότι έτσι «υποχρεώθηκαν» οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να επωμιστούν το κόστος και να εγκαταστήσουν ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗ. «Πονηρά» και αποτελεσματικά τα κράτη αυτά και εύγε τους. Αλλά από την άλλη η αδειοδότηση εκεί μιας κεραίας δεν παίρνει πάνω από τρεις μήνες, δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα και εξοργιστικώς παράλογα γραφειοκρατικά εμπόδια και κυρίως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ! Ξαναρωτώ λοιπόν: Συναινείτε να εγκατασταθεί από μια κεραία σε ΚΑΘΕ οικοδομή (που θα είναι μάλιστα και καλυμμένη παίρνοντας το σχήμα μιας… υδρορροής ή την μορφή ενός… καμπαναριού σε μια εκκλησία όπως γίνεται στο εξωτερικό); ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Παρεμπιπτόντως, ΓΙΑΤΙ λέτε να καλύπτονται οι κεραίες; Μήπως επειδή «είναι επικίνδυνες» και πρέπει να αποσοβηθούν οι αντιδράσεις των γειτόνων; ΛΑΘΟΣ. Δύο είναι οι λόγοι. Οι κεραίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της χώρας και ΕΠΙΤΑΣΣΟΝΤΑΙ σε καιρό πολέμου. Κάποιες από αυτές λοιπόν ΠΡΕΠΕΙ να καλύπτονται για λόγους στρατηγικούς. Ο άλλος λόγος είναι ότι δυστυχώς λόγω των πολύ αυστηρών προδιαγραφών που πρέπει να κατασκευάζονται (αντοχή σε θύελλες, σεισμούς κλπ) είναι κακάσχημες και αντιαισθητικές. Προτιμώ λοιπόν να βλέπω μια καλαίσθητη καπνοδόχο παρά ένα συνονθύλευμα από κάθετες σανίδες πάνω σε ένα «μπουρί». Από την άλλη όμως ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ. Για αυτό…
  4. Αν χρειάζεται να υποστώ για αυτό το λόγο το «μπουρί» απέναντι, θα το υποστώ οπτικά. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΕΧΕΙ ΩΣ ΑΓΑΘΟ, διότι με αυτήν μπορείς να σώσεις και την υγεία σου σε μια δεδομένη στιγμή. ΝΑΙ λοιπόν, ΑΠΑΙΤΩ να υπάρχουν ΠΑΝΤΟΥ κεραίες διότι ΑΠΑΙΤΩ να επικοινωνώ παντού και πάντα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. ΤΟ ΑΠΑΙΤΩ, θα το επιδιώξω παντί τρόπω και ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΩ, οι δε αντιδράσεις σας με αφήνουν παγερά αδιάφορο. ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΙ.
  5. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες (και άλλοι σαν αυτούς…) είναι μια… πανέξυπνη μειοψηφία που έχει βγάλει ΛΕΦΤΑ από αυτήν την ιστορία. Θέλετε να μάθετε το είδος των… πειραμάτων από τα οποία «κατέληξαν» στα περινούστατα «συμπεράσματά» τους; Η drosophila melanogaster (η γνωστή μας φρουτόμυγα), αλλάζει …αναπαραγωγική συμπεριφορά όταν εκτεθεί σε «ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία». Η συγκεκριμένη μελέτη (αλλά και όλες σαν αυτή…) ΠΕΤΑΧΘΗΚΑΝ στον κάλαθο των αχρήστων από τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και δημοσιεύθηκαν ΜΟΝΟ μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις και απειλές από τον συγκεκριμένο καθηγητή. Ο οποίος βεβαίως-βεβαίως «επιθυμεί» και άλλα λεφτά για «έρευνες» πάνω στο συγκεκριμένο «ζήτημα» («είναι πολλά το λεφτά Άρη…»). Επιθυμεί επίσης να συμμετέχει σε επιτροπές εγκρίσεως εγκαταστάσεων κεραιοσυστημάτων με… το αζημίωτο φυσικά. ΟΛΟΙ σαν αυτόν. Για να μην αναφέρω τα «πονήματα» και τα βιβλία πάνω στο …«θέμα» (και τι θέμα…). Αλλά ας κάνουμε και εμείς ένα νοητό πείραμα. Ας πάρουμε νοητά ένα κλουβί από άσπρα ποντικάκια, ας το ανοίξουμε από πάνω και ας κατεβάσουμε μέσα σε αυτό ένα καλώδιο με ένα ηλεκτρικό λαμπτήρα στην άκρη του. Παρατηρούμε ότι τα ποντικάκια αρχίζουν και κοιτούν περίεργα… Τώρα ας ανάψουμε τον λαμπτήρα. Τι παρατηρούμε; Ότι τα ποντικάκια τρέχουν πανικόβλητα μέσα στο κλουβί, τρομαγμένα και ζαλισμένα. Τι συμπέρασμα βγάζουμε από το πείραμά μας; Ας το κάνουμε με την μορφή πολλαπλών επιλογών (multiple choice αρχαιοελληνιστί…). Α) Ο ηλεκτρικός λαμπτήρας εκπέμπει θανατηφόρα «ακτινοβολία» την οποία «ανίχνευσαν» τα ποντικάκια και συνεπώς πρέπει να λάβουμε μέτρα καταργώντας όλο τον σύγχρονο πολιτισμό μας και ξαναγυρίζοντας στα σπήλαια. Β) Τα ποντικάκια απλώς φοβήθηκαν από τον ηλεκτρικό λαμπτήρα που άναψε ξαφνικά πάνω από το κεφάλι τους και πανικοβλήθηκαν και Γ) Κανένα από τα προηγούμενα δύο. Δώστε εσείς την απάντηση που δεν είστε επαΐων και ειδήμων.
  6. Τι θα πει «ηλεκτρο-υπερευαίσθητο άτομο»; ΔΕΝ υπάρχει τέτοιος ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΣ επιστημονικός όρος, παρά μόνο εικασίες. Αν νοιώθετε «υπερευαίσθητος» στα ηλεκτρομαγνητικά, ίσως θα έπρεπε να σας κάνουμε πειραματόζωο διότι αυτή η ικανότητά σας θα είχε εξαιρετικά υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον. Αν πάλι νοιώθετε ως τέτοιος, τότε γιατί να σας ενοχλεί μια κεραία κινητής τηλεφωνίας (50 Watt το πολύ) απέναντί σας και δεν σας ενοχλεί το ασύρματο wifi του σπιτιού σας, ή ο router του διπλανού σας, ή τεράστιος πομπός του ραδιοφώνου στο απέναντι βουνό του οποίου τα ραδιοκύματα σας διαπερνούν σαν … σουβλάκι (κάποια kilowatt δηλαδή χιλιάδες watt!) ολημερίς και ολονυκτίς; Ή έτι περαιτέρω, γιατί δεν σας ενοχλεί η λάμπα φθορισμού της κουζίνας σας, ή το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού σας εν γένει; ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να κυνηγάτε χίμαιρες. ΔΕΝ πρόκειται να πάθετε καρκίνο από αυτά, ακόμα και να το προσπαθήσετε…
  Και τώρα τα 2 «μπόνους».
  1) ΠΩΣ εφευρέθηκε το κινητό τηλέφωνο; Το κινητό τηλέφωνο (που όπως σας έγραψα στην προηγούμενη ανάρτησή μου ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ), εφευρέθηκε από τον Martin Cooper της εταιρείας Motorola to…1970. Το πρώτο κινητό τηλέφωνο είχε το μέγεθος τούβλου και ζύγιζε σχεδόν 4 κιλά. Από τότε μέχρι σήμερα η Αμερική έχει κινητή τηλεφωνία. Αυτοί εφηύραν και το κυψελωτό σύστημα (κάθε κεραία συνιστά ένα «κελί» σε μια νοητή κυψέλη που απαρτίζεται από την κάλυψη της επικράτειας μια χώρας). Το ψηφιακό σύστημα GSM (General Subscriber Module) εφευρέθηκε και πρωτο-χρησιμοποιήθηκε στην Ευρώπη. Σήμερα έχει πεικρατήσει διεθνώς.
  2) ΠΩΣ εφευρέθηκε ο φούρνος μικροκυμάτων; (Αυτό θα σας αρέσει). Ο φούρνος μικροκυμάτων λοιπόν ΕΙΝΑΙ ΡΑΝΤΑΡ! Εφευρέθηκε από ένα τεχνικό ραντάρ στην Αμερική, τον Percy Spencer της εταιρείας Raytheon το 1948. Ο συγκεκριμένος συνήθιζε να πηγαίνει καθημερινά μέσα στην κεφαλή ενός τεράστιου ραντάρ και να κάνει συντήρηση. (Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε στα βαθιά του γεράματα και ΟΧΙ από καρκίνους ή λευχαιμίες. Τα συμπεράσματα δικά σας). Παρατήρησε λοιπόν ότι κάθε φορά που έμπαινε στην κεφαλή του ραντάρ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για λόγους συντήρησης, η σοκολάτα που είχε πάντα στην τσέπη του έλιωνε δημιουργώντας του πάντα έναν αντιαισθητικό λεκέ. Μετά από ενδελεχή έρευνα στο αντικείμενο (πραγματική και όχι σαν αυτές κάποιων «καθηγητών») διαπίστωσε ότι τα μικροκύματα που παρήγαγε η λυχνία magnetron που είναι η λυχνία παραγωγής μικροκυμάτων του radar, κάνουν τα μόρια του νερού και του λίπους που εμπεριέχονται σε κάθε τροφή, να συγκρούονται μεταξύ τους και από την τριβή αυτή να δημιουργείται θερμότητα. Το δεύτερο τρόφιμο που δοκίμασε ήταν τα… ποπ κορν. Αφού πειραματίστηκε αρκετά, κατασκεύασε τον γνωστό μας φούρνο μικροκυμάτων, που όμως στην αρχή είχε το μέγεθος τεράστιου πλυντηρίου και δόθηκε τότε πειραματικά στα ταχυφαγεία της Αμερικής. Η πρώτη εταιρεία που σμίκρυνε τον φούρνο μικροκυμάτων στα σημερινά μεγέθη, ήταν η ιαπωνική Sharp την δεκαετία του 1960. Από τότε μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο φούρνοι μικροκυμάτων διεθνώς. Ο φούρνος μικροκυμάτων ΔΕΝ ΨΗΝΕΙ την τροφή παρά μόνο την ζεσταίνει μέχρι το σημείο βρασμού του νερού (90 βαθμούς περίπου), διότι για να ψηθεί ένα κοτόπουλο χρειάζονται τουλάχιστον 250 βαθμοί. Τα σημερινά μοντέλα ενσωματώνουν και ράβδο αλογόνου για να υποβοηθούν το «ψήσιμο». Να γιατί πρέπει να σκεπάζουμε το φαγητό μέσα σε αυτούς τους φούρνους, διαφορετικά η υγρασία της τροφής εξαχνώνεται και το φαγητό γίνεται σαν πλαστικό. Το ξέρατε μέχρι τώρα ότι είχατε ένα ραντάρ στην κουζίνα σας; Εδώ είναι τώρα το μυστικό: Αν ξηλώσουμε την λυχνία magnetron από ένα φούρνο μικροκυμάτων και την στρέψουμε σε ένα άνθρωπο, τι θα πάθει αυτός ο άνθρωπος; ΟΧΙ καρκίνο και λευχαιμία πάντως. Θα του δημιουργήσει ΕΓΚΑΥΜΑ και μάλιστα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (το δέρμα του θα παραμείνει ανέπαφο), αλλά μόνο σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι όσο μεγαλύτερη η συχνότητα, τόσο δυσκολότερα διαπερνά τοίχους, ενώ αντιστοίχως όσο μικρότερη η συχνότητα τόσο πιο ηλεκτροπερατή καθίσταται. Οι συχνότητες της κινητής τηλεφωνίας δυσκολεύονται να φθάσουν μέχρι το κινητό μας (κλωβός Faraday). Αντιθέτως στο ραδιοφωνάκι μας ακούμε σχετικά εύκολα τον αγαπημένο μας σταθμό. Να λοιπόν γιατί θέλουμε πολλές κεραίες.
  Αυτά… τα ολίγα. Ελπίζω να σας προσέφερα γνώση. Διότι οι «ακτινοβολίες» ΔΕΝ βλάπτουν. Αυτά που σίγουρα βλάπτουν είναι η άγνοια, η ημιμάθεια και η παραπληροφόρηση.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 19:15 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Σκεπτικό
  Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όσον αφορά στην Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, την οποία παρεμπιπτόντως δεν ορίζει, εισάγει νέες γραφειοκρατικές ανωφελείς και επιβλαβείς προϋποθέσεις οι οποίες δεν προάγουν την Υπηρεσία, αντιθέτως την επιβαρύνουν και εμποδίζουν το έργο της.
  Προβλέπει, πρακτικώς ανεφάρμοστες προϋποθέσεις, οι οποίες αφ ενός μεν δεν φαίνεται να προασπίζουν δικαιώματα του κοινωνικού συνόλου, αντιθέτως εγείρουν εμπόδια στη ραδιοερασιτεχνικη δραστηριότητα και προσθέτουν κόστη. Άμεση συνέπεια αυτών είναι η επαπειλούμενη ενδεχομένως παύση της λειτουργίας της.
  Η Ελληνική όπως και η παγκόσμια ραδιοερασιτεχνικη κοινότητα έκτος των άλλων δραστηριοτήτων της έχει να επιδείξει προσφορά στο κοινωνικό σύνολο την οποία μπορεί εύκολα κάποιος να αναζητήσει σε σχετικές αναφορές. Η χρησιμότητα και αναγκαιότητα ύπαρξης αυτής της δραστηριότητας είναι φανερή από τον τρόπο με τον οποίο συνδράμει το κοινωνικό σύνολο, ιδιαιτέρως σε περιόδους καταστροφών και κρίσεων και συνεργάζεται με φορείς του Κράτους, κυρίως με αυτούς των οποίων οι κατασκευές κεραιών εξαιρούνται άνευ προϋποθέσεων. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ή άστοχο, ότι χαρακτηρίζεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως Υπηρεσία.
  Ο προς ψήφιση νόμος επιβαρύνει συνολικά την Υπηρεσία κατά συνέπεια και τον κοινωφελή σκοπό της , με αποτέλεσμα να μην δύναται αυτή να αποφέρει κοινωνικά θετικό αποτέλεσμα.
  Δεν είναι δυνατόν να υφίσταται υποχρέωση εγκρίσεων κατασκευής κεραιών, επειδή οι ραδιοερασιτεχνικες κατασκευές κεραιών, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, από την φύση τους χαρακτηρίζονται από πειραματικό , προσωρινό και ευμετάβλητο χαρακτήρα. Η αδειοδοτηση θα είχε νόημα και εφαρμογή σε μόνιμες κατασκευές, άλλωστε κάτι που δεν έχει λάβει οριστική μορφή, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αδειοδοτησης, καθότι δεν δύναται να περιγραφεί.
  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο χρόνος ζωής μιας τέτοιας κατασκευής μπορεί να είναι από μερικά λεπτά της ώρας έως κάποιες ημέρες
  Για να καταδειχτεί το παράδοξο και ανισοβαρές που προαναφέρθηκε, αρκεί κανείς να αναλογιστεί ενδεικτικά το παρακάτω:
  Ένας πολίτης μπορεί χωρίς καμία αδειοδοτηση ή άλλη γραφειοκρατική διαδικασία, να κατασκευάσει μια κεραία λήψης δορυφορικών τηλεοπτικών σταθμών.
  Ο ίδιος πολίτης με την ιδιότητα του αδειούχου ραδιοερασιτέχνη, για να χρησιμοποιήσει ακριβώς την ιδία κατασκευή λειτουργώντας την σε μικροκυματικες ραδιοερασιτεχνικες ζώνες, εμπίπτει στις υπό συζήτηση προϋποθέσεις.
  Παρατηρείται το παράδοξο, ότι αυτό το οποίο ορθώς επιτρέπεται στον οποιοδήποτε πολίτη, για τον αδειούχο ραδιοερασιτέχνη απαιτούνται προϋποθέσεις, έλεγχοι και εγκρίσεις, πράγμα το οποίο είναι από την μια οξύμωρο και από την άλλη αντιδημοκρατικό από την στιγμή που ανακύπτουν ζητήματα ισονομίας.
  Το τέλος των 220€ ετησίως ανά κεραία υπέρ της ΕΕΑΕ, αποτελεί μια υπερβολική έως αφόρητη επιβάρυνση για τον μεμονωμένο ραδιοερασιτέχνη όπως επίσης και για τους ραδιοερασιτεχνικους συλλόγους οι οποίοι έχουν στην ευθύνη τους και λειτουργούν δεκάδες κεραιών ο καθένας (αναμεταδότες, επαναλήπτες ραδιοφάρους κλπ). Αθροιστικά προκύπτει κονδύλι ανελαστικής δαπάνης το οποίο είναι αδύνατον να καλυφτεί από τα πενιχρά οικονομικά των συλλόγων που έχουν σαν έσοδο τους τις συνδρομές των μελών τους, με άμεση συνέπεια την διακοπή αυτών των σημαντικών Υπηρεσιών που είναι απαραίτητες στην υποστήριξη των Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών των συλλόγων οι οποίες με την σειρά τους είναι ενταγμένες στον σχεδιασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας
  Προτάσεις
  Για όλα τα παραπάνω προτείνεται:
  Πρώτον

  Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ 1. ως έξης:

  « . Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς Ραδιοερασιτεχνικης Υπηρεσίας καθώς και για αυτούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής Υπουργικής Απόφασης.»

  Δεύτερον

  Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ 4. ως έξης:

  «Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτημένων ή εγκατεστημένων κεραιών, εξαιρούμενων των ραδιοερασιτεχνικών, προκαταβάλλουν στην ΕΕΑΕ ετήσιο τέλος ύψους διακοσίων είκοσι (220) ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού, μετά από γνώμη της ΕΕΑΕ, καθορίζονται όλα τα σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του τέλους θέματα. »

  Πατεράκης Δημήτρης
  SV1CHE

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 16:38 | Μαντώ Διάκου

  Παρακαλώ σεβαστείτε και προστατέψετε τα παιδιά. Απουσιάζει ο όρος παιδικός σταθμός. Το άρθρο απαγορεύει μόνο σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Αυτό σημαίνει ότι με το γράμμα του νόμου δεν απαγορεύεται για τους παιδικούς σταθμούς και φυσικά δεν αναφέρονται πουθενά τα ξενοδοχεία. Μα τα ξενοδοχεία ειδικά από τη σκοπιά του πληθυσμού είναι χειρότερα και από τα νοσοκομεία. Αφήστε που η πιθανή εγκατάσταση κεραίας πλησίον ξενοδοχείου δημιουργεί και πλήγμα στην τουριστική επιχείρηση και τον τουρισμό γενικότερα.
  Επαναφέρετε το όριο των 500 μέτρων, τα 300 μέτρα είναι πολύ μικρή απόσταση.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 15:52 | Μαρία Κωτσάκη

  Δεν φτάνει που τα όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προτείνετε είναι απαράδεκτα υψηλά, δολοφονικά και συγκρίσιμα μόνο με εκείνα που έθεσαν οι προηγούμενες δεξιές κυβερνήσεις (τα έργα των οποίων ψηφιστήκατε όχι για να αντιγράψετε αλλά για να διορθώσετε), αλλά επιπροσθέτως θέλετε να μας πείσετε ότι δεν πειράζει αν οι κεραίες δίπλα και πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας;

  Κάτι πολύ σάπιο φαίνεται να υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας!!!

  Ασφαλώς και εκτός από τη μείωση των ορίων τουλάχιστον στο ύψος εκείνων της γειτονικής Ιταλίας, θα πρέπει και να απαγορευτεί η ύπαρξη κεραιών σε απόσταση το λιγότερο 500μ από ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 00:23 | Εσθήρ Τζιβελοπούλου

  Αξιότιμοι,

  Δυστυχώς περιμέναμε διαφορετική αντιμετώπιση από αυτή την κυβέρνηση για ένα τόσο σημαντικό θέμα, ειδικά όταν αφορά ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά. Όπως φαίνεται τα συμφέροντα των εταιρειών προτάσσονται σε σχέση με την υγεία των πολιτών, όταν με το άρθρο 16, παρ.8 υιοθετούνται τα όρια των προηγούμενων κυβερνήσεων με τα οποία καταργήθηκαν οι αποστάσεις κεραιών από ευαίσθητες ομάδες (σχολεία, νηπιαγωγεία, απιδικές χαρές κτλ) και έτσι οι εταιρείες μπορούν να τοποθετούν κεραίες στα 300 μέτρα από βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, γηροκομεία κτλ. Είναι υποκριτική η πρόβλεψη για «μειωμένες» τιμές εκπομπής, όταν οι τελικές αυτές τιμές είναι δεκάδες χιλιάδες φορές υψηλότερες από αυτές που προβλέπει το Ευωκοινοβούλιο. Προτείνω να αυξηθεί η απόσταση στα 500 μέτρα τουλάχιστον, από τις αναφερόμενες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

  Με εκτίμηση,
  Εσθήρ Τζιβελοπούλου,
  Υποψήφια Διδάκτωρ Κοινωνικής Πολιτικής,
  Παν/μιο Εδιμβούργου

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 23:08 | πατικης λεωνιδας

  Πρέπει άμεσα να επαναφέρετε το μετρό της απαγόρευσης εγκατάστασης Κεραίας Κινητης τηλεφωνίας σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων απο σχολεία, παιδικούς σταθμους κλπ που ίσχυε ως τώρα…

  Υποτίθεται πως παμε να «φτιάξουμε» κι οχι να «χαλάσουμε» οτι προστατεύει τα μικρά παιδιά και τις ευαίσθητες ομαδες απο την Ηλεκτρομαγνητικη ακτινοβολια των Κεραιων!!

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 20:33 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΑΝΑΗ

  Για το άρθρο 16 παρ. 8 :

  Τα όρια τα οποία αναφέρονται στη συγκεκριμένη παράγραφο για εγκατάσταση κεραίας σε περιβάλλοντα χώρο ευαίσθητων ομάδων είναι τα όρια του ισχύοντος νόμου Λιάπη Βορίδη και τα οποία είναι απαράδεκτα υψηλά (6.000.000 μW/m² για τις ευαίσθητες ομάδες ) την ίδια στιγμή που προτείνεται η απόσταση εγκατάστασης κεραίας να είναι μόλις στα 300 μέτρα. Θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να συμπεριληφθεί στο νόμο αύξηση των αποστάσεων εγκατάστασης κεραίας 500 μ από ευαίσθητες ομάδες και απόσταση 500μ από κεραία σε κεραία εως ότου να υπάρξει μείωση των ορίων που είναι σε ισχύ.

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 20:14 | Διονύσης Λαμπίρης

  Άρθρο 16 Παρ.9
  Δεδομένου ότι τα όρια στην Ελλάδα είναι αδικαιολογήτως πάρα πολύ υψηλά, της τάξεως των 7.000.000 μW/m2 και 6.000.000 μW/m2 για ευαίσθητες ομάδες ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως Ιταλία είναι 100.000 μW/m2, καλό θα ήταν η απόσταση των κεραιών από τις ευαίσθητες ομάδες να είναι τουλάχιστον 500m. Το ίδιο ισχύει και για την απόσταση από κεραία σε κεραία μέχρι να μειωθούν επιτέλους τα όρια.
  Με εκτίμηση,
  Διονύσης Λαμπίρης

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 11:29 | ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ» ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Άρθρο 16:Στην περιοχή μας υπάρχουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας πολύ κοντά σε σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Θεωρούμε ότι τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας πρέπει να είναι πολύ χαμηλά και γι αυτό οι κεραίες πρέπει να βρίσκονται 300 μέτρα μακριά από τα σχολεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 10:20 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Αθήνα 21/09/2018
  Αρ. Πρωτ.: 181713

  ΠΡΟΣ:
  Όπως Πίνακας Αποδεκτών

  ΘΕΜΑ:Δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εγκατάσταση κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας.

  ΣΧΕΤΙΚΟ:Η 3η Απόφαση (2ο Πρακτικό) Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Αττικής.

  Η Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και του Μητροπολιτικού ρόλου της, έχοντας σα γνώμονα τη προστασία του κοινωνικού συνόλου και σε συνάρτηση με το πλήθος διαμαρτυριών που δέχεται, είτε απευθείας από πολίτες είτε μέσω άλλων υπηρεσιών, έχει κινητοποιηθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις επιπτώσεις από την άναρχη λειτουργία των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλαίσια της γνωμοδότησης επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, ακολουθώντας πάγια τακτική στις αποφάσεις του, επισημαίνει τα κάτωθι:
  «Στο πλαίσιο :
  • της δημιουργίας παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος
  • της άμεσης παρακολούθησης των εκπομπών
  • της εξασφάλισης των ελάχιστων ορίων εκπομπών
  • της τήρησης των ορίων ασφάλειας για κάθε συχνότητα λειτουργίας αθροιστικά σε επίπεδο Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
  • της εκτίμησης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου να είναι κάτω από το πάγιο υπόβαθρο της περιοχής αθροιστικά σε επίπεδο Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
  Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα:
  • της δημιουργίας, από όλες τις εταιρίες, που εκπέμπουν από την ευρύτερη περιοχή, κατάλληλου λογισμικού, που θα παρακολουθεί συγχρόνως την εκπομπή όλου του συστήματος των κεραιών στην περιοχή και θα κόβει αυτόματα την ισχύ του σήματος σε περίπτωση, που αθροιστικά θα υπερβαίνει τα όρια της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης
  • και της ανάρτησης στο διαδίκτυο σε συνεχή ροή, καταγραφή και έλεγχο, των αποτελεσμάτων των εκπομπών»

  Επιπροσθέτως όμως καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη μια δέσμη προτάσεων που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να θωρακίσει τη προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου χωρίς ταυτόχρονα να μειώνει τη τεχνολογική επάρκεια του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, ως ακολούθως:
  1. Πύκνωση του δικτύου με χρήση Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) όπως συστήματα μικροκυψελών ή άλλης τεχνολογίας αιχμής που εκπέμπει χαμηλότερα επίπεδα ισχύος σε σχέση με αυτά των κεραιών των μεγαλύτερων σταθμών βάσης που συνήθως εγκαθίστανται στα δώματα των κτιρίων.

  2. Τοποθέτηση των κεραιοσυστημάτων σε χαμηλό ύψος χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο πυλώνων ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ, δίκτυο φωτισμού πόλεων και οδικών αξόνων κλπ

  3. Χρήση των ιστών από πέραν του ενός παρόχου για να αποφευχθεί η διασπορά ιστών σε μικρή έκταση.

  4. Ενοποίηση και θεσμική υποστήριξη των διαφόρων προγραμμάτων (Ερμής, pedion 24 κλπ) 24ωρης καταγραφής της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων σε συγκεκριμένες θέσεις από διάφορες πηγές, όπως κεραίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ κ.λπ., που λειτουργούν σήμερα και διενεργούνται από ερευνητικά τμήματα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ε.Μ.Π, Αριστοτέλειο, Πολυτεχνείο Πάτρας κλπ), και για λογαριασμό των διαφόρων παρόχων.

  5. Σε περίπτωση υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης, που θα εντοπίζει το «on line» σύστημα καταγραφής, να είναι διασυνδεδεμένο με την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή με όποιον άλλο πιστοποιημένο φορέα κριθεί αναγκαίο και να δίνεται εντολή αυτόματης επαναφοράς της ισχύος στα επιτρεπτά όρια ή παύσης λειτουργιάς εκπομπής του κεραιοσυστήματος.

  6. Στη λίστα ευαίσθητων χρήσεων που χρησιμοποιούνται στη μελέτες εκτίμησης ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου για τη συνεργιστική συνεισφορά όλων των πηγών εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ακτίνα 300 μ., να προστεθούν και χώροι στους οποίους παρατηρείται μακροχρόνια παραμονή ατόμων και μάλιστα νεαρής ηλικίας όπως παιδικές χαρές, γήπεδα κλπ.

  7. Αύξηση της απόστασης, που σήμερα είναι 300 μ., που απέχει μια εγκατάσταση κεραίας από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, και για την οποία τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 – 4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης
  Συνημμένα σας στέλνουμε τη σχετική απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και αποτύπωση στο υπόβαθρο της GOOGLEARTH του Σύστηματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) – Κατασκευών Κεραιών, που αφορούν στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

  Ο
  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Συνημμένα, όπως έχουν αποσταλεί και εγγράφως:
  1.Η 3η Απόφαση (2ο Πρακτικό) της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής της Περιφέρειας Αττικής.

  2.Απόδοση σε 8 εικόνες της αποτύπωσης στο GOOGLEARTH του Σύστηματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) – Κατασκευών Κεραιών, που αφορούν στην Περιφέρειας Αττικής.

  Πίνακας Αποδεκτών Προς Ενέργεια

  1.Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
  2.Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  3.Γραφείο Υπουργού Υγείας
  4.Γραφείο Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  5.Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
  6.Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
  7.Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 01:09 | Ντούλας Ευριπίδης

  Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι απαράδεκτο να τοποθετείται κεραία σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από σχολεία , νοσοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς κλπ.Κι αυτό δε διασφαλίζεται.Αλήθεια, θα μετριέται καθημερινά η ακτινοβολούμενη ισχύς για να ξέρουμε ότι είναι μικρότερη των επιτρεπτών ορίων, και πού προβλέπεται να υπάρχει ειδικό καθημερινό δελτίο μέτρησης ώστε να το γνωρίζουμε;
  Η περίπτωση της κεραίας σε απόσταση 40 μέτρων από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών και 50 μέτρων απ΄την Ψυχιατρική Ιδιωτική Κλινική ¨΄Αγιος Γεράσιμος¨ είναι ενδεικτική για το τι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Δε θα έπρεπε εμείς οι πολίτες που υφιστάμεθα την όποια ακτινοβολία της να έχουμε γνώμη για την επιλογή της τοποθέτησής της ; Ούτε ο Δήμος θα έχει γνώμη; Ποιος θα μας αποζημιώσει για την κάθετη πτώση της αξίας των ακινήτων μας εξαιτίας της κεραίας; Ένα είναι βέβαιο: Τα κέρδη των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας θα ανεβαίνουν κι εμείς θα διαμαρτυρόμαστε και θα δηλητηριάζονται οι σχέσεις μας καθημερινά με τους γείτονες που δέχτηκαν να τοποθετήσουν κεραία πάνω στις στέγες των σπιτιών τους, όντας όλοι μας θύματα.
  Κι ενώ απ΄τη μια πλευρά κατηγορούν όσους διαμαρτύρονται για τις κεραίες ότι δαιμονοποιούν την ¨τεχνολογία¨, απ΄την άλλη πλευρά υπάρχουν επιστημονικές ιατρικές ανακοινώσεις και δικαστικές αποφάσεις εναντίον των κεραιών και της ακτινοβολίας που εκπέμπουν και τους κινδύνους που διατρέχει η Δημόσια Υγεία. Επιτέλους ας μάθουμε όλοι ποιους κινδύνους διατρέχουμε απ΄την ύπαρξη κεραιών ή όχι. Κι αυτό είναι χρέος της Πολιτείας που οφείλει να μας ενημερώνει και να αναλάβει και το κόστος. Κι γι΄αυτό ζήτημα το νομοσχέδιο δε λέει τίποτε.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 23:29 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Προτείνω την τροποποίηση των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 16 ως εξής:

  «…7. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων, νοσοκομείων και ξενοδοχείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των εν λόγω κτιρίων απομακρύνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.
  8. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 500 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων, νοσοκομείων και ξενοδοχείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2−4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 (Β΄ 1105) κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού.»

  Στην ουσία προτείνω την πρόσθεση «και ξενοδοχείων» ως χώροι συνάθροισης κοινού επί 24ωρης βάσης και την τροποποίηση της απόστασης σε 500 μέτρα δηλαδή μισό χλμ στην ουσία μιας και σε τέτοια απόσταση μπορούμε να ομιλούμε περί «ασφαλούς» έκθεσης υπό συγκεκριμένη ισχύ εκπομπής.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 22:22 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ δημοτ. σύμβουλος Αμαρουσίου

  Θα πρέπει να απαγορευτεί η εγκατάσταση οποιασδήποτε κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, από παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία μέσης εκπαίδευσης.

  Η μη απαγόρευση της τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων για τις παραπάνω χρήσεις, ουσιαστικά «επιβραβεύει» το νόμο Βορίδη που κατάργησε σχετική διάταξη του προηγούμενου νόμου που προέβλεπε την απαγόρευση της εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση 300 μέτρων από σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 22:09 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣ SV7GBR

  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού τέλους.»
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΣ SV7GBR

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 20:43 | Απόστολος Κατσόγιαννης

  Υπάρχουν μερικοί, οι οποίοι μάλιστα ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ, που πάρα πολύ εύκολα κατηγορούν εμάς τους ανησυχούντες πολίτες ως “τεχνοφοβικούς”. Θα τους παρακαλούσα να σκεφτούν τα εξής:

  1. Γιατί άραγε έχουν τεθεί “όρια” στην έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία; Συνήθως όρια τίθενται όταν υπάρχει ανάγκη προστασίας από κάποιο κίνδυνο. Αν δεν υπάρχει κίνδυνος και δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας τότε γιατί ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ του κόσμου έχουν θέσει όρια;

  2. Γιατί άραγε ο Π.Ο.Υ το 2011 κατέταξε τις Η/Μ ακτινοβολίες στους πιθανώς καρκινογόνους παράγοντες; Με παρόμοιο τρόπο είχε χαρακτηρισθεί κατά το παρελθόν και η χρήση του τσιγάρου ή η χρήση του αμιάντου. Μήπως λοιπόν ο χαρακτηρισμός αυτός όπως και τα όρια τέθηκαν για να εφαρμοσθεί η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ η οποία: α) έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 15 της διακήρυξης του Ρίο (1992). β) Εισήχθη στο κοινοτικό δίκαιο με το άρθρο 130 παρ. 2 της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1992) και επαναλήφθηκε με το άρθρο 174 της συνθήκης του Άμστερνταμ (1997) αλλά και γ) σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδας, θα πρέπει να ισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης απόφασης και συνεπώς θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση της υγείας των πολιτών (ως υπέρτερο αγαθό) σε πιθανό κίνδυνο και στόχος είναι να μειωθεί η επικινδυνότητα;

  3. Γιατί άραγε κάποια κράτη όπως η Ιταλία έχουν κατεβάσει το όριο σε 0,6 V/m και η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί και πάλι αποδοτικά, το ίδιο δε θαυμάσια λειτουργεί και στη Ρωσία, Κίνα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σάλτσμπουργκ, Παρίσι, Καστίλη και άλλες χώρες και πόλεις με πολύ χαμηλότερα όρια από εμάς; Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m.

  4. Όταν υπάρχει ανάγκη προστασίας της ζωής και της υγείας των πολιτών (ειδικά των παιδιών) σοβαρά εσείς απαιτείται να προστατευτεί το δικαίωμά σας να “πιάνει” το κινητό σας δυνατό σήμα παντού γιατί δήθεν στην περίπτωση που δεν “πιάνει” υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος; Έχετε ακούσει ποτέ την φράση “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥ ΑΓΑΘΟΥ”;

  5. Καλά εμείς, χάρη του διαλόγου, ας δεχθούμε πως είμαστε “τεχνοφοβικοί”. Όλοι αυτοί οι επιστήμονες όπως ενδεικτικά π.χ. Λουκάς ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, καθηγητής Ραδιοβιολόγος, Κυτταροβιολόγος Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών επιστημών, Χρήστος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, καθηγητής Βιοχημίας –Μοριακής Βιολογίας Παν/μίου Πάτρας, συνεργάτης-ερευνητής Κέντρου Αστροβιολογίας της NASA, Θεόδωρος ΜΕΤΣΗΣ, Μηχανολ.-Ηλεκτρολόγος-Περιβαλλοντολόγος (δρ.Παν/μίου Μάντσεστερ) και συγγραφέας («Η ακτινοβολία της Τεχνολογίας»), Στυλιανός ΖΗΝΕΛΗΣ, γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος, μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Στέλλα ΚΑΝΝΑ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Χημικός Τοξικολόγος Παν/μίου Λονδίνου, πρόεδρος της Επιτροπής Κύπρου για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Υγείας των Παιδιών, Σύμβουλος της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας και Κ.Θ. ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ, Φυσικός ειδικευμένος στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τ. καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, και συγγραφέας «(Μικροκύματα και Βιολογικές επιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας», «Κινητό Τηλέφωνο και Υγεία» ) είναι άραγε “τεχνοφοβικοί”;

  6. Έχετε ασφαλώς πληροφορηθεί (την επιστημονική βεβαιότητα) πως ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό πληθυσμού της τάξης του 3% (δηλ. περίπου 300.000 άτομα στην πατρίδα μας) ανήκει στην κατηγορία των “ηλεκτρουπερευαίσθητων ατόμων” τα οποία αντιδρούν με σοβαρές επιπτώσεις σε πολύ ασθενή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (της τάξης των 0,2 V/m);

  Σας πληροφορούμε τέλος πως δεν είμαστε οι γραφικοί – τεχνολογικά φοβικοί πολίτες που ζητούν την κατάργηση της κινητής τηλεφωνίας (!!!). Η εποχή μας είναι η εποχή της πληροφορίας, της ψηφιακής σύγκλισης και τεχνολογικής ευμάρειας για όλους. Με μια όμως και μόνη απαίτηση η οποία είναι τεχνολογικά εφικτή: την ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ και αυτό για να γίνει θα πρέπει ΚΑΘΕ ΚΕΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ Η/Μ ακτινοβολία ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ .

  ευχαριστώ – με εκτίμηση σε κάθε γνώμη

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 16:05 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA). Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011. Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου : 11/2011

  Άρθρο 16 :

  Παρ. 4 : Στην παρ. 4 του άρθρου 16 φαίνεται να μην εξαιρούνται οι ραδιοερασιτέχνες από το ετήσιο παράβολο των 220,00 € για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας.
  Οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνών δεν είναι για κερδοσκοπική δραστηριότητα. Οι ραδιοερασιτέχνες έχουν πολλές κεραίες σε μια θέση και πολλές εναλλακτικές θέσεις κεραιών. Το μέτρο αυτό αν δεν εξαιρέσει τους ραδιοερασιτέχνες θα είναι η ταφόπλακα του ραδιοερασιτεχνισμού. Επειδή πιστεύουμε ότι σκοπός του εν λόγω σχεδίου νόμου δεν είναι η εξαφάνιση των αποδεκτών ανθρώπων δραστηριοτήτων, ειδικά αυτών που σκοπώ έχουν την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος που να εξαιρεί τους ραδιοερασιτέχνες από το ετήσιο παράβολο των 220,00 € για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 15:58 | Γ. Τ.

  Παράγραφος 8
  Αφού για τα όρια Η. Μ. Α. ΘΑ φτιάξετε μια επιτροπή στο μέλλον που θα κρίνει τα όρια, δεν κρατιέστε να οικιοποιηθείτε τις αποστάσεις από σχολεία των Λιάπη Βορρίδη κλπ. Αυτοί είχαν βάλει εν τω μεταξύ και τις παιδικές χαρές στις περιοχές που τα όρια «πέφτανε» στο 60%. Κάποιοι προφανώς θέλουν να ξεπεράσουν τη δόξα των Λιάπη – Βορρίδη σήμερα!!!

  Όταν ο παγκόσμιος οργανισμός υγεία λέει ότι η ΗΜΑ είναι πιθανώς καρκινογόνος, δεν περνάει από κανενός το μυαλό ότι πρέπει να προφυλάξουμε τα παιδιά μας;
  Τουλάχιστον μετά τη διαβούλευση δεν θα μπορείτε να λέτε « δεν ξέραμε»!!!

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 15:01 | Πίτσα Κάτσικα

  Άρθρο 16 παρ. 8
  Γράφετε στο νομοσχέδιο:΅Σε περίπτωση εγκατάστασης κεραίας σε μικρότερη απόσταση από 300μ. από σχολεία νηπιαγωγεία γηροκομεία;;;;;
  Είναι δυνατόν; Η αριστερή κυβέρνηση έφερε ένα νομοσχέδιο για να εδραιώσει την ΚΥΑ των προηγουμένων, αυτή που αποκαλούσαμε επαίσχυντη;
  Αντί να γράφετε ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εγκατάσταση σε μικρότερη απόσταση από 500 μέτρα από νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς,παιδικές χαρές, γυμναστήρια, γηροκομεία, εσείς ήρθατε να ηθικοποιήσετε το προηγούμενο νόμο.
  Τι γράφετε σε περίπτωση που…; Επαφίεστε στα κοινωνικά αισθήματα και στην ενσυναίσθηση των εταιριών κινητής τηλεφωνίας;

  Σε περίπτωση εγκατάστασης…
  Η περίπτωση που γίνεται κανόνας…

  Αν είχατε την Πολιτική βούληση (εσείς προσωπικά δεν τσουβαλιάζω άλλους) να προστατεύσετε τους πολίτες αυτής της χώρας που ελπίζει ακόμα, θα είχατε μειώσει τα ΟΡΙΑ και θα είχατε ΜΕΙΩΣΕΙ δραστικά τις ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ φέρετε αυτό το νομοσχέδιο. Θα πάψουν οι πολίτες να συσχετίζουν τα ονόματα των προηγουμένων με το χλευασμό, γιατί πλέον θα θυμούνται τα δικά σας.
  Υπό μία άλλη έννοια : τα στερνά θα τιμήσουν τα πρώτα.!

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 14:24 | ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Κσλησπέρα,

  Τα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας θα πρέπει να μειωθούν πολύ περισσότερο και να εξισωθούν με τα χαμηλότερα και αυστηρότερα που ισχύουν σε χώρες της ΕΕ για λόγους πρόληψης και προστασίας της υγείας του Έλληνα πολίτη στο μέγιστο βαθμό.

  Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν για όλες τις περιπτώσεις χωροταξικοί περιορισμοί προκειμένου να αποφεύγονται και να αποτρέπονται φαινόμενα όπου κεραίες τοποθετούνται σε περιοχές και κτήρια πολύ χαμηλότερα από γειτονικά που διαμένουν άνθρωποι και σε αποστάσεις πολύ μικρές όπως π.χ. 50 έως και 150 μέτρα από αυτά. Με αυτό το τρόπο οι μελέτες (π.χ. ύψος τοποθέτησης) και η επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης των κεραιών θα γίνονται με επιπλέον κριτήρια πέραν αυτή της ακτινοβολίας, που άλλωστε λόγω πολύ υψηλών ορίων ουσιαστικά δεν αποτελούσε θέμα για την επιλογή της εγκατάστασης. Η επιλογή της θέσης και ύψους εγκατάστασης γίνεται σήμερα ουσιαστικά μόνο με οικονομικά κριτήρια (π.χ. φθηνότερο μίσθωμα, ελάχιστο δυνατό ύψος ιστού για μικρό κόστος εγκατάστασης) και κριτήρια ευκολίας εύρεσης θέσης εγκατάστασης, αλλά θέτοντας επιπλέον κριτήρια όπως τα χωροταξικά η επιλογή θα γίνεται και με γνώμονα την την μέγιστοποίηση της ασφάλειας και της ψυχολογικής υγείας των συνανθρώπων μας καθώς υπάρχει τεράστια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ επιβάρυνση των πολιτών που ΖΟΥΝ σε μικρή απόσταση και σε μικρή υψομετρική διαφορά σε σχέση με τις εγκατεστημένες κεραίες.
  Επίσης χωρίς χωρορταξικούς όρους υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η ακτινοβολία στα γειτονικά αυτά κτήρια να αυξηθεί υπέρμετρα για διάφορους λόγους, όπως π.χ μετά από μετατροπή ή αλλαγή ρύθμισης της γωνίας των πομπών, από τοποθέτηση άλλου τύπου πομπού ή από αύξηση της ισχύς εκπομπής αυτών ορισμένες ώρες της ημέρας με ρύθμιση εξ αποστάσεως, κλπ)

  Επίσης σταδιακά θα πρέπει να περιοριστεί και η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκπομπής των κεραιών που είναι τοποθετημένες στον αστικό ιστό στα πρότυπα που ισχύουν π.χ. στην Αυστρία.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 11:34 | Γιώργος Τζιβελόπουλος

  Με την παράγραφο 8 υιοθετείται εκ νέου η νομοθεσία του 2012, με την οποία καταργήθηκε η απαγόρευση τοποθέτησης κεραιών σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων!
  Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό αφού το νομοσχέδιο δεν ασχολείται με τα όρια και τα παραπέμπει για το μέλλον όταν θα δημιουργηθεί σχετική επιτροπή.
  Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα «χαμηλά» όρια που υιοθετεί ο νομοθέτης 60% των ανωτάτων ορίων, είναι τα 6.000.000 μW/m2 την στιγμή που μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο δεν επιτρέπονται εκπομπές μεγαλύτερες από 100 μW/m2 συνολικά, για χώρους εργασίας!
  Να απαγορευτούν οι κεραίες κινητής σε απόσταση 500 μέτρων από σχολεία.
  Είναι σίγουρα ανήθικο να επιτρέπονται οι κεραίες δίπλα στις ευπαθείς ομάδες (σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές κλπ), ασχέτως εάν με τον παρόντα νόμο θα είναι νόμιμες.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 08:07 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

  Το θέμα της νομιμότητας των σταθμών βάσης και οι επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής τους ακτινοβολίας στην δημόσια υγεία έχει αναλυθεί διεξοδικά στην Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη [ΣτΠ] το 2003, αλλά και στις μεταγενέστερες παρεμβάσεις του προς τη διοίκηση.Στην κατεύθυνση των προτάσεων του ΣτΠ βρίσκονται πολλές δικαστικές αποφάσεις πολιτικών & διοικητικών δικαστηρίων αλλά και του ΣτΕ. Τον Αύγουστο του 2016 δόθηκε επιστημονική, εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση, με συγκεκριμένες προτάσεις, στο τότε Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων από ειδικούς επιστήμονες και σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Συνάγεται δηλαδή ότι υπάρχει η απαιτούμενη γνώση και οι προτάσεις για άμεση λήψη μέτρων.Με βάση τα παραπάνω αλλά και την διεθνή πλέον γνώση απαιτείται, για παράδειγμα, άμεσα η δραστική μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης, η θέσπιση αποστάσεων ασφαλείας από κατοικημένες περιοχές και ευαίσθητους πληθυσμούς [ως «buffer zones»] αλλά και μια ουσιαστική διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και όχι ΠΠΔ [αντισυνταγμαικές σύμφωνα με ΣτΕ.Η προσπάθεια για μαζική «νομιμοποίηση» των αυθαίρετων κεραιών που έχουν τοποθετηθεί με ευθύνη των εταιριών δεν έχει αποδώσει παρά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, αναπαράγοντας τα προβλήματα, ενθαρρύνοντας τη συνέχιση της αυθαίρετης τοποθέτησης και την μη προστασία της δημόσιας υγείας.Απαιτείται αλλαγή αντιμετώπισης του θέματος στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

  https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.erga_diktia.30342

  https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.erga_diktia.30089
  https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.hlektromagnitika_pedia.140877

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 16:27 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ———————————————————————
  ΘΕΜΑ: Δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εγκατάσταση κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας.

  ΣΧΕΤΙΚΟ: Η 3η Απόφαση (2ο Πρακτικό) Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Αττικής.

  Η Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και του Μητροπολιτικού ρόλου της, έχοντας σαν γνώμονα τη προστασία του κοινωνικού συνόλου και σε συνάρτηση με το πλήθος διαμαρτυριών που δέχεται, είτε απευθείας από πολίτες είτε μέσω άλλων υπηρεσιών, έχει κινητοποιηθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις επιπτώσεις από την άναρχη λειτουργία των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλαίσια της γνωμοδότησης επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, ακολουθώντας πάγια τακτική στις αποφάσεις του, επισημαίνει τα κάτωθι:
  «Στο πλαίσιο :
  • της δημιουργίας παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος
  • της άμεσης παρακολούθησης των εκπομπών
  • της εξασφάλισης των ελάχιστων ορίων εκπομπών
  • της τήρησης των ορίων ασφάλειας για κάθε συχνότητα λειτουργίας αθροιστικά σε επίπεδο Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
  • της εκτίμησης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου να είναι κάτω από το πάγιο υπόβαθρο της περιοχής αθροιστικά σε επίπεδο Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.
  Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα:
  • της δημιουργίας, από όλες τις εταιρίες, που εκπέμπουν από την ευρύτερη περιοχή, κατάλληλου λογισμικού, που θα παρακολουθεί συγχρόνως την εκπομπή όλου του συστήματος των κεραιών στην περιοχή και θα κόβει αυτόματα την ισχύ του σήματος σε περίπτωση, που αθροιστικά θα υπερβαίνει τα όρια της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης
  • και της ανάρτησης στο διαδίκτυο σε συνεχή ροή, καταγραφή και έλεγχο, των αποτελεσμάτων των εκπομπών»

  Επιπροσθέτως όμως καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη μια δέσμη προτάσεων που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να θωρακίσει τη προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου χωρίς ταυτόχρονα να μειώνει τη τεχνολογική επάρκεια του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, ως ακολούθως:

  1. Πύκνωση του δικτύου με χρήση Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) όπως συστήματα μικροκυψελών ή άλλης τεχνολογίας αιχμής που εκπέμπει χαμηλότερα επίπεδα ισχύος σε σχέση με αυτά των κεραιών των μεγαλύτερων σταθμών βάσης που συνήθως εγκαθίστανται στα δώματα των κτιρίων.

  2. Τοποθέτηση των κεραιοσυστημάτων σε χαμηλό ύψος χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο πυλώνων ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ, δίκτυο φωτισμού πόλεων και οδικών αξόνων κλπ

  3. Χρήση των ιστών από πέραν του ενός παρόχου για να αποφευχθεί η διασπορά ιστών σε μικρή έκταση.

  4. Ενοποίηση και θεσμική υποστήριξη των διαφόρων προγραμμάτων (Ερμής, pedion 24 κλπ) 24ωρης καταγραφής της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων σε συγκεκριμένες θέσεις από διάφορες πηγές, όπως κεραίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ κ.λπ., που λειτουργούν σήμερα και διενεργούνται από ερευνητικά τμήματα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ε.Μ.Π, Αριστοτέλειο, Πολυτεχνείο Πάτρας κλπ), και για λογαριασμό των διαφόρων παρόχων.

  5. Σε περίπτωση υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης, που θα εντοπίζει το «on line» σύστημα καταγραφής, να είναι διασυνδεδεμένο με την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή με όποιον άλλο πιστοποιημένο φορέα κριθεί αναγκαίο και να δίνεται εντολή αυτόματης επαναφοράς της ισχύος στα επιτρεπτά όρια ή παύσης λειτουργίας εκπομπής του κεραιοσυστήματος.

  6. Στη λίστα ευαίσθητων χρήσεων που χρησιμοποιούνται στη μελέτες εκτίμησης ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου για τη συνεργιστική συνεισφορά όλων των πηγών εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ακτίνα 300 μ., να προστεθούν και χώροι στους οποίους παρατηρείται μακροχρόνια παραμονή ατόμων και μάλιστα νεαρής ηλικίας όπως παιδικές χαρές, γήπεδα κλπ.

  7. Αύξηση της απόστασης, που σήμερα είναι 300 μ., που απέχει μια εγκατάσταση κεραίας από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, και για την οποία τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 – 4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης

  ———————————————————————
  Τα ανωτέρω (Αρ. Πρωτ.: 181713/21/ 09/2018 έγγραφο αρμόδιου ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) και τα Συνημμένα τους (που περιλαμβάνουν τη σχετική απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και αποτύπωση στο υπόβαθρο της GOOGLEARTH του Σύστηματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) – Κατασκευών Κεραιών, που αφορούν στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), έχουν ήδη αποσταλεί στους παρακάτω αποδέκτες:

  1. Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
  2. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  3. Γραφείο Υπουργού Υγείας
  4. Γραφείο Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  5. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
  6. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
  7. Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 14:41 | Απόστολος Κατσόγιαννης

  Υπάρχουν μερικοί, οι οποίοι μάλιστα ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ, που πάρα πολύ εύκολα κατηγορούν εμάς τους ανησυχούντες πολίτες ως “τεχνοφοβικούς”. Θα τους παρακαλούσα να σκεφτούν τα εξής:

  1. Γιατί άραγε έχουν τεθεί “όρια” στην έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία; Συνήθως όρια τίθονται όταν υπάρχει ανάγκη προστασίας από κάποιο κίνδυνο. Αν δεν υπάρχει κίνδυνος και δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας τότε γιατί ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ του κόσμου έχουν θέσει όρια;

  2. Γιατί άραγε ο Π.Ο.Υ το 2011 κατέταξε τις Η/Μ ακτινοβολίες στους ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ; Με παρόμοιο τρόπο έχει χαρακτηρισθεί κατά το παρελθόν και η χρήση του τσιγάρου ή η χρήση του αμιάντου. Μήπως λοιπόν ο χαρακτηρισμός αυτός όπως και τα όρια τέθηκαν για να εφαρμοσθεί η Αρχή της Προφύλαξης η οποία: α) έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 15 της διακήρυξης του Ρίο (1992). β) Εισήχθη στο κοινοτικό δίκαιο με το άρθρο 130 παρ. 2 της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1992) και επαναλήφθηκε με το άρθρο 174 της συνθήκης του Άμστερνταμ (1997) αλλά και γ) σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδας, θα πρέπει να ισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης απόφασης και συνεπώς θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση της υγείας των πολιτών (ως υπέρτερο αγαθό) σε πιθανό κίνδυνο και στόχος είναι να μειωθεί η επικινδυνότητα;

  3. Γιατί άραγε κάποια κράτη όπως η Ιταλία έχουν κατεβάσει το όριο σε 0,6 V/m και η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί και πάλι αποδοτικά, το ίδιο δε θαυμάσια λειτουργεί και στη Ρωσία, Κίνα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σάλτσμπουργκ, Παρίσι, Καστίλη και άλλες χώρες και πόλεις με πολύ χαμηλότερα όρια από εμάς. Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m.

  4. Όταν υπάρχει ανάγκη προστασίας της ζωής και της υγείας των πολιτών (ειδικά των παιδιών) σοβαρά εσείς απαιτείται να προστατευτεί το δικαίωμά σας να “πιάνει” το κινητό σας δυνατό σήμα παντού γιατί δήθεν στην περίπτωση που δεν “πιάνει” υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος; Έχετε ακούσει ποτέ την φράση “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥ ΑΓΑΘΟΥ”;

  5. Καλά εμείς, χάρη του διαλόγου, ας δεχθούμε πως είμαστε “τεχνοφοβικοί”. Όλοι αυτοί οι επιστήμονες όπως π.χ. Λουκάς ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, καθηγητής Ραδιοβιολόγος, Κυτταροβιολόγος Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών επιστημών, Χρήστος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, καθηγητής Βιοχημίας –Μοριακής Βιολογίας Παν/μίου Πάτρας, συνεργάτης-ερευνητής Κέντρου Αστροβιολογίας της NASA, Θεόδωρος ΜΕΤΣΗΣ, Μηχανολ.-Ηλεκτρολόγος-Περιβαλλοντολόγος (δρ.Παν/μίου Μάντσεστερ) και συγγραφέας («Η ακτινοβολία της Τεχνολογίας»), Στυλιανός ΖΗΝΕΛΗΣ, γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος, μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Στέλλα ΚΑΝΝΑ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Χημικός Τοξικολόγος Παν/μίου Λονδίνου, πρόεδρος της Επιτροπής Κύπρου για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Υγείας των Παιδιών, Σύμβουλος της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας και Κ.Θ. ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ, Φυσικός ειδικευμένος στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τ. καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, και συγγραφέας «(Μικροκύματα και Βιολογικές επιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας», «Κινητό Τηλέφωνο και Υγεία» ) είναι άραγε “τεχνοφοβικοί” ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΝΩ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ;

  6. Έχετε πληροφορηθεί την επιστημονική βεβαιότητα πως ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό πληθυσμού της τάξης του 3% (δηλ. περίπου 300.000 άτομα στην πατρίδα μας) ανήκει στην κατηγορία των “ηλεκτρουπερευαίσθητων ατόμων” τα οποία αντιδρούν με σοβαρές επιπτώσεις σε πολύ ασθενή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (της τάξης των 0,2 V/m);

  Σας πληροφορούμε τέλος πως δεν είμαστε οι γραφικοί – τεχνολογικά φοβικοί πολίτες που ζητούν την κατάργηση της κινητής τηλεφωνίας (!!!). Η εποχή μας είναι η εποχή της πληροφορίας, της ψηφιακής σύγκλισης και τεχνολογικής ευμάρειας για όλους. Με μια όμως και μόνη απαίτηση η οποία είναι τεχνολογικά εφικτή: την ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ.

  ευχαριστώ – με εκτίμηση στην άποψη όλων

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 13:29 | Προς : Καρυστιανού Ευαγγελία

  Κυρία μου,

  εμμένετε παραδόξως στο κόπυ – πάστε, το οποίο ουδέν παράγει. Και αυτό διότι εκ του Νόμου, αρμόδιοι είναι η Ε.Ε.Α.Ε. και δευτερευόντως η Ε.Ε.Τ.Τ. και όχι εσείς.
  Περαιτέρω, η απλή διεργασία του κόπυ – πάστε, σας στερεί τη δυνατότητα της επιστημονικής αναδιφήσεως. Διαβάστε τι (αντι)γράφετε :

  Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας (αλλά και των ασύρματων τηλεφώνων και μόντεμ) έχουν ψηφιακή διαμόρφωση, ενώ αυτά των ραδιοτηλεοπτικών κεραιών αναλογική διαμόρφωση (εξαίρεση οι νέες κεραίες ψηφιακής TV).

  Κυρία μου,

  καμία κεραία δεν είναι ψηφιακή ή αναλογική. Ψηφιακή ή αναλογική είναι η εκπομπή και όχι το μέσον (κεραία).

  Μην αναπαράγετε ότι βρίσκετε ακρίτως στο διαδίκτυο, προκειμένου να στοιχειοθετήσετε απόψεις, για τις οποίες δεν έχετε τη στοιχειώδη τεχνογνωσία, άλλως (τουλάχιστον) ελέγξτε το και διασταυρώστε το.

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 13:07 | Βάρδας Γεώργιος SV9CAG

  Αγαπητοί σχολιοαναγνώστες

  Θέλω να πιστεύω ότι η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου δε θα ισχύει για τους ραδιοερασιτέχνες, θα είναι η καταδίκη των συλλόγων των ραδιοερασιτεχνών οι οποίοι δεν έχουν έσοδα πέρα των συνδρομών των μελών τους και καλούνται να πληρώσουν ένα υπερβολικά μεγάλο ποσόν το οποίο δεν έχουν, φανταστείτε ένα σύλλογο με 30 αναμεταδότες, επαναλήπτες ή ραδιοφάρους….. θα πρέπει να πληρώνει 6600 ευρώ το χρόνο μόνο στα παράβολα ….. το μόνο που θα χρειασθεί αυτός ο σύλλογος είναι μια καλή αποθήκη να μαζέψει τα μηχανήματα και τις κεραίες του. Αντίο εθελοντισμός, αντίο έκτακτες ανάγκες αντίο ομάδες πολιτικής προστασίας, πάω για μετεκπαίδευση στους ΝΑΒΑΧΟ θα κάνω το ντοκτορά μου στα σήματα καπνού.

  Και μια σημείωση για τους φίλους που θέλουν τις κεραίες, κυρίως της κινητής τηλεφωνίας, σε απόσταση 500 μέτρων από το αυτί τους.
  Συμφωνώ μαζί σας, εγώ θα ήθελα να είναι 10 χιλιόμετρα μακρυά αλλά δεν θα μπορώ να ακούσω τίποτα αν στείλω και το τηλέφωνο μου 500 μέτρα μακρυά…. βλέπετε ακτινοβολία δεν εκπέμπουν μόνο οι κεραίες της κινητής αλλά και τα τηλέφωνα και όσο ποιο μακρυά είναι οι κεραίες της κινητής τόσο ποιο πολλή ακτινοβολία εκπέμπει το τηλέφωνο. Και το τηλέφωνο να ξέρετε είναι δίπλα στο αφτί σας…. βρείτε λοιπόν τη χρυσή τομή γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ τα παιδιά σας χωρίς τηλέφωνο, άλλωστε εσείς δεν του το τάξατε αν είναι καλοί μαθητές;
  Τις προτάσεις σας λοιπόν να τις κάνετε μόνοι σας, εγώ δεν σας προτείνω τίποτα γιατί είμαι ο κακός της ταινίας.

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 13:10 | Παρασκευή Διαμαντοπούλου

  Αναφερομαι στην περιπτωση αρθ 16 παρ 4 .

  αιτιολογία
  Η προστασία του κοινού από ακτινοβολίες πρέπει να γινει σε καθε τι που εκπέμπει διπλα στο σώμα μας και αυτος ο παραγοντας εγγυτητας και εντασης πεδιου δεν ειναι ξεκαθαρο στους υπολογισμους του νομοθετηματος πλην ενος αρθρου . Ομως με βαση την SAR θα πρεπει να εκτιμηθει και ο χρονικός συντελεστης επιβάρυνσης. Παρακαλώ να γίνει με επιστημονικό υπολογισμό στη βάση των επιτρεπόμενων ισχιών εκπομπής σε συναρτηση με τα δεδομένα χρόνου εκπομπής και αποστασης απο τις πηγες (κεραίες) . Περαιτέρω και με μειωση των επιτρεπομένων ισχυών ωστε να γινει εφικτη η συνεχεια της ενασχόλησης με το χόμπυ των ραδιοερασιτεχνων χωρις απαγορευσεις στην εγκατασταση κεραιων στις οικοδομές και χωρίς τελη . Με αυτό, υποστηρίζω και αιτούμαι να γίνει αποδεκτό (εφ’ όσον η νομοπαρασκευαστική επιτροπή λάβει επιστημονική γνώμη για την μεση ισυ εκπομπης σε διαμορφώσεις SSB και CW που συνηθιζουν να εκπέμπουν οι Ραδιοερασιτεχνες και που ειναι χρονικά πολύ μικρές, (αυτο οι νομοπαρασκευαστες δεν μπορουν να το κατανοήσουν και γι αυτο καλό θα είναι να τους εξηγηξθεί . Επίσηξς να λαβεται υπ όψιν ότι ακόμα και ο πιό δραστήριος Ραδιοερασιτέχνης κάνει ετησίως μερικές ώρες εκπομπής με ενεργή ακτινοβολούμενη ισχή σχετικά μικρότερη απο αυτήν του κινητού τουμ ως προς το αποτέλεσμα της ενεργούς ακτινοβολίας ΛΟΓΩ της απόστασης απο την πηγή και ως προς την ακτινοβολούμενη ενέργεια της υψηλότερης συχνότητας της κινητης τηλεφωνίας. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ. Αντίθετα η ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση των οικιακού περιβάλλοντος απο ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες ειναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ μεγαλύτερη εντός των οικιών απο τα κινητά τηλέφωνα και τους σταθμούς wifi routers και από άλλες πηγές με WIFI κ.ά, που σε ποσοστό 98% των νοικοκυριών, υπάρχουν εντός των περισσότερων οικιών. Οι Ραδιοερασιτεχνικές κεραίες που βρισκονται ετος οικιας ή διαμερισματος στα δωματα, δεν εκπέμπουν διαρκώς, αλλά χρονικά μόνον ελάχιστα. Δεν είναι δίπλα στο αυτί του ανθρώπου αλλά σε ασφαλή απόσταση. Μια έρευνα πανεπιστημίου εύκολα θα μπορούσε να αποδείξει τον ισχυρισμό μου αυτόν. Η σωρευτική επιβάρυνση απο τις συνηθισμένες πηγές (κινητα και wifi) είναι πολύ μεγαλύτερη σωρευτικά ως επιβαρυντικός παράγοντας ακτινοβολίας (μη ιονίζουσας), ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης απο τις αντίστοιχη που προκαλείται από τις Ραδιοερασιτεχνικές κεραίες, οι οποίες και λόγω του χρόνου εκπομπής και και λόγω της απόστασης επιβαρύνουν αμελητέα τον πληθυσμό. Με βάση αυτό το επιστημονικά δυνάμενο να αποδειχθεί γεγωνός, το οποίο σας καλούμε να διαπιστώσετε με κάθε νόμιμο και επιστημονικό τρόπο ζητούμε να χαρακτηρισθουν οι κεραίες των Ραδιοερασιτεχνών ως χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης εφόσον ληφθή υπ όψιν ο παράγοντας της χρονικής επιβάρυνσης, σε συνάρτηση με την απόσταση από την πηγή . Κατα συνέπεια, θα πρέπει να εξομοιωθούν οι κεραίες των ραδιοερασιτεχνών, με τις Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης και ως εκ τούτου να επιτραπούν ελεύθερα και εκ του νόμου και στα δώματα των οικοδομών που ειναι οικοδομημένες σύμφωνα με τον νόμο 3741/1929. Περαιταίρω ζητείται η διαμορφωση της εν γενει νομοθεσίας με σκοπό τον χαρκτηρισμό των κεραιών αυτών ως χαμηλής ηλεκτρομαγνικής οχλησης και να εξαιρεθουν απο το αρθρο 16 παρ 4 εδαφιο α.
  συνοψίζοντας
  Οι κεραίες των Ραδιοερασιτεχνων να οριστουν ως μικρής ηλεκτρομαγνητικης όχλησης και να ειναι πλήρως ελεύθερες στα δώματα των οικοδομών μη εμποδίζοντας την συγχρηση κοινοχρήστων από τους λοιπούς ένοικους .
  Να εισελθουν στην παραγραφο 2 του αρθρου περι ελάχιστης Η/Μ οχλησης με τις ιδιες λοιπές εξαιρέσεις που αρμοζουν στο αρθρο 1 περι δ,
  και να μην επιβαλλονται τελη.
  Να γινει σεβαστη η προηγουμενη νομοθεσια για τους Ραδιοερασιτεχνες .
  Οι ραδιοερασιτεχνες σε βαθος χρόνου εχουν αποδείξει οτι μετειχαν ως αρωγοί σε φυσικές καταστροφές μαζι με την πολιτική προστασία διεθνώς, σε φυλαξη δασων, σε εκπαιδευσεις παιδιων και λοιπού πληθυσμού, επικοινωνιες σχολείων με δορυφόρους , σε συνδεσης προσκόπων με πρόσκοπους σε ολο τον κόσμο και άλλες κοινωνικά οφέλιμες συνεργασίες.
  Σας ευχαριστω

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 12:39 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ

  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αιτούμαι πρόσθεση τμηματος στην παρ. 4 ήτοι να προστεθεί το 2ο εδαφιο οπως περιγραφεται παρακάτω : ..<> …
  ήτοι :

  4. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτημένων ή εγκατεστημένων κεραιών προκαταβάλλουν στην ΕΕΑΕ ετήσιο τέλος ύψους διακοσίων είκοσι (220) ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας. Απο την καταβολή τέλους εξαιρούνται οι κεραίες της Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού, μετά από γνώμη της ΕΕΑΕ, καθορίζονται όλα τα σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του τέλους θέματα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων της παραγράφου 2, καθώς και τα έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) του άρθρου 16 του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να καθοριστεί το μέρος των εσόδων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή και διατίθενται από την ΕΕΑΕ στους δήμους ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την κάλυψη πάσης φύσεως εξόδων τους σχετικών με τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

  αιτιολογία
  Με βαση τα παραπάνω ήτοι: Η ατέλεια των κεραιών των ραδιοερασιτεχνών ζητείται α) επειδή δεν πρέπει η ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία, να μην εξομοιώνεται με τις εμπορικές επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας που παράγουν κέρδος, β) επειδή έχουν χαρακτήρα ερευνητικό και μεταβάλονται διαρκώς θα υπήρχε ανάγκη διαρκών ελέγχων και οι έλεγχοι θα καθιστούσαν μη εφικτές τις διαρκείς μετατροπές και πειραματισμούς, που ούτως η άλλως προβλέπονται απο προγενέστερους νόμους . γ) αλλαγή αυτών των νόμων δεν θα μπορούσε να γίνει, διότι αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του Ραδιοερασιτεχνισμού ρυζικά. Υπενθυμίζω οτι είναι διεθνής και ισχύει σε ολες τις χώρες της Ε.Ε. ο ίδιος ερευνητικός και πειραματικός χαρακτήρας. δ) Η επιβολή τέλους δεν συνάδει με την κοινωνική εθελοντική παροχή του Ραδιοερασιτέχνη σε περιστάσεις εκτάκτων αναγκών . ε) Το τέλος αυτό ειναι απαράδεκτο για κεραίες χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης που ειναι οι Ραδιοερασιτεχνικη Υπηρεσία λόγου της μη διαρκους ακτινοβολίας αυτων οπως συμβαίνει με τις κεραίες κινητης τηελφωνίας και των Ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Θα πρέπει λοιπον να καταταχθούν οι ραδιοερασιτεχνικες κεραίες στις κεραίες μικρής ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης και κατα συνεπεια να μην επιβάλεται το τέλος της παραγράφου 4 του αρθ 16 του παρόντος τροποποιούμενου οπως προτείνεται είτε εντασώμενες οι κεραίες στον χαρακτηρισμό αναλλογου αρρθου για τηις κεραιες μικρης Η/Μ επιβάρυνσης λόγω κυριώς του περιορισμένου χρόνου εκπομπής .
  ευχαριστώ

 • 28 Οκτωβρίου 2018, 18:26 | Προς την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Η/Μ/ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

  Αυτά που γράφετε είναι Γ=Ε-Λ-Ο-Ι-Ο-Τ-Η-Τ-Ε-Σ! Να γιατί:
  Α. Η «τοπική αυτοδιοίκηση» ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΛΟΓΟ στο που, πως και πότε θα εγκατασταθεί μια οποιαδήποτε κεραία οπουδήποτε. Το ζήτημα αυτό είναι αμιγώς τεχνικό και αφορά ΑΠΟΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ τεχνικούς που καλούνται να επιλύσουν ζητήματα χωροθέτησης ώστε να υπάρξει επαρκής κάλυψη σήματος ΠΑΝΤΟΥ και όχι μόνο σε ορισμένα μέρη, επειδή έτσι βολεύει σε κάποιους ημιμαθείς ή αμαθείς. Η «τοπική αυτοδιοίκηση» βεβαίως-βεβαίως θα επιθυμούσε διακαώς να έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα αυτά, διότι απλούστατα θέλει ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΧΑΡΑΤΣΙ σε κάθε εγκατάσταση κεραίας, ώστε να μπορεί να επιδίδεται ανεμπόδιστα στις αγαπημένες της ψηφοθηρικές ασχολίες: Την κατασκευή σιντριβανιών και την διεξαγωγή «τσιφτετελο-πανηγυριών». Ε, λοιπόν NO PASSARAN .
  Β. Για τους παραπάνω λόγους ΟΧΙ δεν πρέπει να δώσει.
  Γ. «Εγώ δεν θέλω την κεραία απέναντι μου, διότι φοβάμαι ότι θα μεταλλαχθεί το DNA μου και θα βγάλω κέρατα». Εγώ όμως ΑΠΑΙΤΩ να υπάρχει η κεραία αυτή απέναντι σου (και απέναντί μου) διότι ΑΠΑΙΤΩ να έχω σήμα στο κινητό μου ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμα και μέσα στο ασανσέρ, ακόμα και στο υπόγειο του σπιτιού μου, ώστε να μπορώ σε μια δεδομένη στιγμή να σώσω την ζωή μου, την σωματική μου ακεραιότητα και την περιουσία μου, διότι ΠΛΗΡΩΝΩΝΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ. Η δε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ από την σύμβασή που έχει υπογράψει με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ να μου παρέχει αυτό το σήμα. Αν τώρα όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να μπει μια κεραία στον… στην κρεβατοκάμαρά σου, τότε ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΣΟΥ!
  Δ. ΣΩΣΤΑ τις τοποθετεί εκεί. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ότι οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο βλαπτικές. Από την έλευση στον σύγχρονο πολιτισμό μας των ακτινοβολιών αυτών (ουσιαστικά από την εφεύρεση του ηλεκτρικού λαμπτήρα και εντεύθεν) το προσδόκιμα επιβίωσης του Ανθρώπου ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΙΩΘΗΚΕ. Το δε κινητό τηλέφωνο δεν είναι τίποτα άλλο από ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ. Αν εξαιρέσεις τις έγχρωμες απτικές οθόνες, την δυνατότητα πολυδιεργασιών, την αναπαραγωγή μουσικής και τόσα άλλα που ουσιαστικά τα μετατρέπουν σε επιπαλάμιους υπολογιστές, Η ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ. Το κινητό σας τηλέφωνο και ο ασύρματος των αστυνομικών ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΛΦΙΑ. Ο ασύρματος λοιπόν εφευρέθηκε το …1894 από τον Γκιγιέμο Μαρκόνι (κατά πολλούς ο Νίκολα Τέσλα ήταν αυτός που πρώτος έκανε έρευνες στον τομέα). Από τότε μέχρι σήμερα ΠΟΙΟΝ ακριβώς έβλαψαν οι «ακτινοβολίες»; Αυτά που διαβάζετε και ακούτε από δήθεν «ειδικούς» και επαΐοντες (ΔΕΝ είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο…) οι οποίοι μάλιστα ενίοτε ενδύονται και τον μανδύα του «καθηγητού», δεν είναι τίποτα άλλο από φληναφήματα και πομφόλυγες που μόνο σκοπό έχουν την προώθηση ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (χρήματα για «έρευνες», ή συμμετοχή σε επιτροπές «εγκρίσεως» εγκαταστάσεων κεραιών επ’ αμοιβή και ο νοών νοείτο). ΜΗΝ προσπαθείτε λοιπόν να δώσετε όνομα στις φοβίες σας. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ. Η λάμπα φθορισμού της κουζίνας σας εκπέμπει πολύ περισσότερη «ακτινοβολία» από την κεραία απέναντί σας, η οποία ΕΠΙΣΗΣ είναι κεραία ασυρμάτου και εκπέμπει περίπου όσα δέκα κινητά τηλέφωνα μαζί.
  Ε. ΔΕΝ πρέπει να ορίζει. Το παιδί μου θέλω να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου όποτε χρειαστεί και εγώ με το παιδί μου. ΤΕΛΟΣ.
  ΣΤ. Εδώ πρέπει να κάνουμε ένα «μικρό μαθηματάκι». Για ποιο λόγο λέτε να χρειάζεται να υπάρχουν τόσες κεραίες μέσα στον αστικό ιστό; Ιδού γιατί:
  Το ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας ονομάζεται «κυψελωτό σύστημα». Κάθε κεραία έείναι ένα «κελί» μέσα σε μια νοητή «κυψέλη» κάλυψη της επικράτειας, διαχειρίζεται συγκεκριμένες συχνότητες, διαφορετικές από την γειτονική της και έχει ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ εμβέλεια. Δύο είναι λοιπόν οι λόγοι για την πολυδιασπορά των κεραιών. 1
  1) Το φαινόμενο του κλωβού Φαραντέυ. Όταν καλύψω έναν πομπό με μεταλλικό πλέγμα (ή στην περίπτωσή μας με οπλισμένο σκυρόδεμα) το σήμα καταπνίγεται. Να λοιπόν γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε να «πιάσουμε σήμα» μέσα στο ασανσέρ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν πολλές κεραίες ώστε ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ.
  2) Ο διαμοιρασμός των συχνοτήτων. Οι συχνότητες στις οποίες λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία είναι 900 MHz για την Vodafone και την Wind και 1800 Mhz για την Cosmote. Μέσα σε αυτές τις συχνότητες πρέπει να «χωρέσουν» πάνω από 15.000.000 συνδρομητές (αν συνυπολογίσουμε τα δύο κινητά του καθενός μας και τους επισκέπτες της χώρας). Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Διαμοιράζοντας τις ΙΔΙΕΣ συχνότητες. Μόλις ανοίξεις το κινητό σου η κεραία απέναντι σου δίνει ΔΥΟ συχνότητες, μια για να μιλήσεις και μια για να ακούσεις. ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ακριβώς συχνότητες μπορεί να δώσει και κάποια άλλη κεραία σε κάποιο άλλο μέρος της πόλης. Κάθε φορά που μετακινείσαι με το κινητό σου από σημείο σε σημείο και μεταπίπτεις στην «δικαιοδοσία» μιας άλλης κεραίας, οι συχνότητες αυτές αλλάζουν χωρίς εσύ να αντιληφθείς το παραμικρό. Πού χρησιμεύει αυτό; Περισσότεροι συνδρομητές μπορούν να επικοινωνούν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ. Και γιατί είναι τόσο χρήσιμο αυτό; Θυμηθείτε τον σεισμό της Αθήνας το 1999 όπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους και είχαν την απαίτηση (οι θρασύτατοι…) να επικοινωνήσουν. Έλα όμως που η κυρία Κατίνα απέναντι έκανε δικαστήριο για να «ξηλώσει» την κεραία απέναντι της διότι νόμιζε ότι της ξαναήλθε η περίοδος στα 68 της εξαιτίας των ακτινοβολιών. Ήταν επόμενο λοιπόν τότε να καταρρεύσει τότε το σύστημα εξαιτίας της έλλειψης κεραιών. Σήμερα οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για να αντιπαρέλθουν το πρόβλημα του ελλειμματικού αριθμού των κεραιών, έχουν μεταξύ τους περιαγωγή. Αν είσαι λοιπόν συνδρομητής της Vodafone μπορεί η κεραία που σε εξυπηρετεί απέναντί σου να είναι της Cosmote. Γεγονός είναι πάντως ότι για να λειτουργεί επαρκώς το κεραιοσύστημα πρέπει να υπάρχει από μια κεραία ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ. Δυστυχώς όμως εξαιτίας των αντιδράσεών σας το ενοίκιο κάθε τέτοιας κεραίας φθάνει τα 1500€ τον μήνα, κόστος που το επωμιζόμαστε ΟΛΟΙ.
  Αλλά για όλους εσάς που φοβάστε τις δήθεν «ακτινοβολίες» θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και ένας τρίτος λόγος που πρέπει να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες κεραίες : Το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει μεταβαλλόμενη ισχύ μέχρι 2 WATT. Τι σημαίνει αυτό; Όταν η κεραία έχει εγγύτητα και το σήμα είναι στο 5 (πέντε γραμμές δηλαδή) η ισχύς του είναι κάποια milliwatt (χιλιοστά του Watt!). Δεν χρειάζεται να εκπέμπει περισσότερο. Αντιστοίχως και η κεραία κινητής τηλεφωνίας εκπέμπει ελάχιστα διότι χρειάζεται να καλύψει μια μικρή περιοχή. Αντιστοίχως αν ΔΕΝ υπάρχουν πολλές κεραίες , τότε το κινητό σας προσπαθώντας να βρει κοντινή κεραία (έχοντας σήμα 2 μπάρες ή και λιγότερο) ΑΥΞΑΝΕΙ την ισχύ του στο μέγιστο (καταναλώνοντας επιπροσθέτως και μπαταρία…) . Η δε κεραία επίσης πρέπει να αυξάνει την ισχύ της διότι τώρα έχει να καλύψει μεγαλύτερη περιοχή. Όσο πιο πολλές κεραίες λοιπόν, τόσο λιγότερη η ισχύς των κινητών και των κεραιών και όσο λιγότερες οι κεραίες, τόσο μεγαλύτερη η ισχύς (άρα και οι «καταραμένες ακτινοβολίες» που τόσο φοβάστε όλοι εσείς.
  Συνεπακόλουθα και επειδή το ακούμε αυτό συχνά από αδαείς, ΔΕΝ μπορεί να μπει μια κεντρική κεραία στο παρακείμενο βουνό. Τα κινητά μας ΔΕΝ είναι ραδιοφωνάκια (ειρήσθω εν παρόδω ότι και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση βασίζονται επίσης στην τεχνολογία ασυρμάτου) και πρέπει να εκπέμπουν κιόλας και μάλιστα σε διαφορετικές κάθε φορά συχνότητες.

  Ζ. Αυτό είναι θέμα πολυδιασποράς των κεραιών στα πρότυπα που εξηγήθηκε (ελπίζω…) ανωτέρω και ΟΧΙ γενικής ρύθμισης του Κράτους.
  Η. Σωστά απλοποιεί την διαδικασία. Στην Ευρώπη η έγκριση εγκατάστασης μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας παίρνει λιγότερο από τρεις μήνες. Εδώ εξαιτίας των γελοιωδών αντιδράσεων ορισμένων δεν φτάνουν ούτε τρία χρόνια. ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, είτε αυτό αρέσει σε μερικούς είτε όχι. Υπήρξαν περιπτώσεις κατοίκων που αφού αποδύθηκαν σε πολυέξοδους δικαστικούς αγώνες για να «ξηλώσουν» μια κεραία κινητής τηλεφωνίας απέναντί τους και στο τέλος το κατάφεραν, ΜΗΝΥΣΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας διότι… δεν είχε επαρκές σήμα στην γειτονιά τους! Τραγέλαφος και κλαυσίγελος μαζί.
  Όσο για τα «θέματα δημόσιας υγείας», μονολεκτικά: Α-Ν-Ο-Η-Σ-Ι-Ε-Σ!
  Θ. Μα τι είναι αυτά που γράφετε; Ποιος σας τα είπε αυτά; Ο Άγιος Πορφύριος; Η ισχύς παραμένει η ίδια, αλλά το 5G θα έλθει είτε σας αρέσει είτε όχι. Και μετά από αυτό το 6G και το 7G και το 8G και το 20G. ΔΕΝ θα καταργήσουμε την τεχνολογία επειδή υπάρχουν μερικοί δεισιδαίμονες τεχνοφοβικοί.
  Ι. Πλίνθοι κέραμοι ατάκτως ερριμμένα . Ότι του φανεί του λολο-Στεφανή. Οι συγκεκριμένες χώρες έχουν ήδη 5G.
  K. Σωστά το προβλέπει αυτό. Εγώ που πληρώνω την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ΑΠΑΙΤΩ όχι μόνο επαρκή επικοινωνία φωνής, αλλά και Internet και υπηρεσίες τοποθεσίας και υπηρεσίες «έξυπνου σπιτιού» και όλα τα καλούδια της σύγχρονης τεχνολογίας. Εσείς από την μεριά σας μπορείτε αν θέλετε να μετακομίσετε στην… Αφρική για να παραστήσετε τους Ζουλού.
  Εν κατακλείδι: Το νομοσχέδιο έχει κάποια σωστά στοιχεία, αλλά δυστυχώς είναι προχειρογραμμένο και πέφτει πάλι στην παγίδα των δήθεν «βλαβερών ακτινοβολιών». Απόδειξη τούτου είναι ότι εντάσσει ακόμα και τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών στο γενικότερο πλαίσιο αδειοδότησης, ενώ οι κεραίες αυτές ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ. Το κάνει προφανώς για ψηφοθηρικούς λόγους, μην τυχόν και δυσαρεστήσει τους «ψεκασμένους». Αντιθέτως θα έπρεπε να είναι πιο τολμηρό, στέλνοντας στον κάλαθο των αχρήστων όλες τις αιτιάσεις των δεισιδαιμόνων περί δήθεν «βλαπτικών ακτινοβολιών».

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 14:22 | Χρήστος Τσίκας

  Να απαγορευθεί η εγκατάσταση κεραιών σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από περιοχές συνάθροισης ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού.

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 12:23 | Μαρία Λαϊνη

  Να γίνει αναπροσαρμογή των αποστάσεων σε 500 μέτρα

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 00:28 | Καρυστιανού Ευαγγελία

  Σε απάντηση του ανώνυμου χρήστη παρακαλώ όπως αναρτηθεί ορθώς το σχόλιο μου με τις επιστημονικές έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει για τις βλαβερές συνέπειες από την έκθεση του πληθυσμού, αθροιστικά, στην ακτινοβολία κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Να ληφθούν σοβαρά υπόψη και ο νοών νοήτω.
  Ευχαριστώ πολύ.

  [Η ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, βλάβες στα νευρικά κύτταρα και αύξηση του οξειδωτικού στρες.
  «Στην ερώτηση αν υπάρχει αποδεδειγμένα πιθανός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η απάντηση είναι αδιαμφισβήτητα ναι. Στην πραγματικότητα είναι μάλλον απίθανο να είχε εγκριθεί ένα νέο φάρμακο αν υπήρχε αντίστοιχη αβεβαιότητα για την βλαπτικότητα του» Δρ. Gerard Hyland, βιοφυσικός, Πανεπιστήμιο Warwick, 2 φορές υποψήφιος βραβείου Νόμπελ Ιατρικής [xvii]
  Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας (αλλά και των ασύρματων τηλεφώνων και μόντεμ) έχουν ψηφιακή διαμόρφωση, ενώ αυτά των ραδιοτηλεοπτικών κεραιών αναλογική διαμόρφωση (εξαίρεση οι νέες κεραίες ψηφιακής TV).
  Η ψηφιακή τετραγωνική κυματομορφή που περιλαμβάνει παλμούς υψηλής έντασης θεωρείται βιολογικά πιο ισχυρή από την παλαιότερη αναλογική ημιτονοειδή κυματομορφή.Το συμπέρασμα της επιστημονικής ομάδας BioInitiative Working Group, που έλαβε υπόψη πάνω από 2000 έρευνες στο θέμα των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών ήταν ότι:
  «Υπάρχουν σημαντικά επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία παλμικής διαμόρφωσης μπορεί να έχουν επιπτώσεις υγείας, με μακροχρόνια έκθεση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα τωρινά όρια έχουν αγνοήσει την διαμόρφωση του κύματος σαν παράγοντα των επιπτώσεων στον άνθρωπο και γι’ αυτό είναι ανεπαρκή για την προστασία του κοινού από την χρόνια έκθεση σε μορφές παλμικά διαμορφωμένων σημάτων»
  Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας βρίσκονται εγκατεστημένες σε κάθε γειτονιά, σε αντίθεση με τις ραδιοτηλεοπτικές που βρίσκονται συνήθως σε υψώματα μη αστικών περιοχών.
  Γι΄ αυτό παρά την μικρότερη τους ισχύ, αποτελούν σήμερα την κύρια πηγή έκθεσης του αστικού πληθυσμού σε ασύρματες ακτινοβολίες.
  Έρευνα το 2000 στη Σουηδία έδειξε ότι οι εκπομπές από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς αποτελούσαν πλέον μόνο το 13% των ασύρματων ακτινοβολιών στα προάστια και το 1% στο κέντρο των πόλεων
  Η παρουσία κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε περισσότερα σημεία, σημαίνει ότι το κινητό σας τηλέφωνο θα έχει καλύτερο σήμα και θα σας επιβαρύνει λιγότερο όταν μιλάτε σε αυτό.
  Ωστόσο, αυξάνονται οι πιθανότητες να βρίσκεστε κοντά σε μια κεραία και να δέχεστε αθροιστικά μεγαλύτερη ποσότητα ακτινοβολίας αφού οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας εκπέμπουν ασύρματο σήμα 24 ώρες το 24ωρο.
  «η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας κοντά σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς πρέπει να οπωσδήποτε να εμποδιστεί: το οικονομικό όφελος δεν πρέπει να επιτραπεί να είναι το κυρίαρχο μέλημα» Δρ. Gerard Hyland, βιοφυσικός, Πανεπιστήμιο Warwick [xvii]

 • 26 Οκτωβρίου 2018, 09:30 | ΠΡΟΣ : Καρυστιανού Ευαγγελία

  Κυρία μου,
  δεν σας βρίσκω καλή στο κοπυ – πάστε (και ο νοών νοήτω)…

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 16:43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Κύριοι,

  Τα όρια ακτινοβολίας θα πρέπει να μειωθούν δραματικά, στα όρια που θέτουν χώρες Ευρωπαϊκές που σέβονται και προστατεύουν την υγεία των πολιτών τους, αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα.

  Επίσης θα πρέπει να μπουν κανόνες στην τοποθέτηση των κεραιών στον αστικό ιστό που να μην επιτρέπουν να τοποθετούνται κεραίες (πομποί) στο ίδιο ή και μικρότερο ύψος από γειτονικά κτήρια, τουλάχιστον όχι όταν αυτές βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση από 250 μέτρα από αυτά. Οι κεραίες (πομποί) θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων πάνω από το ανώτερο επίπεδο που είναι επισκέψιμο σε γειτονικά κτήρια προκειμένου να:
  α. Προστατευτεί ή και να εξασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό η ψυχική ηρεμία και υγεία των κατοίκων των γειτονικών κατοίκων αφού θα μειωθεί το δικαιολογημένο αίσθημα ανασφάλειας που υπάρχει στου κατοίκους όταν υπάρχει τοποθετημένη κοντά τους κεραία κινητής τηλεφωνίας που εκπέμπει ουσιαστικά μέσα στην οικία τους (πολύ σημαντικό θέμα υγείας που αγνοείται πλήρως).
  β. Διασφαλιστεί ότι καμία ακούσια ή εκούσια αλλαγή στην εγκατάσταση της κεραίας δε θα επηρεάσει ασφάλεια των κατοίκων στα γειτονικά κτήρια (ιδιαίτερα στις καμουφλαρισμένες κεραίες)
  γ) Προστατευτεί με το τρόπο αυτόν η εμπορική αξία των γειτονικών κτηρίων και κυρίως των κατοικιών (διαμερισμάτων) αυτών που βρίσκονται στο ίδιο ή μεγαλύτερο ύψος από το ύψος τοποθέτησης των κεραιών.
  γ) Προστατέψει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τους ανθρώπους που κατοικούν στα γειτονικά αυτά κτήρια αν στο μέλλον πλήρως αποδειχτεί ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κεραιών αυτών βλάπτει την υγεία των ανθρώπων ακόμη και αν βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (ο παραπάνω περιορισμός θα έχει καταφέρει να προστατέψει πολλούς συνανθρώπους μας).
  Στην Ευρώπη υπάρχει σε κράτη σχετική πρόβλεψη (π.χ. Γαλλία) και το θέμα αντιμετωπίζεται ή με τοποθέτηση των κεραιών στα υψηλότερα κτήρια της περιοχής ή με υψηλότερους ιστούς που τεχνικά είναι εύκολο να εγκατασταθούν.

  Η ψυχική ηρεμία και υγεία είναι σημαντικό αγαθό για όλους και πρέπει να προστατεύεται και να προωθείται από την Πολιτεία και τις εταιρίες με κοινωνικό πρόσωπο (όπως θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών).

  Τέλος η προστασία της περιουσίας των πολιτών πρέπει να προστατεύεται από την πολιτεία όπως επιβάλλει και το σύνταγμα.

  Ευχαριστώ

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 12:40 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Η/Μ/ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

  Το νομοσχέδιο είναι απορριπτέο στο σύνολό του για τους κάτωθι λόγους:

  Α. Αφαιρεί κάθε δικαίωμα από την τοπική αυτοδιοίκηση να επέμβει ή να συμμετέχει σε αποφάσεις

  Β. Δεν δίδει αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση για τον χωροταξικό σχεδιασμό των κεραιών

  Γ. Αφαιρεί κάθε δικαίωμα από τον πολίτη να έχει γνώμη και επιλογή για την θέση της κεραίας

  Δ. Τοποθετεί κεραίες σε κολόνες φωτισμού και ηλεκτρισμού, στους δρόμους, δίπλα στα σπίτια, καταστήματα, σχολεία, νοσοκομεία αδιακρίτως ευαισθησίας και προβλημάτων υγείας των πολιτών.

  Ε. Δεν ορίζει χωροταξικά όρια – αποστάσεις από κατοικίες σχολεία, νοσοκομεία βρεφικούς Σταθμούς κλπ.

  ΣΤ. Δεν ορίζει min. αποστάσεις μεταξύ κεραιών και πυκνότητα αυτών μέσα στην πόλη

  Ζ. Δεν τροποποιεί- δεν εξετάζει- δεν χαμηλώνει τα όρια ακτινοβολίας γενικά ή επιλεκτικά

  Η. Αυτοματοποιεί την αδειοδότηση με άμεση έγκριση ουσιαστικά από έναν και μόνο κρατικό φορέα. Η δομική έγκριση είναι ουσιαστικά ευθύνη του μελετητή μηχανικού που ο πολεοδομικός μηχανισμός αποδέχεται άμεσα αν και υπόκειται σε έλεγχο.

  H. Δεν εξετάζει θέματα Δημόσιας Υγείας όπως έχουν διατυπωθεί επανειλημμένως από διεθνείς επιστήμονες, οργανισμούς και συλλογικές ομάδες γιατρών και επιστημόνων.

  Θ. Είναι εμφανές ότι το νομοσχέδιο ανοίγει τον δρόμο ειδικά για την εφαρμογή της 5G σε πλήρη ανάπτυξη, με την ακτινοβολία βάσει της 5G να παίρνει νέες τιμές από 10 έως 100 φορές επάνω και σε νέες συχνότητες μέχρι 60 GHz, αποδεδειγμένα καταστροφικές για τον άνθρωπο.

  Ι. Ο νομοθέτης γνωρίζει καλά ότι δεν είναι δυνατόν να επανεξετάσει τα όρια αφού μετά την εφαρμογή της 5G δεν είναι δυνατόν να κατέβουν. Είναι γνωστό ότι τα χαμηλότερα όρια όπως της Ιταλίας, της Ελβετίας, της Πολωνίας, της Ρωσίας, Μονακό κλπ. δεν μπορούν να δεχθούν την τεχνολογία 5G

  Κ. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύνδεση των παροχών κοινής ωφελείας με το δίκτυο κινητής για την ενσωμάτωση στο ασύρματο δίκτυο των “έξυπνων μετρητών”

  Κ. Βάσει του παρόντος νομοσχεδίου μια πλήρως και νομίμως αδειοδοτημένη κεραία θα είναι αμετακίνητη και δεν θα επιδέχεται αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα και οποιοδήποτε αίτημα για μετακίνηση ή καθαίρεση ή μείωση της εκπομπής σήματος αφού θα είναι καθ’ όλα νόμιμη.

  Είναι εμφανές ότι ο νομοθέτης αγνοεί τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας που έχουν αφετηρία τα υψηλά επίπεδα ΗΜΑ, υψηλά βάσει των πορισμάτων και επιστημονικών μελετών 1998-2018 ενώ οι Ελληνικές αρχές υιοθετούν ακόμα τα όρια της ICNIRP του 1998. Βάσει των επιστημονικών πορισμάτων που έχουν δει την δημοσιότητα την τελευταία εικοσαετία προβλέπεται ότι οι Ελληνικές πόλεις θα γίνουν μεν “έξυπνες” αλλά με άρρωστους πολίτες! Πρόσθετο ισχυρό πλήγμα θα δεχθεί και το δημογραφικό (βλ. πρόσφατο πόρισμα) πρόβλημα της Ελλάδος αφού θέματα γονιμοποίησης – τεκνοποίησης και γενετικής επηρεάζονται άμεσα από τα σημερινά επίπεδα ακτινοβολίας πόσο μάλλον με τα νέα επίπεδα της 5G που θα είναι πολύ υψηλότερα μέχρι και 100 φορές λόγω των φασματικών κεραιών ΜΙΜΟ.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 05:41 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Γενική Παρατήρηση στο Άρθρο 16: για την αποτελεσματικότερη προφύλαξη της υγείας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, πρέπει να απαγορευθεί εντελώς η τοποθέτηση κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων χώρων ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού (βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, παιδικές χαρές και παιδικά χωριά SOS)

  Παρατήρηση στο Άρθρο 16 παράγραφος 1. Να ισχύουν τα ίδια για την υποβολή της μελέτης στην ΕΕΑΕ για όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως ισχύος

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 02:23 | Καρυστιανού Ευαγγελία

  Κύριε Υπουργέ,
  βασιζόμενη σε μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει από έγκριτους επιστήμονες θα σας παρακαλούσα να σταθείται στα όρια εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τα οποία είναι τα υψηλότερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα: 22-33, Βουλγαρία:6, Βέλγιο:3) σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. Στόχος σας πρέπει να είναι: 1) η μείωση των ορίων αποδεκτής έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,2) η κατάργηση της εξαίρεσης της απαγόρευσης εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, εφόσον τα όρια έκθεσης του κοινού δεν υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 (παράγραφος 8 του άρθρου 16), και 3) θα πρέπει να απαγορευθεί η εγκατάσταση κεραιών κοντά σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, ώστε να περιοριστεί η ανησυχία για θέματα δημόσιας υγείας σε κτιριακές δομές που φιλοξενούν παιδιά, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί και σχολεία.
  Σας παραθέτω αποσπάσματα από έρευνες που έχουν γίνει, όπως αναφέρθηκα παραπάνω:
  [Η ακηινοβολία από ηιρ κεπαίερ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ πποκαλεί αύξηζη ηηρ διαπεπαηόηηηαρ ηος αιμαηοεγκεθαλικού θπαγμού, βλάβερ ζηα νεςπικά κύηηαπα και αύξηζη ηος οξειδυηικού ζηπερ.
  «Σηην επώηηζη αν ςπάπσει αποδεδειγμένα πιθανόρ κίνδςνορ για ηην ανθπώπινη ςγεία από ηιρ κεπαίερ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ, η απάνηηζη είναι αδιαμθιζβήηηηα ναι. Σηην ππαγμαηικόηηηα είναι μάλλον απίθανο να είσε εγκπιθεί ένα νέο θάπμακο αν ςπήπσε ανηίζηοιση αβεβαιόηηηα για ηην βλαπηικόηηηα ηος» Δπ. Gerard Hyland, βιοθςζικόρ, Πανεπιζηήμιο Warwick, 2 θοπέρ ςποτήθιορ βπαβείος Νόμπελ Ιαηπικήρ [xvii]
  Τα ηλεκηπομαγνηηικά κύμαηα από ηιρ κεπαίερ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ (αλλά και ηυν αζύπμαηυν ηηλεθώνυν και μόνηεμ) έσοςν τηθιακή διαμόπθυζη, ενώ αςηά ηυν παδιοηηλεοπηικών κεπαιών αναλογική διαμόπθυζη (εξαίπεζη οι νέερ κεπαίερ τηθιακήρ TV).
  Η τηθιακή ηεηπαγυνική κςμαηομοπθή πος πεπιλαμβάνει παλμούρ ςτηλήρ ένηαζηρ θευπείηαι βιολογικά πιο ιζτσρή από ηην παλαιόηερη αναλογική ημιηονοειδή κσμαηομορθή.Το ζςμπέπαζμα ηηρ επιζηημονικής ομάδας BioInitiative Working Group, πος έλαβε ςπότη πάνυ από 2000 έπεςνερ ζηο θέμα ηυν ηλεκηπομαγνηηικών ακηινοβολιών ήηαν όηι:
  «Υπάπσοςν ζημανηικά επιζηημονικά ζηοισεία πος δείσνοςν όηι ηα ηλεκηπομαγνηηικά πεδία παλμικήρ διαμόπθυζηρ μποπεί να έσοςν επιπηώζειρ ςγείαρ, με μακποσπόνια έκθεζη ζε πολύ σαμηλά επίπεδα. Τα ηυπινά όπια έσοςν αγνοήζει ηην διαμόπθυζη ηος κύμαηορ ζαν παπάγονηα ηυν επιπηώζευν ζηον άνθπυπο και γι’ αςηό είναι ανεπαπκή για ηην πποζηαζία ηος κοινού από ηην σπόνια έκθεζη ζε μοπθέρ παλμικά διαμοπθυμένυν ζημάηυν»
  Οι κεραίες κινηηής ηηλεθφνίας βρίζκονηαι εγκαηεζηημένες ζε κάθε γειηονιά, ζε ανηίθεζη με ηις ραδιοηηλεοπηικές ποσ βρίζκονηαι ζσνήθφς ζε συώμαηα μη αζηικών περιοτών.
  Γι΄ ασηό παρά ηην μικρόηερη ηοσς ιζτύ, αποηελούν ζήμερα ηην κύρια πηγή έκθεζης ηοσ αζηικού πληθσζμού ζε αζύρμαηες ακηινοβολίες.
  Έπεςνα ηο 2000 ζηη Σοςηδία έδειξε όηι οι εκπομπέρ από ηοςρ παδιοηηλεοπηικούρ ζηαθμούρ αποηελούζαν πλέον μόνο ηο 13% ηυν αζύπμαηυν ακηινοβολιών ζηα πποάζηια και ηο 1% ζηο κένηπο ηυν πόλευν
  Η παποςζία κεπαιών κινηηήρ ηηλεθυνίαρ ζε πεπιζζόηεπα ζημεία, ζημαίνει όηι ηο κινηηό ζαρ ηηλέθυνο θα έσει καλύηεπο ζήμα και θα ζαρ επιβαπύνει λιγόηεπο όηαν μιλάηε ζε αςηό.
  Ωζηόζο, αςξάνονηαι οι πιθανόηηηερ να βπίζκεζηε κονηά ζε μια κεπαία και να δέσεζηε αθροιζηικά μεγαλύηερη ποζόηηηα ακηινοβολίας αθού οι κεπαίερ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ εκπέμποςν αζύπμαηο ζήμα 24 ώπερ ηο 24υπο. «η ηοποθέηηζη κεραιών κινηηής ηηλεθφνίας κονηά ζε ζτολεία και παιδικούς ζηαθμούς πρέπει να οπφζδήποηε να εμποδιζηεί: ηο οικονομικό όθελος δεν πρέπει να επιηραπεί να είναι ηο κσρίαρτο μέλημα» Δρ. Gerard Hyland, βιοθσζικός, Πανεπιζηήμιο Warwick [xvii]

 • Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Λαμβάνουμε το θάρρος να σας ενημερώσουμε, αλλά και να μεταφέρουμε την ανησυχία κατοίκων και γονέων, ότι όπισθεν του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, που βρίσκεται επί της οδού Θηβών αριθμός 10, έχει τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα η εταιρεία COSMOTE έχει εγκαταστήσει μια ορθογώνια παραλληλεπίπεδη κατασκευή τύπου «καμινάδας», και λειτουργεί σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ρωμυλίας, αριθμός 40 στο Δήμο Αχαρνών, Περιφέρεια Αττικής. Η τοποθέτησή της έγινε στα μέσα του φετινού καλοκαιριού (Ιούλιο 2018).
  Η κεραία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 40 μέτρων από το σχολείο και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει έντονη ανησυχία για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία των μικρών μαθητών, ενώ έντονος είναι ο προβληματισμός και των περιοίκων.
  Η εν λόγω κεραία έχει θετική γνωμάτευση από την ΕΕΤΤ και την ΕΕΑΕ. Ωστόσο, με την ευκαιρία της κατάθεσης του νομοσχεδίου του Υπουργείου σας που αφορά, μεταξύ άλλων, την διαδικασία αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και με δεδομένο ότι η χώρα μας διατηρεί από τα υψηλότερα όρια στις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ΕΕ, σας απευθύνουμε θερμή παράκληση να επανεξεταστεί το ζήτημα των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλλά και της επιτρεπόμενης απόστασης για την τοποθέτηση κεραιών από σχολεία και νοσοκομεία.
  Κύριε Υπουργέ,
  Θεωρούμε πως η Υγεία των πολιτών και ιδίως η Υγεία των παιδιών, πρέπει να είναι πάνω από τα κέρδη των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Κατανοούμε πως με το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί, επιχειρείται να μπει τάξη στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε θερμά να εξεταστεί το αίτημά μας.
  Μετά τιμής
  Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 10ου Δημοτικού Σχολείου
  Οικονομοπούλου Στυλιανή Καρυστιανού Ευαγγελία
  Πρόεδρος Δ.Σ. Γεν. Γραμματέας

 • 24 Οκτωβρίου 2018, 18:43 | ΚΩΝ. ΦΙΜΕΡΕΛΗΣ SV1DH

  Άρθρο 16, Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παρ. 4
  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού τέλους.»
  ΚΩΝ. ΦΙΜΕΡΕΛΗΣ SV1DH

 • ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  Άρθρο 16, παρ. 4

  Η διατύπωση αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να καταβάλλεται ετήσιο τέλος 220,00 € υπέρ ΕΕΑΕ, αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, δηλαδή ακόμα και τις απαλλασσόμενες από την αδειοδότηση, όπως είναι οι ραδιοερασιτεχνικές. Επειδή οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές έχουν ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥ, είναι δηλαδή κάτω από τα νόμιμα όρια ακτινοβολίας και άρα απαλλάσσονται από την μελέτη ραδιοεκπομπών, που αναφέρεται στο άρθρο 10, περ. δ της παρ. 1, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι «οι ραδιοερασιτέχνες δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ετήσιου αυτού τέλους.»

 • 23 Οκτωβρίου 2018, 23:32 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΙΖΗΣ

  Kατάργηση της εξαίρεσης της απαγόρευσης εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, εφόσον τα όρια έκθεσης του κοινού δεν υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 (παράγραφος 8 του άρθρου 16).Είναι υποχρέωση του κράτους να προστατεύει τα μικρά παιδιά και τους ασθενείς π,χ. με βηματοδότη κλπ από την εκπομπή ραδιομαγνητικής ακτινοβολίας. Στις Αχαρνές πρόσφατα τοποθετήθηκε κεραία κινητής δίπλα ακριβώς από το 10 δημ σχολείο τον Ιούλιο του 2018 με αποτέλεσμα να εχει αναστατώσει με την παρουσία της όχι μόνο τους κατοίκους και τους γονείς αλλά και τους ίδιους τους μικρούς μαθητές του σχολείου, Επίσης η ίδια κεραία είναι γεωγραφικά ανάμεσα σε πολλά σχολεία με κοντινότερα εκτός του 10 δημ. και του 28 νηπιαγωγείου Αχαρνών αλλά και του 5ου Γυμνασίου.