Άρθρο 06 – Απομάκρυνση δομικών κατασκευών κεραιών

1. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης απόφασης περί ανάκλησης ή ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας της ΕΕΤΤ ή/και της Εγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, ενημερώνεται από την αρμόδια αρχή αμέσως το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) και ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας υποχρεούται να προβεί σε απομάκρυνση αυτής εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ενημέρωση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Παράλληλα ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ) για την επιβολή των κυρώσεων από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων της πολεοδομικής νομοθεσίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, η απομάκρυνση της κατασκευής δύναται να πραγματοποιηθεί και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ως και από οποιονδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον .
2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας υποβάλει αίτημα περί ανακλήσεως της άδειας εγκατάστασης από την ΕΕΤΤ, υποχρεούται να προβεί σε απομάκρυνση αυτής εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).
3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω προθεσμίες για την απομάκρυνση κατασκευών κεραιών παρέλθουν άπρακτες, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται στους κατόχους των εν λόγω κατασκευών κεραιών, διοικητικό πρόστιμο ποσού χιλίων (1.000,00) ημερησίως, υπέρ της οικείας Περιφέρειας.
4. Για την απομάκρυνση κατασκευής κεραίας απαιτείται η έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 29, παρ. 4 του ν. 4495/2017. Η έγκριση εκδίδεται, με ευθύνη εξουσιοδοτημένου μηχανικού, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ), συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση μηχανικού και δήλωση αυτού περί ανάληψης της ευθύνης επίβλεψης. Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών αναρτάται στο ΣΗΛΥΑ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η απομάκρυνση της κατασκευής κεραίας πιστοποιείται με Υπεύθυνη Δήλωση του επιβλέποντα μηχανικού, η οποία υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ).

  • 30 Οκτωβρίου 2018, 16:47 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA). Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011. Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου : 11/2011

    Άρθρο 6 :

    Παρ. 4 : Εξαιρούνται οι ραδιοερασιτέχνες του άρθρου 10 από την υποχρέωση αυτή; (της παρ. 4 του άρθρου 6: Για την απομάκρυνση κατασκευής κεραίας απαιτείται η έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών). Από πού προκύπτει με σαφήνεια; Πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Αλλιώς ενδέχεται να ταλαιπωρηθούν στα δικαστήρια και στις υπηρεσίες χιλιάδες ραδιοερασιτέχνες και να ξοδευτούν για τον δικαστικό αγώνα. Άποψή μας είναι ότι κάθε νόμος, δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια για λάθος ερμηνεία και να φτιάχνει από λάθος ερμηνεία παράνομους, ούτε να οδηγεί στο να ασκούνται διώξεις με την υποψία παράνομης πράξης, αλλά να προλαμβάνει, οι νομοί πρέπει να φτιάχνονται και για να διευκολύνουν τους πολίτες και όχι για να τους ταλαιπωρούν με ενδεχόμενες ερμηνείες. Οι ραδιοερασιτέχνες πολύ συχνά ανακατασκευάζουν, αλλάζουν το ακριβές σημείο κατασκευής στην ίδια θέση, κατασκευάζουν, απομακρύνουν και ξανακατασκευάζουν την κεραία τους.

  • 25 Οκτωβρίου 2018, 04:37 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

    Παρατήρηση στο άρθρο 6 παράγραφος 1: Υπερβολικά μεγάλο το διάστημα των 3 μηνών. Να μειωθεί σε 20 ημέρες (όταν είναι να στήσουν τις κεραίες οι εταιρείες, το κάνουν νύχτα, Δεκαπενταύγουστο συνήθως που λείπουν όλοι και μέσα σε λίγες ώρες)
    Παρατήρηση στο άρθρο 6 παράγραφος 2: Επίσης υπερβολικά μεγάλο το διάστημα των 3 μηνών. Να μειωθεί σε 20 ημέρες. (όταν είναι να στήσουν τις κεραίες οι εταιρείες, το κάνουν νύχτα, Δεκαπενταύγουστο συνήθως, που λείπουν όλοι και μέσα σε λίγες ώρες)