Άρθρο 19 – Λειτουργία της Πληροφοριακής Υποδομής

1. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών και εφαρμογής του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος.
2. Η ΕΕΤΤ εκδίδει απόφαση με την οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, καθώς και κάθε θέμα αρμοδιότητάς της ΕΕΤΤ σχετικό με την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος.
3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ, οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα εγγραφής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), η Υπηρεσία Πολιτικής Υπηρεσίας Αεροπορίας (ΥΠΑ), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), οι αρμόδιες για την δόμηση, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες που γνωμοδοτούν, παρέχουν έγκριση ή σύμφωνη γνώμη στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατασκευών κεραιών. Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο ΣΗΛΥΑ των υπηρεσιών που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ βάσει των διατάξεων του ν. 4070/2012, ως ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύνανται να καθορίζονται και άλλες υπηρεσίες προς σύνδεση με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).
4. Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ), διασυνδέονται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και εθνικά πρότυπα διαλειτουργικότητας. Η διασύνδεση των συστημάτων είναι αμφίδρομη και παρέχονται, κατ’ ελάχιστο, οι εξής υπηρεσίες:
• Πλήρης πρόσβαση σε κάθε διασυνδεδεμένη ηλεκτρονική αίτηση από τους χρήστες οποιουδήποτε συστήματος με απλή ενάριθμη αναφορά.
• Εφαρμογή κανόνων προώθησης ή ολοκλήρωσης μιας αίτησης ανάλογα με την κατάσταση της διασυνδεδεμένης αίτησης σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα
• Μεταφορά δεδομένων γεγονότων που επηρεάζουν την διαδικασία αδειοδότησης από το ένα σύστημα στο άλλο.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες της διασύνδεσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ.

5. Για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) κατά το ν. 4014/2011 και μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσής του με την παραπάνω πληροφοριακή υποδομή, οι Δηλώσεις Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και οι αιτήσεις έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται μέσω του ΣΗΛΥΑ. Η τυχόν απαιτούμενη ενημέρωση του Η.Π.Μ. γίνεται αποκλειστικά με μέριμνα του κατόχου της κατασκευής κεραίας.

 • Χρειάζεται άμεση επανεξέταση των εθνικών μας ορίων, και ειδικοί νόμοι για την χρήση της ασύρματης τεχνολογίας κατά την διάρκεια της νύχτας. Το σποτάκι της cosmote έβαλα σε όλο μου το σπίτι wifi και τώρα έχω βάλει στο μάτι του γείτονα, είναι αν μην τι άλλο απαράδεκτο. Μετρήσαμε και καταγράψαμε μια σειρά άρθρων και παραγράφων που παραβιάζει η ασύρματη τεχνολογία, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ευαίσθητες ομάδες και το άσυλο της κατοικίας. Κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασφάλειας αλλά και ιδιωτικότητας.
  http://igata.gr/2018/10/16/η-έξυπνη-τεχνολογία-παραβιάζει-πολλά/
  Επίσης ζητάμε να γίνουν ειδικά σεμινάρια στα σχολεία, για την ορθή χρήση των κινητών, wifi, σύμφωνα με όσα ορίζουν ο ΙΣΑ και άλλοι ιατρικοί σύλλογοι.

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 05:20 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Επαναλαμβάνουμε και στο παρόν άρθρο, την ανάγκη την ΑΜΕΣΗΣ (μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου) απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής πολιτικής για τη σύγκλιση της « Ειδικής Επιτροπής» που προβλέπεται για την «εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία» για την οποία κάνουμε σχόλιο στο σχετικό άρθρο 2, αλλά και στις γενικές παρατηρήσεις μας στο άρθρο 1.

  Η επιτροπή αυτή επιβάλλεται να έχει – υποχρεωτικά, και όχι μόνο δυνητικά- ουσιαστική συμμετοχή -και στη σύνθεση και στις αποφάσεις- εκπροσώπων με πλούσιο επιστημονικό έργο για τις βιολογικές επιπτώσεις της Η/Μ ακτινοβολίας αλλά και άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.
  Η αυθαίρετη απόδοση του ανωτέρω «ορίου έκθεσης» σε «όριο ασφαλείας », που έχει γίνει στους σχετικούς νόμους περί κινητής τηλεφωνίας πρέπει να μην επαναληφθεί.
  Σας επαναλαμβάνουμε και εδώ τα παρακάτω: Ο όρος «όριο ασφαλείας» εξυπηρετεί την επικοινωνιακή πολιτική των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας προς εφησυχασμό των πολιτών. Θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση «όριο επικινδυνότητας» που είναι πιο σωστή. Όριο ασφαλείας δεν υπάρχει, είναι το μηδέν. Πόσο μάλλον που διαφέρουν τα όρια από χώρα σε χώρα, αλλιώς θα είχαν όλες οι χώρες το ίδιο όριο. Να σημειωθεί ότι στο αγγλικό κείμενο η λέξη είναι «exposure» η οποία μεταφράζεται ως «έκθεση» κι όχι «ασφάλεια».
  Τα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη χώρα μας ορίστηκαν πριν από 20 σχεδόν χρόνια από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) που έλαβε ως τιμή αναφοράς ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως όρια (όριο του ICNIRP 1998) και έθεσε τα όρια στην Ελλάδα στο 60 % -70% κάτω από αυτό το υπερβολικά υψηλό όριο. Τα όρια αυτά είναι απαρχαιωμένα, διότι ελήφθησαν υπ’ όψιν μόνον οι ΘΕΡΜΙΚΕΣ επιδράσεις, δεν υπήρχε ακόμη αρκετή γνώση για τις επιβαρυντικές ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ επιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας, άρα επιβάλλεται να επανακαθοριστούν.
  Τα όρια της Η/Μ ακτινοβολίας επιβάλλεται να μειωθούν στην Ελλάδα, εκατό (100) φορές κάτω από τα ισχύοντα, λόγω των επικίνδυνων βιολογικών επιδράσεων: διάφορα είδη καρκίνου (γλοιοβλάστωμα του εγκεφάλου, λευχαιμίες κ.λ.π.) αυτισμός, υπογονιμότητα, εκφυλιστικές νόσοι όπως αλτσχάϊμερ, πάρκινσον κ.α. (βλέπε μελέτες των: Χρ. Γεωργίου, Στ.Ζηνέλη, Λ.Μαργαρίτη, Goldsmith ,Balmoni , Stang, Hallberg, Johansson ,Hardell, Salford, Hyland, Lai, κ.λ.π.)
  Για τον λόγο αυτό άλλως τε, κατέταξε ο Π.Ο.Υ το 2011 τις Η/Μ ακτινοβολίες στους «πιθανώς καρκινογόνους» παράγοντες (κατηγορία 2Β) ενώ υπάρχουν πλέον αρκετά δεδομένα από επιστημονικά πειράματα για την μετάταξή τους κατ’ ευθείαν στους «καρκινογόνους» (κατηγορία 1), δύο κατηγορίες πιο πέρα..
  Η ανωτέρω μείωση επιβάλλεται να γίνει για να εφαρμοσθεί η Αρχή της Προφύλαξης του Π.Ο.Υ. και στόχος είναι να μειωθεί η επικινδυνότητα. Το έχει πετύχει εδώ και πολλά χρόνια η Ιταλία κατεβάζοντας το όριο σε 0,6 V/m και η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί και πάλι αποδοτικά, το ίδιο δε θαυμάσια λειτουργεί και στη Ρωσία, Κίνα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σάλτσμπουργκ, Παρίσι, Καστίλη και άλλες χώρες και πόλεις με πολύ χαμηλότερα όρια από εμάς. (…. Να σημειωθεί ότι το Παρίσι και το Σάλτσμπουργκ έχουν 7.200 φορές χαμηλότερα όρια από ότι η Ελλάδα, στο Παρίσι μάλιστα αποφασίστηκε από πολλού η απομάκρυνση των κεραιών 300 μέτρα από κατοικίες). Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m
  ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΕ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ…
  Στην παραπάνω ανάγκη μείωσης των ορίων στη χώρα μας έχουν καταλήξει μετά από πολύχρονες μελέτες και πειράματα πολλοί Έλληνες επιστήμονες, βιοχημικοί, ραδιοβιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, ιατροί κ.λ.π. όπως Λουκάς Μαργαρίτης, καθηγητής Ραδιοβιολόγος, Κυτταροβιολόγος Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών επιστημών, Κ.Θ. Λιολιούσης, Φυσικός ειδικευμένος στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τ. καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, και συγγραφέας «(Μικροκύματα και Βιολογικές επιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας», «Κινητό Τηλέφωνο και Υγεία» ) Χρήστος Γεωργίου, καθηγητής Βιοχημίας –Μοριακής Βιολογίας Παν/μίου Πάτρας, συνεργάτης-ερευνητής Κέντρου Αστροβιολογίας της NASA, Θεόδωρος Μέτσης, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος-Περιβαλλοντολόγος (δρ.Παν/μίου Μάντσεστερ) και συγγραφέας («Η ακτινοβολία της Τεχνολογίας»), Στυλιανός Ζηνέλης, γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος, μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Στέλλα Κάννα-Μιχαηλίδου, Χημικός Τοξικολόγος Παν/μίου Λονδίνου, πρόεδρος της Επιτροπής Κύπρου για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Υγείας των Παιδιών, Σύμβουλος της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας κα πολλοί άλλοι.
  Λέει χαρακτηριστικά ο Χρήστος Γεωργίου (καθηγητής Βιοχημίας –Μοριακής Βιολογίας Παν/μίου Πάτρας, συνεργάτης-ερευνητής Κέντρου Αστροβιολογίας της NASA): «Στην Ε.Ε., υπάρχουν κράτη που έχουν κατεβάσει το όριο έκθεσης έντασης ακτινοβολίας πιο κάτω από τα υφιστάμενα επιτρεπτά όρια που, προσέξτε, είναι 100 φορές πιο κάτω απ’ ό,τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα. Άρα, παρέχεται μεγάλη ευελιξία στα κράτη να αποφασίζουν αυτά το όριο. Δεν τους επιβάλλεται από κανέναν. Τα κράτη αποφασίζουν. Το ερώτημα είναι για τίνος το συμφέρον αποφασίζουν.»
  ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟ, ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΖΗΤΑΜΕ ΠΑΝΤΑ, ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ.
  Περιμένουμε λοιπόν την ΑΜΕΣΗ (μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου) απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής πολιτικής για τη σύγκλιση της « Ειδικής Επιτροπής» που προβλέπεται για την «εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία» για την οποία κάνουμε σχόλιο στο σχετικό άρθρο 2.
  Σχετική με το θέμα των ορίων, είναι και η επίκλησή μας ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ Η ΝΕΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 5G, που είναι προ των πυλών. Ήδη αντικαθίστανται συνεχώς οι συμβατικοί με «έξυπνους μετρητές» του ηλεκτρικού ρεύματος (smart meters) και προετοιμάζεται πυρετωδώς η εγκατάσταση των 50.000 περίπου νέων κεραιών που θα εξυπηρετούν τη νέα αυτή εφαρμογή 5G, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αφαιρεθούν οι περίπου 11.000 παλιές, νόμιμες και παράνομες κεραίες από τις θέσεις τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται….
  Η νέα αυτή εφαρμογή 5G, παρά την απαστράπτουσα προβολή και διαφήμισή της, έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία και εκκλήσεις από ειδικούς επιστήμονες παγκοσμίως, σε σχέση με την διαφαινόμενη, ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων του πλανήτη, (από ότι με τις προηγούμενες γενιές δικτύων) από τις υψηλές ακτινοβολίες αλλά και λόγω μη προηγηθείσας νομικής κατοχύρωσης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών από τη νέα αυτή τεχνολογική εφαρμογή ( κίνδυνος mind control κ.λ.π.) Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε οικονομική ωφέλεια κι αν προκύπτει από τη διαχείριση της 5G, στερείται της αναγκαίας προϋπόθεσης της εγγύησης για τα δημοκρατικά βιολογικά, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.
  Υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή της 5G πιλοτικά σε πόλεις και πολιτείες των Η.Π.Α. διαμόρφωσαν αντιδράσεις, κοινωνικές συγκρούσεις και θεσμικές αντιρρήσεις από οργανώσεις , είτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , είτε των επί μέρους Κυβερνήσεων των Πολιτειών των Η.Π.Α. (π.χ. απόρριψη της εφαρμογής της 5G με βέτο από τον Κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Edmund G. Brown το 2017).
  Γι’ αυτό, συντασσόμαστε με την άποψη των 200 και πλέον επιστημόνων από χώρες όλου του κόσμου, που ζήτησαν το 2017, με την έκκληση «5G APPEAL» τη ΜΗ εφαρμογή της:

  https://europaem.eu/attachments/article/120/2017-08_EU_5G_Appeal_10_August_2017.pdf

  Επικαιροποιημένη 5G Appeal, για το 2018, με τον τίτλο «Stop 5G on Εarth and in Space » απευθυνόμενη στον ΟΗΕ, στην Ε.Ε. κ.λ.π. και με τις αρχικές υπογραφές επιστημόνων κάθε μιας Ηπείρου, έχει μεταφραστεί και στα Ελληνικά:
  http://www.5gspaceappeal.org