Άρθρο 18 – Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού ειδικών περιπτώσεων στρατιωτικών

1. Ειδικά για το προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετεί στην Κύπρο, η αποζημίωση και τα λοιπά έξοδα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

2. Η ημερήσια αποζημίωση του προηγούμενου άρθρου, καταβάλλεται στο στρατιωτικό προσωπικό που μεταβαίνει για στρατιωτικές αποστολές, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, αυξημένη κατά ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Το πρόσθετο αυτό ποσοστό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

3. Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί σε πολεμικά πλοία, καθώς και στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που επιβαίνει σε αυτά, ειδικά κατά τις ημέρες παραμονής του πλοίου σε λιμάνια της αλλοδαπής, ανεξάρτητα εάν του παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καθοριζόμενη κατ’ αποκοπή σε ευρώ, ανάλογα με το βαθμό, ως εξής :

ΒΑΘΜΟΣ

α. Αντιναύαρχος και αντίστοιχοι
Υποναύαρχος και αντίστοιχοι
Αρχιπλοίαρχος και αντίστοιχοι
Πλοίαρχος και αντίστοιχοι ογδόντα (80 €)

β. Αντιπλοίαρχος και αντίστοιχοι
Διευθυντής-Ειδικοί Συνεργάτες
Σύμβουλοι εβδομήντα (70 €)

γ. Πλωτάρχης και αντίστοιχοι
– Τμηματάρχης εξήντα (60 €)

δ. Υποπλοίαρχος και αντίστοιχοι πενήντα (50 €)

ε. Ανθυποπλοίαρχος και αντίστοιχοι
-Λοιπό προσωπικό, Σημαιοφόρος σαράντα (40 €)

στ. Σ.Ε.Α.
Ανθυπασπιστής
Ναύτης Δόκιμος τριάντα πέντε (35 €)
ζ. Υπαξιωματικοί
Μαθητές είκοσι πέντε (25 €)

η. Οπλίτες
(Ν/δίοποι) είκοσι (20 €)

4. Στους υπηρετούντες σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού, κατά τις ημέρες παραμονής του υποβρυχίου σε λιμάνια της αλλοδαπής, καθώς και σε αυτούς που διανυκτερεύουν εκτός των πολεμικών πλοίων για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν παρέχεται κατάλυμα, η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται στο διπλάσιο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται έξοδα διανυκτέρευσης.

5. Στο προσωπικό που υπηρετεί ή επιβαίνει στα πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε ειδικές αποστολές και επιχειρήσεις, οι οποίες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καταβάλλεται η αποζημίωση της παραγράφου 3 στο διπλάσιο για τις ημέρες παραμονής τους εκτός των ελληνικών θαλασσών.

6. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.