Άρθρο 06 – Έξοδα κίνησης εντός έδρας

1. α. Για τους επιμελητές και κλητήρες,
β. για τους υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους χρέη επιμελητή όταν δεν υπάρχουν επιμελητές, και
γ. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) εκπαίδευσης τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους,
τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εντός έδρας περιλαμβάνουν μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τις περιπτώσεις α. και γ. δύναται, αντί του αντιτίμου των εισιτηρίων, να χορηγείται κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Για την αναγνώρισή τους δεν απαιτείται γραπτή εντολή.

2. α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς για την επίβλεψη και εκτέλεση των δημόσιων έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) εκπαίδευσης τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους, σε περίπτωση που είναι αναγκαία για το σκοπό της μετακίνησης η μεταφορά εξοπλισμού ή υλικών που λόγω βάρους ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα,
γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των Περιφερειών της χώρας (χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες), για τις μετακινήσεις τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μονάδας στον τόπο παροχής εργασίας τους με αυθημερόν επιστροφή , και
δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής μέριμνας,
και μέχρι διακόσια πενήντα (250) χιλιόμετρα μηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου που ανήκει στον ίδιο ή τον/τη σύζυγο, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς.
Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις μετακινήσεις, κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου είναι η ύπαρξη γραπτής εντολής του οικείου προϊσταμένου, για χρησιμοποίηση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου.

4. Σε περίπτωση μη χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου.

5. Μίσθωση μεταφορικού μέσου, επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών, που λόγω όγκου ή βάρους δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα.

6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται, για τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως σε περίπτωση που το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, τούτου αιτιολογημένου στην απόφαση μετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση.

7. Για τη μετάβαση των μετακινουμένων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, από την κατοικία τους στην Υπηρεσία τους και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοικία του υπαλλήλου είναι εκτός ή εντός της έδρας της Υπηρεσίας του.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κλάδου επιμελητών δικαστηρίων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων και στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, κλάδου επιμελητών, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση φορολογικών εγγράφων και πράξεων διοικητικής εκτέλεσης. Στους υπαλλήλους αυτούς χορηγούνται πάγια έξοδα κίνησης σε μηνιαία βάση, ποσού πενήντα ευρώ (50 €) το μήνα ανά υπάλληλο.

 • 3 Ιουνίου 2015, 00:14 | Mαρία Ναλεντζή

  Μετά από προσεκτική ανάγνωση του προσχεδίου νόμου για τις δαπάνες μετακινουμένων εντός κι εκτός επικράτειας διαπιστώνω ότι:
  Στο άρθρο 6 παρ. δ ορίζει όριο τα 250 χιλ. μηνιαίως. Σε νομούς όπως ο Έβρος τα 250 χιλ. αφορούν 1,5 κινήσεις. Οι υπόλοιπες κινήσεις του μήνα με ποια χιλιομετρική αποζημίωση θα υπολογιστούν;
  Κατά την γνώμη μου θα πρέπει το όριο να προσαυξηθεί ανάλογα με τις διανυούμενες αποστάσεις, ήτοι για περιοχές όπως η προαναφερόμενη (Έβρος), αυτό το όριο δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο των 1.000 χιλ. μηνιαίως.

 • 3 Ιουνίου 2015, 00:19 | Νικόλαος Αποστόλου

  Μετά από προσεκτική ανάγνωση του προσχεδίου νόμου για τις δαπάνες μετακινουμένων εντός κι εκτός επικράτειας διαπιστώνω ότι:
  Στο άρθρο 6 παρ. δ ορίζει όριο τα 250 χιλ. μηνιαίως. Σε νομούς όπως ο Έβρος τα 250 χιλ. αφορούν 1,5 κινήσεις. Οι υπόλοιπες κινήσεις του μήνα με ποια χιλιομετρική αποζημίωση θα υπολογιστούν;
  Κατά την γνώμη μου θα πρέπει το όριο να προσαυξηθεί ανάλογα με τις διανυούμενες αποστάσεις, ήτοι για περιοχές όπως η προαναφερόμενη (Έβρος), αυτό το όριο δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο των 1.000 χιλ. μηνιαίως.

 • 2 Ιουνίου 2015, 12:55 | ΕΣΤΕΚ

  Όπου αναφέρεται η χρήση «ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου που ανήκει στον ίδιο ή τον/τη σύζυγο» (πχ παρ. 2, άρθρου 6 και παρ. 2, άρθρου 7) θα πρέπει να απαλειφτεί το αναγραφόμενο «με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά».
  ΕΣΤΕΚ (Επαγγελματικό Σωματείο Τεχνικών Επιστημόνων Κτηματολογίου)

 • 2 Ιουνίου 2015, 10:47 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΟΚ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 , παρ. 10 «Εκτός έδρας ημέρα» είναι κάθε ημέρα μετακίνησης εκτός έδρας του μετακινούμενου…………
  Σύμφωνα με το άρθρο 3 , παρ. 1 ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος εκτός έδρας των μετακινούμενων ………….δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εξήντα (60).
  Προφανώς οι εντός έδρας μετακινήσεις δεν υπολογίζονται στις 60 ημέρες κατ΄έτος αλλά σύμφωνα με το άρθρο 6 , παρ. 2δ μπαίνει το όριο των 250χλμ μηνιαίως για χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου(σε εντός έδρας μετακίνηση).
  Θεωρούμε ότι για τους Γεωτεχνικούς υπαλλήλους καθώς επίσης και για τους Τεχνολόγους Γεωπόνους Φυτικής ή Ζωϊκής κατεύθυνσης το όριο των 250χλμ είναι μικρό για τους καθημερινούς ελέγχους που διενεργούνται καθόσον υποχρεούνται να κινούνται για 250 ημέρες το χρόνο για κρεοσκοπικούς ελέγχους , εξαγωγές , εισαγωγές , φυτοπρστασία και ελέγχους τροφίμων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης

 • 2 Ιουνίου 2015, 10:04 | ΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Για τις εντός έδρας μετακινήσεις είναι απαραίτητο να μην υπάρχει όριο για τη χρήση ΙΧ καθώς είναι αδύνατο να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες από τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Σε κάθε περίπτωση που αδυνατεί η υπηρεσία να παρέχει όχημα στον υπάλληλο να επιτρέπεται η χρήση του ΙΧ. Μόνο όφελος έχει το δημόσιο από αυτό, αν αναλογιστούμε ότι γλιτώνει το κράτος από τη συντήρηση των οχημάτων και τις εργατοώρες των οδηγών. Παράλληλα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση κατ΄εξαίρεση οχημάτων υπηρεσιακών από υπαλλήλους για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έλλειψης οδηγών. Πρέπει να δίνεται το δικαίωμα σε κάθε υπάλληλο να οδηγήσει οποιοδήποτε όχημα επιτρέπεται από το δίπλωμα του.

 • Παράγραφος 3: Στην παρ. 3. Ζητούμε να προβλεφθεί η ακόλουθη ρύθμιση: «Για υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% εγκρίνεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου ή η μίσθωση ΤΑΧΙ για την μετακίνηση τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας».

  Παράγραφος 7: Στην παρ. 7 προτείνουμε, βάσει των όσων προαναφέραμε στην εισαγωγή του παρόντος κειμένου, να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Για τη μετάβαση…………………της Υπηρεσίας του. Από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται τα πρόσωπα που είναι άτομα με βαριά αναπηρία και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον η αναπηρία τους απαιτεί πρόσθετα έξοδα για την ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνησή τους από την οικία τους στην υπηρεσία τους και αντίστροφα. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών, επί της οποίας γνωμοδοτεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις (κατηγορίες αναπηρίας κ.λπ. ) για την καταβολή εξόδων κίνησης για την ασφαλή και ανεμπόδιστη μεταφορά των προσώπων με αναπηρία από την οικία προς την υπηρεσία τους.»

  Επίσης προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη ρύθμιση: «Με Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης προβλέπεται σε υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος και είναι άτομα με βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετραπληγίας) , τύφλωση η αποζημίωση χρήσης συνοδού επιλογής τους για τις μετακινήσεις εντός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, όπως και τις μετακινήσεις τους από την οικία τους στην υπηρεσία τους και αντιστρόφως. Με την ανωτέρω ΚΥΑ ρυθμίζονται κάθε είδους λεπτομέρειες για την εφαρμογή της. Η ανωτέρω ΚΥΑ εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου»

 • 2 Ιουνίου 2015, 10:07 | Τάσος

  οι μετακινήσεις των υπαλλήλων εντος της περιοχής ευθύνης της υπηρεσίας τους όταν αυτή είναι συγκεκριμένη π.χ. Δήμος, Νομός να θωρούνται όλες εντός έδρας χωρίς όριο αριθμού/έτος ή συνολικής χλμ απόσταση/μήνα και να αποζημιώνεται μόνο η χρήση ΙΧ αυτοκινήτου με δίκαιο, αντικειμενικό και ελέγξιμο τρόπο

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:50 | Βασιλική Μπάρκα

  Α) Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι υπάλληλοι στις παρακάτω περιπτώσεις:
  -Υπάλληλοι που δεν ανήκουν στις τεχινικές υπηρεσίες, αλλά είναι μέλη ομάδων έργων και επιτροπων παρακολούθησης και παραλαβής έργων μη τεχνικού χαρκτήρα (έργα που αναφέρονται σε δράσεις τουριστικής προβολής, πολιτιστικού χαρακτήρα κ.λ.π.) και οι οποίοι είναι απαραίτητο να μετακινούνται για την επίβλεψη των έργων αυτών. Το ίδιο θα πρέπει και να ισχύει για τους υπαλλήλους που καταρτίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα αυτά.
  -Υπάλληλοι των Περιφερειών που ανήκουν σε υπηρεσίες περιφερειακής εμβέλειας και μεταβαίνουν στις Π.Ε. για συσκέψεις, προγραμματιμό έργων κ.λ.π.
  Β) Το όριο των 250 χλμ. το μήνα είναι πολύ μικρό, ειδικά για ορεινές περιοχές.
  Γ) Το όριο των 165 χλμ. για τη λήψη αποζημίωσης είναι ιδιαίτερα υψηλό. Πώς είναι δυνατό οι υπάλληλοι με τους πενιχρούς μισθούς που λαμβάνουν να καλύπτουν με δικά τους έξοδα τις μετακινήσεις που πραγματοποιούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας;
  ΑΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ, ΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ!!!

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:45 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  παρ. 2-3: Δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τα ισχύοντα, απλώς η φράση «επιτρέπεται» σε σχέση με τη χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, υποθέτω ότι δε δύναται η υπηρεσία να τον υποχρεώσει χωρίς να έχει προσυμφωνηθεί με το μετακινούμενο.

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:32 | Θανάσης Σαρόπουλος

  Οι γεωτεχνικοί (γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, γεωλόγοι και ιχθυολόγοι) υπάλληλοι των Δήμων, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας έχουν σημαντικό έργο στην ελληνική ύπαιθρο με ιδιαιτερότητες που δεν υπάρχουν για άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Το έργο που πρέπει να εκτελεστεί (επιστημονική υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι, υγιεινή και ευζωία των ζώων, προγράμματα καταπολέμησης ζωοανθροπονόσων, υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, δασοπροστασία, θηροφύλαξη, έλεγχοι και υποστήριξη προγραμμάτων Ε.Ε κλπ) απαιτεί τη μετάβαση των γεωτεχνικών στο χωράφι, στον σταύλο ή στη γεώτρηση έχοντας διανύσει την απόσταση όχι μόνο σε επαρχιακό δίκτυο, αλλά και σε ορεινό δύσβατο ή χωμάτινο οδικό δίκτυο και συνεπώς κανένα μέσο μαζικής μεταφοράς δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν προσθέσουμε και την τεράστια έλλειψη υπηρεσιακών αυτοκινήτων και υπαλλήλων οδηγών γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η χρήση των ΙΧ αυτοκινήτων των γεωτεχνικών ήταν, είναι και θα είναι (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα) η μοναδική λύση για την εκτέλεση των άκρως απαραίτητων παραπάνω υπηρεσιακών αντικειμένων.
  Η χρήση, όμως, των ιδιόκτητων αυτοκινήτων θα πρέπει να μην είναι οικονομικά ζημιογόνος για τον υπάλληλο. Για να συμβεί αυτό, στη χιλιομετρική αποζημίωση των ΙΧ αυτοκινήτων θα πρέπει να συνυπολογίζεται το κόστος καυσίμων, λιπαντικών, ελαστικών, συντήρησης, η απόσβεση (5.000 έως 10.000 παραπάνω χιλιόμετρα ετησίως από την προσωπική χρήση) και ο αντίστοιχος τόκος κεφαλαίου (σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα ή ζημία στους δύσβατους αγροκτηνοτροφικούς δρόμους δεν υπάρχει καμία περίπτωση απόσβεσης της ζημίας), με αποτέλεσμα να είναι ασύμφορη η χρήση οποιουδήποτε ΙΧ αυτοκινήτου με χιλιομετρική αποζημίωση μικρότερη των 0,30 – 0,40 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Η σημερινή τιμή της χιλιομετρικής αποζημίωσης των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο φυσικά και δεν επαρκεί, αλλά υπάρχει τουλάχιστον ένα είδος αντιστάθμισης από το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης (περίπου 10 ευρώ) που δίνεται σήμερα σε μετακινήσεις για αποστάσεις άνω των 40 χιλιομέτρων. Θα πρέπει, όμως, να γίνει αντιληπτό ότι η ημερήσια αποζημίωση θα πρέπει να καλύψει και το κόστος των τηλεφωνημάτων από το κινητό του υπαλλήλου για να επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο πολίτη και να φθάσει με δυσκολία στις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις του ή για να αγοράσει ένα νερό ή αναψυκτικό που είναι απολύτως απαραίτητα σε υπαίθριους ελέγχους κλπ.
  Οι νέες ρυθμίσεις που εισάγονται με αυτό το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου προφανώς δεν έλαβαν υπόψη όλες τις παραπάνω ιδιαιτερότητες και είναι καταφανές ότι εάν μείνουν όπως έχουν θα καταστήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ για τους παρακάτω λόγους:
  1) Καταργείται η καταβολή του 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης για τις αυθημερόν μετακινήσεις σε απόσταση άνω των 40 χιλιομέτρων (μέχρι 15-3-2010 ήταν 10 χιλιόμετρα για τους γεωτεχνικούς). Η καταβολή του ½ της αυξημένης ημερήσιας αποζημίωσης δεν αφορά στους γεωτεχνικούς υπάλληλους των Δήμων, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (κυρίως Δασαρχεία) της χώρας των οποίων η μετακίνηση γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε τοποθεσίες με απόσταση από την έδρα συνήθως μικρότερη των 50 χιλιομέτρων.
  2) Οι μετακινήσεις τους ονομάζονται, κατά το πλείστον, εντός έδρας και μπαίνει το όριο των 250 χιλιομέτρων το μήνα για χρήση ΙΧ αυτοκινήτου που πρακτικά σημαίνει ότι οι γεωτεχνικοί θα μπορούν να κάνουν περίπου 36 κινήσεις το χρόνο με το ΙΧ αυτοκίνητό τους αντί των 60 που ίσχυε μέχρι σήμερα, αν και χωρίς την ημερήσια αποζημίωση είναι αμφίβολο εάν κάποιος γεωτεχνικός θα δεχθεί να χρησιμοποιήσει το ΙΧ αυτοκίνητό του. Θα πρέπει, επίσης, να διευκρινιστεί ότι όπως έχει ο ορισμός συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα 50 χιλιόμετρα είναι η απόσταση από την έδρα και όχι το μήκος της συνολικής διαδρομής (πχ. διαδοχική μετακίνηση, εάν και το σημαντικό είναι πως εκλαμβάνουν τον ορισμό οι εκάστοτε ελεγκτές των εντελλομένων εξόδων).
  3) Η ανεπαρκέστατη, σήμερα, τιμή της χιλιομετρικής αποζημίωσης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και δε θεωρείται πιθανή μία σημαντική αύξηση στα επίπεδα τουλάχιστον των 0,30 ευρώ ανά χιλιόμετρο, γεγονός το οποίο θα έδινε μία προσωρινή λύση στο γόρδιο δεσμό των μετακινήσεων των γεωτεχνικών.
  4) Η σημαντική μείωση του αριθμού των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων κατά την τελευταία πενταετία προκαλεί σημαντική αύξηση τόσο των χιλιομέτρων που πρέπει να διανύσει ο γεωτεχνικός, όσο και των αντίστοιχων ημερών μετακίνησης εντός ή εκτός έδρας. Παρά τη ρητή εξειδίκευση για τους γεωτεχνικούς στο 3ο άρθρο, το ανώτατο όριο μετακινήσεων εκτός έδρας μειώνεται από 60+40 που ισχύει σε 60+30.
  Το σχέδιο νόμου βγήκε σε διαβούλευση για τέσσερεις μόνο ημέρες, εκ των οποίων οι τρεις ήταν αργία και χωρίς να προηγηθεί διάλογος με θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, όπως είναι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και συνεπώς θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα για να γίνει μία πραγματική και σε βάθος διαβούλευση.

 • 2 Ιουνίου 2015, 08:58 | ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

  Σαν μηχανικός προτείνω να προστεθεί η εξής διάταξη:

  Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν διαθέτει ελεύθερο όχημα και έχουν καλυφθεί τα όρια μετακινήσεων του υπαλλήλου, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να δώσει εντολή για διακοπή εργασιών για το έργο που επιβλέπει και να μην υπογράφει λογαριασμούς ή να προβαίνει σε αυτοψίες για αιτήματα πολιτών, μέχρι τον επόμενο χρόνο που θα ανοίξει πάλι το πλαφόν του.

  Γιατί να βγαίνουμε έξω, με κίνδυνο ατυχήματος και χίλιες δύο ευθύνες, αν δεν πληρωνόμαστε για αυτό;

 • 2 Ιουνίου 2015, 07:07 | Ντίνα Σπανού

  Οι Γεωπόνοι των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών ασκούν ταυτόχρονα πολλούς ελέγχους που αφορούν τις εξαγωγές, τα παθογόνα καραντίνας που απειλούν τις καλλιέργειες της χώρας, την εφαρμογή της Δακοκτονίας,καθώς και ελέγχους για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
  Δεν μπορεί να ισχύει για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου το ίδιο όριο χιλιομέτρων.
  Για τους Γεωπόνους των Περιφερειών με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν υπηρεσιακά αυτοκίνητα δεν θα πρέπει να ισχύσει το όριο των 250 χιλ. μηνιαίως

 • 2 Ιουνίου 2015, 07:16 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 6:
  Στην παρ. 2α. μετά τη λέξη τεχνικούς υπαλλήλους να προστεθεί και η λέξη «γεωτεχνικούς» και να αντικατασταθεί η φράση «για την επίβλεψη και εκτέλεση των δημόσιων έργων» με την φράση «για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων».

 • 2 Ιουνίου 2015, 07:41 | Αναστασιος Καραφέρης

  άρθρο 7 . Για τη μετάβαση των μετακινουμένων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, από την κατοικία τους στην Υπηρεσία τους και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοικία του υπαλλήλου είναι εκτός ή εντός της έδρας της Υπηρεσίας του.

  Γενικά είναι σωστό, αλλά για σκεφτείτε λιγάκι κάποιοι υπάλληλοι που αναγκάζονται να πηγαίνουν στην υπηρεσία τους που έχει έδρα πάνω 50 χλμ και δεν είναι δυνατή η μόνιμη εγκατάσταση και διαμονή τους στη έδρα (πχ μεθοριακός τελωνειακός σταθμός). Μήπως θα πρέπει να εξεταστεί μια εξαίρεση για τους υπαλλήλους αυτούς;

 • 2 Ιουνίου 2015, 07:39 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζονται οι περιπτώσεις που δικαιούται κάποιος έξοδα κίνησης θα δημιουργήσει σωρεία αμφισβητήσεων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελεγχου. π.χ. η μετακίνηση για επίβλεψη μελέτης περιλαμβάνεται; Γενικά, υπάρχουν μετακινήσεις που θα γίνονται για υπηρεσιακούς λόγους, αλλά δεν θα καταβάλλονται έξοδα κίνησης; αν δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει λόγος να αναφέρονται μία-μία αυτές για τις οποίες θα καταβάλλονται, γιατί προφανώς θα ξεχαστούν πολλές. Αν υπάρχουν, ποιές είναι και με ποιά λογική εξαιρούνται;

 • 1 Ιουνίου 2015, 12:33 | ypalilos

  Για τους υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας δεν γίνεται καμία αναφορά;

 • 1 Ιουνίου 2015, 10:27 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

  Άρθρο 06 – Έξοδα κίνησης εντός έδρας
  Στις κατηγορίες των υπαλλήλων για τους οποίους προβλέπεται η καταβολή εξόδων κίνησης εντός έδρας, προστίθενται και οι δασικοί υπάλληλοι κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ (Δασοφύλακες) που κινούνται για την επίδοση δικογράφων ή άλλων πράξεων της διοίκησης στην περιοχή ευθύνης τους.

  Προτείνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 μα συμπληρωθεί το εδάφιο γ με τους κλάδους ΥΕ και ΔΕ Δασοφυλάκων των δασικών Υπηρεσιών που διενεργούν επιδόσεις δικογράφων και άλλων πράξεων εντός της έδρας της Υπηρεσίας τους ως ακολούθως:
  1. α. Για τους επιμελητές και κλητήρες,
  β. για τους υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους χρέη επιμελητή όταν δεν υπάρχουν επιμελητές, και
  γ. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) εκπαίδευσης τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους και τους δασικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ Δασοφυλάκων,
  τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εντός έδρας περιλαμβάνουν μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τις περιπτώσεις α. και γ. δύναται, αντί του αντιτίμου των εισιτηρίων, να χορηγείται κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Για την αναγνώρισή τους δεν απαιτείται γραπτή εντολή.

  Επίσης : Στην παράγραφο 2. του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο (ε) που αφορά τους δασικούς υπαλλήλους που διενεργούν αυτοψίες εντός έδρας σε περιοχές που δεν καλύπτονται με συνήθη συγκοινωνιακά μέσα (περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, δασικές κλπ)
  α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς για την επίβλεψη και εκτέλεση των δημόσιων έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
  β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) εκπαίδευσης τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους, σε περίπτωση που είναι αναγκαία για το σκοπό της μετακίνησης η μεταφορά εξοπλισμού ή υλικών που λόγω βάρους ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα,
  γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των Περιφερειών της χώρας (χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες), για τις μετακινήσεις τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μονάδας στον τόπο παροχής εργασίας τους με αυθημερόν επιστροφή
  δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής μέριμνας,
  ε. Τους δασικούς υπαλλήλους των αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση καθηκόντων δασοπροστασίας
  και μέχρι διακόσια πενήντα (250) χιλιόμετρα μηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου που ανήκει στον ίδιο ή τον/τη σύζυγο, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς.
  Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων.

 • 31 Μαΐου 2015, 15:35 | Δημήτρης Δήμου

  Το ανώτατο όριο των 250 χλμ. για τις εντός έδρας μετακινήσεις μηνιαίως, δεν μπορεί να εφαρμοστεί οριζοντίως και αδιακρίτως για όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου.
  Πρέπει να υπάρχει σαφώς διαβάθμιση Υπηρεσιών και κλάδων στο καθορισμό του ορίου χιλιομέτρων. Με δεδομένο, την ανεπάρκεια κρατικών αυτοκινήτων για να καλύψουν τις ανάγκες των υπαλλήλων (και συγκεκριμένα γεωτεχνικούς που υπηρετούν σε Περιφέρειες)σε πόσες εργάσιμες μέρες θα καλυφθεί το χιλιομετρικό όριο?
  Πολύ απλά, σε μια ημέρα που διενεργείτε ποιοτικός έλεγχος σε συσκευαστήρια απαιτούνται κατα μεσο όρο 70-80 χλμ., άρα σε 3 ημέρες θα έχει εξαντληθεί το όριο.Ειναι δυνατό να προχωρήσει οτιδήποτε έτσι?
  Το χιλιομετρικό όριο πρέπει να απελευθερωθεί, με ταυτόχρονη, εκ του μηδενός, αξιολόγηση των αναγκών σε μετακινήσεις κάθε Υπηρεσίας.

 • 31 Μαΐου 2015, 12:44 | Θεοφάνης Φάης

  Άρθο 6 παρ. 2 εδ. δ : (και μέχρι διακόσια πενήντα (250) χιλιόμετρα μηνιαίως, ….. επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου ……. και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές.) Να τροποποιηθεί σε «χωρίς μηνιαίο περιορισμό χιλιομέτρων» & «και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα ή οδηγός για τις μετακινήσεις αυτές.» Πχ. στην ΠΕ Πρέβεζας υπάρχουν 2 οδηγοί & 5 αυτοκίνητα για εξυπηρέτηση 150 υπαλλήλων.

 • 31 Μαΐου 2015, 07:46 | Παναγιώτης Καμπούρογλου

  Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν τα έξοδα κίνησης για μετακινήσεις υπαλλήλων όταν καλούνται να καταθέσουν σε δικαστήρια και άλλες δικαστικές αρχές , ακόμη και εντός έδρας αφού είναι απαράδεκτο στην σημερινή οικονομική εξαθλίωση των μισθών να καλείται ο υπάλληλος να πληρώσει από την τσέπη του για να εκτελέση το καθήκον του. Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν και οι δασοφύλακες που κάνουν επιδόσεις εγγράφων στις πόλες ώστε να δικαιούνται κάρτας απεριορίστων διαδρομών. Τα όσα γράφω για τους δασικούς υπαλλήλους που καλούνται να προσέλθουν σε δικαστήρια τακτικότατα σε άλλα άρθρα του νόμουισχύουν και σε αυτό , να μην τα επαναλαμβάνω για την οικονομία του χώρου.

 • 30 Μαΐου 2015, 12:10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ

  Πρέπει να γνωρίζετε, ότι υπάρχουν και υπάλληλοι, που μετακινούνται εντός νομού για εκτέλεση καθηκόντων , οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν ακομα και τα έξοδα μετακίνησης. Τέτοια περίπτωση είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι που έχουν ή μεταβατικές έδρες , ή καλύπτουν επείγουσες ανάγκες , λόγω έλλειψης προσωπικού στα κεντρικά δικαστήρια και με πράξη προέδρου Πρωτοδικών ή Εφετών συμμετέχουν σε ποινιές ή πολιτικές έδρες, χωρίς να λαμβάνουν την έλάχιστη αποζημίωση για τη μετακίνηση. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό το πρόβλημα, με δεδομένη την υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, αλλά και του μεγάλου νησιωτικού εύρους της χώρας μας.

 • 30 Μαΐου 2015, 08:21 | Μαρία Κ.

  Δηλαδή στις εντός έδρας μετακινήσεις δεν υπάρχει ημερήσια αποζημίωση παρά μόνο χιλιομετρική αποζημίωση?

 • 30 Μαΐου 2015, 04:52 | ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.

  Άρθρο 6 Παρ. 7
  Με την συνένωση του Καλλικράτη καλούμαστε να κάνουμε καθημερινά απόσταση 40 χιλιομέτρων για να πάμε στην καινούργια Έδρα του Δήμου¨ σε ορεινή δύσβατη περιοχή.
  Σε τέτοιους ορεινούς Δήμους όπου και οι καιρικές συνθήκες τις ποιο πολλές φορές δεν είναι καλές, ο δρόμος είναι δύσβατος με πολλές στροφές και η καθημερινή μετάβαση από και προς το Δημαρχείο αποτελεί μια καινούργια οδηγηκή εμπειρία (δυσάρεστη)
  και γνωρίζοντας ότι το λεωφορείου του Δήμου είναι για μεταφορά προσωπικού και ότι το 80% των υπαλλήλων διανύει την απόσταση αυτή, δεν θα έπρεπε να μετακινούμαστε με το λεωφορείο του Δήμου ακόμη πληρώνοντας και ένα μικρό αντίτιμο

 • 29 Μαΐου 2015, 21:52 | Μαίρη

  Μόνο 250 χλμ.; για να καλύψουμε μετακινήσεις εντός περιφέρειας; που να πρωτοπάμε;

 • 29 Μαΐου 2015, 21:34 | Γιωργος Σ.

  1)παρ.2α Η σύνταξη μελέτης ΔΕ γιατί δεν προβλέπεται;
  2) Είναι ασαφής η παραγ.1δ «για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων» φαίνεται ότι όλες οι περιπτώσεις αφορουν σχολεία, ακόμη θα πρέπει να προστεθούν και οι «αυτοψίες»
  3)Ποιος θα κρατάει «λογαριασμό» για τα 250 χλμ ;

 • 29 Μαΐου 2015, 19:01 | Ιωάννης Γκουντρομίχος

  Είναι λάθος να υπάρχει μέγιστο όριο χιλιομέτρων (250) ανά υπάλληλο. Το σωστό είναι η κάθε υπηρεσία ανάλογα με το έργο της να έχει συνολικό μέγιστο όριο χιλιομέτρων. Ετσι θα αποφευχθούν τα πλασματικά εκτός έδρας, διότι αν μία υπηρεσία έχει λίγους υπαλλήλους τότε θα χρειαστεί να ξεπεραστεί το όριο των 250 χιλ, ενώ αν έχει πολλούς υπαλλήλους τότε δεν θα μπορούν να βάζουν όλοι οι υπάλληλοι το μέγιστο των 250 (πλασματικά). Απλά θα πρέπει να γίνει μιά δουλειά σοβαρή απο τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων έτσι ώστε να μην προτείνει η κάθε υπηρεσία το συνολικό μέγιστο για αυτήν αλλά τα πραγματικά συνολικά μέγιστα που απαιτούνται. Αντε και καλή οικονομία!!!

 • 29 Μαΐου 2015, 19:51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝΗΣ

  ΚΑΤΑΡΧΗΝ, ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.

  ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ:

  1. ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ/ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ. – ΜΕ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.
  2. ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ,ΘΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ). ΑΥΤΗ Η ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ, ΜΙΑ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ (Π.Χ. ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Χ ΚΑΙ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ Ψ).
  3. ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ: » ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Α ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ)ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ. Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΜΗΝΗ, ΕΞΑΜΗΝΗ Ή ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Ή ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ (Π.Χ. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)
  4. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ GPS.
  5. MH ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
  6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΑΞ Ή EMAIL ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ GPS ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ.
  7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ GPS ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΑΞ Ή EMAIL ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΦΑΞ, ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΓΡΑΦΟΥ Ή ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΑΞΗΣ.

  ΟΦΕΛΗ:
  1. ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ.
  2. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ GPS ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ.
  3. ΕΥΚΟΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  1.Η ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗΝ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
  2. Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι. Χ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΘΕΙ, ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ GPS.
  3. H ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ.

  ΤΕΛΟΣ, ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΕΝΟΣ ΜΕΝ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΔΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 29 Μαΐου 2015, 13:48 | ΓΕΩΠΟΝΟΣ

  ΟΠΟΙΟΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ, ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΕΛΛΕΥΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΕΑ ΑΛΛΑ,,,, ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΡΩΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ,,,ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΙΟΛΑΣ!!
  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΤΟ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ….
  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΑ ΚΟΒΟΥΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΑ ΟΤΙ Ι ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ.
  Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ…

 • 29 Μαΐου 2015, 10:51 | KIRKOF

  Πως μπορείτε να κάνετε έλεγχο ποιοι πραγματικά κάνουν τα χιλιόμετρα και ποιοι τα δηλώνουν πλασματικά;;;;; έ;;; Γνώμη μου είναι να γίνεται έλεγχος ποιοι πραγματικά πρέπει να παίρνουν τα οδοιπορικά.πως θα το κάνετε αυτό;;; δικό σας θέμα.

 • 29 Μαΐου 2015, 10:24 | ΣΤΑΘΗΣ

  ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ .ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ( ΕΥΖΩΝΟΙ ΚΑΙ ΔΟΪΡΑΝΗ ) ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΑ 250ΧΜ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ.
  ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ 0,15ΕΥΡΩ / ΧΜ
  ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ( Δ/ΝΣΗ ΑΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κι ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ) ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑ 250 ΧΜ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ .
  ΔΗΛ ΕΓΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΩ 2,5 ΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΖΩΝΟΥΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΙΣ ΧΩΡΑΣ .
  ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ , ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ , ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΑΣ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΣΟΥΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΥΛΕΙΑ 1 ΩΡΑΣ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΕ 4 ΚΑΙ 5 ΩΡΕΣ
  ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΝΤΑ ΠΟΠ-ΠΓΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ AGROCERT, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΗΡΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ, ΚΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ …..ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ?
  ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ .
  ΕΚΤΟΣ ΑΝ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ : ΟΙ ΓΕΟΠΟΝΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ.
  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΕ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΚΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 29 Μαΐου 2015, 10:09 | Εμμανουήλ Καβούλας

  Για τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους των Περιφερειών, οι οποίοι ασκούν ελέγχους ασφάλειας τροφίμων, ποιοτικούς, φυτοϋγειονομικούς, κτηνιατρικούς ελέγχους, το όριο χιλιομέτρων να είναι απεριόριστο για χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου, αφού τα υπηρεσιακά οχήματα είναι από ανεπαρκή έως ανύπαρκτα. Χωρίς τη χρήση των Ι.Χ. των ελεγκτών, δεν θα πραγματοποιούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, με δυσμενείς συνέπειες για την ασφάλεια των καταναλωτών, του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της χώρας και την φήμη των εξαγόμενων προϊόντων μας.

 • 29 Μαΐου 2015, 07:43 | Στυλιανός Τζιβελέκης

  Απ ότι αντιλαμβάνομαι, τα 250 χλμ που αναφέρονται στο στοιείο (δ), παραγραφο 2 του άρθρου 6, αφορουν μονο στη χρηση ιδιόκτητου μεταφορικου μέσου.

  Το ερωτημα που δημιουργείται είναι τίγίνεται με τις μετακινίσεις εντός έδρας με Υπηρεσιακό όχημα; Υπάρχει όριο χιλιομέτρων ανα υπάλληλο ή όχι; και αν δεν υπάρχει, τί γίνεται με το όριο μετακινησεις των Υπηρεσιακών οχημάτων; Θα υπάρξει μεριμνα ώστα να αυξηθεί το όριο μετακίνησής τους; ή θα καλυπτουμε το πλαφόν και μετα θα είμαστε υποχρεωμενοι να χρησιμοποιήσουμε τα ιδιόκτητα οχήματά μας, μέχρι το όριο των 250 χλμ;