Άρθρο 20 – Έξοδα μετάθεσης-τοποθέτησης-απόσπασης στο εξωτερικό

1. Για τους μετακινούμενους πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, λόγω μετάθεσης ή τοποθέτησης ή απόσπασης από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή από μια πόλη χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας, καθώς και για τους αποστελλόμενους για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση, αναγνωρίζονται, πέραν των δαπανών μετακίνησης και του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του άρθρου 16 του παρόντος:
α. Τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους, εφόσον η παραμονή του μετακινούμενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
β. Έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής τους, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο, εφόσον η παραμονή του μετακινούμενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
γ. Έξοδα εγκατάστασης τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, εφόσον η παραμονή του μετακινούμενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που τοποθετούνται ή μετατίθενται στο εξωτερικό, καθώς και στους απευθείας διοριζόμενους πρέσβεις, τα εν λόγω έξοδα αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής με πλήρεις τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, καθώς και στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών εσωτερικού.

2. Οι προβλεπόμενες δαπάνες μετακίνησης και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής των περιπτώσεων α και β της προηγούμενης παραγράφου αναγνωρίζονται και στην περίπτωση επιστροφής από το εξωτερικό.

3. Για όσους αποστέλλονται στο εξωτερικό για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή, σε περίπτωση ανάκλησής τους, κατόπιν αιτήσεως ή με υπαιτιότητά τους, προ της συμπληρώσεως τριμήνου, τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής, βαρύνουν τους ίδιους.

4. Στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδέψουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν την ημερομηνία μετακίνησης του υπαλλήλου ή πριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.

5. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, καθώς και έξοδα κίνησης επιστροφής των μελών της οικογένειας υπαλλήλου ή λειτουργού που απεβίωσε στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται σε βάρος του οικείου φορέα.

6. Στους μετακινούμενους με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, δικό τους ή του/της συζύγου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής ή τμήμα αυτής, καταβάλλεται η αξία ενός αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής της θέσης που δικαιούνται να ταξιδεύουν. Επιπλέον καταβάλλεται το μισό της αξίας του ανωτέρω εισιτηρίου όταν συνοδεύονται από ένα μέλος της οικογένειάς τους, ολόκληρη δε η αξία όταν συνοδεύονται από περισσότερα του ενός μέλη.

7. Προκειμένου περί συζύγων, που και οι δύο είναι υπάλληλοι και τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται στην ίδια πόλη, τα έξοδα εγκατάστασης καταβάλλονται σε εκείνον που έχει μεγαλύτερο ύψος αποδοχών.

  • 2 Ιουνίου 2015, 10:00 | Αποσπασμένος υπάλληλος

    Δηλαδή, τα έξοδα μετακίνησης του υπαλλήλου του οποίου λήγει η απόσπαση και επιστρέφει από το εξωτερικό στο εσωτερικό δεν καλύπτονται;

  • 2 Ιουνίου 2015, 10:57 | ΠΜ

    Η παράγραφος 1.γ.» Έξοδα εγκατάστασης τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, εφόσον η παραμονή του μετακινούμενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που τοποθετούνται ή μετατίθενται στο εξωτερικό, καθώς και στους απευθείας διοριζόμενους πρέσβεις, τα εν λόγω έξοδα αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής με πλήρεις τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, καθώς και στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών εσωτερικού.» διαφοροποιεί τους υπαλλήλους του ΥΠΕΞ από τους μετακινούμενους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και θα προκαλέσει σωρεία προσφυγών.

  • 2 Ιουνίου 2015, 09:10 | ΕΛΜΕ ΒΡΒ

    σχετικά με το άρθρο 20 παρ.1, δεν αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό.