Άρθρο 21 – Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής

1. Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, της παρ. 1β του προηγούμενου άρθρου, σε περίπτωση αποδεδειγμένης μεταφοράς τουλάχιστον είκοσι (20) κυβικών μέτρων, ορίζονται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των εξόδων εγκατάστασης του προηγούμενου άρθρου.

2. Το ανωτέρω ποσοστό δύναται να ανέλθει σε:
α. πενήντα τοις εκατό (50%) για μετακινούμενο με ένα (1) μέλος οικογένειας που μεταβαίνει μαζί του και συνοικεί στο εξωτερικό με αυτόν, σε περίπτωση αποδεδειγμένης μεταφοράς τουλάχιστον τριάντα (30) κυβικών μέτρων,
β. εβδομήντα πέντε (75%) για μετακινούμενο με δύο (2) μέλη οικογένειας που μεταβαίνουν μαζί του και συνοικούν στο εξωτερικό με αυτόν, σε περίπτωση αποδεδειγμένης μεταφοράς τουλάχιστον σαράντα (40) κυβικών μέτρων και
γ. εκατό τοις εκατό (100%) για μετακινούμενο με άνω των δύο (2) μελών οικογένειας που μεταβαίνουν μαζί του και συνοικούν στο εξωτερικό με αυτόν, σε περίπτωση αποδεδειγμένης μεταφοράς τουλάχιστον πενήντα (50) κυβικών μέτρων.

3. Για τους μετακινούμενους των περιπτώσεων β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου, όταν μεταφέρεται αποδεδειγμένα οικοσκευή κυβισμού μικρότερου αυτού που προβλέπεται για κάθε περίπτωση, αναγνωρίζεται η προσαύξηση της περίπτωσης που αντιστοιχεί στα μεταφερόμενα κυβικά.

4. Τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής αναγνωρίζονται, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί, το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες, από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση του μετακινούμενου και προκειμένου περί απολυομένων ή παραιτουμένων, από την παράδοση υπηρεσίας.

5. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής του υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερικό.

6. Σε περίπτωση μετακίνησης συζύγων υπαλλήλων ή λειτουργών στην ίδια πόλη, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής αναγνωρίζονται μόνο στον ένα σύζυγο.

 • 3 Ιουνίου 2015, 21:00 | Θεοδόσιος Θέος

  Ως διπλωματικός υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών και μέλος του ΔΣ της ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων (ΕΔΥ), σας καλώ να επανεξετάσετε τις αλλαγές στο καθεστώς μεταφοράς οικοσκευής, αφού μελετήσετε προσεκτικότερα το πραγματικό κόστος μεταφοράς, το οποίο είναι σίγουρα πολλαπλάσιο (κατά προσέγγιση δεκαπλάσιο) του 25% της μηνιαίας ΑΥΑ (περίπου 1000 ευρώ), εξαρτώμενο από την εκάστη χώρα μετακίνησης. Σε πρώτη φάση απαιτείται εξαίρεση του ΥΠΕΞ, μέχρις ότου ορθολογικοποιηθεί η τελική ρύθμιση, η οποία δεν είναι δυνατόν να αναγκάζει τους υπαλλήλους του ΥΠΕΞ να καταβάλλουν οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησης τους. Από πλευράς ΕΔΥ είμαστε στη διάθεσή σας για γόνιμο διάλογο.

 • 2 Ιουνίου 2015, 10:23 | ΠΜ

  Ο υπολογισμός είναι σε λάθος βάση.
  Καταρχάς τα έξοδα εγκατάστασης υπολογίζονται διαφορετικά για τους υπαλλήλους του υπουργείου εξωτερικών από τους λοιπούς μετακινούμενους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.
  Δεν υπολογίζονται οι χιλιομετρικές αποστάσεις των μετακινήσεων καθώς και το διαφορετικό κόστος των εργατικών στις διάφορες χώρες.
  Επιπλέον δεν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για όσους έχουν μετακινηθεί με το προηγούμενο καθεστώς και καλούνται να επιστρέψουν τώρα με το νέο.

 • 1 Ιουνίου 2015, 22:24 | Αγγελος Παπανικολάου

  Όσον αφορά τους μετακινούμενος από την Ελλάδα στο εξωτερικό και αντιστρόφως, ή από πόλη του εξωτερικού σε άλλη πόλη του εξωτερικού, σημειώνω τα ακόλουθα:

  Το ΕΥΑ επί του οποίου υπολογίζονται τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, δεν αποτελεί σωστή βάση για τον υπολογισμό του μέγιστου κόστους μεταφοράς οικοσκευής, δεδομένου ότι ανάγεται στην επιπλέον επιβάρυνση κόστους διαβίωσης ανά χώρα και ουδόλως σχετίζεται με το από που έρχεται και που πάει ο εκάστοτε μετακινούμενος.

  Το κόστος μεταφοράς οικοσκευής καθορίζεται, πέραν του όγκου της οικοσκευής και τη χρέωση εργατικών εκάστοτε χώρας, κυρίως από την απόσταση μεταφοράς της οικοσκευής

  Ως εκ τούτου το κόστος μεταφοράς π.χ. 30 κυβικών από την Ελλάδα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ΗΠΑ, λοιπές χώρες Αμερικανικής Ηπείρου, Άπω Ανατολή κλπ. μακρινοί προορισμοί, είναι πολλαπλάσιο από το κόστος μεταφοράς από Αθήνα σε γειτονική χώρα. Ομοίως το κόστος π.χ. από Νέα Υόρκη σε Ουάσιγκτων διαφέρει κατά πολύ από το κόστος π.χ. Νέα Υόρκη – Αστάνα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Ένας τρόπος μείωσης του κόστους μεταφοράς οικοσκευής του φορέα είναι η πριμοδότηση της μετακίνησης άνευ οικοσκευής, δηλαδή η χορήγηση αποζημίωσης (ύψος οποίας θα ήταν σαφώς κατώτερο του κόστους μεταφοράς οικοσκευής) για την επι τόπου προμήθεια ορισμένων βασικών ειδών ή εύρεση επιπλωμένης κατοικίας. Μετακινούμενοι χωρίς ιδιαίτερα οικογενειακά βάρη, σε μακρινές χώρες ή σε χώρες με προβλήματα στην εύρεση κατοικίας, θα προτιμούσαν, πιστεύω, την επιλογή της αποζημίωσης.

 • 31 Μαΐου 2015, 10:05 | Ηλίας Κίτσος

  Το πνεύμα του άρθρου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αφού έτσι δεν υπάρχει λόγος συγκρότησης επιτροπών και λήψεως προσφορών, αφού το ποσό είναι κατ’ αποκοπή και το συμφέρον του καθενός είναι να βρίσκει τη φθηνότερη μεταφορική εταιρία, η οποία με τα συγκεκριμένα χρήματα θα του μεταφέρει τα περισσότερα πράγματα.

  Επειδή όμως δεν περιλαμβάνεται στους ορισμούς του πρώτου άρθρου, θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του όρου «αποδεδειγμένη μεταφορά». Φαντάζομαι ότι ως τέτοια νοείται απλώς η «δυνάμενη να αποδειχθεί με παραστατικά». Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προστεθεί μια νέα παράγραφος η οποία θα λέει πάνω κάτω τα εξης:

  » Η καταβολή των εξόδων μεταφοράς οικοσκευής στον μετακινούμενο γίνεται κατόπιν προσκόμισης τιμολογίου από αυτόν που έχει εκδοθεί «επί πιστώσει», από μεταφορική εταιρία της επιλογής του, στο οποίο θα αναγράφεται ο συνολικός όγκος της οικοσκευής και το αντίτιμο της μεταφοράς. Η δαπάνη εκκαθαρίζεται με την προσκόμιση από τον μετακινούμενο του εξοφλημένου τιμολογίου εντός προθεσμίας 30 ημερών.»

  Η διευκρίνηση αυτή είναι αναγκαία διότι όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο φαίνεται ότι την εταιρία θα την πληρώνει ο μετακινούμενος, θα προσκομίζει το εξοφλημένο τιμολόγιο στην Υπηρεσία του και θα πληρώνεται την οικοσκευή του… κάποια στιγμή. Όμως τα ποσά είναι μεγάλα και θα υπάρξει πρόβλημα.