Άρθρο 09

1. Για μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μετέχει στην προετοιμασία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων, κατά την περίοδο αυτών, επιτρέπεται η μετακίνηση εντός ή εκτός έδρας, με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης του ιδίου ή του/της συζύγου με προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά, με έγκριση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) καταβάλλονται μόνο στην περίπτωση που η συμπλήρωση ωραρίου λαμβάνει χώρα την ίδια ημέρα.

 • 3 Ιουνίου 2015, 16:12 | Σταυρούλα Αλευρά

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 προτείνεται να αποσυρθεί ως ηθικά και συνταγματικά αίολη κι επειδή αντίκειται και στο ίδιο το πνεύμα του προτεινόμενου νόμου όπως περιγράφεται στην αιτιολογική του έκθεση.

  Σύμφωνα με την τελευταία, «Το νέο πλαίσιο θεσμοθετεί σε ενιαία βάση τις προϋποθέσεις μετακίνησης των λειτουργών και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα … Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται ανισότητες και στρεβλώσεις, γεγονός που θα πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον, αποτρέποντας την καταστρατήγηση της ενιαίας και ισότιμης αντιμετώπισης όλων των λειτουργών και υπαλλήλων, …» Η παράγραφος 2, όμως, συνιστά ακριβώς άνιση και δυσμενή μεταχείριση των εκπαιδευτικών που υποχρεούνται να καλύψουν ανάγκες σε διαφορετικές σχολικές μονάδες κι εκτός της περιοχής βασικής τοποθέτησής τους, διότι προβλέπει την σε βάρος των ιδίων κάλυψη των σχετικών εξόδων μετακίνησης έναντι (α) άλλων δημοσίων υπαλλήλων στους οποίους καταβάλλονται από το Δημόσιο οδοιπορικά έξοδα (πέραν αυτών της ημερήσιας αποζημίωσης) σε ανάλογες περιπτώσεις, (β) λοιπών συναδέλφων τους για τους οποίους προβλέπεται η καταβολή από το Δημόσιο οδοιπορικών εξόδων για τον ίδιο σκοπό, επειδή δεν τους στερείται από τις αποφάσεις της διοίκησης η δυνατότητα να τον πραγματώσουν εντός της ίδιας ημέρας (γ) λοιπών συναδέλφων τους οι οποίοι συμπληρώνουν ωράριο σε μία σχολική μονάδα και δεν αναγκάζονται σε τέτοιου είδους μετακινήσεις γενικά.

 • 2 Ιουνίου 2015, 21:15 | Μανώλης

  Άλλη μια απόφαση ντροπής…

  Αλήθεια, οι εκπαιδευτικοί είναι υπάλληλοι Β` κατηγορίας ή θα μας πείτε είναι λειτουργοί;

  Έλεος πια με το μίσος σας κατά των εκπαιδευτικών… Ποιοι υπάλληλοι, ποιου άλλου Υπουργείου υπηρετούν σε περισσότερες από μία θέσεις χωρίς να αποζημιώνονται για τη μετάβαση σε αυτές, ακόμη κι αν η μετάβασή τους δεν γίνεται την ίδια μέρα;

 • 2 Ιουνίου 2015, 10:01 | ΕΛΜΕ ΒΡΒ

  σχετικά με το άρθρο 9 παρ.2, αναφέρουμε ότι δεν μπορεί να ισχύσει για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, διότι η ελάχιστη απόσταση μετακίνησης από σχολείο σε σχολείο είναι 50 χλμ. και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει η συμπλήρωση ωραρίου την ίδια ημέρα.

 • 2 Ιουνίου 2015, 10:49 | ΕΛΜΕ ΒΡΒ

  σχετικά με το άρθρο 20, παρ.1, δεν αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό.

 • 2 Ιουνίου 2015, 08:12 | Στράτος

  Πριν ψηφιστεί η παράγραφος 2 του Άρθρου αυτού, του Άρθρου 9, θα πρέπει να μελετηθεί με προσοχή το ισχύον μέχρι σήμερα νομικό καθεστώς και κυρίως δύο Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στις Γνωμοδοτήσεις αυτές υπάρχει επιχειρηματολογία υπερ της χορήγησης οδοιπορικών ακόμη και σε όσους εκπαιδευτικούς το σχολείο διάθεσης (δηλ. το δεύτερο, τρίτο κλπ σχολείο στο οποίο στέλνονται από την υπηρεσία για συμπλήρωση ωραρίου) είναι πλησιέστερα στην οικία τους από το σχολείο οργανικής θέσης τους. Η τωρινή διάταξη καταργεί την καταβολή οδοιπορικών ακόμη και για όσους μεταβαίνουν σε σχολείο πολύ πιο μακριά από την κατοικία τους. Αλήθεια, ποιοι υπάλληλοι, ποιου άλλου Υπουργείου υπηρετούν σε περισσότερες από μία θέσεις χωρίς να αποζημιώνονται για τη μετάβαση σε αυτές, ακόμη κι αν η μετάβασή τους δεν γίνεται την ίδια μέρα; Ας μην ξεχνούν στην κυβέρνηση ότι οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στους χαμηλόμισθους του Δημοσίου και ας μην τους επιβαρύνουν επιπλέον με την χωρίς καμία αποζημίωση χρήση των ΙΧ τους για το καλό της υπηρεσίας.

  Παραθέτω σχετική νομολογία για τα οδοιπορικά των εκπαιδευτικών για να υπάρξει προσεκτικότερη μελέτη του ζητήματος:

  Η εγκύκλιος 42460/Δ1/28-3-2013 είναι η πιο πρόσφατη εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας που καθορίζει το ποιοι λαμβάνουν οδοιπορικά.

  Η Απόφαση 2/41412/0022/24-09-2012 της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του ΓΛΚ κατήργησε την καταβολή αποζημίωσης (επιμίσθιο) σε όσους διδάσκουν με διάθεση, διατήρησε όμως την καταβολή οδοιπορικών εξόδων.

  Με βάση τις με αρ.πρωτ.2/55768/0022/20.02.2009 και 2/36045/0022/20.07.2010 διευκρινιστικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για να δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση, η μετακίνηση από το σχολείο τοποθέτησης στο σχολείο διάθεσης ή αντίστροφα για συμπλήρωση του ωραρίου τους δεν απαιτείται να γίνεται την ίδια ημέρα. (Το ακριβώς αντίθετο φέρνει η νέα διάταξη).

  Γνωμοδότηση 502/1998 του Α΄ Τμήματος Διακοπών του ΝΣΚ.

  Γνωμοδότηση 456/99 (Αριθμ. Πρωτ 5278.99) της Ολομέλειας του ΝΣΚ.

  Οι προαναφερόμενες δύο Γνωμοδοτήσεις αξίζουν προσοχής ως προς το σκεπτικό των Νομικών Συμβούλων που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αποφανθούν υπέρ της χορήγησης των οδοιπορικών (και του επιμισθίου) ακόμη και σε εκπαιδευτικούς που η διάθεση τους γινόταν σε σχολείο πλησιέστερο στην οικεία τους από το σχολείο οργανικής τους θέσης.
  Ενδεικτικά μεταφέρω εδώ ένα μόνο νομικό επιχείρημα: Για την αποζημίωση (επιμίσθιο) που έχει καταργηθεί πλέον από το 2012 αναφέρουν οι Γνωμοδοτήσεις «Σε κάθε επομένως διάθεση εκπαιδευτικού σε σχολείο που δεν βρίσκεται στην πόλη όπου η οργανική του θέση ή η κατοικία αυτού (συνεχίζει: καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα) … καθώς και αποζημίωση, για την διαφορετική, δυσμενή, έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο στην οργανική τους θέση, μεταχείριση αυτού η οποία οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στις ανάγκες της υπηρεσίας».

 • 1 Ιουνίου 2015, 23:03 | Λαΐδης Γιώργος

  Στη πράξη με το άρθρο 2 καταργείται η αποζημίωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 2 ή περισσότερα σχολεία αφού η πάγια τακτική των ΠΥΣΔΕ είναι να τους τοποθετούν διαφορετικές ημέρες σε κάθε σχολείο για λόγους καλής λειτουργίας των σχολείων που μπορεί να απέχουν μεταξύ τους και 30 ή παραπάνω χιλιόμετρα οπότε και είναι αδύνατη η παρουσία την ίδια μέρα σε δύο σχολεία. Αφορά κυρίως ειδικότητες «μή κύριες» που δεν συμπληρώνουν σε ένα σχολείο ..όπως ξενόγλωσσοι, καλλιτεχνικών μουσικών κλπ. οι οποίοι τοποθετούνται σε πολλά σχολεία για τις ανάγκες της υπηρεσίας οπότε πρέπει να δικαιούνται οδοιπορικά αφού χρησιμοποιούν το ΙΧ τους. Πρέπει να γίνει διόρθωση στο άρθρο οτι «η διάταξη δεν αφορά αυτούς που μετακινούνται για τις ανάγκες της υπηρεσίας. όπου ισχύει ο 1566/85.» ή καλύτερα να φύγει τελείως το άρθρο 2.

 • 1 Ιουνίου 2015, 23:17 | Xara Kiouri

  Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που διαμένουν στον τόπο εργασίας, ακριβώς για να μην έχουν μετακινήσεις. Αν διετεθούν σε άλλα σχολεία δεν θα έπρεπε να αποζημιώνονται έτσι κι αλλιώς, και όχι μόνο αν πηγαίνουν σε δύο σχολεία την ίδια μέρα;
  Επίσης υπάρχει θέμα με τις σχολικές εκδρομές. Θα υπάρχει αποζημίωση ειδικά για τις πολυήμερες;

 • 1 Ιουνίου 2015, 20:00 | mlm

  2. Τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) καταβάλλονται μόνο στην περίπτωση που η συμπλήρωση ωραρίου λαμβάνει χώρα την ίδια ημέρα.

  Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει π.χ 3 ημέρες σε ένα σχολείο και 2 ημέρες σε άλλο σχολείο σε άλλη πόλη/χωριό πλεόν δεν θα αποζημιώνεται (0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο είναι τώρα η αποζημίωση) εκτός και αν μετακινείται την ίδια ημέρα.

  Αυτό μπορεί να αλλάξει και να μπει ένα όριο: να υπάρχει αποζημίωση π.χ για αποστάσεις μεγαλύτερες από 15 χλμ

  Σε αρκετά μέρη (ειδικά στα νησιά) δεν υπάρχουν δρομολόγια λεωφορείων το χειμώνα για μετακίνηση των κατοίκων και οι περισσότεροι μετακινούνται με ίδια μέσα.

  Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η λογική.

  Και ένα γενικό σχόλιο: ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Δεν είναι δυνατό για να πληρωθούν 10 ευρώ οδοιπορικά να ξοδεύουμε άλλα 5 ευρώ σε μελάνι και χαρτί.

  Ο φορέας να στέλνει στην οικεία ΥΔΕ τα δικαιολογητικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά και η ΥΔΕ να τα πληρώνει όπως τώρα. Ή ακόμα καλύτερα να τα πληρώνει κατευθείαν ο φορέας μέσω ΕΑΠ. Επιτρέπουμε τους φορείς να πληρώνουν εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΑΠ (τακτική μισθοδοσία) και δεν τους επιτρέπουμε να πληρώνουν 10 ευρώ οδοιπορικά και πρέπει να τα πληρώνει η ΥΔΕ!

  Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουμε με την άσκοπη γραφειοκρατία!

  Ευχαριστώ.

 • 1 Ιουνίου 2015, 08:06 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ Α.

  Είμαι προϊσταμένη του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της ΔΙΑΠ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω είναι οι εξής:
  1. Ο χρόνος διαβούλευσης που δόθηκε για το αν λόγω σημαντικότατο για τη λειτουργία του Δημοσίου νομοσχέδιο είναι υπερβολικά και ύποπτα λίγος διότι μεσολαβεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και προφανώς γίνεται μία προσπάθεια να περάσει το σχέδιο νόμου χωρίς να το πάρουμε είδηση.
  2. Οι εμπνευστές του στο Υπουργείο Οικονομικών , που τα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν, πραγματικά, τροχοπέδη για την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων δημόσιων υπηρεσιών, αξιολογούν κόστη και αριθμούς χωρίς όμως να κάνουν μία κοστολόγηση των αποφάσεων τους(Πάγωμα όλων των ελεγκτικών διαδικασιών στα έργα, στον πρωτογενή τομέα, στη λειτουργία επιχειρήσεων και βιομηχανιών, κ.λ.π.).Ποιά ανάπτυξη θα επιτευχθεί έτσι;
  3. Καμία υπηρεσία δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου ή ΟΤΑ Α και Β βαθμού από όπου προέρχομαι και για τις οποίες μπορώ να μιλήσω ασφαλώς, δεν διαθέτει επαρκή αριθμό κρατικών αυτοκινήτων, επαρκή αριθμό οδηγών και στην παρούσα φάση πολλές υπηρεσίες δεν διαθέτουν ούτε καύσιμα ούτε ασφάλειες για τα αυτοκίνητα, άρα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για μετακίνηση του προσωπικού ούτε σε ελάχιστο βαθμό.
  4. Η έως τώρα λειτουργία των υπηρεσιών βασίζονταν, στην διάθεση των υπαλλήλων να χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους, έχοντας την γνωστή αποζημίωση η οποία δεν κάλυπτε τα έξοδα (καύσιμα και φθορά του αυτοκινήτου) , Σημειωτέον, ότι με διάφορα τερτίπια (καθυστερήσεις στον έλεγχο δαπανών, κλπ) πολλοί συνάδελφοι είμαστε απλήρωτοι για εκτός έδρας μετακινήσεις για όλο το 2014 ή και το 2013!!.
  5. Με το παρόν σχέδιο νόμου δεν θα καλύπτονται τα έξοδα της χρήσης του ΙΧ (καύσιμα και φθορά)ενώ για λόγους χρηστής λειτουργίας του Δημοσίου και ισονομίας μεταξύ των υπαλλήλων που εκτελούν ελέγχους και όσων δουλεύουν μόνο εντός του γραφείου , θα πρέπει η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την χιλιομετρική αποζημίωση να λάβει υπόψη όχι μόνο την τιμή του καυσίμου αλλά και την φθορά του αυτοκινήτου και μάλιστα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την τρέχουσα τιμή της βενζίνης στα πρατήρια ανά Νομό (είναι γνωστές οι αποκλίσεις ανά περιοχή).
  6. Η ημερήσια αποζημίωση είναι απαράδεκτο να δίνεται σε αποστάσεις πάνω από 160 χλμ. Αυτοί που το σκέφτηκαν έχουν κάνει ποτέ διαδρομή 160 χλμ (320 με την επιστροφή) σε επαρχιακό δίκτυο; .Προφανώς ο σκοπός της μετακίνησης είναι η εκτέλεση κάποιου έργου.. πώς λοιπόν ένας υπάλληλος θα μετακινηθεί 160χλμ (επαρχιακό δίκτυο) θα εκτελέσει μία εργασία που μπορεί να απαιτεί πολύωρη απασχόληση και θα επιστρέψει στην έδρα του εντός του ωραρίου του; Αν μετακινηθεί με υπηρεσιακό αυτοκίνητο τότε δεν πρόκειται να αποζημιωθεί καν..
  Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα αυτού του σχεδίου νόμου θα είναι:
  1.Κανείς συνάδελφος δεν θα διαθέτει το δικό του αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του, διότι δεν θα καλύπτονται τα έξοδα του.
  2.Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οδηγοί(και δεν υπάρχουν πιστέψτε με!!) κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιον υπάλληλο να οδηγήσει κρατικό αυτοκίνητο (που συνήθως είναι κακοσυντηρημένο) και να έχει και την ευθύνη του τυχόν ατυχήματος ή της φθοράς του αυτοκινήτου. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι τα κρατικά αυτοκίνητα θα έχουν καύσιμα…
  3. Τουλάχιστον για την Δ/νση μου (και φαντάζομαι για την πλειοψηφία των υπηρεσιών του δημοσίου) δεν υπάρχει κανένας οδηγός, δεν υπάρχουν καύσιμα και ούτε αυτοκίνητα . Οπότε εάν δεν αλλάξει η απόσταση για την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης για την εκτός έδρας μετακίνηση πάνω από 40χλμ και όχι πάνω 160 χλμ τίθεται θέμα λειτουργίας της. (έλεγχοι έργων, πληρωμές, κλπ)
  Κλείνοντας στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι: «…Στόχος του παρόντος εγχειρήματος παραμένει αφενός ο εξορθολογισμός, η απλούστευση των προβλέψεων με στόχο την ομαλότερη λειτουργία των μετακινήσεων αλλά και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, προκειμένου αυτό να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και αφετέρου, ο περιορισμός των ευκαιριών για σπατάλη του δημοσίου χρήματος…»Οχι μόνο δεν πρόκειται να επιτευχθούν τα αναφερόμενα, αλλά επιτυγχάνοντας τον πολυπόθητο περιορισμό των δαπανών η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με απώλειες επιδοτήσεων και επενδύσεων, πρόστιμα από την ΕΕ, επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, απώλειες στη ζωική και φυτική παραγωγή, πρόβλημα στις εξαγωγές και πάγωμα στους ελέγχους και τις πληρωμές των ‘έργων ,κ.α Είναι πραγματικά λυπηρό που μια νέα κυβέρνηση αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά θέματα με τέτοιους ερασιτεχνισμούς και χωρίς πραγματική διάθεση να διαβουλευτεί και άρα να μάθει την πραγματικότητα, ώστε να τη βελτιώσει..
  Είναι αδήριτη ανάγκη σε κάθε ευνομούμενο κράτος να διασφαλίζεται η ορθολογική και άριστη λειτουργία των ελεγκτικών του μηχανισμών, κατάτ ων οποίων στρέφεται το εν λόγω νομοσχέδιο.
  Ας μη γελιόμαστε…με το νομοσχέδιο αυτό η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ!!
  Προτείνουμε :
  Καταβολή ολόκληρης της ημερήσιας αποζημίωσης για συνολική απόσταση από την έδρα μας τα 40 χλμ., καθώς και την αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης των οδοιπορικών με βάση την τρέχουσα τιμή καυσίμων.