Άρθρο 14 – Έξοδα μετάθεσης

1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης :
α. Για τον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο ή λειτουργό, για τη μετάβασή του από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο διορισμού του.
β. Για τον μετατιθέμενο με αίτησή του.
γ. Για τον μετατιθέμενο σε συνέχεια απόσπασής του στον ίδιο τόπο, εφόσον καταβλήθηκαν τα έξοδα απόσπασης της παρ. 2 περ. γ του προηγούμενου άρθρου.
2. Για το μετατιθέμενο, που εγκαθίσταται σε άλλο τόπο από αυτόν της μετάθεσής του, αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης για τον τόπο της μετάθεσής του.

2 Σε περίπτωση μετάθεσης αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, εφόσον τον ακολουθούν, ή η χιλιομετρική αποζημίωση και δαπάνη διοδίων σε περίπτωση μετάβασης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο του μετατιθέμενου ή του/της συζύγου.
Στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδεύουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.

3. Στον μετακινούμενο, λόγω μετάθεσης, καταβάλλεται, με την προσκόμιση της φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων, ως έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, βασικό ποσό τετρακοσίων (400) ευρώ για μετακίνηση μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα από τον τόπο μετάθεσης. Για απόσταση μεγαλύτερη από εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα προστίθενται 0,53 € ανά χιλιόμετρο. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό των εξόδων μεταφοράς οικοσκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) ευρώ.

4. Στην περίπτωση μετάθεσης των δύο συζύγων στον ίδιο τόπο, τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειας, καθώς και το ποσό της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζονται για τον ένα εκ των δύο συζύγων.

 • 1 Ιουνίου 2015, 06:21 | ευη δημ.

  1.Στην περιπτώση 2 δεν αναφέρεται »ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς΄΄
  2.Στην μετάθεση προκειμένου χρησιμοποιήσεις το ι.χ.ε αυτοκίνητο,να αναφέρεται ρητά ότι δεν ισχύουν οι προυποθέσεις του άρθρου 7 παρ.2,3
  3.Προκειμένου χορηγηθεί η χιλιομετρική αποζημίωση να προσκομίζονται απαραίτητα οι αποδείξεις διοδίων.

 • 30 Μαΐου 2015, 11:31 | Ε Σ

  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις πέρα από τις επιμέρους αδυναμίες είναι στη σωστή κατεύθυνση αφού έρχονται να θεραπεύσουν την άνιση μεταχείριση που επιφύλασε ο νόμος μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών ειδικοτήτων και φορέων για το ίδιο παρεχόμενο έργο.
  Ας ελπίσουμε ότι υπό συζήτηση νομοσχέδιο αποτελεί την αρχή της προσπάθειας για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών της ελληνικής διοίκησης.