Άρθρο 13 – Έξοδα απόσπασης

1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα απόσπασης :
α. Για τους αποσπώμενους με αίτησή τους.
β. για τους υπαλλήλους, οι οποίοι παραμένουν στη θέση που αποσπάστηκαν κατά παράταση της αρχικής απόσπασης.

2. Για τους λειτουργούς ή υπαλλήλους που αποσπώνται σε άλλη Υπηρεσία από αυτή που ανήκει η οργανική τους θέση, αναγνωρίζονται:
α. Σε περίπτωση αυθημερόν επιστροφής, το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής ή χιλιομετρική αποζημίωση και δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, που ανήκει σε αυτόν ή σε σύζυγο, καθώς και ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία δαπάνη της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο.
β. Σε περίπτωση εγκατάστασης στον τόπο της απόσπασης για αποστάσεις άνω των εβδομήντα (70) χιλιομέτρων ή είκοσι (20) ναυτικών μιλίων, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, αναγνωρίζονται, πέραν του αντιτίμου του φθηνότερου εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του ή της χιλιομετρικής αποζημίωσης και της δαπάνης διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, που ανήκει σε αυτόν ή σε σύζυγο κατά την έναρξη και λήξη της απόσπασης και δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας, μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
γ. Σε περίπτωση που η απόσπαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, αναγνωρίζονται, πέραν των προβλεπομένων στην περίπτωση β της παρούσας παραγράφου, το αντίτιμο της δαπάνης μεταφοράς οικοσκευής του μετακινούμενου, οι οποίες καταβάλλονται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων και μέχρι του εκάστοτε βασικού ποσού του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.

  • 1 Ιουνίου 2015, 06:23 | ευη δημ.

    1.Στις περιπτώσεις 2β,γ δεν αναφέρεται »ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς΄΄,κάτι που αναφέρεται στην παρ.2α.
    2.Στην απόσπαση προκειμένου χρησιμοποιήσεις το ι.χ.ε αυτοκίνητο,να αναφέρεται ρητά ότι δεν ισχύουν οι προυποθέσεις του άρθρου 7 παρ.2,3
    3.Προκειμένου χορηγηθεί η χιλιομετρική αποζημίωση να προσκομίζονται απαραίτητα οι αποδείξεις διοδίων.

  • 31 Μαΐου 2015, 21:04 | ευη δημ.

    Πλέον στην απόσπαση εφόσον διαμένει ο υπάλληλος στον καινούργιο τόπο εργασίας του, δεν αναφέρεται ότι θα λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση.