Άρθρο 31 – Ισχύς

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 που ισχύουν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτές όρους ισχύος.