ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 29 – Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Ο διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3756/2009, τον Κανονισμό λειτουργίας του Σ.Α.Τ. όπως έχει εκδοθεί δυνάμει της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» (Β΄ 901), όπως ισχύει, ως και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρονται σε αυτόν, υποχρεούται να λάβει άδεια κεντρικού αποθετηρίου τίτλων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού πράξεις και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία χορηγείται η άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 1 καταργούνται οι διατάξεις:
α) των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40, των άρθρων 41, 42, 43, 44, 44α, 45, 46, 47, 48, 49 και 51 του ν. 2396/1996 (Α΄ 73) ως και της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178)
β) των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6 και 7 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53)
γ) του άρθρου 24 του ν. 3632/1928 (Α΄ 137).
3. Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 καταργείται η απόφαση 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» (Β΄ 901), όπως ισχύει, και τα πάσης φύσεως θέματα που προβλέπονται με αυτόν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 και τους όρους του παρόντος άρθρου, ταυτόχρονα με τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 1 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4. Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 3 και 4 και 44α παρ. 2 του ν. 2396/1996 ως και της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 3371/2005, παύουν να ισχύουν από τη θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της παραγράφου 1, περιπτώσεις μη εμφάνισης δικαιούχων κινητών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 2396/1996, υπάγονται ως προς την εκποίηση αυτών στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1-3 του παρόντος νόμου. Ομοίως, υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου υφιστάμενες, κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της παραγράφου 1, περιπτώσεις κλασματικών υπολοίπων της παραγράφου 2 του άρθρου 44α του ν. 2396/1996 ως προς την εκποίηση αυτών.
5. Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), Σ.Α.Τ., Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), ΑΕΑΠΟΘ, Ε.Χ.Α.Ε., ή άλλος συναφής, ή λειτουργία σχετική με τις άυλες κινητές αξίες του ν. 2396/1996 και του ν. 3756/2009, νοείται το κεντρικό αποθετήριο τίτλων στο οποίο χορηγείται άδεια σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το παρόντα νόμο και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας του.
6. Υφιστάμενες, κατά τη θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1, έννομες σχέσεις ή καταστάσεις που αφορούν σε τηρούμενες στο Σ.Α.Τ. άυλες αξίες ή στο διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, του παρόντος νόμου και τον Κανονισμό λειτουργίας του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων του παρόντος άρθρου.
7. Υφιστάμενοι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ειδικοί λογαριασμοί του άρθρου 15 της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» (Β΄ 901) παύουν να ισχύουν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) από τη θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1. Σε περίπτωση που ειδικός λογαριασμός διαθέτει υπόλοιπο κινητών αξιών, εκτός αυτών που προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής ή τηρούνται σε μερίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρακάτω περιπτώσεις α), β), γ) και δ). Υπόλοιπα κινητών αξιών που υφίστανται σε ειδικό λογαριασμό του θανόντος διατηρούνται σε αυτόν έως ότου ολοκληρωθεί νομίμως η μεταφορά τους.
α) Το αργότερο εντός τρίμηνης προθεσμίας που άρχεται μετά πάροδο διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι σχετικές κινητές αξίες πρέπει να μεταφερθούν με ευθύνη του δικαιούχου σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.Α.Τ. του δικαιούχου, εκτός εάν πρόκειται για την περίπτωση της παραγράφου 8.
β) Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση της προθεσμίας της περίπτωσης α) υφίσταται υπόλοιπο κινητών αξιών σε ειδικό λογαριασμό του άρθρου 15 της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι εναπομείνασες σε αυτόν κινητές αξίες εκποιούνται αναγκαστικά το αργότερο εντός τριμήνου από την παρέλευση της προθεσμίας της περίπτωσης α). Η εκποίηση διενεργείται, μετά από ανακοίνωση του διαχειριστή του Σ.Α.Τ., που πραγματοποιείται με τα μέσα της παραγράφου 9, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την εκποίηση, από μέλος διαπραγμάτευσης μέσω τόπου διαπραγμάτευσης και βάσει των διαθέσιμων μεθόδων του τόπου αυτού. Η επιλογή του μέλους διαπραγμάτευσης διενεργείται ανά εκποίηση από το διαχειριστή του Σ.Α.Τ. βάσει κατάστασης μελών κατ’ αλφαβητική σειρά. Το προϊόν της εκποίησης μετ’ αφαίρεση των πάσης φύσεως τελών ή εξόδων της εκποίησης κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επ’ ονόματι του δικαιούχου.
γ) Σε περίπτωση αναστολής των προς εκποίηση κινητών αξιών ή αδυναμίας εκποίησης αυτών ολικά ή μερικά εντός της προθεσμίας της περίπτωσης β), οι μη εκποιηθείσες κινητές αξίες κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ειδικό λογαριασμό του στο Σ.Α.Τ., επ’ ονόματι του δικαιούχου.
δ) Εάν στο υπόλοιπο του ειδικού λογαριασμού του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. έχει επιβληθεί κατάσχεση, οι κατασχεμένες κινητές αξίες εκποιούνται σύμφωνα με την περίπτωση β), το αργότερο εντός τρίμηνης προθεσμίας που άρχεται μετά πάροδο ενός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Η κατάσχεση θεωρείται ως επιβληθείσα επί του προϊόντος της εκποίησης, όπως κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β). Οι τυχόν μη εκποιηθείσες κινητές αξίες κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ) με σχετική επισήμανση της κατάσχεσης επ’ αυτών.
8. Εφόσον σε, υφιστάμενο κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ειδικό λογαριασμό του άρθρου 15 της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» (Β΄ 901) υφίστανται δεσμευμένες κινητές αξίες λόγω ενεχυρίασης ή άλλης επιβάρυνσης ισχύουν τα εξής:
α) Το αργότερο εντός τρίμηνης προθεσμίας που άρχεται μετά πάροδο διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι σχετικές κινητές αξίες πρέπει να μεταφερθούν υπό το χειρισμό χειριστή, τον οποίο ορίζει ο δικαιούχος , στο λογαριασμό αυτού στο Σ.Α.Τ. όπου και διατηρούνται δεσμευμένες από το διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ανάλογα με τους όρους της ενεχυρίασης ή επιβάρυνσης. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. οφείλει να ενημερώσει τα πρόσωπα υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί τα σχετικά βάρη για την κατά τα ανωτέρω μεταφορά των κινητών αξιών. Εάν ο δικαιούχος δεν έχει ορίσει χειριστή, το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει συσταθεί το βάρος δικαιούται να ορίσει χειριστή στο λογαριασμό του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ εντός μηνός από το πέρας της ως άνω προθεσμίας.
β) Μετά πάροδο της προθεσμίας της περίπτωσης α) και εφόσον οι κινητές αξίες παραμένουν στον ειδικό λογαριασμό του δικαιούχου και δεν έχει οριστεί ως προς αυτές χειριστής σύμφωνα με την περίπτωση α), οι σχετικές κινητές αξίες εκποιούνται αναγκαστικά, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 7 και το προϊόν της εκποίησης ή οι μη εκποιηθείσες κατά την παρ. γ) της παραγράφου 7 κινητές αξίες κατατίθενται με τη σχετική επιβάρυνση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
γ) Για ενεχυριάσεις ή επιβαρύνσεις μετά την πάροδο διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παρ. 3 περ. δ) της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» και κάθε σχετική μεταφορά και δέσμευση κινητών αξιών υλοποιείται αντί του ειδικού λογαριασμού, στο λογαριασμό του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό χειριστή που ορίζεται με τη σχετική σύμβαση.
δ) Οι περιπτώσεις α) και β) εφαρμόζονται και στην περίπτωση όπου ως προς τις δεσμευμένες λόγω ενεχυρίασης ή επιβάρυνσης κινητές αξίες έχει επιβληθεί κατάσχεση.
9. Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. με απόφασή του καθορίζει κάθε τεχνική ή διαδικαστική λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διαδικασιών των παραγράφων 7 και 8 εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η ως άνω απόφαση καθώς και οι ανακοινώσεις που αφορούν στις διαδικασίες εκποίησης σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 7 και την περίπτωση β) της παραγράφου 8 δημοσιοποιούνται υποχρεωτικώς στην ιστοσελίδα του διαχειριστή του Σ.Α.Τ. καθώς και σε μία (1) ημερήσια πολιτική και μία (1) οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ευρείας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.