Άρθρο 12 – Υπηρεσίες καταχώρισης για μη εισηγμένες κινητές αξίες

1. Εκδότες κινητών αξιών δύνανται να εκδίδουν κινητές αξίες σε άυλη μορφή, μη εισηγμένες ή ενταγμένες προς διαπραγμάτευση, εφόσον το καταστατικό τους προβλέπει τον τρόπο έκδοσης ή καταχώρισής τους σε λογιστική μορφή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων μπορεί να παρέχει σχετικές υπηρεσίες καταχώρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του.
2. Ως προς τις κινητές αξίες που καταχωρίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται οι αντίστοιχες περί κινητών αξιών διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 και του άρθρου 7. Εάν υφίστανται ενσώματοι τίτλοι κατά το χρόνο της αίτησης καταχώρισης που υποβάλλεται από τον εκδότη προς το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, καταχώριση δε διενεργείται εφόσον δεν παραδοθεί στον εκδότη προηγουμένως και ακυρωθεί το σύνολο των κινητών αξιών της έκδοσης στην οποία αφορά η σχετική αίτηση.
3. Οι ανώνυμες εταιρείες της παραγράφου 1 υπάγονται στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί μη εισηγμένων εταιρειών εκτός εάν άλλως ορίζουν στο καταστατικό τους σύμφωνα με την παράγραφο 4. Όπου προβλέπεται από το νόμο κατάθεση των μετοχών για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων, η σχετική δέσμευση των άυλων μετοχών που διενεργεί το κεντρικό αποθετήριο τίτλων σύμφωνα με τον Κανονισμό του ισοδυναμεί με κατάθεση. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων χορηγεί βεβαιώσεις δέσμευσης στους ενδιαφερομένους μετόχους ως αποδεικτικό καταθέσεως.
4. Οι ανώνυμες εταιρείες της παραγράφου 1 μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, να υπαχθούν στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 που ισχύουν για τη σύγκληση, συνεδρίαση, συμμετοχή των μετόχων, λήψη αποφάσεων, καθώς και την άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Η σχετική καταστατική πρόβλεψη αφορά μόνο την υπαγωγή στο σύνολο των ανωτέρω διατάξεων.
5. Οι εκδότες που προβαίνουν σε καταχωρίσεις κινητών αξιών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους οφείλουν να διαθέτουν ιστοσελίδα.