ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 20 – Ειδικές διατάξεις για την κατάσχεση και εκποίηση κινητών αξιών λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης

1. Οι τηρούμενοι στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων συλλογικοί λογαριασμοί δεν υπόκεινται σε κατάσχεση.
2. Κατάσχεση που επιβάλλεται σε κινητές αξίες ή κεφάλαια που τηρούνται στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε λογαριασμό επ’ ονόματι δικαιούχου ως προς τα οποία εκκρεμεί εκκαθάριση σύμφωνα με τα άρθρα 72 και επ. του ν. 3606/2007 ή διακανονισμός βάσει σχετικών εντολών μεταβίβασης κατά την έννοια του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), θεωρείται ως επιβαλλόμενη επί του καθαρού προϊόντος του τελούμενου διακανονισμού μετ’ αφαίρεση των πάσης φύσεως προβλεπομένων τελών και χρεώσεων.
3. Η κατάσχεση κινητών αξιών θεωρείται ως κατάσχεση επί κινητού πράγματος που βρίσκεται εις χείρας τρίτου εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 991Α Κ.Πολ.Δ. Στην περίπτωση της ως άνω κατάσχεσης ως δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός νοείται η διαδικασία της εκποίησης που διενεργείται βάσει ειδικής μεθόδου εκτός της κανονικής διαπραγμάτευσης που προβλέπεται στον Κανονισμό του τόπου διαπραγμάτευσης. Η τιμή εκποίησης βρίσκεται εντός των ορίων ημερήσιας διακύμανσης της εκποιούμενης κινητής αξίας και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό τιμών και δεικτών την ημέρα διενέργειας της εκποίησης. Για την εκποίηση ορίζεται μέλος διαπραγμάτευσης που επιλέγεται από το διαχειριστή του τόπου διαπραγμάτευσης βάσει κατάστασης μελών κατ’ αλφαβητική σειρά. Ο διαχειριστής του τόπου διαπραγμάτευσης ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του τη διενέργεια της ως άνω εκποίησης.
4. Σε περίπτωση εκποίησης κινητών αξιών που βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 982επ ΚΠολΔ περί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 967ΚΠολΔ και 991ΑΚΠολΔ.
5.Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση εκποίησης κινητών αξιών λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως, δικαστικής διανομής ή εκούσιας πώλησης.