Άρθρο 19 – Συνέπειες μη ταυτοποίησης μετόχων

1. Με την επιφύλαξη του εδαφ. 2 της παρ. 6 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, η μη εμπρόθεσμη ταυτοποίηση μετόχων εισηγμένων εταιρειών από τους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές, κατά την ημερομηνία καταγραφής προς άσκηση των δικαιωμάτων τους συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος παράστασης στη γενική συνέλευση της εταιρείας και άσκησης του δικαιώματος ψήφου ως προς τις μετοχές στις οποίες αφορά. Η παράλειψη της ταυτοποίησης ή η καθυστερημένη ταυτοποίηση δεν επιδρά στο κύρος της απόφασης της γενικής συνέλευσης.
2. Πέραν των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον βάσει ειδικής ρύθμισης προβλέπεται απαγόρευση, αναστολή ή άλλος περιορισμός σε ό,τι αφορά την άσκηση περιουσιακών δικαιωμάτων για συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων η μη εμπρόθεσμη ταυτοποίηση των μετόχων μέχρι και την ημερομηνία καταγραφής προς άσκηση των περιουσιακών δικαιωμάτων τους, συνεπάγεται την μη πίστωση μερίσματος ή άλλου περιουσιακού οφέλους που απορρέει από τις μετοχές. Το μέρισμα ή άλλο περιουσιακό όφελος που δεν πιστώνεται τηρείται σε ειδικό λογαριασμό στην εκδότρια εταιρεία και δύναται να αναζητηθεί από τον μέτοχο που θα ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών από τον χρόνο πίστωσης του ποσού στον ως άνω ειδικό λογαριασμό. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται. Τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν επηρεάζουν την απαγόρευση, αναστολή ή άλλο περιορισμό στην άσκηση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας.
3. Οι συμμετέχοντες στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων οφείλουν να παρέχουν έγγραφη ενημέρωση στους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές και πελάτες τους ως προς την ύπαρξη των συνεπειών του παρόντος άρθρου.