Άρθρο 10 – Καταχώριση πιστοποιητικών κατάθεσης

Τα πιστοποιητικά κατάθεσης κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3756/2009 καταχωρίζονται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλωνεφαρμοζομένων ως προς αυτά των διατάξεων του παρόντος νόμου που εμπίπτουν στη λειτουργία τους.