Άρθρο 11 – Παρακολούθηση κινητών αξιών μέσω σύνδεσης με άλλα κεντρικά αποθετήρια τίτλων ή διαμεσολαβητές

1. Κεντρικό αποθετήριο τίτλων δύναται να διατηρεί επ’ ονόματί του συλλογικό λογαριασμό αξιών σε άλλο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή μέσω σύνδεσης κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014. Ως δικαιούχοι των σχετικών κινητών αξιών ορίζονται οι εγγεγραμμένοι ή ταυτοποιούμενοι στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων διαχωρίζει τους συλλογικούς λογαριασμούς αξιών, που ως άνω τηρεί, προβαίνοντας στις κατά περίπτωση αναγκαίες εγγραφές με βάση τους λογαριασμούς δικαιούχων ή εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στα δικά του αρχεία και βιβλία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄.