ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – Άρθρο 13 – Εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών αξιών

1. Οι μεταβιβάσεις κινητών αξιών που τηρούνται σε λογαριασμούς σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων διενεργούνται από την καταχώριση σε αυτούς.
2. Στην περίπτωση συλλογικών λογαριασμών αξιών αποθετηρίου οι συμμετέχοντες οφείλουν, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του διακανονισμού στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, να εγγράφουν στα αρχεία και βιβλία τους τους δικαιούχους πελάτες τους για τους οποίους ενεργούν αμελλητί. Στην περίπτωση συλλογικών λογαριασμών αξιών διαμεσολαβητή, οι διαμεσολαβητές οφείλουν να προβαίνουν σε αντίστοιχες εγγραφές στα αρχεία και βιβλία τους των δικαιούχων πελάτων τους αμελλητί.
3. Στην περίπτωση συλλογικού λογαριασμού αξιών αποθετηρίου τα πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα επί των τηρούμενων μέσω αυτού κινητών αξιών αποδεικνύονται με σχετικές λογιστικές εγγραφές στα αρχεία και βιβλία του συμμετέχοντος που τον τηρεί ως και με κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο. Με αντίστοιχες εγγραφές στα αρχεία και βιβλία του διαμεσολαβητή και συναφή αποδεικτικά στοιχεία αποδεικνύονται και τα πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα επί των κινητών αξιών που τηρούνται μέσω συλλογικού λογαριασμού αξιών διαμεσολαβητή.
4. Οι συμμετέχοντες και διαμεσολαβητές οφείλουν ανά πάσα στιγμή να διασφαλίζουν ότι υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ των κινητών αξιών που τηρούνται μέσω συλλογικού λογαριασμού αξιών με τις κινητές αξίες των πελατών τους, τις οποίες απεικονίζουν ανά πάσα στιγμή στα βιβλία τους τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
5. Για τη λογιστική εγγραφή δικαιώματος ενεχύρασης ή άλλης επιβάρυνσης επί κινητών αξιών τηρούμενων σε κεντρικό αποθετηρίου τίτλων ή μέσω διαμεσολαβητή απαιτείται επίδοση της σχετικής σύμβασης στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή στο διαμεσολαβητή αντίστοιχα. Στην ρύθμιση του προηγούμενου εδάφιου δεν υπάγονται οι ασφάλειες που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3301/2004 (Α΄263) ή από άλλες ειδικές ρυθμίσεις.
6. Ως προς τις κινητές αξίες, που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω διαμεσολαβητή σύμφωνα με τους όρους των προηγουμένων παραγράφων, δύναται κατόπιν σχετικής συμφωνίας να εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινό λογαριασμό».
7. Με τον Κανονισμό του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταχώρισης των δικαιούχων κινητών αξιών και των δικαιωμάτων τους, παρακολούθησης των τυχόν μεταβολών επί των καταχωρίσεων ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων δύναται να παρέχει σε εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές συλλογικών λογαριασμών αξιών αποθετηρίου υπηρεσίες λογιστικής εγγραφής για τους δικαιούχους πελάτες τους προς απόδειξη των δικαιωμάτων τους επί των σχετικών κινητών αξιών απευθείας από τα αρχεία και συστήματα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των σχετικών υπηρεσιών με τον Κανονισμό του.