Άρθρο 15 – Στοιχεία ταυτοποιήσεων

1. Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων διενεργεί τις ταυτοποιήσεις δικαιούχων στα συστήματά του με βάση τα παρεχόμενα ανάλογα με την περίπτωση στοιχεία από τους εκδότες, τους συμμετέχοντες σε αυτό ή και από άλλα νομιμοποιούμενα πρόσωπα. Στα νομιμοποιούμενα πρόσωπα μπορεί να περιλαμβάνονται διαχειριστές τόπων διαπραγμάτευσης, κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, άλλοι διαχειριστές Συστήματος κατά την έννοια του Μέρους ΙΙ του ν. 3606/2007 και εγγεγραμμένοι διαμεσολαβητές σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του.
2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 οφείλουν να παρέχουν εμπροθέσμως και προσηκόντως κάθε στοιχείο και πληροφορία που τους ζητείται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων για τη διενέργεια των ταυτοποιήσεων σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες του.