Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α) «Διαμεσολαβητής»: AΕΠΕΥ του ν. 3606/2007 (Α΄195) ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) ή της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ με έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, ή κεντρικό αποθετήριο τίτλων που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 που παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών αξιών ή τήρησης λογαριασμών αξιών εξ ονόματος τρίτων.
β) «Εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής»: Ο διαμεσολαβητής που τηρεί για λογαριασμό πελατών του συλλογικό λογαριασμό αξιών αποθετηρίου ως συμμετέχων σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω συμμετέχοντος σε αυτό.
γ) «Συλλογικός λογαριασμός αξιών»: Ο λογαριασμός κινητών αξιών μέσω του οποίου τηρούνται συγκεντρωτικά κινητές αξίες που ανήκουν σε τρίτους.
δ) «Συλλογικός λογαριασμός αξιών αποθετηρίου»: Ο συλλογικός λογαριασμός αξιών που τηρείται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων για σκοπούς συνολικού διαχωρισμού πελατών σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
ε) «Συλλογικός λογαριασμός αξιών διαμεσολαβητή»: Ο συλλογικός λογαριασμός αξιών που τηρείται από εγκατεστημένο στην Ελλάδα διαμεσολαβητή και απεικονίζει κινητές αξίες που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων.
στ) «Συμμετέχων»: Ο συμμετέχων κατά την έννοια της περίπτωσης 19 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 που συμμετέχει σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
ζ) «Τόπος διαπραγμάτευσης»: Η ρυθμιζόμενη αγορά ή ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) κατά την έννοια της περίπτωσης 24 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 όπου τυγχάνουν διαπραγμάτευσης κινητές αξίες.