Άρθρο 9 – Μεταβολές ως προς κινητές αξίες σε λογιστική μορφή

Επί οποιασδήποτε μεταβολής που αφορά κινητές αξίες σε λογιστική μορφή, ενδεικτικά, μεταβολή της ονομαστικής αξίας, μετατροπή τους σε μετοχές άλλης κατηγορίας, το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ενημερώνει τα αρχεία του με βάση ανακοίνωση του εκδότη.