Άρθρο 6 – Ειδικές διαδικασίες αποϋλοποίησης

1. Εάν η αποϋλοποίηση διενεργείται με απευθείας έκδοση των κινητών αξιών σε άυλη μορφή, κατά το χρόνο που εκκρεμεί αίτηση καταχώρισης του εκδότη, ως προς τις κινητές αξίες στις οποίες αφορά η αίτηση, δεν εκδίδονται ενσώματοι τίτλοι. Εφόσον η αίτηση για καταχώρίση γίνει αποδεκτή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ο εκδότης διαβιβάζει στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων τις απαραίτητες καταστάσεις δικαιούχων και σχετικών κινητών αξιών προς καταχώριση στα αρχεία του σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του.
2. Εάν οι προς καταχώριση τίτλοι της παραγράφου 1 είναι ανώνυμες μετοχές του κ.ν. 2190/1920 (Α΄37), η εκδότρια ανώνυμη εταιρεία διαβιβάζει στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων για καταχώριση στα αρχεία του κατάσταση μετόχων και μετοχών. Εάν είναι ονομαστικές μετοχές, η εκδότρια γνωστοποιεί στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων τις οικείες εγγραφές στα βιβλία της προς καταχώριση στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.
3. Εάν η αποϋλοποίηση διενεργείται με μετατροπή ενσώματων μετοχών του κ.ν. 2190/1920 σε άυλες, τηρείται η εξής ειδικότερη διαδικασία:
α) Η εκδότρια ανώνυμη εταιρεία, μόλις ειδοποιηθεί από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων για την αποδοχή της αίτησης καταχώρισης, καλεί αμελλητί τους μετόχους της όπως, εντός προθεσμίας που τίθεται από αυτή, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός μήνα, της παραδώσουν τους μετοχικούς τίτλους και δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία τους ως και τυχόν εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, και τους παρέχει πληροφόρηση ως προς τις συνέπειες της μη εμπρόθεσμης παράδοσης των μετοχών τους μέχρι την ημερομηνία μετατροπής σύμφωνα με την περίπτωση (γ). Η πρόσκληση προς τους μετόχους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 και επιπλέον με δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 232 του ν. 4072/2012 (Α΄86).
β) Με τη λήξη της τιθέμενης προθεσμίας η εκδότρια ανώνυμη εταιρεία παραδίδει στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων κατάσταση και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των μετόχων και την ποσότητα των παραληφθέντων τίτλων που έκαστος κατέχει. Εφόσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές του κ.ν. 2190/1920, η εκδότρια δύναται, μη εφαρμοζομένου του άρθρου 12α του κ.ν. 2190/1920, να νομιμοποιήσει το μέτοχό της και χωρίς την προσκόμιση του τίτλου, εφόσον αυτός είναι εγγεγραμμένος στο μετοχολόγιό της.
γ) Το κεντρικό αποθετήριο τίτλων μετά την παραλαβή των ανωτέρω στοιχείων ειδοποιεί την εκδότρια για την ημερομηνία μετατροπής, την οποία δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του, και καταχωρίζει τα στοιχεία στα αρχεία του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του. Οι καταχωρίσεις δύναται να αφορούν και στοιχεία που κατατίθενται από την εκδότρια συμπληρωματικώς σε σχέση με παραδόσεις τίτλων μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία μετατροπής. Κατά την ημερομηνία μετατροπής η εκδότρια ακυρώνει τους παραληφθέντες τίτλους.
δ) Σε περίπτωση μη εμφάνισης δικαιούχων μετόχων μέχρι την ημερομηνία μετατροπής οι μετοχές των μη εμφανισθέντων μετόχων εκποιούνται αμελλητί από την εκδότρια σύμφωνα με το άρθρο 7.
4. Εάν η αποϋλοποίηση διενεργείται με μετατροπή ενσώματων τίτλων σε άυλους που αφορούν κινητές αξίες εκτός των μετοχών, εφαρμόζεται ανάλογη διαδικασία προς αυτή της παραγράφου 3 με βάση τα ειδικότερα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά των τίτλων στους οποίους αφορά.
5. Η καταχώριση στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων περιλαμβάνει και την τυχόν υφιστάμενη επικαρπία, ενέχυρο ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των κινητών αξιών, εφόσον ο εκδότης ή ο δικαιούχος του σχετικού εμπραγμάτου δικαιώματος έχει προηγουμένως εγγράφως ενημερώσει σχετικά το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.