Άρθρο 23 – Ποινικές κυρώσεις – Δικονομικές συνέπειες

1. Απαγορεύεται σε πρόσωπα, τα οποία έχουν πρόσβαση σε καταχωρίσεις λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή λόγω της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο αυτού ή λόγω της πρόσβασης που έχουν στις πληροφορίες αυτές κατά την άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους, να παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους εκτός εάν ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης νομίμων καθηκόντων τους. Η παράβαση της ως άνω απαγόρευσης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή. Η συναίνεση ή έγκριση του δικαιούχου των κινητών αξιών ή του προσώπου, υπέρ του οποίου έχει καταχωρισθεί ενεχύραση ή άλλη επιβάρυνση, δεν αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης.
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καλούμενα ως μάρτυρες σε πολιτική ή ποινική δίκη, ουδέποτε εξετάζονται για τις απόρρητες καταχωρίσεις στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων που αφορούν κινητές αξίες σε αυτό, ακόμη και αν συναινεί ο δικαιούχος των σχετικών κινητών αξιών υπέρ του οποίου είναι το απόρρητο ή το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει καταχωρισθεί ενεχύραση ή άλλη επιβάρυνση.