ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ – Άρθρο 5 – Αρχική καταχώριση κινητών αξιών σε λογιστική μορφή

1. Η αρχική καταχώριση κινητών αξιών σε λογιστική μορφή διενεργείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και συμπληρωματικώς του παρόντος νόμου.
2. Για τις κινητές αξίες που καταχωρίζονται στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων δεν εκδίδονται τίτλοι. Οι τυχόν υφιστάμενοι τίτλοι, που αποϋλοποιούνται ή ακινητοποιούνται, παύουν να ενσωματώνουν αξιογραφικά δικαιώματα και τα σχετικά δικαιώματα παριστώνται μέσω των καταχωριζόμενων κινητών αξιών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.
3. Εάν οι καταχωριζόμενες κινητές αξίες έχουν συσταθεί βάσει αλλοδαπού δικαίου, τα πάσης φύσεως αξιογραφικά δικαιώματα εξ αυτών και η άσκησή τους έναντι του εκδότη καθορίζονται με βάση το ως άνω δίκαιο.
4. Η αξίωση του δικαιούχου κινητής αξίας για έκδοση ενσώματου τίτλου αυτής έναντι του εκδότη γεννάται μόνο εφόσον αρθεί η καταχώριση της κινητής αξίας από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο.