Άρθρο 7 – Αναγκαστική εκποίηση μετοχών συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων

1. Οι μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στους ενσώματους τίτλους που δεν κατατέθηκαν στην εκδότρια ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 και οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, υπόκεινται σε εκποίηση μέσω τόπου διαπραγμάτευσης. Για την εκποίηση ορίζεται μέλος διαπραγμάτευσης που επιλέγεται από το διαχειριστή του τόπου διαπραγμάτευσης βάσει κατάστασης μελών κατ’ αλφαβητική σειρά.
Η εκποίηση διενεργείται βάσει ειδικής μεθόδου εκτός της κανονικής διαπραγμάτευσης που προβλέπεται στον Κανονισμό του τόπου διαπραγμάτευσης. Η τιμή εκποίησης βρίσκεται εντός των ορίων ημερήσιας διακύμανσης της εκποιούμενης κινητής αξίας και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό τιμών και δεικτών την ημέρα διενέργειας της εκποίησης.
2. Η εκδότρια ανώνυμη εταιρεία δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της και σε αυτή του τόπου διαπραγμάτευσης τις προκαθορισμένες από αυτή ημερομηνίες εκποίησης τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία εκποίησης. Σε παρόμοια δημοσιοποίηση προβαίνει και ως προς τα αποτελέσματα της εκποίησης.
3. Οι ως άνω υποκείμενες σε εκποίηση μετοχές εκποιούνται, με επιμέλεια της εκδότριας ανώνυμης εταιρείας, ελεύθερες από κάθε δικαίωμα ή επιβάρυνση. Το προϊόν της εκποίησης κατατίθεται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία εκποίησης, από την εκδότρια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στη διάθεση των δικαιούχων, στους οποίους αποδίδεται με βάση σχετικό έγγραφο της εκδότριας. Η εκδότρια προβαίνει, ταυτόχρονα με την κατάθεση, σε σχετική έγγραφη ενημέρωση των δικαιούχων μετόχων ως προς τα αποτελέσματα της εκποίησης και το ποσό της εκποίησης και ως προς τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο βρίσκεται κατατεθειµένο για λογαριασμό τους το σχετικό ποσό.
4. Εάν μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδότη ή άλλη εταιρική πράξη προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα κινητών αξιών, οι σχετικές κινητές αξίες, αφού καταχωρισθούν στα αρχεία του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων, εκποιούνται αμελλητί με επιμέλεια του εκδότη μέσω τόπου διαπραγμάτευσης και το προϊόν της εκποίησης αποδίδεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Ως προς τη διαδικασία της εκποίησης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2.