Άρθρο 16 – Εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων

1. Στις περιπτώσεις ανωνύμων μετοχών του κ.ν. 2190/1920, ο εγγεγραμμένος δικαιούχος στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων θεωρείται μέτοχος.
2. Επί ονομαστικών μετοχών του κ.ν. 2190/1920 ο εγγεγραμμένος δικαιούχος στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων θεωρείται μέτοχος έναντι της εκδότριας ανώνυμης εταιρείας. Η εκδότρια ονομαστικών μετοχών δικαιούται να έχει πρόσβαση στις καταχωρίσεις και λογιστικές εγγραφές οποτεδήποτε.